Lietuvos bankas

Diagram

Description automatically generated

Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos

2023 m. kovo 27 d.

Pasaulio ekonominė raida pastaruoju metu buvo geresnė, nei tikėtasi. 2022 m. pabaigoje ir 2023 m. pradžioje dujų kainos Europoje sumažėjo iki lygio, stebėto dar prieš prasidedant rusijos karinei agresijai prieš Ukrainą. Prie to prisidėjo tiek mažėjęs dujų vartojimas, tiek šios žaliavos tiekėjų diversifikavimas. ES įvesti apribojimai importuoti naftą iš rusijos ir ES bei kitų šalių nustatyta didžiausia naftos, atgabenamos iš rusijos, kaina nesukėlė didesnės įtampos šios žaliavos rinkoje. Per pastaruosius keletą mėnesių naftos kaina netgi mažėjo. Sumenkusios energijos žaliavų kainos prisidėjo prie spartesnio, nei anksčiau tikėtasi, bendrosios infliacijos mažėjimo kai kuriose, pavyzdžiui, euro zonos, šalyse. Gera padėtis darbo rinkoje, didelės apimties fiskalinės pagalbos priemonės ir nebeblogėję įmonių bei gyventojų lūkesčiai leido išvengti anksčiau prognozuoto euro zonos ekonomikos susitraukimo metų pabaigoje. Tai gerina šios grupės šalių ūkio raidos perspektyvą trumpuoju laikotarpiu. Palankesnės, nei anksčiau prognozuota, ekonominės tendencijos stebimos ir kai kuriose kitose šalyse. Skatinama privačiojo vartojimo, daugiau, nei anksčiau numatyta, auga JAV ekonomika, o COVID-19 protrūkių valdymo politikos švelninimas leidžia tikėtis spartesnio Kinijos ūkio atsigavimo.

Lietuvos ekonomikos aktyvumas kol kas išsiskyrė spartesniu lėtėjimu. 2022 m. vidutinis realiojo BVP pokytis per ketvirtį Lietuvoje buvo neigiamas (–0,1 %), o euro zonoje tuo pačiu metu šis rodiklis vidutiniškai padidėjo 0,5 proc.[1]
[1] Remiamasi duomenimis, iš kurių pašalinta sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaka.
Tokiai ūkio raidai Lietuvoje didelę įtaką darė reikšmingai šoktelėjusi infliacija, sumažinusi realiąsias gyventojų pajamas ir apribojusi privatųjį vartojimą. Iš dalies dėl pritaikytų sankcijų prekių gabenimui ūkio aktyvumą mažino ir susitraukusi transporto sektoriaus veikla. Dėl pakilusių energijos ir kitų žaliavų kainų bei dėl sumenkusios paklausos užsienio rinkose praėjusiais metais mažėjo ir apdirbamoji gamyba. Šias nepalankias tendencijas tik iš dalies atsvėrė dėl gausesnio derliaus pagerėję žemės ūkio veiklos rezultatai ir didėjusi gyvenamųjų pastatų bei inžinierinių statinių statybos apimtis.
Vangi ekonominė raida tik nedaug paveikė darbo rinką. Praėjusiais metais užimtųjų skaičius padidėjo 5,1[2]
[2] Remiamasi nacionalinių sąskaitų duomenimis.
, o nedarbo lygis sumažėjo iki 5,9 proc., t. y. iki žemiausio lygio nuo 2009 m. Tai, tikėtina, rodo vyravusį įmonių nusiteikimą neskubėti atsisakyti papildomų darbuotojų samdos, nes lėtesnė ekonominė plėtra galimai yra trumpalaikė, o darbuotojų trūkumo problema tebebus aktuali, kai ūkio augimas vėl atsigaus. Vis dėlto 2022 m. pabaigoje ir šių metų pradžioje buvo pastebima įtampos darbo rinkoje švelnėjimo ženklų. Pastaruoju metu mažėjo laisvų darbo vietų lygis ir krito įmonių, kurių veiklos plėtrą riboja darbuotojų stygius, dalis. Tokių įmonių dalis statybos sektoriuje, pramonėje ir prekyboje jau yra artima ilgalaikiam vidurkiui. Šiek tiek sulėtėjęs darbuotojų, uždirbančių daugiau nei minimaliąją mėnesinę algą, darbo užmokesčio augimas galimai taip pat rodo atslūgstančią įtampą darbo rinkoje.

Tolesnę ūkio plėtrą lems didėsianti gyventojų perkamoji galia, gausėsiančios investicijos ir gerėsianti užsienio prekybos partnerių padėtis. Numatoma, kad 2022 m. buvęs neigiamas vidutinis realiojo BVP pokytis per ketvirtį Lietuvoje šiemet bus teigiamas. Ekonominį aktyvumą turėtų stiprinti pradėsiantis atsigauti privatusis vartojimas, nes prognozuojama, kad nominaliosios gyventojų pajamos šiemet, kitaip nei pernai, kils daugiau nei kainos. Kitaip tariant, tikimasi, kad realiosios gyventojų pajamos 2023 m. vėl pradės didėti. Šiemet prie ūkio augimo daugiau nei praėjusiais metais turėtų prisidėti ir valdžios sektoriaus investicijos. Numatoma, kad 2023 m. pastebimai padidės lėšų iš ES paramos fondų, skiriamų investicijoms, srautas. Pamažu turėtų gerėti ir užsienio prekybos partnerių ekonominė padėtis. Numatoma, kad vidutinis realiojo prekybos partnerių importo pokytis per ketvirtį, 2022 m. buvęs neigiamas, 2023 m. bus teigiamas. Tai palankiai turėtų veikti eksportuojantį Lietuvos ekonomikos sektorių. Visi šie veiksniai prisidės prie nuoseklaus ūkio augimo stiprėjimo. Prognozuojama, kad Lietuvos realusis BVP 2023 m. padidės 1,3, o 2024 m. – 3,2 proc.

Spaudimas kainoms iš lėto atslūgsta. Įvairiose šalyse labiau diversifikavus energijos žaliavų tiekimą ir sumažinus jų naudojimą, tarptautinės šių žaliavų kainos pastebimai sumažėjo. Dėl šios priežasties ir dėl aukštos palyginamosios bazės energijos kainų poveikis bendrajai metinei infliacijai Lietuvoje pastaruoju metu buvo daugiau kaip du kartus mažesnis nei 2022 m. rugsėjo mėn., kai jis buvo pasiekęs piką. Lėčiau kylančios energijos kainos labiausiai prisideda prie bendrosios infliacijos mažėjimo Lietuvoje. Spaudimas kainoms pamažu atslūgsta ir pasaulinėse žemės ūkio produktų rinkose. Padidėjus šių produktų pasiūlai ir kritus jų paklausai, jų kainos minėtose rinkose mažėja. Iš dalies dėl šios priežasties bei dėl aukštos palyginamosios bazės maisto kainų augimas jau lėtėja ir Lietuvoje. Kitų, o būtent – paslaugų ir pramonės prekių – kainų didėjimas slopsta gerokai menkiau. Šios kainos labiau susijusios su Lietuvos vidaus ekonomine raida, tad joms nemažą poveikį daro vienetinės darbo sąnaudos, o jos iki šiol kyla itin sparčiai ir jų augimo tempas nemažėja. Vis dėlto numatoma, kad jau artimiausiais metais vienetinės darbo sąnaudos didės menkiau, o tai slopinančiai veiks su vidaus ekonomine raida labiau susijusių kainų augimą. Numatoma, kad aptarti veiksniai lems gana pastebimą bendrosios infliacijos mažėjimą prognozuojamu laikotarpiu. 2022 m. siekusi 18,9, 2023 m. infliacija, prognozuojama, kad sudarys 9,0, o 2024 m. – 2,7 proc.


1 lentelė. Numatoma Lietuvos ekonomikos raida

2023 m. kovo mėn. prognozėa

2022 m. gruodžio mėn. prognozė

2022b

2023b

2024b

2022b

2023b

2024b

Kainų ir sąnaudų kaita (%, pokytis per metus)

Vidutinė metinė infliacija pagal SVKI

18,9

9,0

2,7

18,9

9,5

Bendrojo vidaus produkto defliatoriusc

17,2

9,3

3,0

16,2

8,5

Darbo užmokestis

13,0

10,0

8,4

12,8

9,1

Importo defliatoriusc

25,1

1,3

1,5

25,7

6,2

Eksporto defliatoriusc

16,1

4,4

2,2

15,1

4,6

Ekonominis aktyvumas (palyginamosiomis kainomis; %, pokytis per metus)

Bendrasis vidaus produktasc

1,9

1,3

3,2

2,5

1,3

   Privačiojo vartojimo išlaidosc

0,5

0,0

3,1

0,8

0,5

   Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidosc

0,3

0,0

0,0

0,2

0,0

   Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimasc

2,6

4,5

4,5

2,3

5,1

   Prekių ir paslaugų eksportasc

11,7

1,7

4,7

11,5

3,8

   Prekių ir paslaugų importasc

11,1

2,3

4,7

11,3

4,3

Darbo rinka

Nedarbo lygis (vidutinis metinis; %, palyginti su darbo jėga)

5,9

6,6

6,4

6,1

6,7

Užimtųjų skaičius (%, pokytis per metus)d

5,1

–0,5

–0,4

4,8

–0,5

Išorės sektorius (%, palyginti su BVP)

Prekių ir paslaugų balansas

–1,0

1,1

1,6

–2,4

–4,0

Einamosios sąskaitos balansas

–5,5

–2,5

–2,2

–6,0

–7,1

Einamosios ir kapitalo sąskaitų balansas

–4,0

0,2

–0,1

–4,4

–4,5

a Makroekonominių rodiklių prognozės parengtos remiantis tarptautinės aplinkos prielaidomis, sudarytomis pagal informaciją, paskelbtą iki 2023 m. vasario 15 d., ir kitais duomenimis bei informacija, paskelbta iki 2023 m. kovo 1 d.

b Prognozė.

c Pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.

d Nacionalinių sąskaitų duomenys; užimtųjų skaičius apibrėžiamas pagal vidaus koncepciją.1.Tarptautinė aplinka

Rusijos karas Ukrainoje, vis dar didelė infliacija ir daugumoje valstybių sugriežtinta pinigų politika toliau lėtina pasaulio ekonomikos augimą[3]
[3] TVF, World Economic Outlook, 2023 m. sausis.
. Praėjusiais metais 3,4 proc. sudaręs pasaulio BVP augimas 2023 ir 2024 m. atitinkamai sulėtės iki 2,9 ir 3,1 proc. Tai reiškia, kad pasaulio ekonomika augs reikšmingai lėčiau už ilgalaikį vidurkį, 2000–2019 m. sudariusį 3,8 proc. Ypač lėta numatoma išsivysčiusių pasaulio šalių BVP raida: JAV – 1,4, euro zonos – 1,0 proc., o JK prognozuojamas neigiamas (0,6 %) augimas. Beveik pusę pasaulio ekonomikos augimo 2023 m. lems Kinijos ir Indijos ekonomikų raida.

Prognozuojama, kad 2023 m. kainų didėjimo tempas daugumoje pasaulio ekonomikų lėtės, nors procesas ir nebus spartus. Infliacija, 2022 m. pasaulyje pasiekusi 8,8, 2023 ir 2024 m. turėtų sumažėti atitinkamai iki 6,6 ir 4,3 proc. Numatomą kainų didėjimą daugiausia lems tarptautinėse rinkose mažėjančios energijos ir kitų žaliavų kainos, taip pat griežtinamos pinigų politikos vis labiau ribojamas visuminės paklausos augimas. Nepaisant to, prognozuojama, kad 2024 m. infliacija viršys prieš pandemiją fiksuotą vartotojų kainų augimo tempą didžiojoje dalyje (~80 %) pasaulio ekonomikų.

Dėl didžiulio ekonominio neapibrėžtumo pasaulio ekonomikos augimui artimiausiu laikotarpiu kyla reikšmingų rizikų. Viena svarbiausių yra rusijos karas Ukrainoje, kurio eskalacija paskatintų tolesnę geoekonominę fragmentaciją[4]
[4] TVF, Geo-Economic Fragmentation and the Future of Multilateralism. Diskusinis straipsnis, 2023.
ir padidintų įtampą pasaulinėse energijos rinkose. Nepalankios energetikos tendencijos ir įtampa didžiojoje dalyje išsivysčiusių ekonomikų darbo rinkų gali lemti sparčiau augsiančią infliaciją. Išsipildžius tokiam scenarijui, būtų galima tikėtis dar griežtesnio pinigų politikos atsako, kuris lemtų kainų korekcijas finansų rinkose ir didintų skolų krizės besivystančiose ekonomikose tikimybę. Be to, po keleto vidutinio dydžio bankų griūties JAV susiduriama su padidėjusiomis rizikomis finansiniam stabilumui.
Tikimasi, kad artimiausiu laikotarpiu naftos kainos mažės, tačiau istoriškai ir toliau bus aukštos. Prognozuojama, kad Brent, WTI ir Dubai Fateh rūšių žalios naftos kainos 2023 m., palyginti su 2022 m. fiksuotu vidurkiu, sumažės 16,2 proc. ir vidutiniškai sudarys 81,3 JAV dolerio už barelį[5]
[5] TVF, World Economic Outlook, 2023 m. sausis.
. Sąlyginį stabilumą žalios naftos rinkose turėtų lemti skirtingos išsivysčiusių ir besivystančių ekonomikų augimo tendencijos. Viena vertus, tikimasi, kad išsivysčiusių valstybių paklausa žaliavai mažės dėl prognozuojamo lėto jų augimo, kita vertus, paklausą didins spartesnė Kinijos ir Indijos ekonomikų raida. Pažymėtina, kad rusiškos Urals tipo žalios naftos dalis Indijos naftos importo struktūroje padidėjo nuo 1 proc. (2021 m.) iki 20 proc. (2022 m.), todėl spartesnis Kinijos (šalis taip pat padidino rusiškos naftos importo apimtį) ir Indijos ekonomikų augimas pastaruoju metu mažiau didina Brent ir Vakaruose išgaunamos kitų žalios naftos rūšių paklausą.
Nors pastaruoju metu dujų kainos tarptautinėse rinkose krito, tačiau ir toliau susiduriama su reikšminga jų didėjimo rizika. Svariai prie sumažėjusių dujų kainų prisidėjusiais veiksniais galima įvardyti lėtą ES šalių ekonomikų raidą ir palankias meteorologines sąlygas. Šie veiksniai lemia, kad Bendrijoje esantys dujų rezervai yra užpildyti daugiau nei įprastai[6]
[6] Sausio pabaigoje ES dujų saugyklos buvo užpildytos 72, 2022–2017 m. to paties laikotarpio vidurkis buvo 54 proc.
. Nepaisant to, tarptautinėse suskystintų gamtinių dujų (SGD) rinkose ir toliau susiduriama su reikšmingomis kainų didėjimo rizikomis. Pagrindinėmis rizikomis galima įvardyti SGD paklausos išaugimą, kuris yra sietinas su nulinės tolerancijos COVID-19 atžvilgiu apribojimų reikšmingu sušvelninimu Kinijoje. Be to, SGD kainos tarptautinėje rinkoje didėtų dar labiau, jeigu rusija nuspręstų visiškai sustabdyti dujų tiekimą į ES vamzdynais, o Kinijos ekonomikos augimas 2023 m. atitiktų naujausias prognozes ir būtų spartus.
Žemės ūkio žaliavų kainos mažėja, nors tebėra reikšminga tikimybė, kad tendencijos pasikeis ir kainos vėl ims augti. Maisto žaliavų kainų indeksas (angl. FAO Food Price Index) 2023 m. vasario mėn. mažėjo 11 mėn. iš eilės ir nukrito žemiau prieš rusijos invaziją į Ukrainą fiksuoto lygio[7]. Nepaisant to, reikšminga kainų didėjimo rizika vis dar yra dėl galimai griežtesnių tarptautinės prekybos apribojimų ir išaugusios rizikos dėl pakankamos maisto žaliavų pasiūlos, kurią kelia su klimato kaita susiję veiksniai[8].
JAV BVP augimas šiais ir ateinančiais metais dėl sparčiai pakilusių palūkanų normų poveikio realiajai ekonomikai turėtų būti lėtesnis nei ilgojo laikotarpio tendencija. Remiantis JAV federalinio rezervo sistemos medianine projekcija[9]
[9] JAV federalinio rezervo sistema, Summary of Economic Projections, 2022 m. gruodis.
, 2023 m. bazinė palūkanų norma JAV turėtų būti truputį didesnė kaip 5 proc. Ši priežastis lemia brangstantį skolinimą būstui ir koreguoja jo kainas – nuo 2022 m. birželio mėn. pasiekto piko būsto kainas didžiausiuose JAV miestuose matuojančio Šilerio indekso vertė mažėjo 6 mėn. iš eilės. Pakilusios palūkanų normos 2023 ir 2024 m. reikšmingai lėtins privačiojo vartojimo, 2022 m. sudariusio 2,6 proc.[10]
[10] EK, 2022 m. rudens ekonominė prognozė.
, didėjimą. Trumpuoju laikotarpiu tikimasi ir verslo investicijų sumažėjimo, o dėl sustiprėjusio JAV dolerio numatomas lėtas grynojo eksporto augimas[11]
[11] TVF, World Economic Outlook, 2022 m. spalis.
.
Nors tiek šiais, tiek ateinančiais metais tikimasi, kad infliacija JAV toliau mažės, tačiau procesas nebus spartus dėl kylančių paslaugų kainų. Nulinės tolerancijos COVID-19 atžvilgiu apribojimų reikšmingas sušvelninimas Kinijoje lėmė pasaulinių tiekimo grandinių trikdžių normalizavimąsi[12]
[12] Pavyzdžiui, New York FED Global Supply Chain Pressure Index 2023 m. fiksuoja mažiausią įvertį nuo 2019 m. antrosios pusės.
ir lėtesnį prekių kainų didėjimą. Tai viena svarbių tendencijų, suteikianti pagrindo tikėtis, kad 2023 m. vidutinė metinė infliacija JAV sumažės iki 4,0 proc.[13]
[13] TVF, World Economic Outlook, 2022 m. spalis.
Lėtesnio kainų didėjimo tendencijas galima pastebėti jau dabar – vasario mėn. metinis kainų augimo tempas sulėtėjo iki 6,0 proc. Infliacijai sparčiau mažėti trukdys įtampa darbo rinkoje, to svarbi priežastis – 3–4 mln. darbuotojų sumažėjusi JAV darbo jėga[14]
[14] Sausio mėn. duomenimis, metinė infliacija JAV sudarė 6,4, grynosios infliacijos metinis pokytis tą patį mėnesį – 5,6 proc. Tai reiškia, kad beveik 90 proc. metinio kainų pokyčio sudarė grynoji infliacija.
. Todėl, nepaisant mažėjančios bendrosios infliacijos, paslaugų kainų augimo tempas JAV toliau spartėja ir vasario mėn. sudarė 7,6 proc. (sparčiausiais metinis augimas nuo 1982 m.). Nors JAV federalinio rezervo sistema prognozuoja, kad 2023–2025 m. nedarbas išaugs (įtampa darbo rinkoje sumažės), tačiau istoriškai vis tiek bus labai mažas, o tai toliau leis palaikyti visuminę paklausą ir spaudimą kainoms[15]
[15] JAV federalinio rezervo sistema, Summary of Economic Projections, 2022 m. gruodis.
.
Dėl staigaus nulinės tolerancijos COVID-19 atžvilgiu apribojimų panaikinimo Kinijos ekonominės raidos prognozės 2023 m. pagerintos – tikimasi 5,2 proc. augimo. Gruodžio–sausio mėn. gyventojų mobilumas pamažu normalizuojasi, o tai ir sukauptos santaupos trumpuoju laikotarpiu leidžia tikėtis didesnio privačiojo vartojimo. Lėtai didėjanti infliacija ir monetarinis bei fiskalinis skatinimas taip pat prisidės prie ekonominio aktyvumo 2023 m. Vis dėlto spartesnis Kinijos ekonomikos augimas bus laikinas, 2024 m. turėtų sulėtėti iki 4,5 proc.[16]
[16] Vidutinis Kinijos BVP augimas 2014–2019 m. sudarė 6,8 proc.
– jis ir toliau turėtų būti vangesnis už potencialią ekonomikos raidą.
Dėl aukštos infliacijos, didelio netikrumo ir pakilusių pagrindinių palūkanų normų šiais ir ateinančiais metais tikimasi lėto euro zonos ekonomikos augimo, 2023 ir 2024 m. sieksiančio atitinkamai 1,0 ir 1,6 proc.[17]
[17] ECB makroekonominės prognozės, 2023 m. kovo mėn.
Svarbūs euro zonos augimą palaikantys veiksniai ir toliau yra įtempta padėtis darbo rinkoje – sausio mėn. duomenimis, nedarbas euro zonoje sudarė 6,7 proc. Be to, euro zonos BVP teigiamą impulsą suteikia ir plačiai taikoma fiskalinė parama, kuri numatoma, kad 2022–2023 m. sieks apie 2 proc. BVP. Nepaisant to, aukštos energijos kainos ir griežtesnės finansinės sąlygos didins įmonių sąnaudas. Dėl šių veiksnių ir didelio neapibrėžtumo verslo investicijų augimas 2023 m. tesieks 0,3 proc. Nors taupymo norma atitinka ilgojo laikotarpio vidurkį (12,8 %), tačiau padidėjusių palūkanų normų ir infliacijos veiksniai šiais metais lems vangų (0,7 %) privačiojo vartojimo augimą.

