Lietuvos bankas

Mokėjimo įstaigų licencijavimas

Gidas skirtas supažindinti suinteresuotuosius asmenis su Lietuvos banko atliekamu mokėjimo įstaigų (toliau – MĮ) licencijavimo procesu, steigiamoms (dar neįsteigtiems juridiniams asmenims) ar licencijuojamoms (jau įsteigtiems juridiniams asmenims) MĮ keliamais reikalavimais, atskleisti Lietuvos banko požiūrį į naujus rinkos dalyvius, nurodyti dokumentų, kurie turi būti teikiami kartu su prašymu išduoti licenciją, sąrašą ir aptarti kitus svarbius licencijavimo aspektus. 

Mokėjimo įstaigų steigimas ir licencijavimas

[[#ex]]

MĮ licencija

Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje pateikiamas baigtinis mokėjimo paslaugų sąrašas:

 • paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;
 • paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos;
 • mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto operacijos, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus;
 • mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos yra suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto operacijos, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus;
 • mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas;
 • pinigų perlaidos;
 • mokėjimo inicijavimo paslaugos;
 • sąskaitos informacijos paslaugos.

Norint teikti šias paslaugas, būtina turėti MĮ licenciją (arba kitas licencijas, pvz., banko, elektroninių pinigų įstaigos).

Norint teikti tik sąskaitos informacijos paslaugą, reikia turėti MĮ, teikiančios tik sąskaitos informacijos paslaugą, licenciją.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Mokėjimų įstatyme nesuteikta galimybė MĮ laikyti klientų lėšas ilgesnį laiką, nei tai būtina mokėjimo operacijai atlikti, todėl tam, kad klientai turėtų sąlygas laikyti lėšas mokėjimo kortelėse ar kitose techninėse priemonėse, tokiose kaip elektroninė piniginė, MĮ licencijos nepakanka (tokiu atveju reikalinga elektroninių pinigų įstaigos ar banko licencija). Čia (213.4 KB download icon) galite rasti Lietuvos banko Priežiūros tarnybos poziciją dėl lėšų mokėjimo sąskaitose laikymo.


MĮ minimalaus pradinio kapitalo reikalavimas

MĮ pradinis kapitalas turi būti:

1) ne mažesnis kaip 20 000 Eur, jeigu MĮ ketina teikti tik pinigų perlaidų paslaugas;

2) ne mažesnis kaip 50 000 Eur, jeigu MĮ ketina teikti tik mokėjimo inicijavimo paslaugą;

3) ne mažesnis kaip 125 000 Eur, jeigu MĮ ketina teikti:

 • paslaugas, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visas su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusias operacijas; 
 • paslaugas, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visas su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusias operacijas; 
 • mokėjimo operacijas, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto operacijas, mokėjimo operacijas naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimus, įskaitant periodinius pervedimus; 
 • mokėjimo operacijas, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos yra suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto operacijas, įskaitant vienkartines tiesioginio debeto operacijas, mokėjimo operacijas naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimus, įskaitant periodinius pervedimus; 
 • mokėjimo priemonių išleidimo ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimo paslaugas. 

MĮ ribotos veiklos licencija

Siekiant sukurti palankią aplinką Lietuvos ir užsienio startuoliams, bandomojoje finansinių inovacijų aplinkoje buvo įgyvendintas specialus MĮ ribotos veiklos licencijos projektas, , skirtas palengvinti naujų rinkos dalyvių įėjimą į Lietuvos, o vėliau, gavus ir neribotos veiklos licenciją, – ir į Europos ekonominės erdvės rinką. Esminis ribotos veiklos MĮ ir MĮ skirtumas yra tas, kad ribotos veiklos MĮ nėra taikomas minimalaus pradinio kapitalo reikalavimas, tačiau turint šią licenciją veikti galima tik Lietuvos Respublikoje, be to, turinti šią licenciją MĮ turi teisę teikti tik Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 1–6 punktuose nurodytas mokėjimo paslaugas.


