Lietuvos bankas

Draudimo įmonės licencijavimas

Šio gido tikslas yra supažindinti suinteresuotus asmenis su Lietuvos banko atliekamu draudimo įmonės licencijavimo procesu, steigiamoms (dar neįsteigtiems juridiniams asmenims) ar licencijuotoms (jau įsteigtiems juridiniams asmenims) draudimo įmonėms keliamais reikalavimais, atskleisti Lietuvos banko požiūrį į naujus rinkos dalyvius, nurodyti dokumentų, kurie turi būti pateikti kartu su prašymu išduoti licenciją, sąrašą ir identifikuoti kitus svarbiausius licencijavimo aspektus.

[[#ex]]

Draudimo įmonės licencija

Draudimo įmonė turi teisę vykdyti draudimo veiklą, t. y. ūkinę komercinę veiklą, kuria draudimo sutarties pagrindu už draudimo įmoką prisiimama kito asmens nuostolių rizika ar kitaip siekiama apsaugoti šio asmens turtinius interesus įvykus draudžiamiesiems įvykiams, asmens turtinių interesų apsaugai panaudojant draudiko techninius atidėjinius dengiantį turtą ir kitą turtą, tik turėdama priežiūros institucijos išduotą draudimo ar perdraudimo veiklos licenciją.


Licencijavimo procesas

Lietuvos banko požiūris į draudimo įmonių, kaip ir kitų įstaigų, licencijavimo procesą yra kiek įmanoma atviras ir paprastai prasideda dar iki prašymo išduoti licenciją pateikimo. Mes skatiname visus draudimo įmonės licencijos aktyviai siekiančius asmenis planavimo proceso metu kuo anksčiau kreiptis į Lietuvos banką, kad galėtume kartu diskutuoti ir padėti įvertinti interesantų veiklos planus. Tai mums padeda aiškiau paaiškinti licencijavimo procesą ir jo reikšmę, mūsų pageidavimus, reikalavimus, lūkesčius ir visus kitus svarbiausius aspektus, darančius įtaką licencijavimo procesui.

Galima išskirti šiuos esminius licencijavimo proceso etapus:

 • išankstinis vertinimas – potencialios draudimo įmonės susipažinimas su Lietuvoje taikomu reglamentavimu, išankstiniai susitikimai ir diskusijos su Lietuvos banko specialistais, glaustas pateiktų dokumentų sąrašo ir jų turinio aptarimas;
 • prašymo išduoti banko licenciją pateikimas Lietuvos banko Priežiūros tarnybai (toliau – Priežiūros tarnyba) – Priežiūros tarnyba per 5 darbo dienas įvertina, ar pateikti visi būtini dokumentai ir, jei nenustato formalių trūkumų, priima prašymą nagrinėti;
 • prašymo išduoti banko licenciją ir kartu pateiktų dokumentų vertinimas – jei yra pateikti visi reikalaujami dokumentai ir nėra akivaizdžių formalių trūkumų, Priežiūros tarnyba atlieka prašymo ir dokumentų turinio nagrinėjimą. Mūsų patirtis rodo, kad pateikti dokumentai tik išimtinais atvejais neturi vienokių ar kitokių trūkumų, todėl paprastai Priežiūros tarnyba teikia draudimo įstaigos licencijos prašančiam asmeniui pastabas dėl papildomos informacijos ar papildomų dokumentų (informacijos) pateikimo. Tokiu atveju nagrinėjimo terminas prasitęsia;
 • licencijos išdavimas arba atsisakymas ją išduoti – baigus vertinti pateiktu dokumentus, Lietuvos banko valdyba nagrinėja Priežiūros tarnybos pateiktą apibendrintą informaciją ir priima sprendimą dėl licencijos išdavimo arba atsisakymo ją išduoti. 

Įstatyminiai terminai

Per 6 mėnesius nuo prašymo išduoti draudimo veiklos licenciją ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos priežiūros institucija priima sprendimą dėl draudimo veiklos licencijos išdavimo ir apie tai raštu praneša pareiškėjui.

Jeigu priežiūros institucija pareikalavo papildomų dokumentų ir informacijos, terminai skaičiuojami nuo tos dienos, kurią gauti visi sprendimui priimti reikalingi dokumentai ir informacija.

