Lietuvos bankas
2020-09-03
11

Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė (JK) nebėra Europos Sąjungos (ES) narė ir jai iki 2020 m. gruodžio 31 d. taikomas pereinamasis laikotarpis, per kurį ES ir JK turi susitarti dėl tolesnių santykių. Pažymėtina, kad, nepaisant derybų rezultato, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, JK įgaus trečiosios šalies statusą. Todėl veiklą registravusios ir finansines paslaugas teikiančios įmonės JK ar iš jos turėtų įvertinti artėjantį pereinamojo laikotarpio pabaigos poveikį teikiamoms paslaugoms ir tinkamai apie pokyčius informuoti savo ES klientus.

Lietuvos bankas atkreipia dėmesį, kad būtina laiku imtis tinkamų veiksmų perkeliant turtą ir (arba) veiklą į ES, siekiant tinkamai užtikrinti ES klientų ir jų lėšų apsaugą. Be to, finansinių paslaugų teikėjai turi pasirūpinti, kad jų esami ES klientai būtų tinkamai ir pakankamai informuoti apie jiems teikiamų paslaugų prieinamumą ir tęstinumą pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, t. y. kokie pokyčiai jų laukia nuo 2020 m. gruodžio 31 d.

Atkreiptinas dėmesys, kad JK kompetentingų institucijų licencijuoti subjektai, teikiantys finansines paslaugas, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui nebegalės naudotis leidimu teikti minėtas paslaugas ir vykdyti veiklą ES (praras „ES pasą“) bei bus laikomi trečiųjų šalių subjektais steigiant filialus ar atstovybes ES valstybėse narėse. Tai reiškia, kad šiems subjektams nebus leidžiama teikti paslaugų ES mastu naudojantis dabartiniais JK leidimais. Todėl finansų įstaigos, norinčios veikti ES ir toliau teikti paslaugas savo ES klientams, turėtų pasirūpinti reikiamais veiklos leidimais iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, t. y. 2020 m. gruodžio 31 d., ir užtikrinti, kad įmonės būtų pajėgios veiksmingai valdyti kylančias rizikas. Pažymėtina tai, kad net jeigu paraišką gauti leidimą teikti finansines paslaugas pateiksite iki 2020 m. gruodžio 31 d., bet negausite faktinio leidimo vykdyti veiklą iki pereinamojo laikotarpio pabaigos,  neturėsite teisės toliau teikti finansines paslaugas ES nuo 2021 m. sausio 1 d.

Ruošdamosi pereinamojo laikotarpio pabaigai ir stabdydamos savo veiklą ES, finansų įstaigos turėtų tinkamai laikytis ES teisės aktų, ypatingą dėmesį skirdamos rizikos ribojimo, vartotojų apsaugos ir kovos su pinigų plovimu ir rizikos draudimo veiklos reikalavimams. Be to, apie savo veiklos nutraukimą jos turi laiku ir tinkamai informuoti savo ES klientus, paaiškindamos jiems ir tai, kaip naudotis tokiomis paslaugomis toliau, kad būtų išvengta bet kokio neigiamo poveikio klientams.

Daugiau informacijos:

Lietuvos banko parengti dažnai užduodami klausimai dėl Brexito

Europos priežiūros institucijų kartu su Europos nacionalinėmis finansų rinkos priežiūros institucijomis ir JK Finansų rinkos priežiūros institucija pasirašyti daugiašaliai susitarimo memorandumai JK išstojus iš ES be susitarimo

Europos Komisijos 2020 m. liepos 9 d. parengtas komunikatas dėl pasirengimo Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykių pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu

 

Europos Komisijos 2020 m. liepos 7 d. paskelbti parengties dokumentai dėl:

Bankininkystės ir mokėjimo paslaugų

Draudimo ir perdraudimo paslaugų

Turto valdymo

Investicinių paslaugų

JK Finansų priežiūros institucijos parengti dažnai užduodami klausimai dėl Brexito