Lietuvos bankas
2023-05-03
11

Rinkos dalyvių, ketinančių viešai siūlyti vidutinio dydžio vertybinių popierių emisijas (1–8 mln. Eur per 12 mėn. vertės) dėmesiui ─ Jūsų pastaboms Lietuvos bankas teikia Baltijos valstybėse siūlomo bendro turinio informacinio dokumento projektą. 

Kapitalo rinkos plėtros gairėse siekiama nustatyti proporcingus informacijos atskleidimo informaciniame dokumente reikalavimus, didinti kapitalo rinkos prieinamumą (įskaitant galimybes mažoms ir vidutinėms įmonėms) ir suderinti Baltijos valstybėse (Lietuva, Latvija ir Estija) tokioms emisijoms taikomus nacionalinius vertybinių popierių viešo siūlymo reikalavimus. 

Minėtų trijų šalių ekspertų darbo grupė parengė projektus, kuriuos toliau teikia suinteresuotųjų rinkos dalyvių pastaboms. Tikimasi, kad, įgyvendinus pasiūlymus, įmonėms bus sudaryta galimybė mažesnėmis sąnaudomis ir greičiau pritraukti veiklai reikalingų lėšų Baltijos kapitalo rinkose leidžiant viešas vertybinių popierių emisijas.

Baltijos valstybių finansų rinkos priežiūros institucijos susitarė dėl šiuo metu taikomų nacionalinių viešo siūlymo reikalavimų skirtumų sumažinimo ir taikomų reikalavimų, viešai išleidžiant 1–8 mln. Eur per 12 mėn. vertės emisijas, suderinimo. 

Siekiant sudaryti vienodas teisines sąlygas Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonėms viešai siūlyti įsigyti vertybinių popierių, nuspręsta:

  • Suvienodinti ribą, nuo kurios pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 dėl prospekto 3 straipsnio 2 dalį atsiranda pareiga rengti prospektą. Šiuo tikslu Estijos finansų ministerija rengia atitinkamus teisės aktų pakeitimus, kuriais bus siekiama padidinti ribą nuo šio metu nustatytų 5 mln. iki 8 mln. Eur.
  • Siekti atsisakyti tik Lietuvoje įsteigtoms uždarosioms akcinėms bendrovėms Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 55 straipsnio 12–13 dalyse nustatyto privalomo finansinių ataskaitų audito reikalavimo viešam obligacijų siūlymui, kai tai nenustatyta Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme. Šiuo pakeitimu uždarosios akcinės bendrovės, kurioms pagal Įmonių atskaitomybės įstatymą 4 straipsnyje nustatytus kriterijus netaikoma finansinių ataskaitų audito pareiga, galėtų siūlyti obligacijas viešai be papildomų sąnaudų privalomam finansinių ataskaitų auditui atlikti. Šiuo tikslu Lietuvos bankas kartu su Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimų projektą.
  • Atsisakyti Latvijos teisės aktuose įtvirtinto reikalavimo prieš viešą vertybinių popierių, kurių vertė 1–8 mln. Eur per 12 mėn., siūlymą gauti Latvijos finansų rinkos priežiūros institucijos pritarimą informacinio dokumento projektui. Siekiant teisinės aplinkos suderinimo, rengiami atitinkami Latvijos teisės aktų pakeitimai, kuriais numatoma šio reikalavimo atsisakyti. 
  • Nustatyti bendruosius informacinio dokumento turinio reikalavimus ir pagrindinius bendruosius vertybinių popierių siūlymo reikalavimus (dokumentai – 1 ir 2 priedai).

Jūsų pasiūlymų laukiame iki š. m. gegužės 19 d. (juos prašome teikti el. paštu tl.bl@aruizeirp). Gavus visų trijų Baltijos šalių kapitalo rinkų dalyvių pastabas, jas įvertinus ir suderinus bendrą dokumento tekstą, atitinkamos Baltijos valstybių kompetentingos institucijos inicijuos oficialias teisėkūros procedūras, įskaitant teisės aktų projektų derinimą su visuomene. 

1 priedas (128.1 KB download icon)

2 priedas (59.4 KB download icon)