Nors tikimasi, kad euro zonoje infliacija mažės, tačiau dėl ekonominio atvirumo tendencijos bus glaudžiai susijusios su tolesne energijos kainų raida ir geopolitine aplinka. Vidutinė metinė infliacija euro zonoje 2023 m. turėtų sumažėti iki 5,3 proc. Lėtesnis kainų augimas sietinas su vangesne išorės paklausa, mažėjančiomis energijos kainomis ir pagrindinių euro zonos prekybos partnerių (JAV, JK, Japonija) valiutų atžvilgiu sustiprėjusiu euru.

Dėl padidėjusių energijos kainų ir lėtos pasaulio ekonomikos raidos 2023 m. Vokietijos BVP augs vangiai. Šiais metais BVP turėtų didėti 0,2 proc. Vis dėlto 2022 m. pabaigoje tikėtasi neigiamo ekonomikos augimo, o pagerinta EK prognozė daugiausia atspindi vyriausybės intervencijų, namų ūkius ir įmones apsaugant nuo aukštų energijos kainų (Vokietijos išlaidos mažinant energijos kainų šoko padarinius sudaro apie 1/3 visų ES išlaidų), poveikį[18]
[18]EK, 2023 m. žiemos ekonominė prognozė.
. Nepaisant pagerėjusių prognozių, šalies ekonomikos tolesnę raidą neigiamai gali veikti geopolitinė įtampa ir didesnės, nei šiuo metu prognozuojama, energijos kainos.
Šiais metais prognozuojama, kad Lenkijos ekonomikos augimo tempas bus labai lėtas (0,4 %), o infliacija tebebus aukšta[19]
[19] EK, 2023 m. žiemos ekonominė prognozė.
. Artėjančios ekonominės stagnacijos ženklų jau pastebėta 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį – dėl didelės infliacijos (vasario mėn. duomenimis, metinis tempas sudarė 18,4 %) ir verslo aktyvumą pradedančių veikti griežtesnių finansinių sąlygų BVP, palyginti su 2021 m. paskutiniu ketvirčiu, padidėjo 2 proc. (lėčiausias augimo tempas nuo 2021 m. pirmojo ketvirčio). Šiais metais neigiamą įtaką šalies ekonomikos raidai darys žemas verslo ir vartotojų pasitikėjimas, mažėjančios realiosios pajamos ir mažos namų ūkių santaupos. Prognozuojama, kad teigiamą įtaką BVP augimui darys vyriausybės investicijos (ypač į gynybos sektorių) ir grynasis eksportas.

Prognozuojama, kad Estijos ir Latvijos ekonomikų augimas šiais metais sudarys 0,1 proc., tikimasi, kad infliacija reikšmingai sumažės. Lėtam šalių augimui didelę įtaką darys dėl aukštų energijos kainų ir kintančių palūkanų normų efekto mažėjantis namų ūkių pasitikėjimas ir vartojimas. Tikimasi, kad teigiamai augimą veiks į Latvijos ir Estijos ekonomikas investuojamos ES lėšos ir žemas nedarbo lygis.


2.Eurosistemos pinigų politika

Per pastarąjį pusmetį ECB valdančioji taryba ėmėsi ryžtingų veiksmų normalizuodama, o vėliau ir griežtindama pinigų politiką. Gerokai per aukšta infliacija euro zonoje ir jos perspektyvos paskatino istoriškai itin spartų pagrindinių palūkanų normų padidinimą. Nuo 2022 m. vidurio pagrindinės ECB palūkanų normos jau padidintos 3,5 proc. punkto siekiant infliaciją tvariai grąžinti į siekiamą 2 proc. lygį vidutiniu laikotarpiu. Taip pat nuspręsta iš lėto mažinti sukaupto turto pirkimo programos (TPP) portfelio dydį.

Po palūkanų normų pakėlimų 2022 m. liepos ir rugsėjo mėn. pagrindinės ECB palūkanų normos spalio ir gruodžio mėn. padidintos atitinkamai 75 ir 50 bazinių punktų ir pasiekė 2 proc. lygį. Šie reikšmingi palūkanų normų pakėlimai lėmė rekordiškai spartų pinigų politikos normalizavimą euro zonoje. Tiesa, infliacijai euro zonoje pasiekus dviženklę ribą ir įsibėgėjant atlyginimų augimui, numatyta, kad tuo nebus apsiribota – palūkanų normos bus didinamos ir toliau. Nors spartesnis atlyginimų augimas padeda sumažinti neigiamą padidėjusių kainų poveikį perkamajai galiai, tai gali prisidėti prie aukštesnių infliacijos lūkesčių ir gali padidinti riziką dėl kainų bei atlyginimų spiralės. Kartu gruodžio mėn. priimtas sprendimas nuo 2023 m. kovo mėn. mažinti reinvestavimo apimtį pagal TPP. Kovo–birželio mėn. nutarta mažinti sukaupto TPP portfelio dydį 15 mlrd. Eur per mėn. tempu (2023 m. sausio mėn. visas TPP portfelis sudarė 3,25 trln. Eur).

2023 m. vasario ir kovo mėn. posėdžiuose palūkanų normos padidintos po 50 bazinių punktų. Nors 2023 m. pradžioje gerokai sumažėjo dujų ir elektros kainos didmeninėse rinkose, su ekonomikos ciklu susijusių prekių ir paslaugų kainų spaudimas tebebuvo didelis. Bendroji infliacija euro zonoje piką pasiekė dar spalio mėn., tačiau ji vis dar yra toli nuo siekiamo 2 proc. lygio, o grynoji infliacija (infliacija pašalinus energijos ir maisto kainų poveikį) pasiekė istorines aukštumas ir dar net nepradėjo mažėti. Esant tokioms sąlygoms, pagrindinė ECB palūkanų norma buvo pakelta iki 3 proc. lygio. Be to, padidėjus neapibrėžtumui finansų sistemoje, kovo mėn. posėdyje pabrėžta, kad gali būti naudojamos visos turimos priemonės siekiant užtikrinti finansinį stabilumą ir sklandų pinigų politikos perdavimą realiajai ekonomikai.

Numatoma, kad kylančios palūkanų normos padės grąžinti infliaciją euro zonoje į siekiamą 2 proc. lygį vidutiniu laikotarpiu. Nors 2022 m. spalio mėn. infliacija euro zonoje jau buvo perkopusi ir 10 proc. ribą, 2023 m. sausio–vasario mėn. ji jau sumažėjo iki mažesnio nei 9 proc. lygio (žr. 1 pav.). Vidutiniu laikotarpiu pasireiškus didesnių palūkanų normų poveikiui, ECB prognozėse numatoma, kad infliacija grįš į siekiamą 2 proc. lygį. Finansų rinkose įkainota, kad palūkanų normos galėtų dar šiek tiek padidėti. Rinkų dalyviai mano, kad palūkanų normos piką turėtų pasiekti šių metų viduryje ir siekti apie 3,25 proc., o vėliau turėtų truputį sumažėti. Grįžimo į nulinių ar neigiamų palūkanų normų aplinką finansų rinkų dalyviai nenumato.

Pagrindinės ECB palūkanų normos ir toliau didėja.

1 pav. Faktiniai indėlių galimybės palūkanų normos ir infliacijos euro zonoje duomenys bei rinkų lūkesčiai

Šaltiniai: ECB ir Refinitiv.

Pastabos: paveiksle naudojami kovo 16 d. duomenys; rinkų dalyvių įkainojama palūkanų norma gali būti koreguojama pagal rizikos premiją, todėl tikrieji lūkesčiai gali skirtis.

Toliau keliant pagrindines ECB palūkanų normas, Lietuvos ir euro zonos bankai pradėjo reikšmingai didinti paskolų palūkanų normas (žr. 2 pav.). Euro zonoje paskolų palūkanų normos pradėjo didėti 2022 m. pradžioje, o įsibėgėjus metams paskolų palūkanų normos pradėjo kilti ir Lietuvoje (plačiau apie kreditavimą Lietuvoje žr. 7 skyriuje. Ekonomikos finansavimas). Tokį itin spartų palūkanų normų išaugimą lemia dėl pinigų politikos sprendimų didėjanti paskolų palūkanų normų kintamoji dalis – apie 90 proc. paskolų Lietuvoje suteikta su kintamąja palūkanų norma (dažniausiai 3, 6 ar 12 mėn. EURIBOR). Paskolų palūkanų normų dinamika ateityje priklausys nuo pinigų politikos pobūdžio ir ekonomikos bei bankų finansinės situacijos.

Finansavimosi sąlygos euro zonoje pradėjo griežtėti.

2 pav. PFĮ naujų būsto paskolų ir paskolų ne finansų bendrovėms vidutinė palūkanų norma

Šaltiniai: ECB ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: 3 mėn. slenkamasis vidurkis; neįtraukti esamų paskolų sutarčių sąlygų persvarstymai.

ECB didinamos palūkanų normos veikia Lietuvos ekonomiką įvairiais kanalais, kurių svarbiausi būtų šie:
- užsienio paklausa ir valiutos kursas;
- palūkanų normos ir kreditas;
- turto kainos.

Lietuvos ekonomikos ypatumai lemia šių kanalų nevienodą svarbą. Dėl didelio Lietuvos ekonomikos atvirumo (2022 m. pirmąjį–trečiąjį ketvirčiais užsienio prekybos ir BVP santykis sudarė 175 %) vyrauja užsienio paklausos kanalas. Eurosistemos pinigų politikos griežtinimas lėtina euro zonos, kartu ir Lietuvos, ekonomikos augimą, tačiau būtina ją griežtinti, kad padidėjusi infliacija nepaveiktų ilgesnės trukmės infliacijos lūkesčių, o faktinė infliacija euro zonoje vidutiniu laikotarpiu grįžtų prie 2 proc. tikslo.

Užsienio paklausos ir valiutos kurso kanalai

Užsienio paklausos kanalui tenka svarbus vaidmuo perduodant pinigų politikos poveikį Lietuvos ekonomikai. Lietuva yra maža ir atvira ekonomika, kurios prekyba su užsienio šalimis sudaro svarbią ekonomikos dalį. Beveik pusė Lietuvos prekybos apimties 2022 m. sudarė prekyba su euro zonos šalimis, kitą dalį – su kitomis pasaulio šalimis. 2022 m. svarbiausios Lietuvos prekybos partnerės euro zonoje buvo Latvija, Vokietija ir Nyderlandai. ECB priimti pinigų politikos sprendimai veikia gamybą ir kainų raidą visose euro zonos šalyse, todėl daro įtaką šių šalių paklausai ir taip prisideda prie Lietuvos prekybos pokyčių. Griežtėjanti pinigų politika, tikėtina, sumažins visuminę paklausą euro zonoje, įskaitant Lietuvoje pagamintų prekių ir paslaugų. Tai turėtų prisidėti prie lėtesnio ekonomikos augimo ir lėtesnio eksportuojamų prekių ir paslaugų kainų augimo Lietuvoje. Vėliau, tikėtina, neigiamas kainų spaudimas persiduotų ir kitoms prekėms bei paslaugoms.

Pinigų politikos sprendimai veikia Lietuvos ekonomiką taip pat ir per valiutos kurso pokyčius. Sparčiau nei kitose šalyse kylančios palūkanų normos euro zonoje prisideda prie stiprėjančio euro kitų valiutų atžvilgiu. Sustiprėjus euro, palyginti su kitomis valiutomis, vertei, didėja eksportuojamų prekių ir paslaugų kaina užsienio rinkose, o tai mažina išorės paklausą. Importuojamos prekės, kita vertus, tampa santykinai pigesnės, o tai padidina jų paklausą. Bendras brangstančio euro poveikis Lietuvos ekonomikos augimui, tikėtina, būtų neigiamas. Lietuvos ekonomika pinigų politikos pokyčiams valiutos kurso kanalu yra jautresnė nei visos euro zonos ekonomika. Lietuvos prekyba su ne euro zonos šalimis 2022 m. pirmąjį–trečiąjį ketvirčiais sudarė apie 95 proc. šalies BVP, o euro zonoje šis rodiklis reikšmingai mažesnis – apie 61 proc. BVP. 2022 m. svarbiausios Lietuvos prekybos partnerės ne euro zonos šalys buvo Lenkija, JAV ir rusija.

Palūkanų normų ir kredito kanalai

ECB, keisdamas pagrindines palūkanų normas ir naudodamas kitas pinigų politikos priemones, veikia skolinimosi sąlygas, taip pat ir skolinimo pasiūlą bei paklausą. ECB nustatomos palūkanų normos ir kitos priemonės veikia bankų skolinimosi sąnaudas, o pastarieji šias sąnaudas perduoda besiskolinantiems gyventojams bei įmonėms. Ilgalaikis ECB skolinimas (pvz., naudojantis tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų priemone) didino bankų sektoriaus likvidumą ir gerina galimybes pritraukti jiems lėšų mažesne nei rinkos kaina. Šių priemonių atsisakymas gali prisidėti prie bankų skolinimosi sąlygų blogėjimo. Be to, kylanti indėlių galimybės palūkanų norma sudaro sąlygas didėti komercinių bankų pritraukiamų indėlių palūkanų normoms.

Palūkanų normų kanalo poveikis Lietuvoje yra panašus į kitų euro zonos šalių, tačiau verta aptarti du svarbius aspektus. Viena vertus, Lietuvoje gerokai didesnė dalis būsto paskolų yra teikiama su kintamosiomis palūkanų normomis (žr. A pav.). Dėl šios priežasties Lietuvos namų ūkiai trumpuoju laikotarpiu yra jautresni ECB nustatomų palūkanų normų pokyčiams. Kita vertus, Lietuvos namų ūkių bendra skola, palyginti su BVP, yra viena mažiausių euro zonoje (žr. B pav.), o tai mažina palūkanų normų kanalo poveikį. Kylančios ECB palūkanų normos taip pat yra vienas iš veiksnių, mažinančių naujų paskolų paklausą.

A pav. Būsto paskolų dalis su kintamosiomis palūkanų normomis

Šaltinis: ECB.

Pastabos: kintamųjų palūkanų normų dalis* imant būsto paskolas; pastarųjų 3 m. vidurkis; naujausi duomenys – 2022 m. gruodžio mėn.

*Kintamosios palūkanų normos arba fiksavimas iki 1 m.

B pav. Namų ūkių skolos, palyginti su BVP, dalis

(2022 m. III ketv.)

Šaltinis: ECB.

ECB pinigų politika taip pat veikia ir bankų finansavimosi indėliais, kurie sudaro 87 proc. visų įsipareigojimų, kainą. Šiuo metu stebimas atotrūkis tarp paskolų ir indėlių palūkanų normų signalizuoja apie nevisišką pinigų politikos signalo perdavimą Lietuvoje. Didėjant ECB nustatomoms palūkanų normoms, Lietuvoje sparčiai padidėjo paskolų portfelio vidutinė palūkanų norma, tačiau indėlių vidutinės palūkanų normos pakilo gerokai mažiau (žr. C pav.). Tokią situaciją galėjo lemti likvidumo perteklius bankų sektoriuje ir didelė Lietuvos bankų koncentracija. Didesnieji bankai, turintys daugiau likvidžių lėšų ir dėl savo specifikos pritraukiantys daugiau indėlių, nėra suinteresuoti didinti indėlių palūkanų normų. Mažesnieji bankai siūlo tokias terminuotųjų indėlių palūkanas, kurios yra artimos ECB palūkanoms. Kita vertus, gyventojai taip pat nėra linkę reaguoti į šiuos palūkanų normų skirtumus tarp bankų ir pereiti į bankus, kurie siūlo didesnes palūkanų normas. Remiantis istoriniu sąryšiu[20]
[20] Tokios tendencijos buvo stebimos 2004–2008 m. kylant palūkanų normoms.
tarp vienadienių ir terminuotųjų indėlių palūkanų normų ir srautų, tikėtina, kylant palūkanoms, dalis dabar laikomų vienadienių indėlių taps terminuotaisiais indėliais, tačiau reikšminga jų dalis dėl gyventojų teikiamos pirmenybės likvidumui, menko taupymo priemonių pasirinkimo ir riboto finansinio raštingumo ir toliau bus laikomi kaip vienadieniai indėliai, kurių palūkanos artimos 0 proc. (žr. C pav.).

C pav. Palūkanų normų kaita

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Pakilusios pagrindinės ECB palūkanų normos ir lūkesčiai dėl aukštesnių palūkanų normų ateityje lemia ir didesnę Lietuvos Vyriausybės skolinimosi kainą. Šiuo metu 10 m. Lietuvos VVP pajamingumas siekia maždaug 3,9, o dar 2021 m. pradžioje jis buvo 0 proc. Tokia skolinimosi kaina didesnė nei Vokietijoje (2,3 %), tačiau šiek tiek mažesnė nei Italijoje (4,2 %).

Turto kainų kanalas

ECB palūkanų normų keitimas paveikia turto kainas, tačiau šis poveikio kanalas yra mažiau svarbus Lietuvai nei vidutiniškai euro zonai. To priežastis yra gerokai seklesnė finansų rinka ir mažesnis visas finansų sektorius Lietuvoje, kurio didžiąją turto dalį sudaro paskolos, o ne finansinės priemonės. Pavyzdžiui, finansų sektoriaus turimo finansinio turto ir BVP santykis Lietuvoje yra net apie 5 kartus mažesnis nei vidutiniškai euro zonoje. Dėl santykinai mažos valstybės skolos, vyriausybės išleistų skolos VP vertės ir BVP santykis yra daugiau nei 2 kartus mažesnis Lietuvoje nei vidutiniškai euro zonoje. Lietuvoje veikiančių komercinių bankų platinamų obligacijų rinka yra santykinai dar mažiau išsivysčiusi. Privačios įmonės Lietuvoje daugiausia savo veiklą finansuoja nuosavu kapitalu arba mažesniu mastu paskolomis iš kredito įstaigų ir tik retais atvejais viešai platina skolos VP. Kadangi finansų rinkos Lietuvoje yra reikšmingai mažesnės nei vidutiniškai euro zonoje (pvz., palyginus kapitalizacijos ir BVP santykį), Eurosistemos vertybinių popierių pirkimų programos yra vykdomos santykinai mažesniu mastu Lietuvoje nei vidutiniškai kitose euro zonos šalyse. Visa tai slopina Eurosistemos pinigų politikos būklės griežtinimo poveikį Lietuvos finansų rinkoms, o kartu ir ekonomikai.

Lietuvos namų ūkiai vangiai investuoja į VP, todėl palūkanų normų augimo sukelti VP kainų pokyčiai nedaro reikšmingos įtakos namų ūkių finansinės situacijos kaitai. Vos 2–3 proc. Lietuvos namų ūkių yra investavę į VP (skolos ar nuosavybės VP, investicinius fondus), t. y. daugiau nei 5 kartus mažiau negu vidutiniškai kitose euro zonos šalyse[21]
[21] Household Wealth and Finances. Results for Households in Lithuania for 2017. Nuoroda: https://www.lb.lt/uploads/publications/docs/25627_2f5cb5ff411be4fe345514ea4982dbe4.pdf
. Nors kylančios palūkanų normos reikšmingai veikia finansinio turto kainas, šis kanalas nedaro esminės įtakos Lietuvos namų ūkiams.
ECB palūkanų normų didinimas turėtų padaryti slopinantį poveikį NT rinkai, o kartu ir gyventojų vartojimui. Kadangi Lietuvoje dauguma paskolų yra susieta su kintamosiomis palūkanų normomis, ECB palūkanų normų didinimas sparčiai didina būsto ir ne finansų įmonių paskolų palūkanų normas ir mokamas paskolų įmokas Lietuvoje. Tai mažina gyventojų ir įmonių galimybes įsigyti NT už skolintas lėšas. Pavyzdžiui, ECB skaičiavimai rodo, kad 1 proc. punktu išaugusios paskolų palūkanų normos po dvejų metų gali sumažinti būsto kainas (ar jų augimą) apie 5 proc. vidutiniškai euro zonoje, tačiau šis poveikis turėtų būti didesnis žemų palūkanų normų aplinkoje (pvz., padidinus palūkanas nuo 1 iki 2 %)[22]. Kadangi NT sudaro daugiau nei 80 proc. viso namų ūkių turto[23]
[23] Household Wealth and Finances. Results for Households in Lithuania for 2017. Nuoroda: https://www.lb.lt/uploads/publications/docs/25627_2f5cb5ff411be4fe345514ea4982dbe4.pdf
, NT kainų mažėjimas (ar bent mažesnis augimas) daro neigiamą poveikį gyventojų turimo turto vertei, o tai gali neigiamai paveikti gyventojų vartojimą per turto kanalą, ypač tuo atveju, kai gyventojas turi būsto paskolą. Pavyzdžiui, 1 proc. padidėjusios (sumažėjusios) NT kainos euro zonoje gali padidinti (sumažinti) vartojimą apie 0,12–0,19 proc.[24]
[24] Housing Value and Consumption in Europe: Micro-Findings from Post-Financial Crisis Data. Nuoroda: https://www.lb.lt/uploads/publications/docs/39513_246346a815231da2f8a8f9a9c64535a4.pdf
Vis dėlto svarbu ir tai, kad kylančios palūkanų normos slopina perteklinę būsto paklausą ir disbalansų formavimąsi, o tai prisideda prie stabilesnės finansų sistemos.

