Lietuvos bankas
2022-03-17
11

Naujausiais duomenimis, kredito unijų sektorius 2021 m. uždirbo 9,5 mln. Eur neaudituoto pelno, 3,2 mln. Eur daugiau nei 2020 m. Prie šio rezultato prisidėjo sparčiai augęs skolinimas, ypač verslo reikmėms.

„Kredito unijos sėkmingai atlaikė COVID-19 pandemijos išbandymus, ėmė daugiau skolinti verslui, ypač smulkiajam ir vidutiniam, gerėjo paskolų kokybė. Tačiau prieš akis jau nauji iššūkiai, susiję ir su geopolitiniais, ir ekonominiais veiksniais. Dėl to labai svarbu, kad kredito unijos tinkamai stebėtų ir vertintų kredito riziką, likvidumo padėtį“, – sako Lietuvos banko Bankų ir draudimo priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė.

Pelningai dirbusios 57 kredito unijos uždirbo 9,6 mln. Eur pelno, o 3 – patyrė 0,1 mln. Eur nuostolį. Tiesa, 21 kredito unija buvo sukaupusi 5,2 mln. Eur praėjusių metų nepaskirstytųjų nuostolių, todėl joms reikia toliau didinti veiklos efektyvumą. 

2021 m. pabaigoje Lietuvos kredito unijos iš viso buvo suteikusios 797,8 mln. Eur paskolų: gyventojams – beveik 600 mln., verslui – beveik 200 mln. Eur. Grynoji suteiktų paskolų vertė per metus padidėjo 132,8 mln. Eur, arba 20 proc.

Skolinimas verslui išaugo 48 proc. – kredito unijos įmonėms paskolino 64,2 mln. Eur daugiau nei 2020 m. Paskolos gyventojams (kredito unijų nariams) išaugo 68,6 mln. Eur, arba 13 proc. Dėl aktyvaus skolinimo kredito unijos uždirbo 17 proc. daugiau grynųjų palūkanų ir 22 proc. daugiau grynųjų paslaugų bei komisinių pajamų. Palūkanų pajamos, kaip ir praėjusiais metais, sudarė didžiausią kredito unijų pajamų dalį (79 %). Didžiausia nagrinėjamo laikotarpio išlaidų dalis (63,8 %) teko operacinėms išlaidoms, kurios, palyginti su 2020 m., išaugo 18,5 proc. 

Toliau gerėjo kredito unijų paskolų kokybė: daugiau kaip 60 d. vėluojamų grąžinti paskolų dalis sumažėjo nuo 2,7 iki 1,9 proc., neveiksnių paskolų dalis – nuo 8,8 iki 8,4 proc.

2021 m. kredito unijų turtas padidėjo 16 proc. ir, neaudituotų ataskaitų duomenimis, sudarė 1,1 mlrd. Eur, arba 2,6 proc. bankų sektoriaus turto. Sektoriaus turto apimties pokytį nulėmė neterminuotųjų ir terminuotųjų indėlių augimas. 

Per 2021 m. indėliai išaugo beveik 14 proc. ir metų pabaigoje sudarė beveik 960 mln. Eur. Iš jų didžiąją daugumą, 664,1 mln. Eur, sudarė terminuotieji indėliai. Neterminuotieji indėliai augo 2021 m. antrąjį pusmetį, kai kredito unijų nariai pradėjo gauti lėšas už parduotą žemės ūkio produkciją, ir sudarė 295,8 mln. Eur.

Šiuo metu Lietuvoje veikia trys kredito unijų grupės – Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) grupė, vienijanti 45 kredito unijas, Jungtinės centrinės kredito unijos (JCKU) grupė, vienijanti 11 kredito unijų, ir 4 persitvarkančios kredito unijos – iš viso 60 kredito unijų, vienijančių beveik 168 tūkst. narių. 

Visos – ir centrinės, ir atskiros – kredito unijos vykdė visus veiklos riziką ribojančius reikalavimus. Be finansinių paslaugų teikimo savo narėms, centrinės kredito unijos stebėjo ir tikrino jų prisiimamą riziką, pagal poreikį palaikė jų likvidumą.

Kredito unijų rinkos veiklos apžvalga (2021 m.)

Naujausius kredito unijų veiklos rodiklius rasite čia.

Kredito unijos didino skolinimo verslui apsukas, tačiau sektoriaus laukia ir nauji iššūkiai