Jeigu kyla įtarimas, kad įstatinis kapitalas, organizacinis fondas ir (arba) minimalus garantinis fondas gali būti apmokėti pinigais, kurių kilmė neteisėta, terminų eiga sustabdoma ir atnaujinama tik gavus Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento išvadą.


Išankstinis vertinimas

Lietuvos bankas suprasdamas, kad licencijavimo procesui skirti teisės aktai gali ne visada būti aiškūs tiek finansų sektoriaus naujokams, tiek patyrusiems specialistams, skatina draudimo įmonės licencijos siekiančius asmenis dar ankstyvame projekto etape kreiptis į Lietuvos banką, kuris suteikia daugiau informacijos apie licencijavimo procesą ir potencialioms (esamoms) draudimo įmonėms keliamus reikalavimus

Bendrovių atstovai, dalyvavę išankstiniuose susitikimuose su Lietuvos banko atstovais, ne kartą pabrėžė tokių susitikimų naudą, kadangi jie padėjo gauti atsakymus į kilusius klausimus. Išankstinių susitikimų skaičius priklauso nuo prašymo teikėjo patirties ir žinių. Tokiuose susitikimuose dalyvauja bent du Lietuvos banko specialistai, tačiau pagal poreikį susitikime gali dalyvauti ir daugiau specialistų.

Išankstinio susitikimo metu Lietuvos bankas siekia sužinoti:

 • Kas ir koks yra draudimo įmonės licencijos siekiantis asmuo, kokio pobūdžio įstaiga bus kuriama;
 • Kas yra (bus) būsimos draudimo įmonės akcininkai, balsavimo teisių turėtojai ir investuotojai, kokia jų kilmės šalis;
 • Koks yra pasirengimo draudimo įmonės licencijai gauti etapas (kai kuriais atvejais gali būti per anksti organizuoti susitikimą);
 • Ar licencijos siekianti bendrovė priklauso įmonių grupei;
 • Asmenis, kurie bus atsakingi už draudimo įmonės valdymą;
 • Verslo plano santrauką;
 • Planuojamas teikti paslaugas, kokia bus tikslinė rinka ir kaip bus siekiama ją pasiekti, kainodarą ir kitą susijusią veiklą;
 • Draudimo įmonės finansavimo šaltinius;
 • Numatomą darbuotojų skaičių;
 • Planuojamą funkcijų perkėlimą (pirkimą) (angl. outsourcing).

Mūsų supratimu, tik atsakius į šiuos klausimus, išankstinis susitikimas gali būti efektyvus, todėl skatiname svarstančiuosius dėl draudimo įmonių licencijos prieš numatomą susitikimą atsakyti į nurodytus klausimus, kad susitikimo metu būtų galima šiuos klausimus nagrinėti išsamiau.


Draudimo įmonės licencijos mokestis

Prieš pateikiant prašymą dėl draudimo įmonės licencijos išdavimo būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą už draudimo įmonės licencijos išdavimą, kuri šiuo metu yra 2904 Eur (rinkliavų dydžiai nustatyti 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458).

Pavedimų, atliekamų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas, formavimo internetinėje bankininkystėje tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI internetiniame puslapyje. Dokumentas, įrodantis, kad sumokėta rinkliava turi būti pateikiamas Priežiūros tarnybai kartu su prašymu suteikti draudimo įmonės licenciją.


Svarbiausi steigiamai ar licencijuojamai draudimo įmonei keliami reikalavimai

Atsižvelgdamas į tai, kad licencijos išdavimo metu steigiama ar licencijuojama draudimo įmonė turi būti pasirengusi vykdyti visus jai, kaip jau veikiančiai draudimo įmonei, keliamus reikalavimus, Lietuvos bankas pageidauja, kad jau prašymo teikimo metu būtų pateikiami išsamūs dokumentai. Vis dėlto, vertinant kritinius aspektus, galinčius nulemti draudimo įmonės licencijos suteikimą, galima išskirti šiuos esminius elementus:

 • pateiktų dokumentų tinkamumas – pateikti dokumentai privalo atitikti draudimo įmonės veiklą ir jos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus, turi būti pateikti visi teisės aktų nustatyti ar papildomai pareikalauti teisingi duomenys;
 • draudimo įmonės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 1 000 000 EUR, o draudimo įmonės akcijos gali būti tik vardinės, privalo būti apmokėtos tik pinigais, jos negali būti apmokėtos skolintais pinigais ir pinigais, kurių kilmė neteisėta;
 • draudimo įmonės steigėjai ir akcininkai privalo būti nepriekaištingos reputacijos;
 • bendrovės vadovų tinkamumas – vadovai turi būti nepriekaištingos reputacijos, turėti kvalifikaciją ir patirtį, leidžiančią tinkamai eiti pareigas;

Verslo planas turi atitikti draudimo įstaigos steigėjų (akcijų ir (ar) balsavimo teisių turėtojų) galimybes nurodomus planus įgyvendinti, o būsima draudimo įmonė licencijos išdavimo metu turi būti pasirengusi saugiai ir patikimai teikti draudimo paslaugas.

Draudimo įmonė turi atitikti kitus Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (Draudimo įstatymas) ir įgyvendinančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.


Pateiktų dokumentų vertinimas

Pateiktus dokumentus pagal kompetenciją tikrina ir vertina įvairių skyrių Lietuvos banko ir Priežiūros tarnybos specialistai, kurie formuoja bendrą nuomonę ir išvadas dėl licencijos suteikimo. Vertinimo laikotarpiu taip pat atliekami šie procesai:

 • Reguliari komunikacija ir pagal poreikį rengiami susitikimai su prašymą pateikusios bendrovės atstovais;
 • Priežiūros tarnybos pastabų bendrovei teikimas, pagal kurias ji turi pašalinti nustatytus trūkumus. Paprašius papildomos informacijos ar duomenų, sprendimas turi būti priimamas per 6 mėn. nuo papildomų dokumentų ir duomenų gavimo.

Visi prašymą išduoti draudimo įmonės licenciją pateikę asmenys turi galimybę tiesiogiai bendrauti su pateiktus dokumentus vertinančiais Lietuvos banko specialistais. Mes esame pasirengę suteikti visą, su licencijavimo procesu susijusią, informaciją, informuoti apie proceso eigą ir siekiame kurti bendradarbiavimo pagrindu paremtus Lietuvos banko ir finansų rinkos dalyvių santykius tiek licencijavimo metu, tiek ir po jo.


Lietuvos bankui teikiami dokumentai ir informacija        

Remiantis Draudimo įstatymo 15 str., kartu su prašymu gauti draudimo įmonės licenciją turi būti pateikiami:

 • įmonės įstatai, steigimo sutartis (aktas);
 • priežiūros institucijos nustatyto turinio ir formos draudimo ar perdraudimo įmonės verslo planas;
 • dokumentai, kuriais įrodoma, kad įmonės tinkamos pagrindinės nuosavos lėšos minimalaus kapitalo reikalavimui padengti yra ne mažesnės negu šio įstatymo 40 str. 4 d. nustatyta minimalaus kapitalo reikalavimo absoliuti mažiausioji riba. Organizacinio fondo lėšos neįtraukiamos apskaičiuojant minimalų kapitalą. Pareiškėjai privalo pateikti dokumentus, kuriais įrodomas minimalaus kapitalo suformavimas pinigais, ir duomenis apie šių pinigų gavimo šaltinius;
 • dokumentai, kuriais įrodoma, kad įmonė ir toliau turės tinkamų nuosavų lėšų mokumo kapitalo reikalavimui padengti (finansiniai dokumentai, banko pažymos, sutartys ar kt.);
 • dokumentai, kuriais įrodoma, kad įmonė ir toliau turės tinkamų pagrindinių nuosavų lėšų minimalaus kapitalo reikalavimui padengti (finansiniai dokumentai, banko pažymos, sutartys ar kt.);
 • dokumentai, kuriais įrodoma, kad įmonė galės laikytis valdymo sistemai keliamų reikalavimų, nurodytų šio skyriaus antrajame skirsnyje ir kituose teisės aktuose (tvarkos, politikos, strategijos aprašai ar kt.);
 • priežiūros institucijos nustatytos formos informacija apie draudimo ar perdraudimo įmonę kontroliuojančius asmenis, šioje įmonėje dalyvaujančias įmones ir kitus asmenis ir pakankamą akcijų paketą valdančius akcininkus. Be to, pateikiama priežiūros institucijos nustatytos formos informacija apie kontroliuojančių juridinių asmenų ir dalyvaujančių įmonių priežiūros ir valdymo organų narius;
 • priežiūros institucijos nustatytos formos informacija apie draudimo ar perdraudimo įmonės stebėtojų tarybos pirmininką ir kitus stebėtojų tarybos narius, valdybos pirmininką ir kitus valdybos narius, vadovą;
 • dokumentai, kuriais patvirtinamas draudimo ar perdraudimo įmonės organizacinio fondo sukaupimas pinigais, organizacinio fondo naudojimas ir jo likutis;
 • dokumentai, kuriais patvirtinamas steigiamos draudimo ar perdraudimo įmonės akcijų apmokėjimas pinigais;
 • informacija apie organizacinio fondo ir lėšų, kuriomis apmokėtos steigiamos draudimo ar perdraudimo įmonės akcijos ar suformuotas draudimo ar perdraudimo įmonės įstatinis kapitalas, gavimo šaltinius;
 • draudimo ar perdraudimo įmonės vardu sudarytos veiklos rangos sutartys, kuriomis yra perduotas esminės ar svarbios funkcijos ar veiklos vykdymas;
 • jei draudimo įmonė ketina vykdyti Draudimo įstatymo 7 str. 3 d. 10 p. numatytos draudimo grupės (išskyrus vežėjų civilinės atsakomybės draudimą) veiklą, – dokumentai, kuriais įrodoma, kad draudimo įmonė kiekvienoje kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje yra paskyrusi atstovą pretenzijoms nagrinėti (ir pateikiamas atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas ir adresas).