2 intarpas. Kodėl centriniai bankai, siekdami mažos infliacijos tikslo, nebereguliuoja pinigų kiekio[25]
[25] Išplėstinė šio intarpo versija yra pateikta kaip Lietuvos banko komentaras „Kodėl centriniai bankai, siekdami mažos infliacijos tikslo, nebereguliuoja pinigų kiekio? (Komentaro autorius Lietuvos banko Pinigų politikos skyriaus vadovas S. Šiaudinis). Plačiau: https://www.lb.lt/lt/naujienos/kodel-centriniai-bankai-siekdami-mazos-infliacijos-tikslo-nebereguliuoja-pinigu-kiekio.

Visuomenėje ir žiniasklaidoje plintantys aiškinimai, kad centriniai bankai, gelbėdami ekonomiką nuo recesijos, prileido per daug pinigų, yra klaidinantis supaprastinimas. Šiuolaikinėje ekonomikoje pinigų kiekio ir infliacijos ryšys yra susilpnėjęs ir nevienareikšmis. Išsivysčiusių valstybių centriniai bankai aktyviai nebereguliuoja pinigų kiekio nuo praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio (1980–1990 m.). Centriniai bankai grįžo prie klasikinės priemonės – palūkanų normų reguliavimo, kuris veikia ekonominį aktyvumą ir kainodarą per finansavimo sąlygas ir lūkesčius. Jungtinėmis pinigų ir fiskalinės politikos pastangomis Vakarų ekonomikos išvengė gilios krizės po to, kai vieną po kito patyrė du itin didelius sukrėtimus – globalią pandemiją ir rusijos sukelto karo Ukrainoje poveikį. Pinigų politikos ir fiskalinė parama leido verslui ir namų ūkiams atlaikyti sutrikdytos pasiūlos ir prarastų pajamų šoką pandemijos metu, o po to – ir energijos bei maisto kainų augimą prasidėjus karui, taip išvengiant chaotiško prisitaikymo patiriant krizę. Galima diskutuoti, ar parama ekonomikai galėjo būti kiek nuosaikesnė, o pinigų politikos normalizavimas galėjo prasidėti šiek tiek anksčiau. Tačiau politikos formuotojai sprendimus turėjo priimti realiu laiku didelio neapibrėžtumo sąlygomis, o rizika padėti per mažai buvo pernelyg didelė ir galėjo labai brangiai kainuoti.

Išsivysčiusių valstybių centriniai bankai aktyviai nebereguliuoja pinigų kiekio nuo praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio (1980–1990 m.). Iki to laiko pinigų kiekis prarado aiškų ir prognozuojamą ryšį su infliacija. Statistinis sąryšis, kurį savo laiku pagrindė ir išpopuliarino garsusis monetaristas Miltonas Friedmanas (1963 m.)[26]
[26] Friedman M. and Schwartz A. (1963). Monetary History of the United States, 1867-1960. Princeton University Press.
, išnagrinėjęs to meto šimtmečio statistiką, nustojo būti patikimas. Verta prisiminti, kad pinigų kiekis buvo pagrindinis centrinių bankų reguliavimo objektas palyginti neilgai – apie dešimtmetį, nuo 8-ojo dešimtmečio iki 9-ojo dešimtmečio vidurio. To meto ir vėlesni tyrimai atskleidė labai susilpnėjusį pinigų kiekio ir infliacijos ryšį[27]
[27] Holm-Hadulla F., Musso A., Rodriguez Palenzuela D., Vlassopoulos T. (2021). Evolution of the ECB’s analytical framework. ECB Occasional Paper Series, No 277 / September 2021.
. Naujausi pastarųjų metų tyrimai nurodo aukštos infliacijos laikotarpiams būdingą laikinai sustiprėjusį statistinį ryšį tarp pinigų kiekio ir vėlesnių infliacijos pokyčių. Tuo pat metu šiais tyrimais nustatyta didelė pinigų paklausos įtaka pinigų kiekio padidėjimui ir nepaneigta skatinamosios pinigų ir fiskalinės politikos būtinybė minėtų ekonomikos sukrėtimų akivaizdoje[28]
[28] Borio C., Hofmann B., and Zakrajšek E. (2023). Does money growth help explain the recent inflation surge? BIS Bulletin, No 67 / January 2023.
.

Pinigų kiekį tapo sunku reguliuoti, nes pinigų paklausa tapo nestabili ir sunkiai prognozuojama. Praėjusio amžiaus 8-ąjį ir 9-ąjį dešimtmečiais išvystytos rinkos ekonomikos atsisakė perdėtai griežto finansų rinkų reguliavimo ir paskatinto finansines inovacijas bei konkurenciją tarp finansų rinkos dalyvių. O tada paaiškėjo, kad visuomenės pageidaujamas pinigų kiekis (pinigų paklausa) tapo sunkiai prognozuojamas ir išmatuojamas, nes ėmė jautriai ir prieštaringai reaguoti į palūkanų normų pokyčius bei verslo ciklo fazę. Pavyzdžiui, pinigų paklausa padidėja ne tik ekonomikos pakilimo, bet ir nuosmukio metu, nes ekonomikos dalyviai nori sukaupti didesnes likvidumo atsargas. Finansų rinkos dalyviai ėmė siūlyti alternatyvių formų likvidųjį turtą, sujungiantį atsiskaitymų funkciją ir galimybę gauti palūkanų. Šios tendencijos labai apsunkino gyvenimą pinigų kiekio statistikams ir reguliuotojams.

Atsisakę pinigų kiekio reguliavimo, centriniai bankai ir toliau skaičiuoja pinigų kiekio rodiklius ir vertina jų veiksnius. Kredito įstaigoms kredituojant ekonomiką, pinigų kiekis lanksčiai prisitaiko prie palūkanų lygio ir realiosios ekonomikos poreikių. Tačiau prisitaikymo dinamika ir kryptis labai priklauso nuo konkrečios situacijos, todėl skirtingais laikotarpiais pinigų kiekio reakcija į palūkanų normas ir ryšys su infliacija gali labai skirtis. Pinigų kiekio analizė suteikia labai naudingos informacijos apie pinigų politikos poveikio perdavimą per kredito įstaigas realiajai ekonomikai ir bankų sektoriaus finansinį stabilumą.

Paveiksle pavaizduoti bendrojo pinigų kiekio, pinigų bazės ir infliacijos pokyčiai euro zonoje nuo euro zonos įkūrimo 1999 m. Matome, kaip akivaizdžiai skyrėsi pinigų kiekio ir infliacijos pokyčiai ir net jų kryptys atskirais laikotarpiais, vėluojanti infliacijos reakcija taip pat buvo labai skirtinga. Atkreipkime dėmesį į daug didesnę pinigų bazės pokyčių skalę paveikslo dešinėje.

A pav. Bendrojo pinigų kiekio, pinigų bazės ir infliacijos pokyčiai euro zonoje, proc.

Šaltiniai: ECB ir Lietuvos banko skaičiavimai.

2020 m. pasaulį užklupus seniai nematyto masto pandemijai, skatinamosios pinigų politikos poreikis dar labiau išaugo. Vėl, kaip ir 2008 m. rudenį, pasaulio ekonomikas sukaustė krizės baimė ir didelis neaiškumas dėl ateities. Suderintomis pinigų, fiskalinės ir makroprudencinės politikos pastangomis buvo sustiprinta bendroji paklausa. Intensyvus pinigų bazės padidėjimas 2020–2021 m. atspindėjo Eurosistemos papildomas plataus masto skatinamąsias pinigų politikos priemones. Skatinamųjų priemonių padrąsintos, kredito įstaigos padidino ūkio kreditavimą, tenkindamos išaugusį įmonių poreikį likvidžioms lėšoms, dėl to tuo metu matome paspartėjusį bendrojo pinigų kiekio augimą. Dėl šių pastangų euro zonos ekonomikos nuosmukis 2020 m. buvo labai sušvelnintas ir sutrumpintas. Lietuva buvo viena iš nedaugelio pinigų sąjungos valstybių, tuo metu apskritai išvengusių ekonomikos nuosmukio.

2021–2022 m. įsibėgėjusią infliaciją lėmė stiprios paklausos ir pandemijos poveikio bei karo Ukrainoje derinys. Infliacija pradėjo sparčiai didėti nuo 2021 m. vidurio, kai paklausa atsigavo, o gamybos ir tiekimo grandinės vis dar buvo trikdomos pandemijos. Jas dar papildomai veikė ir brangino geopolitiniai veiksniai. Kurį laiką atrodė, kad pandemijos suvaldymas ir rinkos mechanizmas netrukus atkurs pasiūlą. Pinigų politika reguliuoja realiosios ekonomikos svyravimus, paveikdama bendrąją paklausą, o sutrikus pasiūlai, centriniai bankai turi išlaukti, kol rinkos dėsniai ir struktūrinė vyriausybės politika atkurs pasiūlos pusiausvyrą. Nebent pasiūlos sutrikimai paveiktų ekonomikos dalyvių vidutinio laikotarpio kainodarą ir infliacijos lūkesčius, numatant aukštesnę infliaciją nei 2 proc. vidurkis. Tačiau rusijos agresija prieš Ukrainą 2022 m. vasario mėn. buvo papildomas ir labai stiprus sukrėtimas viso pasaulio ekonomikai, sukėlęs drastišką energijos, žaliavų ir maisto kainų brangimą. Dėl to aukšta infliacija įgavo „antrąjį kvėpavimą“ ir „prasismelkė“ į daugelį ekonomikos sektorių, keldama grėsmę vidutinio laikotarpio (2–3 m.) kainodarai ir infliacijos lūkesčiams.

Reaguodami į tai, Eurosistema ir kiti centriniai bankai pradėjo griežtinti pinigų politiką. Pagrindinė pinigų politikos priemonė yra palūkanų normų didinimas. Centrinių bankų supirktų VP apimties mažinimas yra papildoma tos pačios krypties priemonė[29]
[29] ECB valdančioji taryba 2022 m. vasario 2 d. nusprendė nuo 2023 m. kovo mėn. mažinti pinigų politikos tikslais įsigytų VP portfelį.
. Ji mažina bankų atsargų perteklių, stiprina didinamų palūkanų normų ribojamąjį poveikį ir sukuria papildomą erdvę ekonomikos skatinimui ateityje, kai to vėl prireiks. Prisiminkime, kad visas pinigų politikos poveikis pasireiškia ne iš karto, o per minėtą vidutinį laikotarpį.


3.Realusis sektorius

Nepalankios pasaulinės tendencijos ir didelė infliacija lėmė Lietuvos ekonomikos aktyvumo mažėjimą praėjusių metų paskutinį ketvirtį[30]
[30] Jei nenurodyta kitaip, skyriuje analizuojami duomenys yra apskaičiuoti palyginamosiomis kainomis ir pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką.
. 2022 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjusi 0,7 proc., ketvirtąjį ketvirtį Lietuvos ekonomika sumažėjo 0,5 proc. Tokia praėjusių metų antrojo pusmečio ekonomikos raida lėmė, kad Lietuvos BVP 2022 m. buvo 1,9 proc. didesnis nei prieš metus. Pažymėtina, kad prie ekonomikos augimo 2022 m. trečiąjį ketvirtį reikšmingai prisidėjo vienkartiniai veiksniai – geras žemės ūkio derlius, po planinio remonto atnaujinta AB „ORLEN Lietuva“ veikla. 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį, pranykus palankiam minėtų veiksnių ir sustiprėjus kitų nepalankių veiksnių poveikiui, ekonominis aktyvumas sumenko. Minėtu laikotarpiu neigiamą poveikį ekonomikos augimui darė didelės energijos kainos, sumažėjusi Lietuvoje pagamintų prekių ir paslaugų paklausa pagrindinėse prekybos partnerėse, dėl didelės infliacijos mažėjanti namų ūkių perkamoji galia, taip pat įtakos turėjo ir griežtėjanti pinigų politika. Šie veiksniai nulėmė reikšmingą sukuriamos pridėtinės vertės krytį daugelyje ekonominių veiklų, itin didelis jis buvo žemės ūkyje, apdirbamojoje gamyboje, prekybos ir transporto veiklose. Vis dėlto pažymėtina, kad menkstantis ekonominis aktyvumas kol kas reikšmingiau nepaveikė padėties darbo rinkoje, o to meto kainomis įvertintas likutinis perteklius ir mišriosios pajamos nenustojo didėti. Tai kartu su 2023 m. valstybės biudžete numatytomis ekonomikos skatinimo priemonėmis leidžia tikėtis, kad ekonominio aktyvumo mažėjimas bus trumpalaikis. Prognozuojama, kad realusis BVP šiais metais bus 1,3 proc. didesnis nei 2022 m., o kitais metais augs 3,2 proc. Vis dėlto šias prognozes gaubiantis rizikų balansas vis dar yra neigiamas – tikimybė, kad ekonomika augs lėčiau, nei dabar numatoma, yra didesnė už tikimybę, kad ekonomika augs sparčiau. Pagrindinės rizikos ekonomikos augimui nekinta – tolesnė rusijos karo prieš Ukrainą raida, įvedinėjamos sankcijos agresoriui ir atsakas į jas, sparčiai kylančios kainos ir ryžtingi pinigų politikos formuotojų veiksmai norint jas sumažinti.

Nepalankios pasaulinės tendencijos ir didelė infliacija lėmė Lietuvos ekonomikos aktyvumo mažėjimą.

3 pav. BVP kaitos veiksniai (gamybos metodu)

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Didelė infliacija ir neaiškumas dėl ypač išaugusių elektros ir būsto šildymo išlaidų ribojo namų ūkių vartojimo augimą. 2022 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, namų ūkių vartojimas sumenko 0,5, o ketvirtąjį ketvirtį – dar 0,8 proc. Vis dėlto dėl itin palankaus palyginamosios bazės efekto 2022 m. namų ūkių vartojimo išlaidos buvo 0,5 proc. didesnės nei prieš metus. Atsižvelgiant į 18,9 proc. pasiekusią vidutinę metinę infliaciją, tokia namų ūkių vartojimo raida vertintina itin palankiai. Kaip vieną iš svarbiausių tokios namų ūkių vartojimo raidos veiksnių, reikėtų išskirti sparčiai didėjusias namų ūkių disponuojamąsias pajamas. Jos, įvertinus to meto kainomis, 2022 m., tikėtina, buvo šeštadaliu didesnės nei 2021 m. Labiausiai prie disponuojamųjų pajamų augimo prisidėjo didėjęs darbo užmokesčio fondas – jį didino tiek augęs užimtumas, tiek didėjęs darbo užmokestis (plačiau apie tai skaitykite 4 skyriuje). Nors augę atlyginimai ir užimtumas lėmė beveik 2/3 viso disponuojamųjų pajamų padidėjimo, namų ūkių pajamos didėjo ir iš kitų pajamų šaltinių – ekonominės veiklos, nuosavybės pajamų, socialinių ir einamųjų pervedimų. Pažymėtina ir tai, kad kol kas nematoma ženklų, jog didesnė dalis namų ūkių susidurtų su finansiniais sunkumais. Pavyzdžiui, EK atliekamo vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai rodo, kad šių metų sausio mėn. namų ūkiai savo finansinę padėtį vertino netgi geriau nei 2019 m., t. y. prieš COVID-19 pandemiją. Taip pat nuo praėjusių metų spalio mėn. gerėja namų ūkių lūkesčiai tiek dėl savo finansinės padėties, tiek dėl šalies ekonominės padėties ir sausio mėn. buvo geriausi nuo rusijos sukelto karo Ukrainoje pradžios. Vienas iš svarbiausių tokias namų ūkių nuotaikas lemiančių veiksnių yra kartu su 2023 m. valstybės biudžetu priimti sprendimai, kurie turėtų padidinti namų ūkių pajamas ir apriboti energijos išlaidų didėjimą (plačiau apie tai skaitykite 8 skyriuje). Tai kartu su numatomu lėtesniu kainų augimu turėtų nusverti griežtinamos pinigų politikos ir didėjančių palūkanų normų neigiamą poveikį namų ūkių vartojimo išlaidoms ir leidžia tikėtis, kad namų ūkių vartojimas artimiausiu metu pradės atsitiesti. 2023 m. jis turėtų nemažėti, o 2024 m. padidėti 3,1 proc.

Dėl spartaus namų ūkių disponuojamųjų pajamų augimo, net ir esant aukštai infliacijai, namų ūkių vartojimo išlaidos sumenko nedaug.

4 pav. Realiojo namų ūkių vartojimo kaitos veiksniai

Šaltiniai: Eurostatas, Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

2022 m. antrąjį pusmetį didelės energijos kainos nepalankiai veikė prekių ir paslaugų eksporto raidą, tiesa, jos taip pat paskatino investicijas į energijos generacijos ir vartojimo įrenginių atnaujinimą. Šių metų trečiąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, realusis prekių ir paslaugų eksportas padidėjo 4,3, tačiau ketvirtąjį ketvirtį sumažėjo 3,6 proc. Prie augimo trečiąjį ketvirtį daugiausia prisidėjo po planinio remonto darbų atnaujinta AB „ORLEN Lietuva“ gamyba ir suintensyvėjęs reeksportas, o stiprus krytis ketvirtąjį ketvirtį sietinas su itin silpna paslaugų eksporto raida, menkusiomis chemijos pramonės ir baldų, taip pat medienos ir jos dirbinių eksporto apimtimis. Apskritai, 2022 m. antrąjį pusmetį dėl didelių energijos kainų, reikšmingai padidinusių gamybos sąnaudas, ir reikšmingai sumažėjusios Lietuvoje pagamintų prekių ir paslaugų paklausos pagrindinėse prekybos partnerėse daugelio Lietuvoje gaminamų prekių eksporto apimtis sumenko. Tiesa, dėl itin palankių tendencijų 2022 m. pirmąjį pusmetį realusis prekių ir paslaugų eksportas buvo 11,7 proc. didesnis nei 2021 m. (plačiau apie užsienio prekybą skaitykite 5 skyriuje).

Lėčiau augančios pagrindinių prekybos partnerių, taip pat ir Lietuvos, ekonomikos, neapibrėžtumas dėl tolesnės pagrindinių prekybos partnerių ekonomikų raidos ir nežinomybė dėl rusijos karo Ukrainoje eigos ribojo įmonių paskatas investuoti. Vis dėlto aukštos energijos kainos vertė dalį verslų atnaujinti turimus energijos generacijos ir vartojimo įrenginius. Šių veiksnių sąveika lėmė gana vangias investicijas praėjusių metų antrąjį pusmetį. Praėjusių metų pabaigoje, tikėtina, suintensyvėjo ir valdžios investicijos. Šių veiksnių sąveika lėmė investicijų didėjimą praėjusių metų antrąjį pusmetį – trečiąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, investicijos ūgtelėjo 0,7, o ketvirtąjį ketvirtį – 3,1 proc. Šiuo laikotarpiu iš investicijų rūšių labiausiai augo investicijos į būstą. Tačiau trumpuoju laikotarpiu dėl griežtinamos pinigų politikos, stipriai sumenkus NT rinkos aktyvumui ir reikšmingai sumenkus pradėtų statyti būstų skaičiui, investicijų į būstą apimtis turėtų nedidėti. Daugiau nei 2022 m. pirmąjį pusmetį buvo investuota ir į transporto bei kitas gamybos priemones, taip pat į negyvenamosios paskirties pastatus ir statinius. Praėjusių metų paskutinį ketvirtį stebėta ir intensyvesnė inžinerinių pastatų statyba, įprastai didžiąją šių darbų dalį sudaro valdžios sektoriaus ar valstybinių įmonių investiciniai projektai. 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį reikšmingai padidėję ES paramos srautai, skirti investicijoms, sudaro prielaidas tikėtis, kad kelis pastaruosius metus buvusios itin vangios valdžios sektoriaus investicijos atsigauna. Tikimasi, kad dėl pradedamų įgyvendinti tiek Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo priemonių, tiek 2021–2027 m. ES finansinėje perspektyvoje numatytų projektų būtent intensyvesnis ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas bus pagrindinis veiksnys, lemsiantis investicijų augimą šiais metais. Numatoma, kad investicijos tiek 2023 m., tiek 2024 m. augs 4,5 proc.

