Lietuvos bankas

[[#ex]]

Kas yra makroprudencinė politika?

Makroprudencine politika vadinama tokia politika, kurios tikslas yra prisidėti prie finansų sistemos stabilumo apsaugos, įskaitant finansų sistemos atsparumo stiprinimą ir sisteminės rizikos susidarymo mažinimą, taip siekiant užtikrinti tvarų finansų sistemos indėlį į ekonomikos augimą.

Kadangi finansinis nestabilumas gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį šalių ūkio augimui ir užimtumui, siekiant sumažinti finansų krizių atsiradimo tikimybę ir poveikį, nuo 2011 m. ES pertvarkyta finansų sektoriaus priežiūros institucinė ir reguliavimo sistema.

Viena iš svarbiausių šios reformos dalių yra aiškus makroprudencinės politikos vykdymo mandato suteikimas kiekvienos ES šalies atsakingoms institucijoms.

Nuo 2014 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas įpareigoja Lietuvos banką vykdyti makroprudencinę politiką.


Makroprudencinės politikos strategija

Finansinį stabilumą stiprinantys sprendimai priimami vadovaujantis Makroprudencinės politikos strategija, joje numatyti penki tarpiniai tikslai:

1)  riboti ir siekti, kad būtų išvengta perteklinio kredito augimo ir pernelyg didelio finansinio sverto;

2) riboti ir siekti, kad būtų išvengta pernelyg didelės turto ir įsipareigojimų terminų neatitikties, pernelyg didelės užsienio valiutos kurso ir likvidumo rizikos finansų sistemoje;

3) riboti pernelyg didelę finansines paslaugas teikiančių įmonių turto arba kitų tiesioginių ir netiesioginių pozicijų koncentraciją;

4) riboti sisteminį poveikį turinčių finansų įstaigų netinkamas paskatas prisiimti pernelyg didelę riziką, siekiant sumažinti jų neatsakingo elgesio pavojų;

5) stiprinti finansų rinkos infrastruktūros atsparumą.

Susiję dokumentai:

Teminis straipsnis „Makroprudencinės politikos įgyvendinimas Lietuvoje“ (491.2 KB download icon)


Makroprudencinės politikos priemonės

Priemonė Priemonės tikslas Lygis        Galioja nuo Teisės aktai Susiję dokumentai
Kredito dydžio ir įkeisto turto vertės santykis (angl. loan-to-value ratio, LTV) Riboti finansų įstaigų prisiimamą perteklinę kredito riziką ir formuoti atsakingo skolinimosi praktiką, neleidžiant namų ūkiams pernelyg įsiskolinti ir taip sudarant sąlygas tvariam kredito augimui 85 %  

2011 m. lapkričio 1 d.

Atsakingojo skolinimo nuostatai Būsto nuomos su išpirkimu paslaugos atitikties atsakingojo skolinimo nuostatams ir keliamų rizikų vartotojui vertinimas (306.6 KB download icon)
Vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykis (angl. debt service-to-income ratio, DSTI) Riboti finansų įstaigų prisiimamą perteklinę kredito riziką ir formuoti atsakingo skolinimosi praktiką, neleidžiant namų ūkiams pernelyg įsiskolinti ir taip sudarant sąlygas tvariam kredito augimui 40 %

2011 m. lapkričio 1 d.

Sprendimų istorija (10 KB download icon)

Atsakingojo skolinimo nuostatai Būsto nuomos su išpirkimu paslaugos atitikties atsakingojo skolinimo nuostatams ir keliamų rizikų vartotojui vertinimas (306.6 KB download icon)
Paskolos trukmė Riboti finansų įstaigų prisiimamą perteklinę kredito riziką ir formuoti atsakingo skolinimosi praktiką, neleidžiant namų ūkiams pernelyg įsiskolinti ir taip sudarant sąlygas tvariam kredito augimui 30 metų

2015 m. lapkričio 1 d.