Kai draudimo ar perdraudimo įmonės steigėjas yra juridinis asmuo, papildomai turi būti pateikta:

 • steigėjo – juridinio asmens registravimo pažymėjimo ar kito jį atitinkančio dokumento nuorašas;
 • steigėjo – juridinio asmens paskutinių finansinių metų audituotas finansinių ataskaitų rinkinys kartu su auditoriaus išvada. Ši nuostata netaikoma, jei steigėjas nėra steigiamą draudimo įmonę kontroliuojanti ar joje dalyvaujanti įmonė.

Kai juridinis asmuo arba juridiniai asmenys reorganizuojami į naują juridinį asmenį – draudimo įmonę ar kai akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė ar Europos bendrovė (Societas Europaea) keičia vykdytą veiklą į draudimo ar perdraudimo veiklą, nereikia pateikti Draudimo įstatymo 15 str. 2 d.10 p. nurodytų dokumentų, tačiau reikia papildomai pateikti:

 • reorganizavimo sąlygų aprašą, sprendimą reorganizuoti juridinį asmenį ar keisti jo veiklos rūšį;
 • kiekvieno juridinio asmens registravimo pažymėjimo ar kito jį atitinkančio dokumento nuorašą, ankstesnės veiklos aprašymą, paskutinių finansinių metų audituotą finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada;
 • priežiūros institucijos nustatytos formos informaciją apie kiekvieną juridinį asmenį kontroliuojančius asmenis, jame dalyvaujančias įmones ar asmenis ir pakankamą akcijų paketą valdančius akcininkus;
 • dokumentus, kuriais patvirtinama, kad draudimo ar perdraudimo įmonės pinigai yra ne mažesni kaip šiame įstatyme nustatytas organizacinis fondas ir įstatinis kapitalas, taip pat duomenis apie šių pinigų gavimo šaltinius;

duomenis apie kiekvieno juridinio asmens mokesčių sumokėjimą ir skolas kreditoriams.

Kai trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonė yra patronuojamosios draudimo ar perdraudimo įmonės steigėja, ji privalo papildomai pateikti:

 • trečiosios valstybės priežiūros institucijos išduotą draudimo ar perdraudimo veiklos licenciją ar ją atitinkantį dokumentą;
 • trečiosios valstybės priežiūros institucijos leidimą steigti draudimo ar perdraudimo įmonę Lietuvos Respublikoje ar informaciją, kad trečiosios valstybės priežiūros institucija neprieštarauja patronuojamosios draudimo ar perdraudimo įmonės steigimui Lietuvos Respublikoje.

Įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys draudimo įmonių veiklą ir licencijavimą

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-01-05