2022 m. antrąjį pusmetį investicijas labiausiai skatino poreikis atnaujinti turimus energijos generacijos bei vartojimo įrenginius ir intensyvėjantis ES paramos srautų panaudojimas.

5 pav. Investicijų raida

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.


4.Darbo rinka

Užimtųjų skaičius praėjusių metų pabaigoje didėjo nuosaikiau. Išaugus darbo jėgai, 2022 m. užimtųjų skaičiaus augimas šalyje reikšmingai paspartėjo. Ypač daugėjo samdomųjų darbuotojų, tačiau taip pat reikšmingai padidėjo savarankiškai dirbančių asmenų dalis. Užimtųjų skaičiaus augimo rekordas pasiektas praėjusių metų pirmąjį pusmetį – 2022 m. antrąjį ketvirtį šis rodiklis buvo net 5,6 proc. didesnis nei prieš metus. Remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, 2022 m. trečiąjį ketvirtį dirbančiųjų skaičius siekė apie 1 445 tūkst. (pagal sezoniškumą pakoreguoti duomenys) ir buvo apie 10 tūkst. didesnis nei ankstesnį ketvirtį – tai didžiausias lygis, koks yra fiksuotas nuo 2008 m. Tokią užimtumo raidą reikšmingai veikė sėkminga karo pabėgėlių integracija į Lietuvos darbo rinką (plačiau skaitykite kitame intarpe). Administraciniai Sodros duomenys taip pat patvirtina, kad pirmasis ir antrasis karantinas bendrą darbo vietų skaičių paveikė daug labiau nei iki šiol tebesitęsiantis karas Ukrainoje (žr. 6 pav.). Tiesa, naujausi Valstybės duomenų agentūros gyventojų užimtumo tyrimo duomenys rodo, kad praėjusių metų paskutinį ketvirtį metinis užimtumo augimas šalyje sulėtėjo iki beveik 3 proc. Lėtesnę, tačiau vis dar sparčią užimtųjų samdą veikė techninis veiksnys, t. y. blėstantis žemos palyginamosios bazės efektas, susidaręs dėl to, kad 2021 m. pirmąjį pusmetį užimtumas mažėjo ypač sparčiai. Prie tokios užimtumo dinamikos taip pat prisidėjo menkiau augęs ekonominis aktyvumas, dėl geopolitinių priežasčių vis dar esantis neapibrėžtumas.

Priešingai nei pirmosios ir antrosios pandemijos metu užimtumo raida Lietuvoje paspartėjo dėl karo pabėgėlių, įsidarbinusių nuo karo veiksmų Ukrainoje pradžios.

6 pav. Bendras dirbančiųjų skaičius

(7 d. slenkamieji vidurkiai)

Šaltiniai: Sodra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastaba: duomenys (pagal sezoniškumą pakoreguoti) iki kovo 16 d.

Nepaisant lėtėjančio ekonominio aktyvumo, dirbančiųjų skaičius šalyje ir toliau auga, tačiau ne taip sparčiai kaip praėjusių metų pradžioje. Administraciniai Sodros duomenys rodo, kad šiuo metu dirbančiųjų skaičius ir toliau auga, tačiau nuosaikiau nei praėjusių metų pradžioje, kai metinis augimas sudarė 3,5 proc. 2023 m. sausio mėn. bendras apdraustųjų skaičius buvo apie 1,5 proc. didesnis, nei fiksuotas prieš metus. Dirbančiųjų ypač gausėja informacijos ir ryšių, transporto sektoriuose, samda taip pat didėja apgyvendinimo ir maitinimo veiklos įmonėse. Palankios tendencijos matyti ir iš verslo apklausų rezultatų. Šių metų vasario mėn. įmonės ėmė palankiau vertinti būsimus darbuotojų skaičiaus pokyčius. Minėtu laikotarpiu darbuotojų samdos lūkesčiai 5 proc. viršijo ilgalaikį vidurkį. Nors išteklių darbo rinkoje dar yra, jais pasinaudoti tampa vis sudėtingiau, nes užimtumo ir darbo rinkos aktyvumo rodikliai yra priartėję prie savo istorinių aukštumų.

2022 m. antrąjį pusmetį nedarbo lygis šalyje ėmė šiek tiek didėti: daugiausia dėl nekvalifikuotų darbuotojų, nes aukštos kvalifikacijos specialistų vis dar trūksta. Nuo pandeminių metų pabaigos iki pat 2022 m. antrojo pusmečio bedarbių skaičius šalyje nuosekliai mažėjo. Praėjusių metų viduryje nedarbo lygis šalyje sumažėjo net iki 5,2 proc. – paskutinį kartą toks mažas nedarbo rodiklis Lietuvoje fiksuotas prieš 15 metų. Spartus darbo jėgos augimas (ketvirtąjį ketvirtį fiksuotas 2,2 % metinis augimas) tik šiek tiek padidino nedarbo rodiklį, kuris vis dar yra gana žemo lygio. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, ketvirtąjį ketvirtį nedarbas sudarė 6,4 proc. Jis buvo 0,6 proc. punkto mažesnis nei prieš metus, tačiau, pašalinus sezono įtaką, 0,4 proc. punkto didesnis nei trečiąjį ketvirtį. Prie tokio nedarbo lygio metinio pokyčio praėjusių metų pabaigoje daugiausia prisidėjo šiek tiek lėtesnis, tačiau vis dar spartus užimtųjų augimas ir sumažėjęs darbo jėgos aktyvumo lygis: šie rodikliai nedarbo lygį per metus sumažino atitinkamai apie 2,4 ir 0,3 proc. punkto (žr. 7 pav.). Vis dar pakankamai žemas nedarbo lygis šalyje ir didelė darbuotojų samda lemia tai, kad nemaža dalis įmonių susiduria su darbuotojų stygiaus problema. Šiuo metu darbo rinkoje ypač trūkstant kvalifikuotų darbuotojų, matyti, kad jų pasiūla nėra tokia didelė kaip nekvalifikuotų darbuotojų. Kvalifikuotų darbuotojų nedarbo lygis sudaro apie 6 proc. ir yra du kartus mažesnis už nekvalifikuotų darbuotojų.

Praėjusiais metais nedarbo lygio mažėjimą daugiausia veikė spartus užimtųjų augimas.

7 pav. Nedarbo lygio pokyčio per metus kaitos veiksniai

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Nuo praėjusių metų rugsėjo mėn. pastebimai auga ir registruotų bedarbių skaičius, tačiau ilgalaikių bedarbių gretos retėja. Užimtumo tarnybos duomenimis, registruotas nedarbas šių metų vasario mėn. sudarė 9,1 proc. Tiesa, tuo pačiu metu pernai darbo neturintys asmenys sudarė šiek tiek daugiau – 10,0 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Nors bendras nedarbo rodiklis didėja, palankią situaciją darbo rinkoje rodo mažėjanti ilgalaikių bedarbių dalis. Pandemijos išbalansuotoje darbo rinkoje ilgalaikių bedarbių gretos augo, tačiau šiuo metu ilgalaikių bedarbių dalis bendroje bedarbių struktūroje yra reikšmingai sumažėjusi. Naujausiais duomenimis, 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį ilgalaikių bedarbių dalis, palyginti su visų bedarbių skaičiumi, sudarė 38 proc. ir buvo mažesnė nei fiksuota prieš metus (43 %).

Darbo užmokesčio augimo sparta nedidėja jau truputį ilgiau nei pusmetį. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį šalyje atlyginimai per metus pakilo 13,2 proc. Privačiajame sektoriuje darbo užmokestis augo sparčiau nei viešajame, atitinkamai – 13,9 ir 11,8 proc. 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį darbo užmokestis augo dviženkliu tempu daugelyje ekonominių veiklų. Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu laikotarpiu, darbo užmokestis sparčiausiai didėjo informacijos ir ryšių veikloje (17,2 %). Spartus metinis darbo pajamų augimas (apie 16 %) stebėtas ir švietimo; transporto ir saugojimo; profesinėje, mokslinėje ir techninėje veiklose, kuriose tebevyksta intensyvi kova dėl darbuotojų. Šiek tiek mažiau (7,1 %) didėjo NT ir sveikatos apsaugos darbuotojų atlyginimai. Naujausi šių metų administraciniai sausio mėn. Sodros duomenys taip pat rodo dviženklį atlyginimų augimą šalyje, tiesa, jis reikšmingiau nespartėja jau kurį laiką. 2022 m. birželio mėn., palyginti su gegužės mėn., darbo pajamų (pagal sezoniškumą pakoreguoti) metinis augimas sulėtėjo šiek tiek daugiau nei 0,5 proc. punkto, o kitais mėnesiais buvo artimas 13 proc. (žr. 8 pav.). Sodros duomenimis, 2023 m. sausio mėn. daugiau nei MMA uždirbančių darbuotojų darbo užmokestis buvo apie 14 proc. didesnis nei prieš metus ir net apie 49 proc. didesnis nei vidutiniškai prieš pandemiją. Priešingai nei 2022 m., šių metų pradžioje atlyginimai augo lėčiau nei 2023 m. sausio mėn. 15 proc. padidinta MMA, o tai signalizuoja apie mažėjančią įtampą darbo rinkoje. Darbo užmokesčio augimo stabilizavimąsi galima sieti su pamažu didėjančiu nedirbančių asmenų skaičiumi, lėčiau augančia darbuotojų samda, mažėjančia darbuotojų paklausa ir blėstančiomis darbuotojų trūkumo problemomis.

Vidutinės draudžiamosios pajamos šalyje didėja nuosaikiau nei 2022 m. pradžioje, naujausi duomenys nerodo toliau sparčiau kylančių atlyginimų.

8 pav. Vidutinių draudžiamųjų pajamų pokyčiai
(mėnesiniai duomenys)

Šaltiniai: Sodra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: darbuotojai, uždirbantys daugiau nei MMA; pagal sezoniškumą pakoreguoti duomenys.

Padėtis dėl darbuotojų trūkumo darbo rinkoje tapo šiek tiek laisvesnė. 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį šalyje fiksuota apie 7 proc. mažiau laisvų darbo vietų nei prieš metus, o laisvų darbo vietų lygis – rodiklis, parodantis, kokią dalį visų darbo vietų sudaro laisvos darbo vietos, vis dar yra aukštas, tačiau reikšmingai sumažėjo nuo rekordinių 2 iki 1,7 proc. Be to, vienai laisvai darbo vietai tenkančių bedarbių skaičius – tai santykis, rodantis spaudimą didinti darbo užmokestį, o kartu ir įtampą darbo rinkoje, krinta jau trečią ketvirtį iš eilės, tačiau vis dar yra beveik dvigubai didesnis nei vidutiniškai 2008–2022 m. Prie pamažu mažėjančios įtampos Lietuvos darbo rinkoje prisideda ir, tikėtina, atsargesni įmonių naujų darbuotojų poreikio vertinimai dėl rizikų tarptautinėje aplinkoje bei vis dar įtemptos situacijos energijos išteklių rinkoje. Svarbus vaidmuo kovoje su darbuotojų trūkumu tenka gerėjančioms migracijos tendencijoms. Rekordiškai teigiamas praėjusiu metų migracijos balansas lemia gausesnę darbuotojų pasiūlą, kuri leidžia geriau patenkinti didelę darbuotojų paklausą. Blėstančias darbuotojų trūkumo problemas Lietuvos darbo rinkoje patvirtina ir šių metų vasario mėn. verslo apklausų statistika, kuri rodo, kad visuose didžiuosiuose ekonomikos sektoriuose (išskyrus paslaugų) įmonių, susiduriančių su darbuotojų stygiumi, dalis yra pastebimai mažesnė nei metų pradžioje. Pavyzdžiui, dalis pramonės sektoriaus įmonių, kurios darbuotojų trūkumą įvardijo kaip veiksnį, ribojantį jų plėtrą, buvo apie 1 proc. punktu mažesnė už ilgalaikį vidurkį (2005–2023 m.). Mažmeninės prekybos ir statybos sektoriuose ši dalis – artima ilgalaikiam vidurkiui. Tokios tendencijos rodo, kad įmonėms šiek tiek lengviau rasti tinkamų darbuotojų, todėl paskatos didinti darbo užmokestį yra mažesnės.

Dėl rusijos invazijos į Ukrainą milijonai ukrainiečių buvo priversti palikti savo namus ir ieškoti prieglobsčio kitose šalyse. Besitęsianti didžiausia nuo Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių krizė[31]
[31] Jungtinių Tautų Organizacija. Nuoroda: čia.
paveikė ir Lietuvos demografinę situaciją. Šiame intarpe plačiau apžvelgiamos pastarojo meto demografinės tendencijos, ukrainiečių integracija į Lietuvos darbo rinką.
Karas Ukrainoje dar labiau pablogino ir taip sudėtingą Ukrainos demografinę situaciją. Nuo 2022 m. vasario 24 d. rusijos invazijos į Ukrainą maždaug penktadalis (apie 8 mln.) visų Ukrainos gyventojų, kurių didžioji dalis – moterys ir vaikai, persikėlė į kitas šalis. Dar apie 6 mln. piliečių buvo priversti pakeisti gyvenamą vietą pačioje Ukrainoje. Šiuo metu vykstanti didžiausia po Antrojo pasaulinio karo humanitarinė krizė sustiprino Ukrainos demografinį nuosmukį, prasidėjusį dar sovietmečiu[32]
[32] Bruegel. Nuoroda: čia.
. XX a. ketvirtąjį dešimtmetį vykusio Holodomoro metu dėl priverstinio bado žuvo apie 4 mln., o Antrojo pasaulinio karo metu – apie 7 mln. ukrainiečių. Dar iki 2022 m. rusijos invazijos Ukrainoje gyventojų skaičius traukėsi vienu iš sparčiausių tempų pasaulyje, o apie netvarią demografinę raidą signalizavo ir kiti demografiniai rodikliai. Pasaulio banko duomenimis, 2020 m. Ukrainoje vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklis buvo mažiausias Europoje: Ukrainos pilietis galėtų tikėtis gyventi iki 71 m., o tai apie 10 m. mažiau nei vidutiniškai Europos šalyse. Gimstamumo lygis taip pat vienas žemiausių pasaulyje (iš visų šalių Ukraina užima aštuntą poziciją pagal mažiausią gimstamumą). Pavyzdžiui, XX a. septintąjį dešimtmetį ukrainietė vidutiniškai pagimdydavo 2,2, o 2020 m. gimstamumo lygis siekė vos 1,2 vaiko. Toks žemas gimstamumas neužtikrina kartų kaitos, o tai lemia gyventojų senėjimą, kurį patvirtina aukštas išlaikomo amžiaus pagyvenusių žmonių koeficientas – tai pagyvenusių (65 m. ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui darbingo amžiaus (15–64 m.) gyventojų.

Po visą pasaulį pasklidusi ukrainiečių diaspora koreguoja demografinį paveikslą kitose šalyse. Dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos ir emigracijos Ukrainos gyventojų skaičius sparčiai mažėjo nuo 1990 m., tačiau 2022 m. karas Ukrainoje šį procesą gerokai paspartino (žr. A pav.). Remiantis naujausiais Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro (UNHCR) duomenimis, 2022 m. Ukrainoje gyveno 43,5 mln. gyventojų – apie 4 mln., arba 9 proc., mažiau negu prieš metus. 2023 m. vasario mėn. duomenimis, dauguma žmonių pasitraukė į Lenkiją (apie 1,6 mln.), Vokietiją (0,9 mln.), Čekiją (0,5 mln.), Italiją, Ispaniją ir JK (po 0,2 mln.). Pastarosiose valstybėse didelis karo pabėgėlių iš Ukrainos skaičius koregavo populiacijos rodiklius. Itin stiprus poveikis buvo juntamas Lenkijoje ir Lietuvoje, kadangi šios valstybės pasižymi vienu aukščiausiu atvykusių ukrainiečių procentu, tenkančiu šalies populiacijai.

2022 m. gyventojų skaičiaus pokyčiams Europos šalyse įtakos turėjo didelis karo pabėgėlių iš Ukrainos srautas.

A pav. Gyventojų skaičiaus kaita 1990–2022 m. valstybėse, kuriose fiksuoti didžiausi karo pabėgėlių iš Ukrainos, registruotų laikinajai apsaugai pagal ES Laikinosios apsaugos direktyvą, srautai

Šaltiniai: Jungtinės Tautos, Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Nuo Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo ketvirtadaliu, tačiau praėjusiais metais dėl rekordiškai didelio užsieniečių migracijos saldo nuolatinių gyventojų skaičius Lietuvoje augo. 2022 m. Lietuvoje mirė apie 18 tūkst. žmonių daugiau, negu gimė, tačiau šis skirtumas buvo artimas neigiamos natūralios gyventojų kaitos ilgalaikiam vidurkiui. Nepaisant blogesnio bendrojo gimstamumo rodiklio (palyginti su 2021 m., pernai kūdikių gimė apie 6 % mažiau) ir didelio mirtingumo, praėjusiais metais fiksuotas bendras nuolatinių gyventojų skaičiaus padidėjimas buvo didžiausias nuo duomenų skelbimo pradžios. Negana to, pirmą kartą visose Lietuvos apskrityse emigrantų skaičius buvo mažesnis nei imigrantų, tai – iki šiol Lietuvoje nematytas reiškinys. Beveik 2 proc. metiniam populiacijos augimui didžiausią įtaką darė palankios migracijos tendencijos (žr. B pav.). 2022 m. gausūs užsieniečių imigrantų srautai lėmė rekordiškai aukštą migracijos saldo: praėjusiais metais į Lietuvą atvyko apie 72 tūkst. asmenų daugiau, nei iš jos išvyko. Lietuvos piliečių imigrantų ir emigrantų skirtumas trečius metus iš eilės buvo teigiamas ir viršijo 1 tūkst. asmenų, o į šalį atvyko apie 71 tūkst. daugiau užsieniečių, nei iš jos išvyko. Taigi, praėjusiais metais bendrasis migracijos balansas reikšmingai padidėjo dėl atvykusių užsieniečių.

Praėjusiais metais rekordinis grynosios migracijos balansas gerokai atsvėrė neigiamą natūralios gyventojų kaitos rodiklio poveikį rekordiniam gyventojų skaičiaus padidėjimui Lietuvoje.

B pav. Nuolatinių gyventojų skaičiaus pokyčio 2002–2022 m. Lietuvoje kaitos veiksniai

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

* Išankstiniai duomenys.

Dėl karo Ukrainoje išaugo užsienio piliečių, ypač ukrainiečių, baltarusių ir rusų, imigracija, keitėsi ir emigracijos kryptys. Valstybės duomenų agentūros išankstiniais duomenimis, praėjusiais metais į Lietuvą imigravo apie 95 tūkst. žmonių – 60 tūkst., arba 2,1 karto, daugiau negu 2021 m. Iš jų 2,8 tūkst. buvo rusijos piliečiai (apie 3 %), beveik kas dešimtas imigrantas buvo Baltarusijos pilietis (9,8 tūkst.). 85 proc. visų imigrantų – užsienio piliečiai, kurių net 76 proc. sudarė ukrainiečiai. Keitėsi ir emigracijos krypčių tendencijos. 2022 m. iš Lietuvos emigravo 23 tūkst. nuolatinių šalies gyventojų, o tai apie 9 proc. mažiau nei prieš metus. Daugiausia emigrantų išvyko į Ukrainą (apie 20 % visų emigravusių gyventojų: tai susiję su trumpalaikiais migrantais, grįžusiais atgal į Ukrainą), JK ir Baltarusiją (po 12 % visų emigravusių gyventojų). Palyginti su 2021 m., daugiausia sumažėjo emigravusiųjų į JK (2,1 karto), Vokietiją (1,5 karto) ir Norvegiją (1,3 karto).

