Lietuvos bankas

Kredito unijų licencijavimas

Šio gido tikslas yra supažindinti suinteresuotus asmenis su Lietuvos banko atliekamu kredito unijų licencijavimo procesu, steigiamoms (dar neįsteigtiems juridiniams asmenims) ar licencijuojamoms (jau įsteigtiems juridiniams asmenims) kredito unijoms keliamais reikalavimais, atskleisti Lietuvos banko požiūrį į naujus rinkos dalyvius, pateikti dokumentų, kurie turi būti teikiami kartu su prašymu išduoti licenciją, sąrašą ir nurodyti kitus svarbiausius licencijavimo aspektus.

[[#ex]]

Kredito unijos licencija

Kredito unija – kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytų neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, taip pat turi teisę verstis kitų Įstatyme nustatytų finansinių paslaugų teikimu šio įstatymo nustatytiems asmenims ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę.

Kredito unijos, kaip juridinio asmens, teisinė forma gali būti tik kooperatinė bendrovė.

Kredito unijos pagrindinis veiklos tikslas – tenkinant savo narių ūkinius ir socialinius poreikius teikti savo nariams indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimo, skolinimo ir kitas finansines paslaugas.

Kredito unija privalo būti centrinės kredito unijos narė. Kredito unija gali būti tik vienos centrinės kredito unijos narė.


Reikalavimai steigėjams ir nariams

Kredito unijos steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys. Mažiausias kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotųjų narių, skaičius – 150 narių.

Kredito unijos steigėju negali būti fizinis asmuo, kuris:

 • teistas už labai sunkius, sunkius nusikaltimus, nusikaltimus finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai, nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams arba už kitus nusikaltimus, jeigu nėra išnykęs teistumas;
 • asmenys, nepateikę duomenų, leidžiančių nustatyti jų tapatybę, dalyvius, veiklą, finansinę būklę, juridinio asmens vadovus;
 • asmenys, nesutinkantys, kad priežiūros institucija tvarkytų licencijoms, leidimams ir sutikimams išduoti reikalingus duomenis apie juos, įskaitant informaciją apie asmens teistumą, sveikatą.

Kredito unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie atitinka vieną iš šių kredito unijos pasirinktų narystės kriterijų:

 • gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančių kitų kredito unijos įstatuose nurodytų savivaldybių teritorijose, arba;
 • dirba įmonėse, įstaigose, kurias vienija ta pati ekonominės veiklos rūšis, arba;
 • priklauso atitinkamos ekonominės veiklos šakos profesinei sąjungai arba jų susivienijimui.

Kredito unijos nariais gali būti kredito unijos nario sutuoktinis (sugyventinis), kartu gyvenantys vaikai (įvaikiai) ir tėvai (įtėviai), neatsižvelgiant į prieš tai nurodytus kriterijus.

Kredito unijos nariais negali būti:

 • asmenys, nepateikę duomenų, leidžiančių nustatyti jų tapatybę, dalyvius, veiklą, finansinę būklę, juridinio asmens vadovus;
 • asmenys, nesutinkantys, kad priežiūros institucija tvarkytų licencijoms, leidimams ir sutikimams išduoti reikalingus duomenis apie juos, įskaitant informaciją apie asmens teistumą, sveikatą.

Kredito unijos įstatuose gali būti nustatyti ir papildomi kredito unijos narių priėmimo į kredito uniją kriterijai.


Kredito unijos asocijuotieji nariai

Kredito unijos asocijuotaisiais nariais gali būti šie Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje ir su šia savivaldybe besiribojančių kitų kredito unijos įstatuose nurodytų savivaldybių teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys:

 • asociacijos, profesinės sąjungos, profesinių sąjungų susivienijimai, religinės bendruomenės ir bendrijos, advokatų profesinės bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkė nėra valstybė ar savivaldybė, šeimynos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės;
 • kredito unijos narių – fizinių asmenų individualiosios įmonės, taip pat tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, kuriose kredito unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Šiame punkte nurodyti juridiniai asmenys gali būti kredito unijos asocijuotaisiais nariais, jeigu jie atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų vidutinių, mažų ir labai mažų įmonių sąvokų apibrėžtį.

Asocijuotųjų narių kredito unijoje negali būti daugiau arba tiek pat kaip kredito unijos narių.


Reikalavimai kredito unijos vadovams

Kredito unijos vadovai yra:

 • stebėtojų tarybos nariai;
 • valdybos nariai;
 • administracijos vadovas;
 • vidaus audito tarnybos vadovas;
 • paskolų komiteto pirmininkas.

Kredito unijos vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos ir turėti kvalifikaciją bei patirtį, leidžiančią tinkamai atlikti pareigas. Kredito unijos vadovų kvalifikacijos ir patirties reikalavimus nustato priežiūros institucijos teisės aktai. Kredito unijos vadovu negali būti asmuo, nesutinkantis, kad priežiūros institucija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka tvarkytų šiame įstatyme numatytoms licencijoms, leidimams ir sutikimams išduoti reikalingus duomenis apie jį, įskaitant asmens duomenis ir informaciją apie asmens teistumą, sveikatą.

Priežiūros tarnybos pozicija dėl reikalavimų Lietuvos banko prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams, vertinantiems vadovus ir pagrindines funkcijas atliekančius asmenis.


Teisės aktai, iš kurių ruošiami klausimai kredito unijų vadovų egzaminavimui priežiūros institucijose

 • 2002 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068;
 • 1995 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas Nr. I-796;
 • 1993 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas Nr. I-164;
 • 1999 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas Nr. VIII-1370.
 • 1997 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas Nr. VIII-275;
 • 2010 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas Nr. XI-1253;
 • 2002 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas IX-975;
 • Lietuvos banko valdybos 2017 m. birželio 30 d. nutarimas Nr. 03-106 ,,Dėl kredito unijų veiklą ribojančių normatyvų patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 125 ,,Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 03-17 ,,Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 195 ,,Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų kredito unijoms“;
 • Lietuvos banko valdybos 2017 m. birželio 30 d. nutarimas Nr. 03-107 ,,Dėl Kredito unijų didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo apskaičiavimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 37 ,,Dėl kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų apskaičiavimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 38 ,,Dėl Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2017 m. liepos 13 d. nutarimas Nr. 03-115,,Dėl Kredito unijų kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklių ir kredito unijų priežiūrai skirtų ataskaitų formų patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2010 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 03-160 ,,Dėl Kredito unijų finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rengimo politikos pagrindinių principų patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimas Nr. 03-144 ,,Dėl Atsakingojo skolinimo nuostatų“ pakeitimo.
 • Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 14 d. nutarimas Nr. 03-2 „Dėl Kredito unijos veiklos plano sudarymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 5 d. nutarimas Nr. 03-24 „Dėl Kredito unijos, prašančios išduoti licenciją, pasirengimo teikti finansines paslaugas tikrinimo nuostatų patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2014 m. kovo 28 d. nutarimas Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų“;
 • Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 03-25 „Dėl Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2014 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 03-9 „Dėl Subordinuotųjų paskolų įtraukimo į kredito unijos papildomą (II lygio) kapitalą ir jų išankstinio grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 58 „Dėl bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“; 
 • Lietuvos banko 2017 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 03-138 „Dėl Pranešimo apie Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Mažiausias kredito unijos kapitalas

Įstatymo 32 str. 1 d. 1, 2, 3 ir 4 p. nustatytų kredito unijos nuosavo kapitalo dalių suma turi sudaryti ne mažiau kaip:

 • 145 000 eurų, jeigu kredito unija neketina teikti Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytos licencinės finansinės paslaugos;
 • 350 000 Eur, jeigu kredito unija ketina teikti Įstatymo 5 str. 2 d. 3 p. nurodytą licencinę finansinę paslaugą.

Įstatymu nustatyti terminai

Priežiūros institucija privalo išnagrinėti pateiktus dokumentus ir informaciją, priimti sprendimą dėl licencijos išdavimo ir pranešti apie jį steigiamai kredito unijai ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu priežiūros institucija pareikalauja papildomų dokumentų ar informacijos, sprendimas turi būti priimamas ir apie jį turi būti pranešama steigiamai kredito unijai per 3 mėnesius nuo papildomų dokumentų ir informacijos gavimo dienos. Tačiau bet kuriuo atveju sprendimas dėl licencijos išdavimo turi būti priimtas ir apie jį turi būti pranešta steigiamai kredito unijai per 12 mėnesių nuo prašymo gavimo dienos.


Kredito unijos licencijos mokestis

Prieš pateikiant prašymą dėl kredito unijos licencijos išdavimo, būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą už kredito unijos licencijos išdavimą, kuri šiuo metu yra 730 Eur (rinkliavų dydžiai nustatyti 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458).

Pavedimų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas formavimo internetinės bankininkystės sistemoje tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI interneto svetainėje.


Lietuvos bankui teikiami dokumentai ir informacija

Įstatymo 7 str. 3 d. numatyta, kad, norintis gauti licenciją juridinis asmuo turi Lietuvos bankui pateikti prašymą, Lietuvos banko teisės aktuose nustatytus dokumentus ir duomenis, tarp jų:

 • kredito unijos steigimo sutartį;
 • kredito unijos įstatus;
 • steigiamojo susirinkimo protokolą;
 • steigėjų (jeigu juridinis asmuo jau įsteigtas, – narių) sąrašą, dokumentus ir informaciją apie kredito unijos steigėjų (narių) tapatybę, kiekvieno iš jų įsigytus pagrindinius ir papildomus pajus ir pajinių įnašų dydžius, taip pat dokumentus ir informaciją, įrodančius, kad lėšos, panaudotos pajiniams įnašams, yra gautos teisėtai;
 • dokumentus, patvirtinančius, kad visi kredito unijos pajiniai įnašai yra įmokėti;
 • steigiamojo susirinkimo išrinktų kredito unijos vadovų, kuriems eiti pareigas turi būti gautas priežiūros institucijos leidimas, sąrašą ir priežiūros institucijos nustatytus dokumentus, reikalingus šių asmenų tinkamumui pagal Įstatymo 27 straipsnio nuostatas įvertinti;
 • dokumentus, patvirtinančius, kad kredito unijos pajinio kapitalo dydis yra ne mažesnis kaip Įstatymo nustatytas mažiausias kredito unijos kapitalo dydis;
 • kredito unijos trejų metų veiklos planą. Veiklos plano sudarymo reikalavimus nustato priežiūros institucija;
 • valdymo ir organizacinės struktūros aprašymą;
 •  apskaitos politikos projektą ir detalų apskaitos sistemos aprašymą;
 •  dokumentus ir informaciją, patvirtinančius, kad kredito unija turi tinkamus vidaus kontrolės sistemą, darbuotojus, technines, informacines, technologines apsaugos užtikrinimo priemones, patalpas ir turto draudimą;
 •  centrinės kredito unijos, kurios nare kredito unija ketina tapti, išvadą, kad kredito unija atitinka centrinės kredito unijos įstatuose nustatytas priėmimo į centrinės kredito unijos narius sąlygas.

Banko licencijavimo tvarka nustatyta Lietuvos banko 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 195 „Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų kredito unijoms“.


Įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys kredito unijų veiklą ir licencijavimą:

 • 2002 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas Nr. IX-1068;
 • 1995 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas Nr. I-796;
 • 1993 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas Nr. I-164;
 • 1999 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas Nr. VIII-1370.
 • 1997 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas Nr. VIII-275;
 • 2010 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas Nr. XI-1253;
 • 2002 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas IX-975;
 • Lietuvos banko valdybos 2017 m. birželio 30 d. nutarimas Nr. 03-106 ,,Dėl kredito unijų veiklą ribojančių normatyvų patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 125 ,,Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 03-17 ,,Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 195 ,,Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų kredito unijoms“;
 • Lietuvos banko valdybos 2017 m. birželio 30 d. nutarimas Nr. 03-107 ,,Dėl Kredito unijų didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo apskaičiavimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 37 ,,Dėl kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų apskaičiavimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 38 ,,Dėl Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2010 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 03-160 ,,Dėl Kredito unijų finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rengimo politikos pagrindinių principų patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 14 d. nutarimas Nr. 03-2 „Dėl Kredito unijos veiklos plano sudarymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 5 d. nutarimas Nr. 03-24 „Dėl Kredito unijos, prašančios išduoti licenciją, pasirengimo teikti finansines paslaugas tikrinimo nuostatų patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2014 m. kovo 28 d. nutarimas Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų“;
 • Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 03-25 „Dėl Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų patvirtinimo“;
 • Lietuvos banko valdybos 2014 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 03-9 „Dėl Subordinuotųjų paskolų įtraukimo į kredito unijos papildomą (II lygio) kapitalą ir jų išankstinio grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;
 • Lietuvos bankas, bendradarbiaudamas su Valstybine mokesčių inspekcija, dalinasi Valstybinės mokesčių inspekcijos parengta informacija apie prievolę Valstybinei mokesčių inspekcijai teikti duomenis apie Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų jurisdikcijų rezidentų sąskaitas (16.6 KB download icon).

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-25