Lietuvos bankas

Reikalavimai darbo vietai

 • Windows (7 ir naujesnė) operacinė sistema;
 • Windows operacinės sistemos komponentė Microsoft .NETframework v 4.5;
 • interneto ryšys;
 • Internet Explorer naršyklė;
 • LB-LITAS-ROOT-CA, LB-LITAS-CA sertifikatai;
 • LB ActiveX komponentė Xsign (Registry šakoje HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\XSign.Sign turi būti nurodytos defaultPkiDomain reikšmės http://litas.lb.lt arba https://dslitas.lb.lt priklausomai nuo to, kuris adresas naudojamas konfigūravimo faile).

Sertifikatų ir komponentės klausimais

Programų įrangos diegimas

 • Atsisiunčiame programų įrangą, skirtą ataskaitoms pildyti ir perduoti;
 • atsisiųstą failą išarchyvuojame;
 • atidarome išarchyvuotą failą ir nukopijuojame reikiamą konfigūravimo failą iš:
  • katalogų „config“ „real“ „tarpbank“, jei duomenis teiksime į produkcinę sritį ir darbo vieta yra prijungta prie tarpbankinio tinklo;
  • katalogo „config“ „real“ „www“, jei duomenis teiksime į produkcinę sritį ir darbo vieta nėra prijungta prie tarpbankinio tinklo, t. y. bus naudojami viešieji tinklai;
  • katalogo „config“ „test“ „tarpbank“, jei duomenis teiksime į testavimo sritį ir darbo vieta yra prijungta prie tarpbankinio tinklo;
  • katalogo „config“ „test“ „www“, jei duomenis teiksime į testavimo sritį ir darbo vieta nėra prijungta prie tarpbankinio tinklo, t. y. bus naudojami viešieji tinklai;
 • nukopijuotą konfigūravimo failą įkeliame į atsisiųstą ir išarchyvuotą katalogą prie programos įjungimo failo (su plėtiniu .exe);
 • darbui su programa atidarome failą (su plėtiniu .exe).

Papildoma informacija

Kontaktai

[email protected]

[[#ex]]

BPA duomenų įvedimo programa

Programinė įranga, skirta ataskaitoms pateikti XBRL failais. Galima pateikti šias ataskaitas:

 • A18 Pelno  paskirstymo ataskaita,
 • A36 Hipotekinių kreditų ir kito papildomo turto ataskaita,
 • A39 Palūkanų normos spragos apskaičiavimo ataskaita,
 • A46 Bankrutuojančio (bankrutavusio) banko ataskaita,
 • X37 Pinigų srautų ataskaita.

Programinė įranga produkcinei sričiai (atnaujinta 2020-10-09) bpa_lt_valiuta_NETFramework_4_5.zip (3.5 MB download icon)


CRD duomenų įvedimo programa

Programinė įranga, skirta ataskaitoms pateikti XBRL failais. Galima pateikti šias ataskaitas:

 • X02, K02 FINREP,
 • X03, K03 Suvaržyto turto ataskaita (Asset encumberance),
 • X04, K04 Papildomų likvidumo stebėsenos priemonių ataskaita (Additional liquidity monitoring metrics),
 • X05, K05 Finansavimo planai (Funding plans),
 • X06, K06 Palyginamoji analizė (Benchmarking),
 • X12, K12 COREP (Nuosavos lėšos) (Own funds),
 • X13, K13 COREP (Didelės pozicijos) (Large exposure),                   
 • X14, K14 COREP (Grynasis stabilaus finansavimo rodiklis) (Stable funding),
 • X15, K15 COREP (Padengimas likvidžiuoju turtu) (Liquidity coverage),                
 • X16, K16 COREP (Finansiniai svertai) (Leverage ratio),
 • X17, K17  COVID 19 Moratoriumo (COVID 19 Moratoria),
 • K18 – Remuneration Benchmarking,
 • X19, K19 – COREP (Specialūs informacijos teikimo reikalavimai rinkos rizikos atveju) (Specific reporting requirements for market risk),
 • X20 – 2 klasės investicinių įmonių ataskaita (IF Class2),
 • X21 – 3 klasės investicinių įmonių ataskaita (IF Class3). 

Ataskaitos, kurių kodai prasideda X, skirtos individualiai informacijai.

Ataskaitos, kurių kodai prasideda K, skirtos konsoliduotai informacijai.

Programinė įranga produkcinei sričiai (atnaujinta 2021-08-02) CRD_IV_NetFramework45.zip (451.7 KB download icon)

Atnaujinta dėl finrep lentelių (atnaujinta 2022-02-17) CRD_IV_NetFramework45_finrep.zip (433.4 KB download icon)

Papildoma informacija


PFI duomenų įvedimo programa

Programinė įranga, skirta ataskaitoms pateikti XML failais. Galima pateikti šias ataskaitas:

 • E01 Balanso statistinė ataskaita PFI-01 (atsargos),
 • E03 Balanso statistinė ataskaita PFI-01 (koregavimas dėl perkainojimo),
 • E04 Balanso statistinė ataskaita PFI-01 (perklasifikavimas ir kitoks koregavimas),
 • E05 Naujų paskolų bei indėlių sumos ir jų palūkanų normos,
 • E06 Paskolų bei indėlių likučių palūkanų normos,
 • E09 Mokėjimų statistinė ataskaita (0607),
 • E10 Balanso statistinė ataskaita PFI-01 (vertybiniais popieriais pakeistos arba kitaip perduotos paskolos),
 • E11 Makroprudencinės ataskaitos (MPA-01),
 • E12 Pakeitimų vertybiniais popieriais bendrovės balanso statistinės ataskaitos PVP-01 forma,
 • E15 Pinigų finansų įstaigos palūkanų normų statistinės ataskaitos PFĮ-02 forma (I dalis),
 • E16 Pinigų finansų įstaigos palūkanų normų statistinės ataskaitos PFĮ-02 forma (II dalis),
 • E17 Pinigų finansų įstaigos balanso sumažintos statistinės ataskaitos PFĮ-03 forma,
 • S71 Ataskaita mokėjimų balansui sudaryti (B-09-02),
 • S72 Ataskaita mokėjimų balansui sudaryti (B-09-01),
 • B62 Privalomųjų atsargų apskaičiavimas bankams,
 • B66 Apskaičiuotos privalomosios atsargos (iš PFĮ-03).

Programinė įranga produkcinei sričiai (atnaujinta 2021-02-09) PFI.zip (95.7 KB download icon)


SA duomenų įvedimo programa

Programinė įranga, skirta ataskaitoms pateikti XBRL failais. Galima pateikti šias ataskaitas:

 • S55 Užsienio valiutos rinkos statistinė ataskaita (F0603),
 • S57 Tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi statistinė ataskaita (F0601),
 • S70 Įplaukų iš užsienio bankų ir pervedimų užsienio bankams ataskaita (B-09-03).

Programinė įranga produkcinei sričiai (atnaujinta 2020-10-09) sa_Framework_4_5_lt.zip (2.5 MB download icon)


KU duomenų įvedimo programa

Programinė įranga, skirta ataskaitoms pateikti XBRL failais. Galima pateikti šias ataskaitas:

 • A06 Užsienio valiutų pozicijų ataskaita,
 • A12 Nebalansiniai straipsniai,
 • A13 Balansinė ataskaita,
 • A18 Kredito unijų kapitalo pakankamumo ataskaita,
 • A19 Pelno ( nuostolio ) ataskaita,
 • A20 Paskolų vertės pokyčių ataskaita,
 • A23 Kita papildoma informacija,
 • A25 Papildoma informacija apie kredito uniją,
 • A26 Didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų ataskaita,
 • A27 Bankrutuojančios (bankrutavusios) kredito unijos ataskaita,
 • A28 Likvidumo rodiklio ataskaita.

Programinė įranga produkcinei sričiai (atnaujinta 2021-05-13) ku_Framework_4_5.zip (3.8 MB download icon)

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-13