2022 m. pakitusios imigracijos ir emigracijos tendencijos gerokai pakoregavo užsieniečių migracijos balanso pagal pilietybę struktūrą (žr. C pav.). Rekordinius užsieniečių grynosios migracijos balanso pokyčius daugiausia lėmė nuo rusijos karo Ukrainoje bėgantys ukrainiečiai: didžiąją dalį (apie 80 %) visų užsienio piliečių imigrantų ir emigrantų skirtumo sudarė atvykę ir išvykę Ukrainos piliečiai. Per praėjusius metus Lietuvoje Migracijos departamente registravosi apie 72 tūkst. karo pabėgėlių iš Ukrainos (didžiausias antplūdis – 2022 m. kovo mėn., pastaruoju metu kasdien užregistruotųjų srautai gerokai mažesni). Didžioji jų dalis – moterys. Nepilnamečiai sudaro 35, darbingo amžiaus – 60, vyresni nei 65 m. – 5 proc. visų užsiregistravusiųjų. Tiesa, minėtas pabėgėlių skaičius neparodo trumpalaikių migrantų dalies (išvykusiųjų ar neužsiregistravusiųjų Migracijos departamente). Valstybės duomenų agentūrai paskelbus išankstinę metinę 2022 m. migracijos statistiką, peržiūrėti mėnesiniai imigrantų ir emigrantų srautai ir įvertinus migrantų Lietuvoje buvimo trukmę, identifikuoti trumpalaikiai migrantai (į migrantų skaičių patenka tik tie asmenys, kuriems išduotas laikinas leidimas gyventi Lietuvoje metams ir ilgiau). Atsižvelgiant į išankstinę metinę statistiką (grynoji ukrainiečių migracija sudarė 57 tūkst.) ir Migracijos departamente registruotą atvykusiųjų ukrainiečių skaičių (72 tūkst. karo pabėgėlių), praėjusiais metais Lietuvoje fiksuota 15 tūkst. trumpalaikių migrantų iš Ukrainos, t. y. kas penktas atvykęs karo pabėgėlis Lietuvoje gyveno laikinai.

Užsieniečių migracijos balansas – rekordinėse aukštumose, tai daugiausia susiję su atvykusių ukrainiečių, bėgančių nuo rusijos agresijos, antplūdžiu.

C pav. Užsieniečių migracijos balansas pagal pilietybę

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

* Išankstiniai duomenys.

Karo pabėgėliams plūstant į Lietuvą, stebėtas ne tik labai išaugęs užimtumo rodiklis, bet ir žemo lygio nedarbas. 2023 m. vasario 6 d. Užimtumo tarnybos duomenimis, Lietuvoje pagal darbo sutartis dirbo apie 23 tūkst. karo pabėgėlių (daugiau nei pusė darbingo amžiaus atvykusiųjų), įdarbintų nuo rusijos karo Ukrainoje pradžios. Užimtumo tarnyboje yra užsiregistravę dar beveik 4 tūkst. darbo ieškančiųjų (daugiausia Kauno (711), Vilniaus (583) ir Šiaulių (258) miestų savivaldybėse). Dirbantys ir bedarbiai ukrainiečiai bendrai sudaro apie 2 proc. Lietuvos darbo jėgos. Sėkmingą ukrainiečių integraciją į Lietuvos darbo rinką rodo užimtųjų ir bedarbių duomenys. Iš jų matyti, kad vis daugiau ukrainiečių įsitraukia į užimtųjų gretas, o bedarbių skaičius iš lėto mažėja (žr. D pav.). Lietuvos banko atlikti vertinimai[33]
[33] Daroma prielaida, kad Užimtumo tarnybos duomenys yra suderinami ir palyginami su Valstybės duomenų agentūros gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis.
rodo, kad nuo rusijos invazijos Ukrainoje pradžios 2022 m. ukrainiečiai bendrą užimtųjų skaičių šalyje padidino šiek tiek daugiau nei 1 proc., o nedarbo lygį pakėlė apie 0,3 proc. punkto. Bendrai darbo jėgos augimas paspartėjo apie 1,3 proc. punkto, o tai reiškia, kad tuo atveju, jei ukrainiečiai nebūtų atvykę į Lietuvą, darbo jėga būtų augusi dvigubai lėčiau.

Lietuvoje tebevyksta sėkminga ukrainiečių integracija į Lietuvos darbo rinką: vis daugiau karo pabėgėlių įsitraukia į užimtųjų gretas, bedarbių – mažėja.

D pav. Pagrindiniai Ukrainos piliečių integracijos į Lietuvos darbo rinką rodikliai

Šaltiniai: Užimtumo tarnyba, Sodra, Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastaba: UT – Užimtumo tarnyba.

Įsilieję į Lietuvos darbo rinką karo pabėgėliai iš Ukrainos daugiausia dirba vidutinės kvalifikacijos darbus paslaugų ir pramonės sektoriuose. Pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių daugiausia (68 %) ukrainiečių dirba vidutinės kvalifikacijos darbus (tokiems darbams priskiriami vairuotojai; statybininkai; maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai; paslaugų asmenims darbuotojai: virėjai, padavėjai ir barmenai, kirpėjai, kosmetikai ir kt.) ir nekvalifikuotus darbus (24 %) (tokiems darbams priskiriami valytojai ir pagalbininkai; nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai; maisto ruošimo padėjėjai ir kt.) (žr. E pav.). Tiesa, Lietuvos darbo rinką papildė ir kvalifikuoti darbininkai (apie 8 % dirbančių ukrainiečių) – verslo ir administravimo, fizinių mokslų ir inžinerijos, teisės, socialinės srities ir kultūros, informacinių technologijų (IT) ir ryšių sistemų specialistai. Rečiausiai ukrainiečiai įsidarbina žemės ūkio sektoriuje. Nors pastaruoju metu karo pabėgėlių iš Ukrainos srautas į Lietuvą mažėja, darbo ieško dar beveik 4 tūkst. asmenų. Darbdaviai, įdarbindami ukrainiečius, kartu sprendžia ir Lietuvoje esančią darbuotojų trūkumo problemą, o tai gali padėti sušvelninti susidariusį skirtumą tarp dirbančiųjų paklausos ir pasiūlos. Nors darbuotojų stygius juntamas kone visose veiklose, iš Ukrainos atvykę karo pabėgėliai prisideda prie įtampos darbo rinkoje mažėjimo. Ypač tai juntama apdirbamosios gamybos bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų srityse. Nepaisant to, kad darbdaviai šiuo metu gali spręsti darbuotojų stygiaus problemą įdarbindami ukrainiečius, nėra aišku, kiek ilgai ukrainiečiai Lietuvoje žada gyventi.

Karo pabėgėliai iš Ukrainos daugiausia specializuojasi paslaugų sektoriaus veiklose, dirbdami vidutinės kvalifikacijos darbus, rečiausiai įsidarbina – žemės ūkio sektoriuje.

E pav. Pagal darbdavio pagrindinės veiklos rūšį (viršuje) ir pagal pagrindinius profesijų pogrupius (2023 m. vasario 6 d. duomenys) (apačioje) dirbantys ukrainiečiai

Šaltiniai: Užimtumo tarnyba, Sodra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: ekonominių veiklų pavadinimai sutrumpinti; pagrindiniai profesijų pogrupiai – pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių.


5.Išorės sektorius

Sparčiai brangstančios importuojamos prekės ir paslaugos bei aukštos energijos kainos lėmė itin didelį grynojo prekių ir paslaugų eksporto deficitą. Jis, apskaičiuotas to meto kainomis ir pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką, 2022 m. antrąjį pusmetį sudarė 0,6 mlrd. Eur, arba 1,6 proc., atitinkamo laikotarpio BVP. Tai didžiausias grynojo prekių ir paslaugų eksporto deficitas per pastarąjį dešimtmetį. Didžiausią poveikį grynojo prekių ir paslaugų eksporto deficitui darė itin sparčiai brangusios importuojamos prekės ir paslaugos, savo tempu reikšmingai lenkusios eksportuojamų prekių ir paslaugų kainų raidą. Tokia raida prasidėjo 2021 m., kai prekių ir paslaugų importo kainos pakilo 10,8, o eksporto kainos – tik 5,3 proc. Skirtumas tarp importuojamų ir eksportuojamų prekių ir paslaugų kainų augimo dar labiau padidėjo 2022 m., kai sudarė atitinkamai 25,1 ir 16,1 proc. Vienas pagrindinių tokios kainų raidos priežasčių didelės žaliavų ir energijos, ypač 2022 m., kainos. Pavyzdžiui, grynojo prekių eksporto deficitas nuo 5,7 proc. (2021 m.) padidėjo iki 12,3 proc. (2022 m.), tačiau, įvertinus deficitą be mineralinių produktų prekybos, rodikliai sumažėja atitinkamai iki 0,8 ir 1,4 proc. Vis dėlto pastaraisiais mėnesiais stebimas energijos kainų sumažėjimas ir pasaulio ekonomikos augimo lėtėjimas leidžia tikėtis, kad kainų raidos skirtumai tarp Lietuvos importuojamų ir eksportuojamų prekių ir paslaugų sumažės, o grynojo prekių ir paslaugų eksporto deficitas stabilizuosis. Numatoma, kad šiais metais prekių ir paslaugų eksporto kainos padidės 4,4, importo – 1,3, o 2024 m. – atitinkamai 2,2 ir 1,5 proc.

Pastaraisiais metais blogėjusį grynojo prekių ir paslaugų eksporto balansą lėmė ypač didelės žaliavų ir energijos kainos.

9 pav. Grynojo prekių ir paslaugų eksporto raida, apskaičiuota pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

2022 m. antrąjį pusmetį Lietuvos prekių ir paslaugų eksportas tiek pagal vertę, tiek pagal apimtį buvo didžiausiais nuo duomenų skelbimo pradžios. Itin didelis jis buvo praėjusių metų trečiąjį ketvirtį, tačiau ketvirtąjį ketvirtį pastebimai sumenko. Daugiausia prie tokios eksporto vertės raidos prisidėjo didėjusi prekių eksporto apimtis, tiek didesnės pardavimo kainos. Paslaugų eksporto vertė didėjo tik dėl kainos pokyčių. Apskritai paslaugų eksporto apimtis iš esmės nekinta nuo 2021 m. pradžios. Tokiai paslaugų eksporto raidai didžiausią poveikį daro sunkumai transporto veikloje. Jos aktyvumui minėtu laikotarpiu neigiamą poveikį darė įvestos sankcijos rusijai bei Baltarusijai ir įsigaliojęs ES mobilumo paketas, taip pat dėl trikdžių tiekimo grandinėse sunkumai įsigyjant vilkikus. Tai lėmė reikšmingą pervežamų krovinių apimties sumažėjimą, pavyzdžiui, krovinių apyvarta, įvertinta tonkilometriais, per 2022 m. pirmus tris ketvirčius buvo 14,1 proc. mažesnė nei 2021 m. atitinkamu laikotarpiu. Be to, prekių ir paslaugų eksporto plėtrą neigiamai veikė dėl aukštų energijos kainų prarandamas kainų konkurencingumas ir sumažėjusi užsienio paklausa. Pastarąją labiausiai veikia lėčiau augančios Lietuvos pagrindinių prekybos partnerių ekonomikos, kuriose itin sparčiai didėjančios kainos, griežtinama pinigų politika ir nežinomybė dėl rusijos karo Ukrainoje eigos stipriai riboja vidaus paklausą. Tikimasi, kad šiais metais Lietuvos eksportuojamų prekių ir paslaugų paklausa didės pastebimai lėčiau nei 2022 m. Ji itin maža bus pirmąjį pusmetį ir tik nuo antrojo pusmečio palengva atsigaus. Tai kartu su silpnu praėjusių metų paskutiniu ketvirčiu lems pastebimai lėtesnį, įvertintą palyginamosiomis kainomis, Lietuvos prekių ir paslaugų eksporto augimą. Numatoma, kad jis šiais metais sudarys 1,7, o kitais – 4,7 proc.

2022 m. antrąjį pusmetį Lietuvos prekių ir paslaugų eksportas buvo didžiausias nuo duomenų skelbimo pradžios, tačiau dėl aukštų energijos kainų prarandamas kainų konkurencingumas ir susilpnėjusi užsienio paklausa lėmė itin prastus ketvirtojo ketvirčio rezultatus.

10 pav. Nominaliojo prekių ir paslaugų eksporto raida, apskaičiuota pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, Lietuvos bankas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Į istorines aukštumas pakilus energijos išteklių kainoms, Lietuvos prekių eksportas per 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį reikšmingai sumažėjo. Labai sumenko tiek Lietuvoje pagamintų prekių eksporto vertė, tiek apimtis, o reeksportas šiek tiek ūgtelėjo. Mažiau buvo eksportuota bene visų rūšių Lietuvoje pagamintos produkcijos, tik kelios apdirbamosios gamybos šakos – autopramonė, tekstilės ir drabužių gamyba, metalo gaminius gaminančios įmonės – sugebėjo eksportuoti daugiau nei praėjusių metų trečiąjį ketvirtį. Tiesa, iš šių trijų apdirbamosios gamybos šakų tik pirmoje stebėtas bent kelis ketvirčius trunkantis augimas, kitose – eksporto apimčių padidėjimą ketvirtąjį ketvirtį nulėmė itin prastas ankstesnis ketvirtis. Dėl buvusių itin didelių gamtinių dujų kainų ir toliau sunki padėtis buvo chemijos pramonėje – jos eksporto apimtis keturis ketvirčius iš eilės sumažėja daugiau nei dešimtadaliu. 2022 m. paskutinį ketvirtį chemijos pramonės eksportuotos produkcijos apimtis buvo beveik 60 proc. mažesnė nei vidutiniškai 2021 m. Su didesniais sunkumais susiduria ir kita didelė Lietuvos apdirbamosios gamybos šaka – baldų ir medienos pramonė – jos eksporto apimtis 2022 m. paskutinį ketvirtį buvo beveik dešimtadaliu mažesnė nei vidutiniškai 2021 m. Be didelių energijos kainų, baldų, o kartu ir medienos produkcijos gamintojus veikė pagrindinėse prekybos partnerėse blogėjanti NT rinkos būklė, blogėjančios gyventojų nuotaikos ir finansinė padėtis bei nenoras įsigyti didesnių pirkinių. Pavyzdžiui, EK sudaromo vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai rodo, kad šių metų sausio mėn. ES namų ūkių vertinimas dėl tinkamumo esamu metu įsigyti didesnius pirkinius yra vienas prasčiausių nuo duomenų skelbimo pradžios 1985 m. Kalbant apie reeksportą, stebimas reikšmingas jo augimas 2022 m. antrąjį pusmetį. Gerokai daugiau nei 2022 m. pirmąjį pusmetį buvo reeksportuota chemijos pramonės ir kitų nemetalo mineralinių produktų, transporto priemonių ir jų dalių, mašinų ir įrenginių, maisto produktų. Labiausiai reeksportas augo į Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) valstybes, išskyrus rusiją, o į kitus regionus slopo. Atlikta detalesnė užsienio prekybos su NVS valstybėmis duomenų analizė neleidžia teigti, kad, sumažėjus tiesioginiam eksportui į rusiją, tos pačios prekės įvežamos į ją per kitas NVS šalis[34].

Į istorines aukštumas pakilus energijos išteklių kainoms, Lietuvos prekių eksportas per 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį reikšmingai sumažėjo.

11 pav. Nominaliojo prekių eksporto raida, apskaičiuota pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką 

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Lietuvos einamosios sąskaitos deficitas 2022 m. trečiąjį ketvirtį nedaug sumažėjo, tačiau ir toliau buvo vienas didžiausių nuo pasaulinės finansų krizės laikų. 2022 m. trečiąjį ketvirtį, kaip ir visus praėjusius metus, einamosios sąskaitos deficitą labiausiai didino prekybos prekėmis deficitas. Itin stiprus jo padidėjimas yra nulemtas pakilusių energijos išteklių kainų. Kaip minėta anksčiau, vertinant prekybos prekėmis, be prekybos mineraliniais produktais, balansą, reikšmingo deficito padidėjimo praėjusiais metais nepastebėta, jis tebebuvo panašaus lygio kaip 2021 m. Kitų einamosios sąskaitos balanso sudedamųjų dalių įtaka bendram balansui pakito nedaug. Prekybos paslaugomis balanse tebestebimas prekybos transporto paslaugomis pertekliaus nedidelis mažėjimas, kurį keičia didėjantis prekybos kitomis paslaugomis perteklius. Antrinių pajamų balansas vis dar yra artimas subalansuotam, reikšmingai sumažėjus asmeninių perlaidų iš užsienio srautams. Pirminių pajamų balanso deficito lygis taip pat reikšmingai nekinta, jį lemia Lietuvoje veikiančių verslo subjektų užsienio investuotojams išmokėti dividendai ir atliekamos reinvesticijos. Prognozuojama, kad einamosios sąskaitos deficitas šiais metais sumažės – sudarys 2,5 proc., o 2024 m. bus panašaus lygio.

Reikšmingai padidėjęs prekybos prekėmis deficitas lėmė didžiausią nuo pasaulinės finansų krizės laikų einamosios sąskaitos deficitą.

12 pav. Einamosios sąskaitos balanso sudedamosios dalys

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, Lietuvos bankas ir Lietuvos banko skaičiavimai.


6.Kainos

Rinkose nukritus energijos išteklių kainoms, mažėjant ir kitų žaliavų kainų nulemtam infliaciniam spaudimui, metinė infliacija Lietuvoje nuosekliai mažėja. 2022 m. rugsėjo mėn. pasiekusi piką ir sudariusi 22,5 proc., šių metų vasario mėn. metinė infliacija jau sudarė 17,2 proc. (žr. 13 pav.). Infliacijos sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo sulėtėjęs energijos kainų augimas. Numatoma, kad kritusių energijos išteklių, maisto ir kitų žaliavų, pavyzdžiui, metalų, kainų poveikis infliacijai stiprės. Kartu veikiant ir aukštesnės palyginamosios bazės efektui, metinė infliacija ir toliau turėtų mažėti. Prognozuojama, kad vidutinė metinė infliacija šiemet sudarys 9 proc.

Infliaciją Lietuvoje daugiausia mažina slopstanti energijos kainų įtaka infliacijai.

13 pav. Infliacija pagal SVKI ir jos kaitos veiksniai

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastaba: grynoji infliacija neapima labiausiai svyruojančių – energijos ir maisto, įskaitant alkoholinius gėrimus ir tabaką – kainų.

Sumažėjęs metinis energijos kainų augimas yra pagrindinis infliaciją mažinantis veiksnys. Vasario mėn. energijos kainos kilo 24 proc. metiniu tempu – 5 proc. punktais lėčiau nei sausio mėn. ir 49 proc. punktais lėčiau nei rugsėjo mėn. piko metu. Energijos kainų raidą veikė ne tik sumažėjusios energijos išteklių – naftos, elektros ar dujų – kainos rinkose, tačiau ir šilumos energijos tiekėjų sąnaudas optimizuojantys sprendimai[35]
[35] Pavyzdžiui, šildymui naudojamo kuro struktūros keitimas, alternatyvių kuro, pavyzdžiui, mazuto, rūšių naudojimas.
. Būtent tai reikšmingai paveikė šilumos energijos kainas, kurios buvo pagrindinis energijos kainas mažinęs veiksnys. Sudarius galimybes šilumos energijos tiekėjams keisti šildymui naudojamo kuro struktūrą ir naudoti alternatyvias kuro, įskaitant mazutą, rūšis, buvo galima lanksčiau reaguoti į kainų pokyčius žaliavų rinkose ir taip mažinti pabrangusių žaliavų įtaką galutinei šilumos kainai. Tai darė reikšmingą įtaką tam, kad vasario mėn., palyginti su rugsėjo mėn., šilumos energija atpigo 23 proc., o palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu – 1,2 proc. (rugsėjo mėn. kainos kilo 131 % metiniu tempu). Šilumos energijos kainos vasario mėn. pradėjo mažinamai veikti infliaciją (žr. 14 pav.). Pastaraisiais mėnesiais nukritus naftos kainoms rinkose, lėčiau kilo ir naftai imlios produkcijos – degalų – kainos. Vasario mėn. metinis degalų kainų augimas sudarė 3,5 proc. ir lėmė 0,2 proc. punkto bendrosios infliacijos (rugsėjo mėn. – 2 proc. p.). Nors dujų ir elektros kainos rinkose vasario mėn., palyginti su rugpjūčio mėn. piku, nukrito apie keturis kartus, tai tiesiogiai infliaciją paveikė palyginti nedaug (žr. 14 pav.). Kritusios šių energijos išteklių kainos visų prima paveikė kompensacijų poreikį, o poveikis infliacijai daugiausia buvo juntamas per elektros kainų pokyčius kintamos elektros kainos planus turintiems vartotojams.

Atpigusios šilumos energijos įtaka metinei infliacijai nuo rugsėjo mėn. piko sumenko 2,6 proc. punkto.

