Lietuvos bankas
2020-10-21
11

Lietuvos banko vertinimu, bendrovės, kurių akcijos yra įtrauktos į prekybą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, laikosi daugumos bendrovių valdysenos kodekso nuostatų, tačiau tobulėti yra kur, įskaitant ir teisės aktus.

„Nuo bendrovės valdysenos kokybės priklauso investuotojų ir akcininkų pasitikėjimas pačia bendrove ir net bendrovės vertė. Esminiai bendrovių valdysenos aspektai – visi akcininkai turi turėti vienodas teises ir galimybes gauti visą informaciją, kuria remiantis galėtų priimti pagrįstus sprendimus. Analizė parodė neblogą vaizdą, bendrovės juda link geresnės valdysenos, tačiau tobulėti yra kur, ir mes inicijuosime tam tikrus pakeitimus“, – sako Vaidas Cibas, Lietuvos banko Reguliuojamos rinkos priežiūros skyriaus vadovas.

Emitentų pareiga metiniuose pranešimuose nurodyti, kaip jie laikosi Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos kodekso, nustatyta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme. Tai – ir geroji Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) praktika. Lietuvos bankas išnagrinėjo 26 bendrovių, kurių akcijos yra įtrauktos į prekybą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, atskleidžiamą informaciją pagal 10 bendrovių valdysenos kodekso principų. 

Iš 2019 m. pabaigos duomenų analizės matyti, kad kruopščiausiai reikalavimų laikosi valstybės valdomos įmonės, tai lemia šių įmonių veiklos išsamesnis teisinis reglamentavimas. Apskritai emitentai labiausiai laikosi tų principų rekomendacijų, kurios yra susijusios su įstatymuose įtvirtintu privalomu reguliavimu. Tuo tarpu su bendrovėje sudaromais komitetais ir jų veikla bei bendrovės atlygio politika susijusių principų laikomasi mažiau. Vis dėlto praėjusiais metais Akcinių bendrovių įstatyme nustačius, kad visuotinis akcininkų susirinkimas atlygio politiką turi tvirtinti ne rečiau nei kas 4 m., šio principo laikymosi rodiklis šiuo metu yra reikšmingai pagerėjęs ir 2020 m. ataskaitose šių rekomendacijų laikymosi vidurkis bus gerokai aukštesnis. Dabar atlygio politiką yra patvirtinusios 88 proc. bendrovių, o likusios tai planuoja padaryti artimiausiu metu. Beveik trečdalis bendrovių yra sudariusios daugiau nei vieną – privalomą – Audito komitetą. 

Šiuo metu stebėtojų tarybas ir valdybas yra sudariusios 8 bendrovės iš 26, t. y. šios bendrovės turi dviejų pakopų valdymo sistemą. 7 bendrovės iš 26 turi valdybą su priežiūros funkcija, t. y. vienos pakopos valdymo sistemą. 9 bendrovės turi valdybas be priežiūros funkcijos, o 2 bendrovės neturi jokio kolegialaus organo. Atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, artimiausiais metais šios bendrovės taip pat privalės užtikrinti priežiūros funkcijos įgyvendinimą bendrovėse ir pasirinkti vienos arba dviejų pakopų valdymo sistemą. Vertinant kolegialių organų (tiek stebėtojų tarybų, tiek valdybų) sudėtį, pastebėta, kad moterys ir užsienio šalių piliečiai juose vidutiniškai sudaro apie penktadalį viso narių skaičiaus.

Įvertinęs surinktą informaciją Lietuvos bankas inicijuos diskusiją su AB Nasdaq Vilnius dėl poreikio tikslinti bendrovių valdysenos kodekso ataskaitos formą ir papildyti reikalavimus dėl rekomendacijų laikymosi atskleidimo. Taip pat numatoma diskutuoti su valstybės institucijomis dėl teisės aktų pakeitimų – ypatingos svarbos sandorių (turto perleidimo) tvirtinimo priskyrimo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai, dėl reguliavimo, susijusio su kolektyvinio investavimo subjektų, kurių valdymas yra perduotas valdymo įmonei, dėl visuotinių akcininkų susirinkimų organizavimo el. ryšio priemonėmis proceso detalizavimo.

Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos kodekso laikymosi apžvalga