Lietuvos bankas

Siekiant sustiprinti dialogą tarp mokėjimo paslaugų teikėjų, naudotojų, reguliuotojų ir mokslo bendruomenės plėtojant Lietuvos mokėjimų rinką, 2017 m. pabaigoje buvo įkurtas nepriklausomas forumas – Mokėjimų taryba. Ji įsteigta Lietuvos banko ir Finansų ministerijos iniciatyva, atsižvelgus į rinkos palaikymą, išreikštą viešos konsultacijos dėl Nacionalinės mokėjimų strategijos metu.

Mokėjimų taryba įsteigta remiantis gerąja kitų šalių praktika. Joje subalansuotojo atstovavimo principu dalyvauja 10 narių – mokėjimo paslaugų teikėjų, įmonių ir gyventojų, mokėjimų politiką formuojančių ir įgyvendinančių valstybės institucijų ir mokslo bendruomenės atstovų. Šiuo metu Mokėjimų taryba vienija Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos bankų asociacijos, Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų asociacijos, Fintech Lietuva grupės, Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos, Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos ir Vytauto Didžiojo universiteto atstovus. Stebėtojų teisėmis dalyvauja Mykolo Romerio ir Kauno technologijos universitetų, Elektroninių pinigų asociacijos ir FINTECH HUB LT atstovai.

Mokėjimų tarybos nariai savarankiškai parenka taryboje nagrinėjamus klausimus ir sudaro savo veiklos planus. Taryboje siekiama nagrinėti Lietuvos mokėjimų rinkos plėtros kryptis, probleminius aspektus, stebėti, kaip įgyvendinamos mokėjimų politikos priemonės ir taikomos rinkoje atsirandančios inovacijos. Mokėjimų taryba gali teikti pasiūlymus mokėjimų rinkos dalyviams ir valstybės institucijoms dėl mokėjimų rinkos probleminių klausimų sprendimo, politikos priemonių ir plėtros krypčių įgyvendinimo, formuoti bendrą Lietuvos poziciją ir teikti ją suinteresuotoms Europos Sąjungos institucijoms.

[[#ex]]

Mokėjimų taryba 2018 m.

Mokėjimų taryba 2018 m. išnagrinėjo tris prioritetinius klausimus ir parengė mokėjimų rinkos dalyviams, mokėjimų politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms šias rekomendacijas:

  1. Momentinių mokėjimų integracija į verslo ir viešojo administravimo procesus (grupės ataskaita (932 KB )).
  2. Kliento pažinimo (angl. know your customer, KYC) proceso optimizavimo galimybės (grupės ataskaita (1013.7 KB )).
  3. Naujų tapatybės patvirtinimo priemonių galimybių ir atitikties pinigų plovimo prevencijos tikslams analizė (grupės ataskaita (1.4 MB )).

Rekomendacijos skirtos padėti populiarinti momentinių mokėjimų paslaugą, optimizuoti kliento pažinimo duomenų surinkimo procesą ir sudaryti sąlygas atsirasti inovatyvioms nuotolinio identifikavimo priemonėms Lietuvoje. Mokėjimų taryba nustatė, kur rinka veikia neefektyviai, ir pasiūlė, kaip šiuos procesus patobulinti:

  • kliento pažinimo procese siūloma remtis vieno langelio principu, pasiimant reikalingus duomenis iš valstybės registrų, o ne reikalauti šių duomenų iš paties kliento;
  • siekiant momentinių mokėjimų paslaugos plėtros Taryba siūlo susitelkti į paslaugų tarpusavio suderinamumą ir nustatė tas sritis, kuriose turėtų būti taikomi vienodi principai;
  • tobulinant nuotolinį tapatybės nustatymą Taryba siūlo įstatymais įtvirtinti galimybę kurti ir rinkoje siūlyti naujus, saugius tapatybės nustatymo būdus.

Šių pokyčių naudą pirmiausia pajustų paslaugų naudotojai, t. y. fiziniai asmenys ir įmonės. Jiems taptų paprasčiau pradėti naudotis finansinėmis paslaugomis, ypač nuotoliniu būdu, atsirastų daugiau mokėjimo paslaugų alternatyvų, sumažėtų teikiamos informacijos apie save finansų įstaigoms kiekis. Kartu dėl optimizuotų procesų finansų įstaigos efektyviau teiktų paslaugas, lengviau užtikrintų operacijų saugumą ir pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo prevenciją, o tai savo ruožtu didintų konkurenciją.


Mokėjimų taryba 2019 m.

Mokėjimų taryba 2019 m. nagrinėjo:

  1. Atvirosios ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose skatinančių priemonių kūrimą (grupės ataskaita (885.5 KB )).
  2. Atvirosios bankininkystės plėtrą (grupės ataskaita (668.6 KB )).

[[#ex]]

Mokėjimų tarybos narių teisės ir pareigos, darbo organizavimas ir pozicijos bei dokumentų viešinimas nustatyti Mokėjimų tarybos nuostatuose (144.8 KB ). Tarybos nuostatai ir sudėtis bus peržiūrimi 2019 m. pabaigoje. Mokėjimų tarybos kontaktai: [email protected].

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-10