14 pav. Administruojamųjų kainų įtaka metinei bendrajai infliacijai

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Maisto, įskaitant alkoholinius gėrimus ir tabaką, kainos lemia didžiąją dalį infliacijos. Metinis maisto kainų augimas pasiekė piką, tačiau vis dar yra didelis – vasario mėn. sudarė 30 proc. (lapkričio mėn. piko metu – 35 %). Itin dideliu metiniu augimu vasario mėn. ir toliau išsiskyrė pieno produktų (34 %) bei duonos ir grūdinių produktų (36 %) kainos. Maisto kainų augimą pastaruoju metu daugiausia lėmė energijos ir maisto žaliavų kainų šuolis[36]
[36] Plačiau apie maisto kainų augimo priežastis skaitykite Lietuvos banko atliktoje maisto kainų analizėje čia.
. Alkoholinių gėrimų ir tabako kainas nuo šių metų sausio mėn. kilstelėjo padidinti akcizai alkoholiniams gėrimams ir tabakui. Praėjusiais metais sparčiai kilusios maisto žaliavų supirkimo kainos pastaraisiais mėnesiais šiek tiek nukrito. Grūdų supirkimo kainos sausio mėn., palyginti su gruodžio mėn., Lietuvoje sumažėjo 4,9 proc., tačiau tebebuvo 18 proc. didesnės nei prieš metus. Žaliavinio pieno supirkimo rinkoje pokyčiai didesni – sausio mėn. natūralaus riebumo pieno supirkimo kainos Lietuvoje krito 13 proc. ir sumažėjo iki praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu buvusio lygio. Sumažėjus energijos ir kai kurių maisto žaliavų supirkimo kainoms, spaudimas maisto prekėms slops, tad metinis maisto kainų augimas ir toliau turėtų mažėti. Žvelgiant į mėnesinius pokyčius matyti, kad kai kuriais mėnesiais bus maisto prekių kainų defliacija, tačiau vidutiniškai šiemet maisto kainos vis dar bus didesnės nei pernai, o jų įtaką infliacijai stiprins ir 1,1 proc. punkto išaugusi maisto prekių dalis (20,3 %) vartojimo krepšelyje.

Maisto, įskaitant alkoholinius gėrimus ir tabaką, kainos yra pagrindinis infliaciją lemiantis veiksnys.

15 pav. Maisto, įskaitant alkoholinius gėrimus ir tabaką, įtaka metinei infliacijai

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai

Bendrajai infliacijai mažėjant, grynoji infliacija taip pat mažėja, tačiau ne tokiu sparčiu tempu (vasario mėn. sudarė 12 %, lapkričio mėn. piko metu – 12,7 %). Vienos iš grynosios infliacijos komponenčių – paslaugų – kainų augimo pikas pasiektas: vasario mėn. paslaugos kilo 12,5 proc. metiniu tempu (lapkričio mėn. piko metu – 14,6 %). Paslaugų kainų augimo sumažėjimui pastaraisiais mėnesiais didelę įtaką darė dėl bazės efekto smuktelėjęs nuomos ir kelionių paslaugų kainų augimas – vasario mėn. sudarė atitinkamai 16,7 ir 14,8 proc. Vasario mėn. sumažėjo ir didelį svorį (4,2 %) vartotojų krepšelyje turinčių maitinimo paslaugų kainų augimas – vasario mėn. jos kilo 19,1 proc. metiniu tempu (sausio mėn. – 19,9 %). Kitos grynosios infliacijos komponentės – pramonės prekių – kainų augimas iš esmės nesumažėjo (vasario mėn. sudarė 11,7 %), tai palaiko grynąją infliaciją. Tam įtakos turi vis dar gerokai sparčiau už galutinio vartojimo prekių kainas kylančios gamintojų pagamintos produkcijos kainos. Tiesa, iš gamybos grandinės ateinantis spaudimas pamažu slopsta. Praėjusių metų viduryje apdirbamosios gamybos, išskyrus rafinuotus naftos produktus, gamintojų produkcijos kainos vidaus rinkoje kilo daugiau nei 32 proc. metiniu tempu, o vasario mėn. buvo 17,6 proc. brangesnės nei prieš metus. Žengiant dar vieną žingsnį gamybos grandine atgal ir pažvelgus į importuotų tarpinio vartojimo prekių kainų augimą, matomos tos pačios tendencijos – metinis augimas slopsta. Tad pramonės prekių kainų augimo pikas tikėtina, buvo pasiektas sausio mėn.

2021 m. antrąją pusę maisto kainos tiek Lietuvoje, tiek visoje ES pradėjo kilti sparčiau. Metinis maisto kainų augimas Lietuvoje tendencingai didėjo ir 2022 m. lapkričio mėn., pasiekęs piką, sudarė 34,7 proc. Nors 2023 m. vasario mėn. metinis maisto kainų augimas sumažėjo, tačiau maisto, įskaitant alkoholinius gėrimus ir tabaką, kainos tebėra pagrindinis infliaciją lemiantis veiksnys. Maisto kainų augimui didelę įtaką darė reikšmingai padidėjusios maisto žaliavų supirkimo kainos ir energijos kainų šuolis. 2022 m. žemės ūkio produktų supirkimo kainos Lietuvoje buvo vidutiniškai 46 proc. didesnės nei prieš metus, o elektros kainos maždaug 2,5 karto viršijo vidutines 2021 m. elektros kainas. Šiame intarpe atliekama maisto kainų analizė vertinant sąnaudų ir kainų kaitą svarbiausiuose maisto tiekimo grandinės sektoriuose – žemės ūkyje, maisto pramonės ir prekybos sektoriuose. Analizės rezultatai leis įvertinti, ar sąnaudos ir kainos kiekviename iš šių sektorių kilo panašiu tempu. Maisto kainų analizė atliekama dviem metodais – pagal verslo struktūros ir finansinius rodiklius bei sąnaudų ir produkcijos lenteles.

Maisto kainų analizė pagal verslo struktūros ir finansinius rodiklius[37]
[37] Pagal šį metodą neanalizuojamas žemės ūkio sektorius dėl duomenų trūkumo.

Didžiąją maisto gamintojų sąnaudų dalį sudaro žaliavų ir medžiagų sąnaudos (žr. A pav.). Remiantis naujausiais 2021 m. duomenimis, šioms prekėms maisto gamintojai skiria apie 60 proc. visų savo gamybos išlaidų. Taip pat reikšmingą sąnaudų dalį sudaro išlaidos darbuotojams (14 %) ir pirktoms paslaugoms (13 %). Perparduodamoms prekėms ir paslaugoms bei energijos prekėms tenka mažesnė sąnaudų dalis, tačiau tai taip pat yra neatsiejamos gamybos išlaidos. Maisto gamintojų sąnaudų struktūra yra palyginti stabili ir laiko atžvilgiu keičiasi nedaug. Nuo 2015 iki 2021 m. daugiausia pasikeitė žaliavų ir medžiagų sąnaudų dalis visoje sąnaudų struktūroje – ji sumažėjo apie 5,3 proc. punkto. O nupirktų paslaugų ir darbo užmokesčio sąnaudų dalis visoje sąnaudų struktūroje, priešingai – išaugo atitinkamai 3,4 ir 2,7 proc. punkto.

Didžiąją maisto gamintojų sąnaudų dalį sudaro išlaidos žaliavoms ir medžiagoms.

A pav. Maisto gamintojų gamybos sąnaudų struktūra*

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

* Lietuvos banko vertinimas.

Pastaraisiais metais maisto gamintojams labiausiai kilo žaliavų ir medžiagų bei energijos kainos (žr. B pav.). Tai buvo nustatyta vertinant kiekvieno sąnaudų elemento kainų augimą. Kai kurių sąnaudų, pavyzdžiui, šilumos, kuro, elektros kainų ar darbo užmokesčio augimą buvo galima įvertinti tiesiogiai. Pavyzdžiui, elektros kainų raida vertinta remiantis Nord Pool biržos duomenimis. O kai kurių sąnaudų augimas apskaičiuotas kaip išvestinis rodiklis, pavyzdžiui, žaliavų ir medžiagų kainų raida apskaičiuota kaip maisto žaliavų supirkimo kainų ir importuoto maisto kainų svertinio vidurkio santykinis pokytis. Įvertinta, kad žaliavos ir medžiagos praėjusių metų trečiąjį ketvirtį buvo maždaug perpus, elektra – beveik keturis kartus, šilumos energija – dvigubai brangesnė nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus.

Maisto gamintojams labiausiai kyla žaliavų ir medžiagų bei energijos kainos.

B pav. Maisto gamintojų gamybos sąnaudų kainų kaita

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, Nord Pool ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Maisto pramonės gamybos sąnaudos didėjo sparčiau nei gamintojų parduotos produkcijos kainos. Įvertinus maisto gamintojų sąnaudų struktūrą ir kiekvieno sąnaudų elemento kainų augimą, nustatyta, kad maisto gamintojų sąnaudos didėjo. Didžiausią įtaką maisto gamintojų sąnaudų augimui turėjo kylančios medžiagų ir gaminių kainos (žr. C pav.) – 2022 m. trečiąjį ketvirtį tai lėmė daugiau nei du trečdalius viso sąnaudų padidėjimo. Nors elektros sąnaudos sudaro palyginti nedidelę dalį visoje maisto gamintojų sąnaudų struktūroje, tačiau itin išaugus jų kainoms rinkoje, padidėjo ir elektros kainų įtaka maisto gamintojų sąnaudoms – lėmė daugiau nei dešimtadalį viso sąnaudų padidėjimo 2022 m. trečiąjį ketvirtį. Įvertinus tikėtiną maisto gamintojų sąnaudų augimą, nustatyta, kad, pradėjus sparčiau kilti maisto žaliavų kainoms, maisto gamintojų sąnaudos nuo 2021 m. didėjo greičiau nei maisto gamintojų produkcijos kainos.

Maisto pramonės gamybos sąnaudos augo sparčiau už parduotos produkcijos kainas.

C pav. Maisto gamintojų sąnaudų ir produkcijos kainų kaita

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, Nord Pool birža ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Didžiąją dalį maisto produktų prekybininkų sąnaudų sudaro prekių, skirtų perparduoti, vertė (žr. D pav.). Remiantis naujausiais 2021 m. duomenimis, šioms prekėms prekybininkai skiria daugiau nei 77 proc. visų savo išlaidų. Kaip ir maisto gamintojams, maisto prekybininkams reikšmingą sąnaudų dalį sudaro išlaidos darbuotojams (11 %) bei nupirktoms paslaugoms (8 %). Kitiems sąnaudų elementams neskiriama daugiau nei po 2 proc. išlaidų. Maisto prekybininkų, kaip ir maisto gamintojų sąnaudų struktūra laiko atžvilgiu kinta nedaug. Nuo 2015 iki 2021 m. labiausiai pasikeitė nupirktų paslaugų dalis sąnaudų struktūroje – ji sumažėjo 1,8 proc. punkto. O išlaidų darbuotojams ir kitų sąnaudų dalis visoje sąnaudų struktūroje padidėjo atitinkamai 1,3 ir 0,6 proc. punkto. Įvertinus kiekvieno sąnaudų elemento kainų augimą, nustatyta, kad maisto prekybininkams, kaip ir maisto gamintojams, labiausiai per metus pastaruoju metu kilo energijos kainos. O maisto prekių, skirtų perparduoti, kurios sudaro didžiąją sąnaudų dalį, kainos 2022 m. trečiąjį ketvirtį buvo trečdaliu didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.

Didžiąją dalį maisto prekybininkų sąnaudų sudaro išlaidos prekėms, skirtoms perparduoti.

D pav. Maisto prekybininkų sąnaudų struktūra*

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

* Lietuvos banko vertinimas.

Maisto prekybininkų sąnaudos ir maisto kainos vartotojams kilo panašiu tempu (žr. E pav.). Didžiąją dalį (daugiau nei du trečdalius) maisto gamintojų sąnaudų augimo 2022 m. trečiąjį ketvirtį lėmė kilusios prekių, skirtų perparduoti, kainos. Kaip ir maisto gamintojų atveju, taip ir prie maisto prekybininkų sąnaudų augimo reikšmingai prisidėjo ir didėjančios elektros kainos. Nors elektros sąnaudos sudaro palyginti nedidelę visų sąnaudų dalį, tačiau 2022 m. trečiąjį ketvirtį beveik keturis kartus per metus pakilusios elektros kainos lėmė, kad jos tą ketvirtį sudarė maždaug dešimtadalį sąnaudų augimo. Įvertinus tikėtiną maisto prekybininkų sąnaudų raidą, nustatyta, kad visu analizuojamu laikotarpiu maisto prekybininkų sąnaudos ir maisto kainos vartotojams kilo panašiu tempu. Konkrečiai, 2022 m. trečiąjį ketvirtį tikėtinas metinis maisto prekybininkų sąnaudų augimas sudarė 33 proc., o maisto kainos vartotojams kilo 30 proc. metiniu tempu.

Maisto prekybininkų sąnaudos ir maisto kainos vartotojams kilo panašiu tempu.

E pav. Maisto prekybininkų sąnaudų ir maisto kainų vartotojams kaita

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, Nord Pool birža ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Maisto kainų analizė pagal sąnaudų ir produkcijos lenteles

Sąnaudų ir produkcijos lentelės (toliau – I–O lentelės) leidžia analizuoti 65 ekonominių veiklų (produktų grupių) (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK)) išlaidų ir produkcijos tarpusavio sąryšius, taip pat įvertinti, kokią dalį tarpinio vartojimo produktų atskiros veiklos įsigyja iš Lietuvos gamintojų, o kokią – importuoja. Papildžius šią informaciją Valstybės duomenų agentūros skelbiamais kainų indeksais, susidaro galimybė įvertinti, kaip kito minėtų 65 ekonominių veiklų (produktų grupių) įsigytų prekių ir paslaugų kainos ir kokį poveikį tai galėjo turėti galutinei pasirinktų ekonominių veiklų – žemės ūkio, maisto pramonės ir mažmeninės prekybos – produkcijos kainai.

Lietuvos maisto tiekimo grandinė labai priklauso nuo Lietuvoje pagamintos produkcijos – apie du trečdalius maisto produktų savikainos sudaro prekės ir paslaugos. Maisto tiekimo grandinės veiklų pagamintos produkcijos struktūra rodo, kad žemės ūkyje ir maisto pramonėje tarpinio vartojimo produktai – prekės ir paslaugos, panaudotos produkcijai pagaminti, – sudaro apie du trečdalius produkcijos kainos. Tai reikšmingai daugiau nei Lietuvos ekonomikos bendras rodiklis, kurio 2004–2021 m. vidutinė reikšmė buvo 48 proc. Kartu tai lemia, kad, palyginti su šalies vidurkiu, šių veiklų galutinės produkcijos kainos yra pastebimai labiau priklausomos nuo gamyboje naudojamų prekių ir paslaugų kainų raidos ir mažiau nuo darbuotojams mokamo darbo užmokesčio ar įmonių gaunamo pelno.

Išsamesnė 2015 m. duomenų analizė rodo, kad apie 40 proc. visų žemės ūkio veiklos tarpinio vartojimo išlaidų lemia keturios prekių kategorijos: energijos išlaidos sudaro apie dešimtadalį visos produkcijos kainos, panaši dalis tenka chemijos pramonėje pagamintiems produktams (pvz., trąšoms) bei maisto, gėrimų ir tabako gaminiams (pvz., pašarams gyvuliams), dar apie 13 proc. sudaro žemės ūkių produktai (pvz., daržovės ar grūdai, skirti gyvuliams šerti). Du trečdaliai žemės ūkio veikloje sunaudojamų prekių ir paslaugų yra gaminama Lietuvoje.

Maisto pramonės tarpinio vartojimo struktūra yra dar labiau koncentruota. 2015 m. beveik 40 proc. tarpinio vartojimo išlaidų sudarė žemės ūkio produktai (tai atitinka 30 % galutinės produkcijos kainos), dar 17 proc. teko iš kitų maisto pramonės įmonių įsigyjamai produkcijai (pvz., miltai duonai kepti) ir 7 proc. žuvininkystės produktams. Šios trys prekių grupės sudarė beveik du trečdalius maisto pramonės tarpinio vartojimo išlaidų – didžioji jų dalis buvo įsigyjama iš Lietuvos gamintojų. Apskritai maisto pramonė 80 proc. tarpiniam vartojimui skirtų prekių ir paslaugų įsigijo iš Lietuvos gamintojų. Kartu pastebėtina, kad 2015 m. šiai veiklai energijos ir kuro sąnaudos nebuvo itin svarbios, jos tesudarė 3 proc. tarpinio vartojimo išlaidų.

Svarbu išskirti mažmeninės prekybos veiklą. Dėl sudarymo ypatumų I–O lentelėse prie mažmeninės prekybos tarpinio vartojimo išlaidų nėra priskiriamos prekės, skirtos perparduoti. Jos pagal verslo struktūros ir finansinius rodiklius sudaro beveik 80 proc. visų mažmeninės prekybos išlaidų. Vis dėlto, net ir esant šiam trūkumui, I–O lentelėse pateikiami duomenys yra naudingi, jie leidžia analizuoti mažmeninės prekybos operacinių sąnaudų raidą, taip pat pridėtinės vertės struktūros pokyčius.

Lietuvos maisto tiekimo grandinė labai priklauso nuo Lietuvoje pagamintos produkcijos – apie du trečdalius maisto produktų savikainos sudaro prekės ir paslaugos.

F pav. Svarbiausių maisto tiekimo grandinės veiklų sąnaudų struktūra*

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, Eurostatas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

* Žemės ūkis atitinka EVRK nurodytą veiklą augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla (kodas – A.01), maisto gamyba – maisto, gėrimų ir tabako gamyba (C.10–12), mažmeninė prekyba – mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą (G.47).

Nuo 2021 m. žemės ūkio[38]
[38] Atitinka EVRK nurodytą veiklą augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla (kodas – A.01).
produkcijos gamybos sąnaudos pabrango pastebimai mažiau, nei padidėjo įvairūs žemės ūkio produkcijos kainų indeksai (žr. G pav.). I–O lentelių pagrindu atlikta žemės ūkio gamybos sąnaudų kainų raidos analizė rodo, kad žemės ūkio veiklos sąnaudos dėl gamyboje naudojamų pabrangusių prekių ir paslaugų 2022 m. trečiąjį ketvirtį galėjo būti 27 proc. didesnės nei prieš metus. Labiausiai jas didinti turėjo išaugusios kuro ir kitos energijos kainos – dėl to galutinės žemės ūkio produkcijos kainos galėjo būti 7,1 proc. punkto didesnės. Pabrangusios kitos žemės ūkio veikloje naudojamos Lietuvoje pagamintos tarpiniam vartojimui skirtos prekės ir paslaugos galutines žemės ūkio produkcijos kainas turėjo padidinti 9,6, o atitinkamos importuotos prekės ir paslaugos – 3,5 proc. punkto. Nors Lietuvoje, taip pat ir žemės ūkio veikloje, atlyginimai kilo sparčiai, nedidelė jų dalis žemės ūkio produkcijos savikainoje lemia gana nedidelį galimą jų poveikį ir galutinėms žemės ūkio produkcijos kainoms – 1,9 proc. punkto. Atlikti vertinimai rodo ir reikšmingą likutinio pertekliaus ir mišriųjų pajamų, mokesčių ir subsidijų dedamosios poveikį kainų augimui. Toks šio rodiklio poveikis buvo apskaičiuotas darant prielaidą, kad įmonių politika dėl pridėtinės vertės paskirstymo tarp darbo jėgos ir kapitalo grąžos nepakis visu analizuojamu laikotarpiu, t. y. atlygio darbuotojams dalis pridėtinėje vertėje nesikeis, o kapitalo grąžai tenkančios žemės ūkio pridėtinės vertės dalies padidėjimas atitiks darbo užmokesčio augimo tempą žemės ūkio veikloje. Įvertintas tikėtinas žemės ūkio gamybos sąnaudų brangimas 2022 m. trečiąjį ketvirtį buvo pastebimai mažesnis už Valstybės duomenų agentūros skelbiamų įvairių žemės ūkio produkcijos kainų indeksų padidėjimą. Pavyzdžiui, 2022 m. trečiąjį ketvirtį žemės ūkio produktų supirkimo kainų indeksas buvo 54 proc. didesnis nei prieš metus, o žemės ūkio veiklos pridėtinės vertės defliatorius padidėjo 38 proc. Tokiam žemės ūkio produkcijos kainų ir gamybos sąnaudų augimo atotrūkiui įtakos turėjo pasaulinėje rinkoje, kartu ir Europos rinkoje, susiformavusios žemės ūkio produktų kainos. Pavyzdžiui, ECB skelbiamas euro zonos žemės ūkio produktų supirkimo kainų indeksas per atitinkamą laikotarpį padidėjo 46 proc. Būtent žemės ūkio produktų kainų raida didesnėje euro zonos rinkoje nulėmė ir Lietuvos žemės ūkio produkcijos kainų dinamiką.

Nuo 2021 m. žemės ūkio produkcijos gamyboje naudojamų prekių ir paslaugų kainos augo pastebimai mažiau, nei padidėjo įvairūs žemės ūkio produkcijos kainų indeksai.

G pav. Žemės ūkio gamybos išlaidų ir produkcijos supirkimo (pardavimo) kainų raida

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, Eurostatas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Nuo 2021 m. maisto pramonės[39]
[39] Atitinka EVRK nurodytą veiklą maisto, gėrimų ir tabako gamyba (veiklos kodai C.10, C.11 ir C.12).
gamybos sąnaudų kainos paaugo panašiu lygiu kaip ir Lietuvos rinkoje parduotų maisto pramonės pagamintų produktų kainos (žr. H pav.). I–O lentelių pagrindu atlikta maisto pramonės gamybos sąnaudų kainų raidos analizė rodo, kad veiklos sąnaudos dėl pabrangusių gamyboje naudojamų prekių ir paslaugų 2022 m. trečiąjį ketvirtį galėjo būti 27 proc. didesnės nei prieš metus. Labiausiai jas didinti turėjo išaugusios žemės ūkio produktų kainos – dėl to galutinės maisto pramonės produkcijos kainos galėjo būti 11,2 proc. punkto didesnės. Pabrangusios kitos maisto pramonėje naudojamos Lietuvoje pagamintos tarpiniam vartojimui skirtos prekės ir paslaugos galutines maisto pramonės produkcijos kainas turėjo padidinti 7,8, o atitinkamos importuotos prekės ir paslaugos – 1,9 proc. punkto. Kaip ir žemės ūkio veikloje, kylančio darbo užmokesčio poveikis maisto pramonės produkcijos savikainai buvo nedidelis ir galėjo nulemti 1,8 proc. punkto didesnes kainas. Pastebėtina, kad nedidelė energijos ir kuro dalis maisto pramonės produkcijos savikainoje greičiausiai nulėmė pastebimai mažesnį nei žemės ūkyje jų brangimo poveikį maisto pramonės produkcijos kainoms, tikėtina, – 2,7 proc. punkto kainų padidėjimo. Įvertintas tikėtinas maisto pramonės gamybos sąnaudų brangimas 2022 m. trečiąjį ketvirtį buvo artimas Lietuvos rinkoje parduotos maisto pramonės produkcijos brangimui. Šios produkcijos kainos atitinkamu laikotarpiu buvo 32 proc. didesnės nei prieš metus. Taip pat svarbu pastebėti, kad maisto pramonės sąnaudų brangimas prasidėjo pastebimai anksčiau, nei reikšmingiau pradėjo kilti Lietuvos rinkoje parduotos produkcijos kainos. Vertinant kainų pokyčius nuo 2020 m. buvusio lygio, skirtumas tarp gamybos sąnaudų brangimo (29,6 %) ir Lietuvos rinkoje parduodamos produkcijos kainų padidėjimo (32,6 %) yra mažesnis nei lyginant 2022 m. trečiojo ketvirčio metinius augimo tempus.

Nuo 2021 m. maisto pramonės gamybos sąnaudų kainos paaugo panašiu lygiu kaip ir Lietuvos rinkoje parduotų maisto pramonės pagamintų maisto produktų kainos.

H pav. Maisto pramonės gamybos sąnaudų ir parduotos produkcijos kainų raida

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, Eurostatas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Nuo 2021 m. mažmeninės prekybos[40]
[40] Atitinka EVRK nurodytą veiklą mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą (veiklos kodas G.47).
operacinių sąnaudų kainos paaugo panašiu lygiu kaip ir maisto kainos vartotojams Lietuvoje (žr. I pav.). Tiesa, mažmeninės prekybos operacinių sąnaudų kainos pradėjo didėti pastebimai anksčiau nei reikšmingiau pradėjo kilti maisto kainos Lietuvos vartotojams. Todėl, tikėtina, kad dėl intensyvesnio anksčiau įvykusio sąnaudų padidėjimo įtraukimo į kainas vartotojams 2022 m. trečiąjį ketvirtį mažmeninės prekybos operacinių sąnaudų brangimas (18 %) buvo mažesnis už vartotojų maisto kainų augimą (30 %). I–O lentelių pagrindu atlikta mažmeninės prekybos operacinių sąnaudų kainų raidos analizė rodo, kad jos dėl pabrangusių gamyboje naudojamų prekių ir paslaugų 2022 m. trečiąjį ketvirtį galėjo būti 18 proc. didesnės nei prieš metus. Labiausiai jas didinti turėjo kylantys darbuotų atlyginimai – dėl jų didėjimo mažmeninės prekybos operacinės sąnaudos galėjo padidėti 5,2 proc. punkto. Šiek tiek mažiau – 4,0 proc. punkto – operacinės sąnaudos, tikėtina, didėjo dėl pabrangusios energijos ir kuro. Iš kitų prekių ir paslaugų daugiausia prie mažmeninės prekybos operacinių sąnaudų padidėjimo prisidėjo brangusios NT operacijų veiklos teikiamos paslaugos, tiesa, jų poveikis nebuvo itin didelis – 1,3 proc. punkto. Brangusios kitos mažmeninės prekybos veikloje naudojamos Lietuvoje pagamintos tarpiniam vartojimui skirtos prekės ir paslaugos veiklos operacines sąnaudas turėjo padidinti 2,9, o atitinkamos importuotos prekės ir paslaugos – tik 0,7 proc. punkto. Pažymėtina, kad mažmeninės prekybos operacinės sąnaudos sudaro tik apie penktadalį vartotojų mokamų kainų mažmeninės prekybos įmonėse. Kitą vartotojų kainos dalį lemia mažmeninės prekybos įmonių gautos prekės, skirtos perparduoti, ir jų kainų raida.

Nuo 2021 m. mažmeninės prekybos operacinių sąnaudų kainos paaugo panašiu lygiu kaip ir maisto kainos vartotojams Lietuvoje. Tiesa, mažmeninės prekybos operacinių sąnaudų kainos pradėjo didėti pastebimai anksčiau, nei reikšmingiau pradėjo kilti maisto kainos Lietuvos vartotojams.

I pav. Mažmeninės prekybos operacinių sąnaudų ir maisto kainų raida

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, Eurostatas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Nagrinėjamu laikotarpiu maisto produktų tiekimui svarbiose veiklose išskirtinai didelių kapitalo grąžos lygių nepastebėta (žr. J pav.). Sudaryti atskirų maisto produktų tiekimui svarbių veiklų produkcijos struktūros elementų ir atitinkamų veiklų parduodamos produkcijos kainų pokyčių įverčiai leidžia įvertinti ir pridėtinės vertės struktūros pasikeitimus tarp darbuotojams tenkančios pridėtinės vertės dalies ir kapitalo grąžos (likutinio pertekliaus ir mišriųjų pajamų). Žemės ūkio veikloje šie įverčiai rodo, kad 2022 m. pirmus tris ketvirčius dėl reikšmingai išaugusių žemės ūkio produktų kainų visoje euro zonoje žemės ūkio kapitalo grąžos pridėtinėje vertėje dalis buvo didesnė už ilgalaikį vidurkį. Vis dėlto šis padidėjimas nėra išskirtinis, jo nuokrypis nuo ilgalaikio vidurkio nėra didesnis nei vienas standartinis nuokrypis, t. y. ribos, iki kurios vykstantys svyravimai laikomi veiklos specifikos nulemta tipine variacija. Kitokia padėtis yra maisto pramonėje ir mažmeninėje prekyboje – jose kapitalo grąžos dalis pridėtinėje vertėje analizuojamu laikotarpiu yra reikšmingai sumažėjusi. 2022 m. trečiąjį ketvirtį kapitalo grąžos dalis abiejų veiklų pridėtinėje vertėje buvo daugiau nei vienu standartiniu nuokrypiu mažesnė už ilgalaikį vidurkį. Tai rodo, kad šių veiklų kapitalo grąžos dalis pridėtinėje vertėje yra netipiškai maža ir kad ji ateityje turėtų artėti prie ilgalaikio vidurkio.

Maisto produktų tiekimui svarbiose veiklose išskirtinai didelių kapitalo grąžos lygių nepastebėta.

J pav. Likutinio pertekliaus* dalies pridėtinėje vertėje raida (2004–2020 m.) ir apskaičiuoti įverčiai (2021 m. I ketv.–2022 m. III ketv.)

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, Eurostatas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

* Rodiklis apima šias nacionalinių sąskaitų duomenų eilutes: likutinį perteklių ir mišriąsias pajamas (nacionalinių sąskaitų kodas – B2A3N), kitas subsidijas (D.39) ir kitus gamybos mokesčius (D.29).

** Žemės ūkis atitinka EVRK nurodytą veiklą augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla (kodas A.01), maisto gamyba – maisto, gėrimų ir tabako gamyba (C.10–12), mažmeninė prekyba – mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą (G.47).

Apibendrinant pažymėtina, jog, remiantis pagal verslo struktūros ir finansinius rodiklius bei I–O lenteles atlikta analize, nustatyta, kad maisto pramonės ir maisto prekybos sektoriuose kainos, tikėtina, kilo panašiu tempu kaip ir sąnaudos. Žemės ūkyje kainos kilo šiek tiek sparčiau nei sąnaudos. Žemės ūkio produktų kainų raidą reikšmingai veikė euro zonos rinkos tendencijos. Taip pat nagrinėjamu laikotarpiu maisto produktų tiekimui svarbiose veiklose išskirtinai didelių kapitalo grąžos lygių nepastebėta. Lietuvos banko vertinimu, maisto produktų kainų augimas lėtės, tačiau nebus tolygus energijos sąnaudų mažėjimui dėl sąnaudų persidavimo kainoms laipsniškumo ir kitų sąnaudų dedamųjų įtakos.

2022 m. po COVID-19 pandemijos ir rusijos invazijos į Ukrainą kainų pokyčiai Lietuvoje buvo dramatiški. Šiame intarpe nagrinėjamos dvi sąnaudų ir maisto produktų kainų infliacijos santykio perspektyvos. Pirma, analizuojamas pasaulinių energijos kainų šokų poveikis vartotojų maisto kainų kilimo pokyčiams nuo 2003 m. pirmojo ketvirčio iki 2022 m. ketvirtojo ketvirčio. Antra, vertinama, kaip pastaraisiais dešimtmečiais sąnaudų, pavyzdžiui, žaliavų kainų ar darbo užmokesčio, pokyčiai apskritai paveikė maisto produktų kainas įvairiuose gamybos ir paskirstymo etapuose.

Abiejose analizėse remiamasi vektorinės autoregresijos modelių (VAR) įverčiais. Šiuose modeliuose daroma prielaida, kad kiekvienas laiko momentu t stebimas kintamasis, pavyzdžiui, maisto produktų kainų infliacija, priklauso nuo ankstesnių jo stebėjimų ir kitų modelio kintamųjų, pavyzdžiui, nedarbo lygio, stebėjimų iki tam tikro laiko tarpo. Kiekvieno VAR modelio forma yra tokia:

yt=c+j=1pyt-jAj+εt,                                                              (1 lygtis)

kur: k – lygčių sistema kaip modelio kintamųjų (laiko eilučių) skaičius, p – laiko atsilikimas, yt – k×1 stebimų kintamųjų vektorius, c – 1 ×k konstantų vektorius, Aj – k ×k koeficientų matrica ir εt – nepastebėtų išorinių šokų (modeliu nepaaiškinamų liekanų) vektorius. Taip pat daroma prielaida, kad yra nulinio vidurkio baltasis triukšmas, εtN0,Σε. Šie šokai leidžia įvertinti sąnaudų pokyčių poveikį maisto produktų kainų infliacijai. Iš tiesų, bet kuris kovariacijų stacionarus VAR modelis turi slenkamojo vidurkio išraišką, kaip nurodyta toliau:

yt=μ+j=0εt-jA0-1A0Bj,                                                                (2 lygtis)

kur: μ – deterministinis terminas, Bj – koeficientai, A0-1 – kintamųjų tarpusavio ryšiai, εtA0-1=ϵt – struktūriniai šokai. Paprastai kalbant, tai reiškia, kad bet kurį modelio kintamąjį galima išskaidyti į deterministinį terminą (ilgalaikę tikėtiną vertę) ir stochastinius komponentus (struktūrinių šokų sumą).

Atlikus pirmąją analizę, nustatyta, kad energijos kainų šokų poveikis paaiškina didžiąją maisto produktų kainų kilimo Lietuvoje nuo 2015 m. dalį (žr. A pav.). Šie šokai nustatomi naudojant metinius energijos, grynosios ir maisto produktų kainų infliacijos bei darbo užmokesčio infliacijos, taip pat 2003 m. pirmojo ketvirčio–2022 m. ketvirtojo ketvirčio nedarbo lygio duomenis. Konkrečiau kalbant, per 2022 m. pirmus tris ketvirčius energijos kainų šokas paaiškina daugiau kaip 80 proc. vartotojų maisto produktų kainų infliacijos svyravimų (be deterministinio termino).

Palyginimui įvertintas VAR modelis euro zonai, naudojant tą patį laikotarpį, tuos pačius kintamuosius ir tą patį parametrizavimą. Energijos kainų šokas mažiau prisidėjo prie maisto produktų kainų infliacijos euro zonoje (žr. B pav.). Pažymėtina, kad jie paaiškina tik apie 50–60 proc. jos svyravimų per 2022 m. pirmus tris ketvirčius.

A pav. Vartotojų maisto produktų kainų infliacijos (per metus) Lietuvoje analizė pagal ankstesnius duomenis

Šaltiniai: Eurostatas, Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: analizei panaudoti VAR modelio įverčiai su 5 atsilikimais ir 2003 m. pirmojo ketvirčio–2022 m. trečiojo ketvirčio duomenimis. Juoda linija – maisto produktų kainų infliacijos augimas per metus, duomenų stulpeliai – skirtingų modelio šokų ir deterministinio komponento poveikis maisto produktų kainų infliacijos raidai.

B pav. Vartotojų maisto produktų kainų infliacijos (per metus) euro zonoje analizė pagal ankstesnius duomenis

Šaltiniai: Eurostatas, Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: analizei panaudoti VAR modelio įverčiai su 5 atsilikimais ir 2003 m. pirmojo ketvirčio–2022 m. trečiojo ketvirčio duomenimis. Juoda linija – maisto produktų kainų infliacijos augimas per metus. Duomenų stulpeliai – skirtingų modelio šokų ir deterministinio komponento poveikis maisto produktų kainų infliacijos raidai.

Šis ryškus energijos kainų šoko indėlių skirtumas atsirado dėl to, kad Lietuvos ekonomiką labiau nei kitų regiono šalių ekonomiką paveikė to laikotarpio pasauliniai energijos kainų šokai. Iš tiesų, identiškas energijos kainų šokas turi didesnį ir ilgesnį poveikį vartotojų energijos kainų infliacijai Lietuvoje negu vidutiniškai euro zonoje (žr. C pav. viršutinį kairįjį grafiką). Iš grafiko matyti, kad šis šokas po metų lemia +0,5 proc. punkto didesnę maisto produktų kainų infliaciją Lietuvoje, palyginti su euro zona; šis poveikis taip pat yra ilgalaikiškesnis. Palyginkime: grynoji infliacija padidėja maždaug dviem trečdaliais mažiau negu maisto produktų kainų infliacija. Įdomu tai, kad maždaug po trejų metų grynoji infliacija sumažėja beveik tiek pat, kiek prieš tai padidėjo. Tai rodo, kad po 2022 m. šoko atsiradęs spaudimas didinti bazines kainas vidutiniu laikotarpiu gali išsisklaidyti[41]
[41] Tačiau pažymėtina, kad tai tik modelio prognozė, pagrįsta įprastiniu 2003–2022 m. Lietuvoje įvykusio energijos kainų šoko poveikiu. Todėl tai neatmeta galimybės, kad 2022 m. šoko pobūdis gali turėti nuolatinį poveikį grynajai infliacijai ateityje.
. Galiausiai dėl energijos kainų šoko kelis ketvirčius auga ir darbo užmokesčio infliacija. Po to, praėjus metams, ji gerokai sumažėja, daugiausia dėl reikšmingai padidėjusio nedarbo lygio. Šie rezultatai rodo, kad po energijos kainų šokų Lietuvoje neatsiranda darbo užmokesčio ir kainų spiralė[42]
[42] Kaip pažymėta 41 išnašoje, šis teiginys yra tik modelio prognozė, pagrįsta tuo, kas buvo stebima po tipinio energijos kainų šoko tiriamąjį laikotarpį. Darbo užmokesčio ir kainų spiralė gali atsirasti dėl paklausa pagrįstų veiksnių.
.

C pav. Reakcijos į energijos kainų šoką mediana

(Lietuva, palyginti su euro zona; ketvirtiniai impulso (atsako) duomenys)

Šaltiniai: Eurostatas, Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: modelio kintamųjų impulso (atsako) funkcijų mediana (ir 68 % patikimumo intervalas) į energijos kainų šoką, dėl kurio poveikio energijos kainų infliacija per metus pasikeičia 1 proc. punktu. X ašis – ketvirčiai po šokų, Y ašis – kiekvieno kintamojo pokyčiai proc. punktais.

Atliekant antrą analizę, vertinta, kaip sąnaudų pokyčiai gamybos ir paskirstymo kanalais perduodami maisto produktų kainų infliacijai. Šiuo tikslu taikyti keli dvimačiai VAR modeliai (kaip ir 1 lygtyje), išskiriant skirtingus sąnaudų šokus (pvz., darbo užmokesčio ar žaliavų pirkimo kainų, žr. toliau) ir įvertinant jų poveikį gamintojų ir vartotojų maisto produktų kainų infliacijai. Duomenys pateikiami kas mėnesį, išskyrus darbo užmokesčio duomenis, kurie pateikiami tik kas ketvirtį. Analizės laikotarpiai svyruoja nuo 1997 iki 2022 m., atsižvelgiant į duomenų prieinamumą.

A lentelėje apibendrinti modelių, apimančių gamintojų maisto produktų kainų infliaciją, rezultatai. Kiekvienas pirmojo stulpelio šokas parinktas taip, kad atitinkamos sąnaudos padidėtų 1 proc. punktu. Šokai turi skirtingą poveikį maisto produktų kainų infliacijai (žr. lentelės 2 stulpelį). Įvykus energijos ar medžiagų kainų šokui, maisto produktų kainos padidėja palyginti nedaug, o įvykus darbo užmokesčio ar maisto produktų importo sukrėtimui, kainų padidėjimas yra gana didelis (pastaraisiais atvejais maždaug pusė sąnaudų pokyčio tiesiogiai perduodama maisto produktų kainų infliacijai).

Tokius rezultatus lemia dvi priežastys. Pirma, šių sąnaudų dalis bendrosiose sąnaudose skiriasi; šie rezultatai rodo tik absoliutų, o ne santykinį elastingumą. Antra, kainų reakcija į sąnaudų pokyčius paprastai yra nelanksti; taip yra dėl papildomų sąnaudų, kurias lemia kainų koregavimas (vadinamosios meniu sąnaudos), taip pat dėl konkurencinio spaudimo, sutarčių terminų ir t. t.[43]
[43] Jouvanceau V., 2022. "Producer and consumer price rigidity: the case of Lithuania", Bank of Lithuania Discussion Paper Series 27.
Iš tiesų, modeliai rodo, kad didžiausią poveikį kainoms šie šokai daro praėjus maždaug vieniems metams po jų pasireiškimo (dydis – lentelės 3 stulpelis, o poveikio trukmė – lentelės 4 stulpelis)[44]
[44] Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl šokų per kelis laikotarpius (mėnesius ar ketvirčius) po jų poveikio sąnaudų pokyčiai dažnai būna didesni nei 1 proc. punktas. Todėl 3 stulpelyje didžiausias skaičius, kuris yra didesnis už 1, kaip importuojamų maisto produktų kainų atveju, nebūtinai rodo neįprastą poveikį maisto produktų kainų infliacijai. Norint tai paaiškinti, paskutiniame stulpelyje parodyta, kokiu mastu bendras sąnaudų pokytis perduotas maisto produktų kainų infliacijai po penkerių metų.
. Galiausiai, kumuliatyvus poveikis (žr. lentelės 5 stulpelį) parodo per tam tikrą laikotarpį (5 metus) sukauptų sąnaudų pokyčių poveikį gamintojų maisto produktų kainų infliacijai. Iš šio stulpelio matyti, kad tik importuojamų maisto produktų kainų 1 proc. punkto dydžio šokas po penkerių metų daugiau nei 1 proc. punktu persikelia į maisto produktų infliaciją. Tą galima paaiškinti Lietuvos atvirumu ir priklausomybe nuo tarptautinės prekybos, todėl šalis gali būti pažeidžiama pasaulinių žaliavų kainų svyravimų.

A lentelė. Gamintojų maisto produktų kainų infliacijos reakcijos į sąnaudų pokyčius mediana

Šokas

Momentinis poveikis, proc. p.

Maksimalus poveikis, proc. p.

Trukmė iki maksimalaus poveikio mėn.

Kumuliatyvus poveikis per 5 m., proc. p.

Energijos kainos (1999 01–2022 10)

0,04

0,48

15

0,52

Importuojamų žemės ūkio produktų kainos (2007 01–2022 10)

0,09

0.31

7

0,7

Importuojamų maisto produktų kainos (2007 01–2022 10)

0,46

2,18

11

1,21

Vidutinės žaliavų pirkimo kainos

(2011 01–2022 10)

0,11

0,57

12

0,81

Darbo užmokestis

(2001 m. IV ketv.–2022 m. III ketv.)

