Lietuvos bankas

[[#ex]]

Vartojimo kredito davėjų priežiūra

Vartojimo kredito davėjas – asmuo, išskyrus fizinį ir pelno nesiekiantį asmenį, kuris verslo tikslais teikia, administruoja arba įsipareigoja suteikti vartojimo kreditus ir yra įrašytas į Lietuvos banko tvarkomą viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą. 

Prižiūrėdami vartojimo kredito davėjus, atliekame šias funkcijas:
•    vykdome vartojimo kredito davėjų dokumentinę priežiūrą, prireikus inspektuojame;
•    rengiame teisės aktus, reglamentuojančius vartojimo kredito davėjų veiklos, atsakingojo skolinimo ir kitus reikalavimus;
•    analizuojame vartojimo kredito davėjų veiklą; 
•    kontroliuojame, kaip laikomasi vartojimo kredito teikimo veiklai nustatytų reikalavimų; 
•    analizuojame vartojimo kredito davėjų statistinius duomenis ir rinkos tendencijas;
•    nagrinėjame vartotojų skundus dėl vartojimo kredito davėjų galimų Vartojimo kredito įstatymo pažeidimų, o nustatę pažeidimus taikome poveikio priemones;
•    nagrinėjame ginčus ir teikiame rekomendacijas, kaip, mūsų nuomone, turėtų būti išspręstas konkretus ginčas tarp vartotojo ir vartojimo kredito davėjo; 
•    vartojimo kredito davėjams teikiame išaiškinimus ir pozicijas, rengiame atsakymus į kylančius klausimus įgyvendinant įstatymų ir Lietuvos banko valdybos priimtų teisės aktų, reglamentuojančių vartojimo kredito teikimo veiklą, nuostatas.


Pagrindiniai vartojimo kredito davėjų veiklą reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai


Dėl įrašymo į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą 

Asmuo gali būti įrašytas į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, jeigu jis atitinka Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo ir priežiūros institucijos teisės aktų nustatytus reikalavimus ir pateikia priežiūros institucijai šiuos dokumentus, duomenis ir informaciją:

  1. prašymą įrašyti asmenį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą (prašymo formą rasite Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-17 patvirtintų Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių 1 priede);
  2. informaciją apie viešąjį registrą, jame priežiūros institucija gali patikrinti pagrindinius asmens duomenis. Priežiūros institucija prireikus turi teisę prašyti pateikti išplėstinį viešojo registro išrašą;
  3. asmenų, nurodytų Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje, anketas (anketas pildykite pagal 1 ir 2 priede nustatytas formas, žr. Lietuvos banko valdybos nutarimu 2016 m. sausio 28 d. Nr. 03-17 patvirtintą Informacijos apie vartojimo kredito davėjo ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vadovus ir asmenis, kuriems tiesiogiai arba netiesiogiai priklausanti balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kurie gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį vartojimo kredito davėjo arba tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veiklai, teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašą);
  4. Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės kompetentingos institucijos (tais atvejais, kai asmuo yra kitos valstybės pilietis arba jo nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinės vieta yra ne Lietuvos Respublikoje) parengtą dokumentą, patvirtinantį, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys atitinka šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus;
  5. asmenų, nurodytų Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje, informaciją apie viešąjį registrą, kuriame kaupiami duomenys apie juridinį asmenį, arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  6. vartojimo kredito davėjo kreditingumo vertinimo taisykles (vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 8 ir 9 straipsniuose. Rengiant vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo taisykles, reikėtų vadovautis ir Lietuvos banko valdybos nutarimu 2013 m. kovo 19 d. Nr. 03-62 patvirtintais Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatais);
  7. informaciją apie registrus ir informacines sistemas, juose tikrinamas vartojimo kredito gavėjų kreditingumas;
  8. vartojimo kredito davėjo vardu veikiančių vartojimo kredito tarpininkų sąrašą, jeigu asmuo naudojasi vartojimo kredito tarpininkų paslaugomis;
  9. vartojimo kredito davėjo steigimo dokumentus.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-29