Licencijavimo procesas

Lietuvos banko požiūris į MĮ, kaip ir kitų įstaigų, licencijavimo procesą yra kiek įmanoma lankstus. Mes skatiname MĮ licencijos aktyviai siekiančius asmenis planavimo proceso metu kreiptis į Lietuvos banką, kad galėtume kartu identifikuoti ketinamas teikti mokėjimo paslaugas. Tai mums taip pat padeda geriau išaiškinti licencijavimo procesą ir jo reikšmę, mūsų pageidavimus, reikalavimus, lūkesčius ir visus kitus svarbius aspektus, turinčius įtakos licencijavimo procesui. 
Galima išskirti šiuos esminius licencijavimo proceso etapus: 

 • prašymo išduoti MĮ licenciją pateikimas Lietuvos banko Priežiūros tarnybai (toliau –Priežiūros tarnyba) – Priežiūros tarnyba per 5 darbo dienas įvertina, ar pateikti visi būtini dokumentai ir, jei nenustato formalių trūkumų, priima prašymą išduoti MĮ licenciją nagrinėti;
 • prašymo išduoti MĮ licenciją ir kartu pateiktų dokumentų vertinimas – jei pateikti dokumentai yra be trūkumų, licencija išduodama per greičiausią įmanomą 3 mėn. terminą (ribotos MĮ atveju – 2 mėn.). Vis dėlto mūsų patirtis rodo, kad pateikti dokumentai tik išimtiniais atvejais neturi vienokių ar kitokių trūkumų, todėl paprastai Priežiūros tarnyba teikia MĮ licencijos prašančiam asmeniui pastabas dėl papildomos informacijos ar papildomų dokumentų (informacijos) pateikimo. Tokiu atveju nagrinėjimo terminas pratęsiamas;
 • licencijos išdavimas arba atsisakymas ją išduoti – baigus vertinti pateiktus dokumentus, Lietuvos banko valdyba nagrinėja Priežiūros tarnybos pateiktą apibendrintą informaciją ir priima sprendimą dėl licencijos išdavimo arba atsisakymo ją išduoti.

Įstatymuose numatyti terminai

Įstatymuose numatyta, kad prašymas išduoti MĮ licenciją ir MĮ, teikiančios tik sąskaitos informacijos paslaugą, licenciją turi būti išnagrinėtas: 1) per 3 mėn. nuo visiškai tinkamų ir pakankamai informatyvių dokumentų pateikimo dienos; 2) tuo atveju, jei pateikiami ne visi dokumentai arba jie yra su trūkumais, per 3 mėn. nuo Priežiūros tarnybos papildomai pareikalautų arba papildomai pareiškėjo pateiktų dokumentų ir informacijos gavimo dienos. 
MĮ ribotos veiklos licencijos atveju taikomas trumpesnis – 2 mėn. – terminas. Pateikus papildomų dokumentų ar informacijos, terminas pratęsiamas 2 mėnesiais.


Išankstinis susitikimas su Lietuvos banko atstovais

Lietuvos bankas, suprasdamas, kad licencijavimo procesą reglamentuojantys teisės aktai finansų sektoriaus naujokams, o ir patyrusiems specialistams gali būti ne visada aiškūs, skatina MĮ licencijos siekiančius asmenis dar ankstyvame projekto etape kreiptis į Lietuvos banką dėl išsamesnės informacijos apie licencijavimo procesą ir potencialioms (esamoms) MĮ keliamus reikalavimus. 

Įstaigų atstovai, dalyvavę išankstiniuose susitikimuose su Lietuvos banko atstovais, ne kartą pabrėžė tokių susitikimų naudą, kadangi jie ne tik padėjo gauti atsakymus į kilusius klausimus, bet ir užmegzti tiesioginį ryšį su Lietuvos banko specialistais. Išankstinių susitikimų tikslas yra susipažinti ir atsakyti į ankstyvame etape kilusius klausimus, išsiaiškinti, kokias licencijuojamas paslaugas ketinama teikti ir kokia licencija konkrečiu atveju yra reikalinga. Tokiuose susitikimuose dalyvauja bent du Lietuvos banko Priežiūros tarnybos ar kito padalinio specialistai (paprastai atsakantys į klausimus dėl licencijavimo proceso), tačiau pagal poreikį susitikime gali dalyvauti ir kiti, pavyzdžiui, techninės srities specialistai.

