Lietuvos bankas
2020-01-03
11

2019 m. trečiojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia išankstinius 2019 m. trečiojo ketvirčio tiesioginių investicijų duomenis. Naujausi paskelbti duomenys rodo, kad:

tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje 2019 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 573,1 mln. Eur – palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 20,8 proc. Reinvesticijos sudarė 73,2 proc. viso TUI srauto (419,7 mln. Eur). Didžiausi investicijų srautai teko Liuksemburgo (143,7 mln. Eur), Švedijos (126,1 mln. Eur) ir Lenkijos (121 mln. Eur) investuotojams, o didžiausi neigiami srautai fiksuoti Honkongo (–46,4 mln. Eur) ir Australijos
(–34,8 mln. Eur) kapitalo įmonėse. Pagal ekonominės veiklos rūšis didžiausi srautai teko apdirbamosios gamybos (212 mln. Eur) bei finansinės ir draudimo veiklos (141 mln. Eur) įmonėms, o didžiausi neigiami srautai užfiksuoti profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įmonėse (–18,2 mln. Eur).

TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, 2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su atitinkamu 2018 m. ketvirčiu, sumažėjo 14,5 proc. ir sudarė 496 mln. Eur (žr. 1 pav.). Didžiausią TUI pajamų dalį sudarė reinvesticijos.

Sukauptosios TUI Lietuvoje 2019 m. rugsėjo 30 d. sudarė 18,2 mlrd. Eur, arba 38,2 proc. BVP. Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 6 509 Eur TUI (2018 m. rugsėjo 30 d. – 6 088 Eur). Didžiausios investuotojos – Švedija (3,1 mlrd. Eur), Estija (3 mlrd. Eur) ir Nyderlandai (2,5 mlrd. Eur) (žr. 2 pav.). 2019 m. rugsėjo 30 d. Švedijos ir Estijos investicijos dominavo finansinės ir draudimo veiklos įmonėse.

Lietuvos tiesioginių investicijų (TI) srautas užsienyje 2019 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 43,4 mln. Eur, tai nulėmė didėjusios skolos priemonės ir reinvesticijos. Didžiausias investicijų srautas fiksuotas Estijoje (36,4 mln. Eur), pagal ekonominės veiklos rūšis – į profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įmones (41,5 mln. Eur).

TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, 2019 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 31,9 mln. Eur. Daugiausia pajamų gauta iš TI Latvijoje (16,6 mln. Eur).

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje 2019 m. rugsėjo 30 d. sudarė 4,2 mlrd. Eur, Lietuvos TI į ES valstybes nares – 88,9, į euro zonos šalis – 71,1 proc. visų Lietuvos TI užsienyje.

1 pav. Nerezidentų TUI Lietuvoje pajamos.
Didžiausios investicijos Lietuvoje pritrauktos iš Švedijos ir Estijos

2 pav. Sukauptosios TUI Lietuvoje. TOP 10 šalių.
Didžiausios investicijos Lietuvoje pritrauktos iš Švedijos ir Estijos

Pranešimo pdf versija (89.6 KB download icon)

Išsamūs 2019 m. trečiojo ketvirčio tiesioginių investicijų duomenys, paskirstyti pagal šalis ir pagal ekonominės veiklos rūšis, pateikiami Lietuvos banko tinklalapyje išorės sektoriaus statistikos srityje. Informacija apie tiesiogines investicijas pateikta ir Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale.