Lietuvos bankas

[[#ex]]

Lietuvos bankas: dėl audito ataskaitų pateikimo

Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į padėtį, susidariusią dėl koronaviruso (COVID-19), informuoja, kad elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos, kurioms taikomas Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, auditoriaus išvadą ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo bei audito ataskaitą gali pateikti vėliau nei nurodyta įstatyme, tačiau ne vėliau kaip iki gegužės 5 d., t.y. kaip ir kitos elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos, kurioms nurodytas įstatymas netaikomas. 

Laikotarpio pratęsimo terminas negalioja elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų veiklos ataskaitų (EM008_06-EM008_09) formoms, kurias finansų įstaigos turėtų pateikti iki balandžio 3 d., o ne finansų įstaigos iki - gegužės 5 d. Jei duomenys minėtose ataskaitose po audito keistųsi - apie tai Lietuvos bankas turėtų būti informuojamas el.paštu.: [email protected] 


Lietuvos bankas: dėl rizikų valdymo

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaiga privalo įsivertinti ir įdiegti tinkamas priemones rizikai, susijusiai su koronavirusu (COVID-19), valdyti ir nusimatyti jų valdymą vidiniuose rizikų valdymo dokumentuose. Kartu su koronavirusu (COVID-19) susijusios rizikos turi būti įsivertintos laikantis klientų lėšų apsaugos reikalavimų, t.y., kad klientų lėšų apsaugos būdo pasirinkimas, tinkamas įgyvendinimas ir prisiimama sandorio šalies rizika, susijusi su pasirinkta kredito, draudimo įstaiga ar investavimo strategija, tenka elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigai.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-07