Lietuvos bankas
2011-01-20

Šiandien Frankfurte prie Maino (Vokietija) vyksta Europos Sąjungos (ES) finansų sistemos priežiūros naujo organo – Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) inauguracinis posėdis.

Jame kartu su kitų ES valstybių bankininkystės, draudimo ir vertybinių popierių priežiūros atstovais dalyvauja Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas ir Kredito įstaigų priežiūros departamento direktorius Kazimieras Ramonas.

ESRV – tai nepriklausomas, už finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą atsakingas organas, kurio veikla finansuojama Europos centrinio banko (ECB) lėšomis. ESRV rinks ir analizuos visą reikalingą informaciją, teiks įspėjimus dėl rizikos ir siūlys rekomendacijas, kaip ją mažinti, stebės, kaip rekomendacijos įgyvendinamos. Nors ESRV priimti sprendimai nebus teisiškai įpareigojantys, tačiau jei jie nebus vykdomi, valstybės narės turės nurodyti priežastis. ESRV įspėjimus ar rekomendacijas adresuos atskiroms valstybėms, jų grupėms ar visai Bendrijai.

ESRV susideda iš bendrosios valdybos, valdymo komiteto, sekretoriato, patariamojo techninio komiteto ir patariamojo mokslinio komiteto.  

Pasak Reinoldijaus Šarkino, ESRV inauguraciniame posėdyje sprendžiami  ESRV veiklos organizaciniai klausimai – išrinkti valdymo komiteto nariai, patvirtintas patariamojo techninio komiteto mandatas ir išrinktas jo pirmininkas, priimtas sprendimas dėl reikalavimų patariamojo mokslinio komiteto nariams.

Pagrindinis ESRV sprendimus priimantis organas – bendroji valdyba, kurios nariais yra visų Europos centrinių bankų sistemos nacionalinių centrinių bankų valdytojai, ECB pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas, Europos Komisijos narys, patariamųjų techninio ir mokslinio komitetų pirmininkai, Europos priežiūros institucijų pirmininkai ir nacionalinių priežiūros institucijų atstovai. Mūsų valstybei šioje valdyboje atstovauja Lietuvos banko valdybos pirmininkas, turintis balsavimo teisę, ir Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamento direktorius, Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos, Draudimo priežiūros komisijos aukšto lygio atstovai, turintys patariamojo balso teisę.

Du Lietuvos banko atstovai dirbs ESRV patariamajame techniniame komitete, kuris teiks konsultacijas ir pagalbą ESRV darbui svarbiais klausimais, rengs ataskaitas finansų stabilumo ES klausimais.

Dėl pasaulinės finansų krizės Europos Komisija 2008 m. lapkričio mėn. įgaliojo buvusio Prancūzijos centrinio banko valdytojo Žako de Larosje (Jacques de Larosiere) vadovaujamą ekspertų grupę pateikti rekomendacijų, kaip sustiprinti Europos finansų sistemos priežiūrą ir atkurti pasitikėjimą finansų sistema. Įgyvendinant tas rekomendacijas ir pritarus Europos Vadovų Tarybai, įsteigta ESRV ir dar trys Europos priežiūros institucijos (bankininkystės, draudimo ir profesinių pensijų, vertybinių popierių), priimti jų veiklai reikalingi Europos Parlamento ir Tarybos teisės aktai.

ESRV bendrosios valdybos posėdžiai numatyti kas trys mėnesiai Frankfurte prie Maino.