Lietuvos bankas
2022-05-20
11

Leido įsigyti UAB „Pervesk“
Lietuvos bankas gavo Lichtenšteino Kunigaikštystėje registruotos bendrovės Obolis Ltd. prašymą dėl elektroninių pinigų įstaigos UAB „Pervesk“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo. Lietuvos bankas neprieštaravo akcijų įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu Obolis Ltd. tiesiogiai įsigytų UAB „Pervesk“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 50 proc.

Vadovausis Europos bankininkystės institucijos gairėmis
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos bankininkystės Gairėmis dėl patikimos atlygio politikos pagal Direktyvą (ES) 2019/2034 (EBA/GL/2021/13) ir Gairėmis dėl vidaus valdymo pagal Direktyvą (ES) 2019/2034 (EBA/GL/2021/14). Jose nurodytais reikalavimais bei rekomendacijomis turėtų vadovautis ir gairėse nurodytos finansų maklerio įmonės. 

Gairėmis dėl patikimos atlygio politikos siekiama užtikrinti, kad atlygio politika įmonėje būtų nuosekli, suderinta su įmonės ilgalaikiais tikslais ir skatintų patikimą ir efektyvų rizikos valdymą. Gairėmis dėl vidaus valdymo siekiama užtikrinti, kad finansų maklerio įmonės būtų valdomos patikimai, nustatant įmonės valdymo organo funkcijų, atsakomybės, veikimo ir organizacinės struktūros reikalavimus.

Lietuvos bankas taip pat vadovausis Europos bankininkystės institucijos Gairėmis dėl riboto tinklo išimties pagal Antrąją mokėjimo paslaugų direktyvą (EBA/GL/2022/02). Jose pateikiami būtinieji ir papildomi vertinimo kriterijai, pavyzdžiai, kuriais naudojantis nustatoma, ar konkrečiam paslaugų teikėjo veiklos modeliui gali būti taikoma riboto tinklo išimtis. Gairėse nurodytų reikalavimų bei rekomendacijų turėtų laikytis subjektai, įskaitant prižiūrimus mokėjimo paslaugų teikėjus ir elektroninių pinigų leidėjus, kurie vykdo veiklą naudodamiesi riboto tinklo išimtimi. Gairės įsigalios š. m. birželio 1 d. Subjektai, kurie naudojasi riboto tinklo išimtimi ir kurie yra pateikę pranešimą pagal Mokėjimų įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, iki 2022 m. rugsėjo 1 d. turi pakartotinai pateikti pranešimą, atsižvelgdami į gairių nuostatas.