Išankstinio susitikimo metu Lietuvos bankas siekia sužinoti:

 • kas ir koks yra MĮ licencijos siekiantis asmuo, kokio pobūdžio įstaiga bus kuriama;
 • kas yra (bus) būsimos MĮ akcininkai, balsavimo teisių turėtojai ir investuotojai, kokia jų kilmės šalis;
 • koks yra pasirengimo gauti MĮ licenciją etapas (kai kuriais atvejais gali būti per anksti organizuoti susitikimą);
 • ar licencijos siekianti bendrovė priklauso įmonių grupei;
 • kokie asmenys bus atsakingi už MĮ valdymą;
 • verslo plano santrauką;
 • apie planuojamas teikti paslaugas, kokia bus tikslinė rinka ir kaip bus jos siekiama, kainodarą ir kitą susijusią veiklą;
 • MĮ finansavimo šaltinius;
 • numatomą darbuotojų skaičių;
 • apie planuojamą funkcijų perkėlimą (pirkimą, angl. outsourcing).

Mūsų supratimu, tik atsakius į šiuos klausimus, išankstinis susitikimas gali būti efektyvus, todėl skatiname siekiančiuosius MĮ licencijos prieš numatomą susitikimą atsakyti į išvardytus klausimus, t. y. pasitikrinti, ar surinkta visa reikalinga informacija, kad susitikimo metu būtų galima šiuos klausimus nagrinėti išsamiau.


MĮ licencijos mokestis

Prieš teikiant prašymą išduoti MĮ licenciją, būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą už licencijos išdavimą, šiuo metu ji yra 898 Eur (rinkliavų dydžiai nustatyti 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458). Ribotos veiklos MĮ šiuo metu taikoma mažesnio dydžio (682 Eur) rinkliava, o  MĮ, teikiančiai tik sąskaitos informacijos paslaugą, – 693 Eur.
Pervedimų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas, atliekamų naudojantis internetine bankininkyste, vykdymo tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI interneto svetainėje.


Svarbiausi steigiamai ar licencijuojamai MĮ keliami reikalavimai

Atsižvelgdamas į tai, kad MĮ licencijos išdavimo metu steigiama ar licencijuojama MĮ turi būti pasirengusi vykdyti visus jai keliamus reikalavimus kaip jau veikianti MĮ, Lietuvos bankas pageidauja, kad kartu su prašymu būtų pateikiami išsamūs dokumentai. Priimdamas sprendimą išduoti MĮ licenciją, Lietuvos bankas ypač atsižvelgia į šiuos esminius elementus: 

 • pateiktų dokumentų tinkamumas – pateikti dokumentai turi atitikti MĮ veiklą ir jos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus, turi būti pateikti visi teisės aktų nustatyti ar papildomai pareikalauti teisingi duomenys; 
 • minimalaus MĮ kapitalo reikalavimo tenkinimas – pagal Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo nuostatas, minimalus pradinis MĮ kapitalas, priklausomai nuo teikiamų paslaugų, turi būti ne mažesnis kaip 20 000 Eur, 50 000 Eur arba 125 000 Eur. Ribotos veiklos MĮ ir MĮ, teikiančioms tik sąskaitos informacijos paslaugą, šis reikalavimas netaikomas. Atkreiptinas dėmesys, kad MĮ, įskaitant tarpininkus, už kuriuos ji prisiima visą atsakomybę, per pastaruosius 12 mėn. įvykdytų (jei veikla nevykdoma, verslo plane planuojamų) mokėjimo operacijų sumos vidurkis neturi viršyti 3 000 000 Eur per mėn., išskyrus Mokėjimo įstaigų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatytą atvejį; 
 • MĮ ir jos akcininkų (balsavimo teisių turėtojų) tinkamumas – asmenys, turintys MĮ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, turi gebėti užtikrinti patikimą ir riziką ribojančiais principais grindžiamą MĮ valdymą, būti nepriekaištingos reputacijos ir finansiškai patikimi (MĮ ribotos veiklos licencijos ir MĮ, teikiančios tik sąskaitos informacijos paslaugą, atveju akcijų arba balsavimo teisių turėtojų tinkamumo reikalavimai netaikomi); 
 • bendrovės vadovų tinkamumas – vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas; 
 • veiklos planas turi atitikti MĮ steigėjų (akcijų ar balsavimo teisių turėtojų) galimybes jį įgyvendinti, o būsima MĮ licencijos išdavimo metu turi būti pasirengusi saugiai ir patikimai teikti finansines paslaugas. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad MĮ, teikiančios mokėjimo inicijavimo arba sąskaitos informacijos paslaugas, turi būti apsidraudusios profesinės civilinės atsakomybės draudimu.
Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti patikimą ir riziką ribojančiais principais grindžiamą MĮ valdymą, MĮ turi turėti visapusę, adekvačią MĮ veiklos pobūdžiui, mastui bei sudėtingumui, ir patikimą elektroninių pinigų leidimo veiklos valdymo tvarką, įskaitant organizacinę struktūrą, leidžiančią užtikrinti funkcijų atskyrimą ir vertikaliuosius bei horizontaliuosius atsakomybės ryšius su aiškiai apibrėžtomis, skaidriomis ir nuosekliomis atsakomybės ribomis, rizikos, kuri atsirado ar gali atsirasti, nustatymo, valdymo, stebėjimo, vadovybės informavimo ir vidaus kontrolės sistemą, įskaitant patikimas administracines priemones ir apskaitos sistemą.


