Lietuvos bankas

Bendra mokėjimų eurais erdvė, arba SEPA (angl. Single Euro Payments Area), – tai 52 Europos valstybes ir teritorijas apimanti erdvė, kurioje mokėjimai eurais atliekami vienodomis sąlygomis.

[[#ex]]

Apie SEPA

Pagrindiniai SEPA erdvėje atliekamų kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų reikalavimai apibrėžti SEPA reglamente. SEPA reglamento reikalavimai taikomi šioms mokėjimo operacijoms eurais Europos ekonominėje erdvėje. Mokėjimo paslaugų teikėjai taip pat gali teikti SEPA reikalavimus atitinkančias mokėjimo paslaugas kitose teritorijose, nors jose SEPA reglamentas nėra taikomas. Kiekvienoje valstybėje narėje turi būti paskirtos institucijos, užtikrinančios SEPA reglamento laikymąsi. Lietuvoje tokia institucija yra Lietuvos bankas.

Kad mokėjimai būtų vykdomi vienodomis sąlygomis, reikia taikyti mokėjimų vykdymo schemas, ir jas rengia rinkos dalyviai. Šiuo metu yra parengtos ir veikia tokios schemos: SEPA kredito pervedimų schema (angl. SEPA Credit Transfer Scheme), dvi SEPA tiesioginio debeto schemos – pagrindinė (angl. SEPA Core Direct Debit Scheme) ir verslo (angl. SEPA Business-to-Business Direct Debit Scheme) ir momentiniams mokėjimams Europoje atlikti skirta SEPA momentinių kredito pervedimų schema (angl. SEPA Instant Credit Transfer Scheme). Visas šias schemas valdo Europos mokėjimų taryba – Europos mokėjimo paslaugų teikėjus jungianti organizacija.

SEPA reikalavimus pirmosios įgyvendino euro zonos šalys (iki 2014 m. rugpjūčio 1 d.), Lietuva tai padarė 2016 m. sausio 1 d. Ne euro zonos valstybės šiuos reikalavimus įgyvendino 2016 m. spalio 31 d.


SEPA poveikis Lietuvoje

Prisijungus prie SEPA, Lietuvos mokėjimų rinka tapo atviresnė. Nuo 2016 m. neliko skirtumų atliekant kredito pervedimus šalies viduje ar į kitas SEPA apimamas šalis – pateikdami mokėjimo nurodymus, gyventojai ir įmonės naudoja tokią pačią mokėjimo formą. Standartizavus technines sąsajas tarp bankų ir įmonių apskaitos sistemų, įmonėms suteiktos galimybės optimizuoti vidinius mokėjimų procesus, joms lengviau pakeisti mokėjimo paslaugų teikėją. Perėjus prie SEPA, panaikinti nacionaliniai apribojimai gyventojams ir įmonėms, susiję su mokėjimo sąskaitų turėjimu kitoje šalyje. Mokėjimo sąskaitų savininkai Lietuvoje įgijo teisę nurodyti sąskaitą, atidarytą bet kurioje valstybėje narėje, į kurią būtų pervedamas darbo užmokestis, socialinės išmokos ar kitos lėšos, o gaunant lėšų iš kitose valstybėse narėse esančių mokėtojų (pvz., valstybės institucijų, darbdavių ir pan.) gali būti nurodomos lietuviškos sąskaitos. Techninis standartizavimas ir apribojimų panaikinimas sudarė sąlygas atsirasti didesnei konkurencijai tarp mokėjimo paslaugų teikėjų ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygiu.

SEPA įgyvendinimas buvo paskata atsirasti naujoms mokėjimo paslaugoms Lietuvoje. Nuo 2016 m. Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjai vietoj SEPA tiesioginio debeto paslaugos klientams pasiūlė automatinio e. sąskaitų apmokėjimo paslaugą. Ši paslauga užtikrina vieno langelio principą – leidžia įmonėms, naudojantis vieno mokėjimo paslaugų teikėjo paslaugomis, pateikti e. sąskaitas ir surinkti mokėjimus iš bet kuriame kitame šią paslaugą teikiančiame banke sąskaitą turinčio mokėtojo. SEPA reikalavimai palietė ir įmokų už paslaugas surinkimą per specialias internetinės bankininkystės įmokų formas. Kad būtų galima efektyviau teikti šią paslaugą, buvo sukurta ir Lietuvos standartizacijos departamento patvirtinta techninė specifikacija, kurią gali naudoti visi mokėjimo paslaugų teikėjai ir suinteresuotosios įmonės. Techninė specifikacija užtikrina ir vieno langelio principo taikymą surenkant įmokas. Perėjus prie SEPA reikalavimų, tiesioginio debeto paslauga Lietuvoje nebuvo teikiama, o šiuo metu vis daugiau mokėjimo paslaugų teikėjų priima SEPA tiesioginio debeto operacijas, t. y. jie leidžia savo klientams apmokėti iš užsienio gautus SEPA tiesioginio debeto nurodymus.


Susitarimas dėl lietuviškų raidžių naudojimo atliekant mokėjimus

Lietuvos bankas ir kiti Lietuvoje veikiantys mokėjimo paslaugų teikėjai, siekdami vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą, reikalavimus ir užtikrinti lietuviškų raidžių vartojimą atliekant mokėjimus Lietuvoje, parengė Susitarimą dėl lietuviškų raidžių vartojimo SEPA kredito pervedimuose (toliau – Susitarimas). Prie Susitarimo prisijungę mokėjimo paslaugų teikėjai savo klientams leis siųsti ir gauti mokėjimo nurodymus, kuriuose būtų naudojami lietuviški simboliai, o gavėjus, kurie nėra prisijungę prie Susitarimo, pasieks tik lotyniški simboliai. Prie Susitarimo gali prisijungti visi mokėjimo paslaugų teikėjai, veikiantys Lietuvoje. Prisijungusių mokėjimo paslaugų teikėjų sąrašas skelbiamas viešai.

