Lietuvos bankas
2017-11-02
11

Lietuvos banko valdyba įspėjo bendrovę ERGO Insurance SE, veikiančią Lietuvoje per filialą, už tai, kad ji neišmokėjo draudimo išmokos per teisės aktuose nustatytus terminus ir neįvykdė ar netinkamai įvykdė teisės aktuose apibrėžtą pareigą raštu išsamiai informuoti draudėjus apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą. Tokia poveikio priemonė pritaikyta įvertinus tai, kad draudikas savo iniciatyva ėmėsi priemonių, siekdamas užtikrinti, kad tyrimo metu atskleisti pažeidimai nepasikartotų ateityje, – parengė planuojamų priemonių, skirtų draudžiamojo įvykio tyrimo proceso kokybei pagerinti, įgyvendinimo planą.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko tyrimą ir nustatė atvejų, kad draudikas, administruodamas draudžiamuosius įvykius, tinkamai nesilaikė Draudimo įstatymo 98 straipsnyje nustatytos draudimo išmokos mokėjimo tvarkos. Pagal ją, draudimo išmoka privalo būti išmokėta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai draudikas gauna visą informaciją, reikšmingą nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes ir draudimo išmokos dydį.

Jeigu draudikas per 30 dienų nuo pranešimo apie draudžiamąjį įvykį neišmoka draudimo išmokos, nes nėra baigtas tyrimas, jam vykstant kas 30 dienų draudikas privalo raštu išsamiai informuoti draudėją (naudos gavėją ar nukentėjusį trečiąjį asmenį) apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą. Informuoti nereikia, kai trūksta dokumentų ar informacijos tik iš draudėjo (naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens) ir draudėjas (naudos gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo) jau yra informuotas apie dokumentus ar informaciją, kuriuos šis asmuo privalo pateikti draudžiamojo įvykio tyrimui.

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas įpareigotas iki 2018 m. sausio 8 d. pateikti Lietuvos bankui informaciją, kaip buvo įgyvendintas planuojamų priemonių, skirtų draudžiamojo įvykio tyrimo proceso kokybei pagerinti, įgyvendinimo planas.