0,4

0,62

9

0,58

Šaltiniai: Eurostatas, Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: kiekvienoje eilutėje pateikiami dviejų kintamųjų VAR modelio įverčiai, kurių pirmame stulpelyje nurodomas kintamasis (per metus), naudojamas sąnaudų šokams nustatyti. Antrasis modelio kintamasis visada yra gamintojų kainų metinė infliacija. „Poveikis“ rodo, kaip šokas, dėl kurio sąnaudos pasikeičia 1 proc. punktu, keičia gamintojų kainų infliaciją tuo pačiu laikotarpiu po šoko. „Maksimalus“ yra didžiausias poveikis gamintojų kainų infliacijai, kurį šokas sukelia per tam tikrą laiką, o „trukmė“ yra mėnuo, kurį jis įvyksta. „Kumuliatyvus“ rodo, kokiu mastu 1 proc. punkto sąnaudų pokytis perduodamas gamintojų kainų infliacijai po penkerių metų.

B lentelėje pateikiami modelių, apimančių vartotojų maisto produktų kainų infliaciją, rezultatai. Panašiai kiekvienas šokas pirmame stulpelyje siejamas su atitinkamų sąnaudų padidėjimu 1 proc. punktu. Įvykus šokui, savikainos pokyčiai turi nedidelį momentinį (to paties ketvirčio) poveikį vartotojų kainų infliacijai (žr. 2 stulpelį). Didžiausią poveikį turi darbo užmokesčio šokas – tokiu atveju maisto produktų kainų infliacijos pokytis tą patį ketvirtį yra lygus 0,3 proc. punkto. Tokį lėtą sąnaudų pokyčių perdavimą kainoms lemia ir pirmiau minėtos priežastys. Iš tikrųjų maksimalus šių šokų poveikis pasireiškia maždaug po vienų metų (dydis – 3 stulpelyje, o laikotarpis – 4 stulpelyje). Galiausiai, kaip ir gamintojų kainų atveju, maisto produktų kainų infliacija jautriausiai reaguoja į importuojamų maisto produktų kainų šuolius (žr. 5 stulpelį).

B lentelė. Vartotojų maisto produktų kainų infliacijos reakcijos į sąnaudų pokyčius mediana

Šokas

Momentinis poveikis, proc. p.

Maksimalus poveikis, proc. p.

Trukmė iki maksimalaus poveikio mėn.

Kumuliatyvus poveikis per 5 m., proc. p.

Energijos kainos (1997 01–2022 10)

0,02

0,43

19

0,57

Importuojamų maisto produktų kainos (2007 01–2022 10)

0,18

1,77

13

1,2

Žemės ūko produktų pirkimo kainos (1999 01–2022 10)

0,27

1,02

10

0,9

Darbo užmokestis

(2001 m. I ketv.–2022 m. III ketv.)

0,3

0,59

15

0,82

Šaltiniai: Eurostatas, Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Pastabos: kiekvienoje eilutėje pateikiami dviejų kintamųjų VAR modelio įverčiai, kurių pirmame stulpelyje nurodomas kintamasis (per metus), naudojamas sąnaudų šokams nustatyti. Antrasis modelio kintamasis visada yra gamintojų kainų metinė infliacija. „Poveikis“ rodo, kaip šokas, dėl kurio sąnaudos pasikeičia 1 proc. punktu, keičia gamintojų kainų infliaciją tuo pačiu laikotarpiu po šoko. „Maksimalus“ yra didžiausias poveikis gamintojų kainų infliacijai, kurį šokas sukelia per tam tikrą laiką, o „trukmė“ yra mėnuo, kurį jis įvyksta. „Kumuliatyvus“ rodo, kokiu mastu 1 proc. punkto sąnaudų pokytis perduodamas gamintojų kainų infliacijai po penkerių metų.

Staigus maisto produktų kainų infliacijos šuolis 2022 m. Lietuvoje sukėlė daug klausimų. Šiame intarpe pateikiamas sąnaudų pokyčių poveikio maisto produktų kainų raidai pastaraisiais dešimtmečiais vertinimas. Remiantis modeliais, Lietuva apskritai yra labiau veikiama energijos kainų šokų negu kitos euro zonos šalys, o tai galiausiai lemia didesnį poveikį kainoms (ir realiajai ekonomikai). Nustatyta, kad 2022 m. tokio pobūdžio šokai paaiškina didžiąją dalį vartotojų maisto kainų infliacijos svyravimų. Apskritai, sąnaudų šokų poveikis laikui bėgant plinta iš lėto ir užtrunka apie metus, kol pasiekia maksimalų poveikį


7.Ekonomikos finansavimas

Grynasis namų ūkių ir įmonių finansinis turtas ūgtelėjo nepaisant sparčiai didėjusių finansinių įsipareigojimų, tačiau tebesitęsiantis neapibrėžtumas dėl ekonomikos perspektyvų ir kylančios palūkanų normos gali mažinti tolesnio skolinimosi paklausą. 2022 m. trečiąjį ketvirtį Lietuvos gyventojų turimi finansiniai įsipareigojimai sudarė 18,1 mlrd. Eur ir per pusmetį padidėjo 19,9 proc. (metinis namų ūkių finansinių įsipareigojimų augimas sudarė 29,1 %). Didžiausią įtaką bendram namų ūkių įsipareigojimų augimui turėjo reikšmingai didėjęs PFĮ finansavimas: namų ūkių turimų paskolų suma 2022 m. trečiąjį ketvirtį buvo 12,4 proc. didesnė nei prieš metus. Nagrinėjamu laikotarpiu ne finansų įmonių finansiniai įsipareigojimai per pusmetį padidėjo 6,1 proc. ir sudarė 60,7 mlrd. Eur (metinis įmonių finansinių įsipareigojimų augimas – 21,7 %). Reikšmingai augo įmonių finansavimas trumpalaikėmis paskolomis – pastarąjį daugiausia lėmė reikšmingai išaugęs įmonių tarpusavio skolinimasis apyvartinėms lėšoms. Trumpalaikiai įmonių įsipareigojimai didėjo sparčiau nei trumpalaikis turtas, tačiau visas įmonių finansinis turtas, ypač nebiržinės akcijos, augo sparčiau nei visi įmonių įsipareigojimai (atitinkamai 12 mlrd. ir 10,5 mlrd. Eur), tad įmonių grynasis finansinis turtas 2022 m. trečiąjį ketvirtį išaugo 15,1 proc. 2022 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, namų ūkių finansinis turtas išaugo labiau nei įsipareigojimai, todėl grynasis finansinis turtas (skirtumas tarp finansinio turto ir įsipareigojimų) padidėjo 3,9 proc. Tikėtina, kad namų ūkių ir įmonių poreikį skolintis mažins kylančios palūkanų normos ir tebesitęsiantis didelis neapibrėžtumas dėl tolesnės ekonomikos raidos.

PFĮ skolinimas ne finansų įmonėms ir namų ūkiams smuktelėjo dėl tebesitęsiančio neapibrėžtumo ir kylančių palūkanų normų.

16 pav. PFĮ paskolų srautai ne finansų įmonėms ir namų ūkiams

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Nors PFĮ namų ūkiams suteiktų paskolų portfelis 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį vis dar augo istoriškai aukštu metiniu tempu, susitraukę būsto ir vartojimo paskolų srautai liudijo apie slopstantį kreditavimą. Naujų PFĮ paskolų namų ūkiams ketvirtinis srautas 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį sumažėjo 9,4 proc. (žr. 16 pav.). Tam didžiausią įtaką darė 2022 m. paskutinį ketvirtį 11,2 proc. sumažėjęs naujų būsto paskolų srautas. Nors paskolų namų ūkiams portfelio metinis augimo tempas 2022 m. gruodžio mėn. sudarė 11,6 proc. (žr. 17 pav.)v ir vis dar gerokai viršijo 3,7 proc. siekiantį euro zonos vidurkį, daugėjo ženklų, rodančių, kad kredito ciklo viršūnė jau pasiekta. 2022 m. rugsėjo–gruodžio mėn. metinis būsto kainų augimas lėtėjo, o mėnesiniai kainų indeksų pokyčiai rodė kainų stabilizavimąsi. Prie to gerokai prisidėjo pakilusios naujų būsto paskolų palūkanų normos, kurios 2022 m. gruodžio mėn. tebebuvo didžiausios (4,4 %) euro zonoje. Pabrangęs skolinimasis neigiamai veikė būsto paskolų paklausą, kuri 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo žemiausio lygio nuo finansų krizės laikų. Skolinimosi paskatas slopino ir suprastėję lūkesčiai – dauguma apklaustųjų NT rinkos dalyvių per ateinančius metus tikisi kainų stabilizavimosi ar nedidelio – 5–10 proc. – kainų sumažėjimo. Kartu, kylant palūkanų normoms, Atsakingojo skolinimo nuostatai tapo labiau ribojantys, mažino maksimalią galimą paskolos sumą. Naujausi vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai rodo, kad šiuo metu namų ūkių noras įsigyti didesnių pirkinių yra gana artimas žemiausiam lygiui nuo duomenų skelbimo pradžios. Šioje aplinkoje vartojimo ir kitais tikslais suteiktų paskolų srautas 2022 m. paskutinį ketvirtį sumažėjo 4,7, o metinis šių paskolų portfelio augimo tempas 2022 m. gruodžio mėn. – iki 6 proc. (rugsėjo mėn. sudarė 10,7 %, 17 pav.). Tad, nors portfelio augimą vis dar palaiko kreditas, suteikiamas energetiniam efektyvumui didinti ir būstui įsirengti, kreditavimas pamažu slopsta. Tolesnes skolinimo vartojimui tendencijas veiks ir tai, kad, anot bankų, šios paskolos sulauks didesnio skolinimo standartų griežtinimo, palyginti su kitais kredito segmentais.

PFĮ paskolų būstui ir ne finansų įmonėms portfelio metinis augimo tempas 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį vis dar buvo rekordiškai aukšto lygio, o vartojimo paskolų portfelis pradėjo didėti lėčiau.

17 pav. Ne finansų įmonėms ir namų ūkiams suteiktų PFĮ paskolų portfelio metinis pokytis

Šaltinis: Lietuvos bankas.

PFĮ ne finansų įmonėms suteiktų paskolų portfelis 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį vis dar didėjo istoriškai aukštu metiniu tempu, bet sumažėjęs investicinių paskolų poreikis ir kylanti palūkanų norma (2022 m. gruodžio mėn. – 5 %) mažino įmonių naujų paskolų paklausą. 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį PFĮ paskolų įmonėms ketvirtinis srautas jau atsiliko nuo 2022 m. ketvirtinio vidurkio (žr. 16 pav.). Be to, nors minėtu laikotarpiu vidutinė paskolos vertė vis dar 14 proc. viršijo 2022 m. vidurkį, suteiktų paskolų skaičius smuktelėjo 5,6 proc. Metinis paskolų įmonėms portfelio augimo tempas gruodžio mėn. vis dar augo sparčiai (sudarė 17,7 %, žr. 17 pav.) ir tebebuvo sparčiausias euro zonoje, viršydamas 5,5 proc. siekiantį vidurkį. Tiesa, dėl didelės infliacijos įmonių skolinimasis iš PFĮ tebėra gana aukšto lygio, tačiau verta pabrėžti, kad kredito įstaigų skolinimas įmonėms neviršijo nominaliojo ekonomikos augimo. Vis dėlto tuo pat metu įmonės itin sparčiai didino tarpusavio trumpalaikius įsipareigojimus (2022 m. trečiąjį ketvirtį per metus trumpalaikių paskolų iš kitų įmonių padaugėjo 2,4 mlrd. Eur, arba 146 %, mokėtinų sumų – 2,1 mlrd. Eur, arba 121 %, prekybos kreditų – 2,4 mlrd. Eur, arba 9 %). Įmonės taip pat daugiau skolinosi iš užsienio (2022 m. trečiąjį ketvirtį – 18 % per metus) ir išleido daugiau skolos VP (2022 m. trečiąjį ketvirtį – 5 % per metus). Įskaitant pastaruosius šaltinius, įmonių kredito metinis augimas 2022 m. trečiąjį ketvirtį sudarė net 31 proc. ir viršijo ekonomikos augimą trečią ketvirtį iš eilės. Nepaisant to, ilgalaikių disbalansų susidarymo rizika maža – galima tikėtis, kad įmonių poreikį skolintis mažins brangstantis skolinimasis, mažėjanti infliacija (ypač krintančios energijos kainos) ir atidedamos investicijos. Itin stipriai lūkesčiai suprastėję pramonės sektoriuje, kuriame 2022 m. gruodžio mėn. fiksuotas 49 proc. pusmetinis paskolų srauto susitraukimas. Kaip rodo Lietuvos banko vykdomos bankų apklausos rezultatai, įmonių skolinimąsi turėtų slopinti ir griežtėjantys skolinimo standartai, ypač smulkiojo ir vidutinio verslo bei ilgesnio laikotarpio įmonių paskoloms.


8.Valdžios sektoriaus finansai

2022 m. antrąjį pusmetį valdžios sektoriaus pajamos toliau sparčiai augo dėl gerų realiųjų makroekonominės padėties rodiklių ir tebevykstančių aktyvių infliacinių procesų, dėl kurių sparčiau didėjo įmonių pardavimo vertė, vidutinis darbo užmokestis bei privačiojo vartojimo išlaidos (žr. 18 pav.). Antrąjį pusmetį pajamos iš netiesioginių mokesčių buvo maždaug šeštadaliu didesnės nei prieš metus, daugiausia dėl gausesnių pajamų iš PVM, kurių gauta beveik penktadaliu daugiau. PVM pajamos augo dėl šių pagrindinių priežasčių: pirma, Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis[45]
[45] Valstybinės mokesčių inspekcijos ataskaita „PVM deklaracijų duomenys ir gautos pajamos, 2022 m. liepos 20 d.
, dėl padidėjusių kainų įtakos 2022 m. bendra PVM mokėtojų deklaruota parduotų prekių ir paslaugų vertė buvo maždaug ketvirtadaliu, o nupirktų prekių ir paslaugų vertė – beveik trečdaliu didesnė nei prieš metus. Palyginti su kitomis ekonominėmis veiklomis, ypač sparčiai padidėjo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklų pardavimų apimtis (2,2 karto), taip pat paaugo pramonės pardavimai dėl reikšmingai pabrangusių energijos išteklių ir kitų žaliavų. Antra, prie spartaus pajamų iš PVM augimo taip pat prisidėjo ir surenkamas PVM, kuris buvo atidėtas per COVID-19 pandemiją. Tai geriausiai matyti iš PVM nepriemokos dinamikos: PVM nepriemoka 2022 m. lapkričio mėn. sudarė maždaug 250 mln. Eur ir, palyginti su 2021 m. gruodžio mėn., sumažėjo apie 200 mln. Eur. Be to, 2022 m. antrąjį pusmetį toliau sparčiau didėjo kiti mokesčių surinkimui didelę įtaką turintys makroekonominiai rodikliai. Namų ūkių vartojimo išlaidos (to meto kainomis) ūgtelėjo penktadaliu, o šiam augimui atsirasti sąlygas sudarė sparčiai kilęs darbo užmokestis ir antrąjį pusmetį rekordinį lygį per pastarąjį dešimtmetį pasiekęs užimtųjų skaičius. Dėl šių veiksnių taip pat sparčiai padidėjo pajamos iš tiesioginių mokesčių ir socialinių įmokų. Pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio antrąjį pusmetį buvo beveik šeštadaliu didesnės nei prieš metus, panašiai ūgtelėjo ir surinktos socialinio draudimo įmokos. Pastarosioms didesnę nei įprasta įtaką turėjo savarankiškai dirbančių asmenų sumokėtos įmokos, nes 2022 m. antrąjį pusmetį reikšmingai padaugėjo savarankiškai dirbančių asmenų.

Valdžios sektoriaus pajamų augimą lėmė didelė vidaus paklausa, surenkami anksčiau atidėti mokesčiai ir spartus kainų lygio kilimas.

18 pav. Valdžios sektoriaus pajamų metiniai pokyčiai ir jų kaitos veiksniai

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

2022 m. antrąjį pusmetį, palyginti su pirmuoju pusmečiu, valdžios sektoriaus išlaidos augo gerokai sparčiau ir, tikėtina, buvo maždaug šeštadaliu didesnės nei prieš metus, daugiausia dėl gausesnių socialinių išmokų, išlaidų atlygiui valdžios sektoriaus darbuotojams, investicijų ir subsidijų (žr. 19 pav.). Sparčiau didėjusios išlaidos nestebina, nes tai daugiausiai lėmė 2022 m. gegužės mėn. patvirtintas 2022 m. valstybės ir savivaldybių, Sodros biudžetų pakeitimas – numatyta daugiau lėšų[46] karo pabėgėliams iš Ukrainos remti, laikinai paramai verslui, taip pat gyventojų pajamas didinantiems sprendimams: dujų ir elektros kainų prieaugio dalies kompensacijoms, papildomam Sodros bendrosios senatvės pensijos dalies padidinimui 5 proc., kitoms socialinėms išmokoms mokėti dėl padidintų valstybės remiamų pajamų ir bazinės socialinės išmokos dydžių. Tiek dėl spartesnio užbaigiamų 2021–2027 m. ES finansinėje perspektyvoje numatytų projektų įgyvendinimo, tiek dėl pradedamų naudoti „Naujos kartos Lietuva“ plano lėšų 2022 m. antrąjį pusmetį reikšmingai padidėjo gauti ES struktūrinės paramos lėšų srautai, kurių dalis veikia ir valdžios sektoriaus investicijas. Dėl to keletą pastarųjų metų buvusios itin vangios valdžios sektoriaus investicijos 2022 m. antrąjį pusmetį atsigavo ir buvo maždaug šeštadaliu didesnės nei prieš metus.

Valdžios sektoriaus išlaidos daugiausia didėja dėl 2022 m. biudžeto pakeitimo įstatyme įtvirtintų išlaidas papildomai didinančių sprendimų.

19 pav. Valdžios sektoriaus išlaidų metiniai pokyčiai ir jų kaitos veiksniai

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Visus metus sparčiai didėjusios valdžios sektoriaus pajamos ir tik antrąjį pusmetį sparčiau augti pradėjusios išlaidos lėmė, kad 2022 m. trečiąjį ketvirtį valdžios sektoriaus balanso ir BVP keturių ketvirčių sumų santykis sudarė 0,9 proc. ir buvo gerokai geresnis nei prieš metus. Visas 2022 m. ketvirtinių duomenų rinkinys pasirodys tik 2023 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje, tačiau šiuo metu prieinami duomenys sudaro prielaidas manyti, kad 2022 m. valdžios sektoriaus deficito ir BVP santykis nebus didesnis už 2021 m. fiksuotą dydį (–1,0 %).

Valdžios sektoriaus skolos ir BVP santykis trečiąjį ketvirtį buvo gerokai mažesnis nei prieš metus ir sudarė 37,3 proc. Per ketvirtį skolos santykis laikinai sumažėjo 2,3 proc. punkto, o sumažėjimą lėmė rugsėjo mėn. išpirkta VP emisija, taip pat dėl susidariusio pertekliaus galimai šiek tiek mažesnis poreikis skolintis. Vis dėlto šis sumažėjimas yra laikinas, nes spalio mėn. užsienio rinkose buvo išplatinta 1,3 mlrd. Eur vertės obligacijų emisija, todėl, tikėtina, kad valdžios sektoriaus skolos ir BVP santykis 2022 m. pabaigoje vėl priartės prie 40 proc., tačiau ir toliau bus vienas iš mažiausių tarp ES valstybių.


Santrumpos

BVP                  bendrasis vidaus produktas

ECB                  Europos Centrinis Bankas

EK                    Europos Komisija

ES                    Europos Sąjunga

EURIBOR          Europos vidutinė tarpbankinės rinkos palūkanų norma (angl. euro interbank offered rate)

Eurosistema      Europos Centrinis Bankas ir euro zonos centriniai bankai

Eurostatas        Europos Sąjungos statistikos tarnyba

JAV                   Jungtinės Amerikos Valstijos

JK                     Jungtinė Karalystė

MMA                 minimalioji mėnesinė alga

NT                    nekilnojamasis turtas

PFĮ                   pinigų finansų įstaigos

PVM                  pridėtinės vertės indeksas

SVKI                 suderintasis vartotojų kainų indeksas

TPP                   turto pirkimo programa

TVF                   Tarptautinis valiutos fondas

VP                    vertybiniai popieriai


© Lietuvos bankas

Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius

www.lb.lt

Lietuvos ekonomikos apžvalgoje nagrinėjama realiojo sektoriaus, kainų, viešųjų finansų ir kredito kaita Lietuvoje, taip pat numatoma šalies ekonomikos raida. Apžvalgoje pateikiama medžiaga yra statistinių duomenų analizės, modeliavimo ir ekspertų vertinimo rezultatas. Apžvalgą rengia Lietuvos bankas.

Apžvalga pagrįsta informacija, paskelbta iki ...

Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis.

ISSN 2029-8358 (online)