Prie Susitarimo dėl lietuviškų raidžių vartojimo SEPA kredito pervedimuose prisijungusių mokėjimo paslaugų teikėjų sąrašas

Mokėjimo paslaugų teikėjas
 

Pasirengimo siųsti ir priimti lietuviškas
raides atliekant mokėjimus data

Bankai, specializuoti bankai ir Lietuvos Respublikos institucijos

AS "Citadele banka" Lietuvos filialas

2016 01 01

European Merchant Bank UAB

2019 10 01

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

2023 07 03

AB "Fjord bank"

2020 05 12

UAB GF bankas

2020 04 27

Lietuvos bankas 

2015 12 07

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

2016 01 01

AB "Mano bankas"

2016 04 25

UAB Medicinos bankas  

2016 01 01

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas 

2016 01 01

AB SEB bankas 

2016 01 01

"Swedbank", AB 

2016 01 01

AB Šiaulių bankas  

2015 12 08

Kredito unijos  

Lietuvos centrinė kredito unija  

2016 01 01

Kredito unija „Magnus”

2016 02 01

 Rato kredito unija

2016 01 04

Kredito unija „Saulėgrąža”

2019 03 08

Kredito unija „Taupa”

2019 03 07

Vilniaus kredito unija

2016 08 01

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos  

UAB "ConnectPay"

2021 12 20

UAB "Drauskaita" 

2019 04 29

UAB "Drusvalas"

2022 12 21

UAB "Elektroninių mokėjimų agentūra"

2017 11 12

Foxpay, UAB

2018 10 23

UAB "International Payment Union"

2019 06 01

AB Lietuvos paštas

2016 02 08

AB „NEO Finance“

2016 11 07

 "Paysera LT", UAB

2016 02 01

UAB "PanPay Europe"

2018 07 22

UAB "Pervesk"

2017 07 09

Satchelpay, UAB

2018 09 10

"Secure Nordic Payments", UAB    

2016 07 05

UAB "Seven Seas Europe"

2018 04 23

 SumUp EU Payments UAB

2020 12 14

UAB "TransferGo Lithuania"

2019 08 10

Verified Payments, UAB

2018 08 25

Wittix, UAB

2019 11 02

Prie Susitarimo neprisijungę mokėjimo paslaugų teikėjai gali prie jo prisijungti pateikdami Lietuvos bankui paštu Susitarimo 1 priede nustatytos formos pranešimo originalą, pasirašytą reikiamus įgaliojimus turinčio mokėjimo paslaugų teikėjo atstovo ir patvirtintą mokėjimo paslaugų teikėjo antspaudu, jeigu mokėjimo paslaugų teikėjas tokį turi.

Susitarimas dėl lietuviškų raidžių vartojimo SEPA kredito pervedimuose (196.8 KB download icon)
Susitarimo 1 priedas (36 KB download icon)
Susitarimo 2 priedas (209.1 KB download icon)
Susitarimo 3 priedas (123.9 KB download icon)


Susitarimas dėl lietuviškų raidžių naudojimo atliekant momentinius (SCT Inst) mokėjimus

Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į tai, kad daug mokėjimo paslaugų teikėjų (MPT) prisijungė prie susitarimo vartoti lietuviškas raides teikiant SEPA kredito pervedimų (angl. SCT) paslaugą, ir siekdamas išlaikyti gerą vartotojų patirtį naudojantis SEPA momentinių kredito pervedimų (angl. SCT Inst) paslauga, parengė Susitarimą dėl lietuviškų raidžių vartojimo SEPA momentiniuose kredito pervedimuose (toliau – Susitarimas). SEPA mokėjimo schemose standartiškai teksto raidės yra lotyniškos, tačiau MPT gali susitarti perduoti vienas kitam ir kitokias raides (su diakritiniais ženklais ir pan.). Prie Susitarimo prisijungę  MPT leis savo klientams pateikti ir priimti SCT Inst pervedimus su lietuviškomis raidėmis, o lėšų gavėjai, kurių sąskaita yra atidaryta pas MPT, neprisijungusį prie Susitarimo, gaus tik lotyniškais rašmenimis pateiktą informaciją. Prie Susitarimo galėsi prisijungti visi MPT, veikiantys Lietuvos Respublikoje.

Mokėjimo paslaugų teikėjas 

Pasirengimo siųsti ir priimti lietuviškas raides atliekant momentinius mokėjimus data

Bankai ir specializuoti bankai

AB SEB bankas

2021 04 28
Kredito unijos
RATO kredito unija  2021 05 04
Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos
AB „NEO Finance“ 2023 04 05
SumUp EU Payments UAB 2021 05 11

Prie Susitarimo norintys prisijungti mokėjimo paslaugų teikėjai gali prie jo prisijungti pateikdami Lietuvos bankui paštu Susitarimo 1 priede nustatytos formos pranešimo originalą, pasirašytą reikiamus įgaliojimus turinčio mokėjimo paslaugų teikėjo atstovo ir patvirtintą mokėjimo paslaugų teikėjo antspaudu, jeigu mokėjimo paslaugų teikėjas tokį turi (naudoja), arba elektroniniu parašu pasirašytą pranešimą.

Susitarimas dėl lietuviškų raidžių vartojimo SEPA kredito pervedimuose (392.4 KB download icon)

Susitarimo 1 priedas (20.8 KB download icon)

[[#ex]]

 
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-02