Lietuvos bankas
2023-03-10
11

Leido padidinti Finora Bank UAB​ kapitalą
Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į Finora Bank UAB prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, leido įregistruoti šio banko įstatų pakeitimą, susijusį su įstatinio kapitalo padidinimu nuo 3 mln. Eur iki 3,6 mln. Eur.

Neprieštarauta dėl dalies UAB „Verslo angelų fondo valdymas” įsigijimo
Lietuvos bankas, išnagrinėjęs dviejų fizinių asmenų prašymus ir pateiktą informaciją, neprieštaravo, kad jie kiekvienas atskirai įsigytų valdymo įmonės UAB „Verslo angelų fondo valdymas” kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 30 proc., bet nesiekiančią 50 proc.

Už pažeidimus – bauda ir įpareigojimas Paylar, UAB
Lietuvos bankas atliko elektroninių pinigų įstaigos Paylar, UAB (buvusi UAB „UPLATA EU“), patikrinimą ir nustatė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų. Tikrinamu laikotarpiu įstaiga nebuvo atlikusi visos savo veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo, o įstaigos taikytos klientų rizikos vertinimo procedūros ne visais atvejais leido užtikrinti tinkamą klientų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos nustatymą bei klientų skirstymą į rizikos grupes. Trūkumų turėjo ir įstaigos klientų, klientų atstovų ir naudos gavėjų tapatybės nustatymas nuotoliniu būdu, Paylar, UAB, neužtikrino, kad būtų tinkamai nustatomas klientų dalykinių santykių tikslas, pobūdis bei klientų veiklos pobūdis.

Lietuvos bankas taip pat nustatė, kad įstaiga tikrinamu laikotarpiu neatliko pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus kontrolės sistemos elementų tinkamumo ir veiksmingumo vertinimo.

Už tai Lietuvos bankas skyrė Paylar, UAB, 40 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo iki 2023 m. balandžio 30 d. pašalinti pažeidimus bei veiklos trūkumus ir pateikti Lietuvos bankui pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemos vertinimo išvadas.

Be to, Lietuvos bankas įspėjo įstaigą už tai, kad ši teikė tikrovės neatitinkančią informaciją, pateikdama gerokai mažesnius klientų ir jų vykdomos apyvartos skaičius.

Ambr Payments UAB nevykdė nuosavo kapitalo reikalavimų
Lietuvos bankas nustatė, kad 2022 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje elektroninių pinigų įstaiga Ambr Payments UAB nevykdė nuosavo kapitalo reikalavimų – jis buvo mažesnis nei minimali nuosavo kapitalo suma, t. y. 350 tūkst. Eur. Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme nurodyta, kad nuosavo kapitalo dydžio reikalavimo privaloma laikytis nuolat. Įvertinęs aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė įstaigai 2 tūkst. Eur baudą.

Paskirtas laikinasis atstovas UAB „PAYRNET“ veiklos priežiūrai
Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į turimą priežiūros informaciją, pritaikė elektroninių pinigų įstaigai UAB „PAYRNET“ prevencinę poveikio priemonę – iki 2023 m. birželio 30 d. paskyrė laikinąjį atstovą jos veiklos priežiūrai. Šia priemone siekiama sustiprinti įstaigos valdymą ir operatyviau bei efektyviau spręsti jos veikloje nustatytus trūkumus.

Laikinasis atstovas neperima įstaigos valdymo, jo paskyrimas neturi įtakos klientams ir jų galimybėms naudotis paslaugomis. Įstaiga galės ir toliau vykdyti savo veiklą ta apimtimi, kurios neriboja ankstesnis Lietuvos banko įpareigojimas. Tiesa, kiekvienas įstaigos valdybos ar vadovo susijęs sprendimas galės būti priimamas tik su laikinojo atstovo sutikimu.  

Laikinuoju atstovu UAB „PAYRNET“ veiklos priežiūrai Lietuvos bankas paskyrė Grant Thornton Baltic, UAB. Ji periodiškai teiks informaciją Lietuvos bankui apie įstaigos veiklą.

Patvirtintas UAB „Orkela“ prospekto 5 priedas
Atsižvelgęs į UAB „Orkela“ prašymą ir įvertinęs gautą informaciją, Lietuvos bankas patvirtino bendrovės prospekto, skirto iki 18 mln. Eur vertės obligacijų viešam siūlymui ir iki 23 mln. Eur vertės obligacijų įtraukimui į prekybą AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje, 5 priedą.

Prospektas (įskaitant jo priedus) parengtas vadovaujantis 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Prospekto patvirtinimas reiškia, kad jame pateikta informacija atitinka išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo kriterijus. Tačiau prospekto patvirtinimas nelaikytinas jame pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu ir negali būti laikomas Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.

Papildytas viešasis sąrašas
Atsižvelgęs į „Alende Marketplace (Lithuania)“ UAB prašymą, Lietuvos bankas įrašė šią bendrovę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.