Sprendimų istorija (31.5 KB download icon)

Atsakingojo skolinimo nuostatai Būsto nuomos su išpirkimu paslaugos atitikties atsakingojo skolinimo nuostatams ir keliamų rizikų vartotojui vertinimas (306.6 KB download icon)
Palūkanų jautrumo testas Riboti finansų įstaigų prisiimamą perteklinę kredito riziką ir formuoti atsakingo skolinimosi praktiką, neleidžiant namų ūkiams pernelyg įsiskolinti ir taip sudarant sąlygas tvariam kredito augimui 50 % 2015 m. lapkričio 1 d. Atsakingojo skolinimo nuostatai Būsto nuomos su išpirkimu paslaugos atitikties atsakingojo skolinimo nuostatams ir keliamų rizikų vartotojui vertinimas (306.6 KB download icon)
Anticiklinis kapitalo rezervas Turėti pakankamą kapitalo rezervą galimiems bankų nuostoliams padengti ciklinės sisteminės rizikos pasireiškimo atveju ar ekonomikos nuosmukio metu

0 %

(1 % nuo 2023 m. spalio 1 d.)

2021 m. rugsėjo 30 d.

(1 % nuo 2023 m. spalio 1 d.)

Sprendimų istorija (13.1 KB download icon)

Nutarimas

Apie anticiklinį kapitalo rezervą

Kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervas Didinti kitų sisteminės svarbos įstaigų Lietuvoje atsparumą sukrėtimams ir mažinti jų bankroto tikimybę

0,5–2,0 %

(1,0–2,0 % nuo 2021-12-31)

2016 m. gruodžio 31 d.

 

(iki 2021-12-31 AB Šiaulių bankas turi sukaupti didesnį – 1 proc. – kapitalo rezervą (iki tol taikomas 0,5 proc.). Kitiems bankams nustatyti kapitalo rezervo reikalavimai jau privalo būti sukaupti.)

Sprendimų istorija (11.8 KB download icon)

Nutarimas

 

Suvestinė redakcija iki 2021-12-30

Kapitalo rezervų sudarymo taisyklės

Kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo  taikymas Lietuvoje (716.2 KB download icon)

Sektorinis sisteminės rizikos rezervas Didinti finansų sistemos atsparumą, esant padidėjusiai rizikai dėl galimo būsto rinkos perkaitimo, ir mažinti būsto paskolų rinkos disbalansų formavimąsi 2 % pagal riziką įvertintų mažmeninių pozicijų, kurios yra užtikrintos gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu, fizinių asmenų Lietuvos Respublikos rezidentų atžvilgiu sumos 2022 m. liepos 1 d. Nutarimas Apie sektorinį sisteminės rizikos rezervą
Kapitalo apsaugos rezervas Įpareigoti bankus sukaupti papildomą kapitalą nenumatytiems nuostoliams padengti 2,5 % 2015 m. birželio 30 d. Nutarimas Kapitalo rezervų sudarymo taisyklės
Sandorių įtakos sisteminei rizikai vertinimas Užkardyti bankų ir bankinių grupių sandorius, kurie padidintų koncentraciją kredito įstaigų sektoriuje tiek, kad kiltų sisteminė rizika finansiniam stabilumui Vertinama individualiai 2021 m. lapkričio 1 d.

LR bankų įstatymas (771 str.)

Nutarimas
Apie sandorių įtakos sisteminei rizikai vertinimą

Finansinio stabilumo stebėsena

Siekiame, kad šalies kredito įstaigos veiktų konkurencingoje, bet stabilioje aplinkoje. Taip stipriname ne tik atskirų kredito įstaigų, bet ir visos šalies finansų sistemos atsparumą vidaus ir išorės ekonomikos sukrėtimams, užtikriname veiksmingą ribotų finansinių išteklių paskirstymą.

Prižiūrime kredito įstaigas ir mokėjimo sistemas, vertiname galimas grėsmes efektyviai ir nenutrūkstamai kredito įstaigų veiklai, atliekame finansų rinkos dalyvių apklausas, renkame ir analizuojame statistinę bei kitokią informaciją. Bendradarbiaudami su Lietuvos ir kitų šalių institucijomis, siūlome priemones, kaip išvengti pavojų finansų sistemos stabilumui ir kaip juos sumažinti.

Pagrindinės šalies finansų sistemos stabilumui kylančios rizikos analizuojamos kiekvienais metais leidžiamoje Finansinio stabilumo apžvalgoje.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-15