Lietuvos bankas
2023-06-02
11

Už sankcijų reikalavimų nesilaikymą – bauda Via Payments UAB
Atlikęs patikrinimą, Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga Via Payments UAB nesilaikė tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Tikrintu laikotarpiu įstaigos vidaus politika ir vidaus kontrolės procedūros, susijusios su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu, turėjo reikšmingų trūkumų – jose nebuvo detalizuotas tarptautinių sankcijų įgyvendinimo procesas. Įstaiga neturėjo tinkamų priemonių nustatyti, ar kliento vykdomi sandoriai ir operacijos nepatenka į tarptautinių ribojamųjų priemonių (nustatančių sektorinius, prekybos, tam tikrų paslaugų ribojimus) apimtį, netaikė tinkamų kontrolės priemonių tarptautinių sankcijų stebėsenos sistemoms, netikrino, ar jos veikia tinkamai.

Via Payments UAB patikrinimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus pripažino ir ėmėsi veiksmų, kad jie būtų pašalinti. Įvertinęs aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė bendrovei 100 tūkst. Eur baudą.

Leista įsigyti dalį UAB „Sostinės kreditai“
Lietuvos bankas, įvertinęs gautą prašymą ir informaciją, pritarė vartojimo kredito davėjo UAB „Sostinės kreditai“ akcijų įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu „Capitalst“, UAB, tiesiogiai, o fizinis asmuo – netiesiogiai įgytų UAB „Sostinės kreditai“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Papildytas viešasis sąrašas
Atsižvelgęs į Finnordic, MB, prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas įrašė šią bendrovę į Viešąjį nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašą.

Vadovausis ESMA gairėmis
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) 2023 m. balandžio 3 d. priimtomis Gairėmis dėl tam tikrų Finansinių priemonių rinkų direktyvos (FRPD) II tinkamumo reikalavimų aspektų (ESMA35-43-3172)  ir Gairėmis dėl tam tikrų FRPD II atlyginimų reikalavimų aspektų (ESMA35-43-3565). 

Gairėse dėl tam tikrų FRPD II tinkamumo reikalavimų aspektų detalizuoti šios direktyvos nustatyti reikalavimai, jos taikomos teikiant investavimo rekomendacijas ir portfelio valdymo paslaugas neprofesionaliesiems klientams. Gairės taip pat papildytos naujais su tvarumo prioritetų nustatymu susijusiais reikalavimais.

Gairėmis dėl tam tikrų (FRPD) II atlyginimų reikalavimų aspektų siekiama užtikrinti tinkamą šios direktyvos reikalavimų dėl atlyginimo politikos ir praktikos, interesų konfliktų, veiklos vykdymo taisyklių taikymo ir tinkamo valdymo atlyginimų nustatymo srityje taikymą.

Gairių tikslas – užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų reikalavimų dėl tinkamumo reikalavimų ir atlyginimo politikos ir praktikos taikymą. Šiose gairėse nustatytų rekomendacijų turėtų laikytis ir jomis vadovautis Lietuvoje įsteigtos finansų maklerio ir finansų patarėjo įmonės, taip pat investicines paslaugas teikiančios valdymo įmonės ir kredito įstaigos.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.