Pateiktų dokumentų vertinimas

Pateiktus dokumentus pagal kompetenciją tikrina ir vertina įvairių Lietuvos banko skyrių ir Priežiūros tarnybos specialistai. Jie pateikia bendrą nuomonę ir išvadas dėl licencijos išdavimo. Vertinimo laikotarpiu taip pat vykdomi šie procesai: 

 • reguliari komunikacija ir pagal poreikį rengiami susitikimai su prašymą pateikusios įstaigos atstovais; 
 • Priežiūros tarnybos pastabų įstaigai teikimas, pagal kurias ji turi pašalinti nustatytus trūkumus. Paprašius papildomos informacijos ar duomenų, sprendimas turi būti priimamas per 3 mėn. nuo papildomų dokumentų ir duomenų gavimo dienos (MĮ ribotos veiklos licencijos atveju – per 2 mėn.). 

Dokumentų vertinimo trukmė ir išsamumas priklauso nuo prašyme ir veiklos plane nurodytų planuojamų veiklų skaičiaus. Jei prašoma išduoti MĮ licenciją ne visoms pagal MĮ licenciją galimoms paslaugoms teikti, teikiamų duomenų apimtis turėtų būti siauresnė, todėl ir vertinimas galėtų būti spartesnis. 
Visi prašymą išduoti MĮ licenciją pateikę asmenys turi galimybę tiesiogiai bendrauti su pateiktus dokumentus vertinančiais Lietuvos banko specialistais. Mes esame pasirengę suteikti visą su licencijavimo procesu susijusią informaciją, informuoti apie proceso eigą ir siekiame kurti bendradarbiavimu pagrįstus Lietuvos banko ir finansų rinkos dalyvių santykius tiek licencijavimo metu, tiek ir po jo.


Kartu su prašymu išduoti MĮ licenciją Lietuvos bankui teikiami dokumentai ir informacija

Įmonė, norėdama gauti MĮ licenciją, Lietuvos bankui turi pateikti Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 2 priede nustatytos formos prašymą ir prašymo formoje nurodytus dokumentus.
Įmonė, norėdama gauti MĮ, teikiančios tik sąskaitos informacijos paslaugą, licenciją, Lietuvos bankui turi pateikti Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 5 priede nustatytos formos prašymą ir prašymo formoje nurodytus dokumentus.
 


Kartu su prašymu išduoti MĮ ribotos veiklos licenciją Lietuvos bankui teikiami dokumentai ir informacija

Įmonė, norėdama gauti MĮ ribotos veiklos licenciją, Lietuvos bankui turi pateikti Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų licencijavimo taisyklių 4 priede nustatytos formos prašymą ir prašymo formoje nurodytus dokumentus.


Įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys MĮ veiklą ir licencijavimą:

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-02-06