Lietuvos bankas

Kredito tarpininkas

Kredito tarpininkas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris, veikdamas ne kaip kredito davėjas, tarpusavio skolinimo platformos operatorius arba notaras, kredito gavėją tiesiogiai ar netiesiogiai pristato kredito davėjui, kredito tarpininkui arba tarpusavio skolinimo platformos operatoriui ir kuris verslo arba profesijos tikslais už atlygį, mokamą pinigais arba bet kuria kita sutarta finansinio atlygio forma, atlieka bent vieną iš šių veiksmų:

  • pateikia arba siūlo kredito sutartį kredito gavėjui;
  • padeda kredito gavėjui atlikti kitus, negu nurodyti šios dalies 1 punkte, su kredito gavimu susijusius veiksmus prieš sudarant kredito sutartį;
  • kredito davėjo arba tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vardu sudaro kredito sutartį su kredito gavėju.

Asmuo turi teisę vykdyti kredito tarpininko veiklą, veikdamas kaip nepriklausomas kredito tarpininkas, tik tada, kai priežiūros institucija jį įrašo į Viešąjį nepriklausomų kredito tarpininkų sąrašą.

Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio 27 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytais atvejais asmuo turi teisę vykdyti kredito tarpininko veiklą tik tada, kai priežiūros institucija jį įrašo į Viešąjį priklausomų kredito tarpininkų, veikiančių daugiau negu vieno kredito davėjo vardu, sąrašą.

[[#ex]]

Informacija ir dokumentai, kuriuos reikia pateikti norint būti įrašytam į kredito tarpininkų sąrašą

Asmuo gali būti įrašytas į Įstatymo 28 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą viešąjį sąrašą, jeigu jis atitinka Įstatymo 30 straipsnyje ir 31 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus ir priežiūros institucijai pateikia šiuos priežiūros institucijos teisės aktuose nustatytus dokumentus, duomenis ir (arba) informaciją:

  • prašymą įrašyti jį į Įstatymo 28 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą viešąjį sąrašą;
  • dokumentus, duomenis ir (arba) informaciją, patvirtinančius, kad Įstatymo 31 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti asmenys atitinka šiose Įstatymo dalyse nustatytus reikalavimus;
  • kredito davėjų, kurių vardu ketina veikti, rašytinį patvirtinimą apie tai, kad asmuo veiks jų vardu, kai asmuo prašo jį įrašyti į Viešąjį priklausomų kredito tarpininkų, veikiančių daugiau negu vieno kredito davėjo vardu, sąrašą;
  • dokumentus, duomenis ir (arba) informaciją, patvirtinančius atitiktį Įstatymo 30 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

Mokestis už įrašymą į sąrašą

Prieš pateikiant prašymą dėl įrašymo į Viešąjį nepriklausomų kredito tarpininkų arba Viešąjį priklausomų kredito tarpininkų, veikiančių daugiau negu vieno kredito davėjo vardu, pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą, sąrašą, būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą už įrašymą į sąrašą, kuri šiuo metu yra 149 Eur (rinkliavų dydžiai nustatomi 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458).

Pavedimų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas formavimo internetinėje bankininkystėje tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI interneto svetainėje.


Kredito tarpininko įrašymo į viešąjį sąrašą terminas

Priežiūros institucija, išnagrinėjusi asmens prašymą įrašyti jį į Įstatymo 28 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą viešąjį sąrašą, pateiktus dokumentus, duomenis ir (arba) informaciją, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo ir visų tinkamai įformintų dokumentų, duomenų ir (arba) informacijos gavimo dienos priima sprendimą įrašyti arba atsisakyti įrašyti asmenį į prašyme nurodytą viešąjį sąrašą. Jeigu yra pateikti ne visi dokumentai, duomenys ir (arba) informacija arba pateiktieji yra neišsamūs ir netikslūs, priežiūros institucija per jos nurodytą terminą paprašo trūkstamų ar patikslintų dokumentų, duomenų ir (arba) informacijos, reikalingų sprendimui priimti. Sprendimą įrašyti arba atsisakyti įrašyti asmenį į Įstatymo 28 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą viešąjį sąrašą ji priima ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo trūkstamų ar patikslintų dokumentų, duomenų ir (arba) informacijos gavimo dienos.


Įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys kredito tarpininkų veiklą ir įrašymą į viešąjį sąrašą:

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-28