Lietuvos bankas
2024-03-26
11

Lietuvos bankas, siekdamas skaidrios kapitalo rinkos veiklos ir norėdamas užtikrinti, kad investuotojams būtų laiku pasiekiama išsami ir objektyvi informacija, atkreipia emitentų dėmesį į 2023 m. pastebėtus dažniausius emitentams aktualaus teisinio reguliavimo netinkamo taikymo pavyzdžius. Į juos bendrovės turėtų atsižvelgti ir deramai įvertinti.

Lietuvos bankas atkreipia emitentų dėmesį į:

  • dažniausias klaidas, pastebėtas emitentams rengiant 2022 m. finansines ataskaitas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) ir atskleidžiant nefinansinę informaciją, ir teikia rekomendacijų, kaip gerinti atskleidžiamos reglamentuojamos informacijos kokybę;
  • pranešimų apie viešai neatskleistą informaciją (VNI) turinį, prekybos emitento išleistais vertybiniais popieriais ribojimus emitentų vadovaujamas pareigas einantiems ir į VNI sąrašus įtrauktiems asmenims; 
  • informacijos apie pasirinkimo sandorius atskleidimo reikalavimus.

Taip pat Lietuvos bankas atkreipia emitentų dėmesį, kad metinė informacija kartu su auditoriaus išvada turi būti viešai paskelbta ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Metinė informacija rengiama elektroniniu formatu, kaip tai nurodyta 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/815

Lietuvos bankas primena, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) yra nustačiusi 2023 m. ataskaitų prioritetines tikrintinas sritis. Daugiausia dėmesio skiriama emitentų metinių finansinių ataskaitų vykdymui užtikrinti, įskaitant finansinę atskaitomybę ir tvarumo ataskaitas, Europos bendrą elektroninio ataskaitų teikimo formatą (angl. European Single Electronic Format, ESEF) ir alternatyvius veiklos rodiklius (AVR, angl. Alternative Performance Measures). ESMA, nustatydama finansinės ir nefinansinės informacijos prioritetines sritis, taip pat atkreipė dėmesį į pasiruošimą įgyvendinti Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyvą (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), kuri pakeičia dabar galiojančioje Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvoje (angl. Non-Financial Reporting Directive, NFRD) nustatytus ataskaitų teikimo reikalavimus.

Kartu Lietuvos bankas skelbia su ESEF susijusias rekomendacijas, kurios išlieka aktualios ir svarbios rengiant 2023 m. metines ataskaitas ESEF formatu (202 KB download icon). 

Lietuvos banko informacija emitentams dėl finansinės ir nefinansinės informacijos atskleidimo. (196.7 KB download icon)

Lietuvos banko informacija emitentams dėl reglamentuojamos informacijos atskleidimo. (65.8 KB download icon)