Lietuvos bankas

Viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

Vartojimo kredito tarpininkas – asmuo, kuris nėra vartojimo kredito davėjas arba tarpusavio skolinimo platformos operatorius ir kuris verslo arba profesijos tikslais už atlygį atlieka bent vieną iš šių veiksmų:

  • pateikia arba siūlo vartojimo kredito sutartį vartojimo kredito gavėjui;
  • padeda vartojimo kredito gavėjui atlikti kitus su vartojimo kredito gavimu susijusius veiksmus, išskyrus šios dalies 1 punkte numatytą veiksmą;
  • vartojimo kredito davėjo arba tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vardu sudaro vartojimo kredito sutartį su vartojimo kredito gavėju.

Asmuo turi teisę verstis vartojimo kredito tarpininko veikla tik tada, kai priežiūros institucija jį įrašo į Viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą. Vartojimo kredito tarpininko veiklą ir įrašymo į viešąjį sąrašą procedūrą reglamentuoja Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas (toliau – Įstatymas).

[[#ex]]


Įrašymas į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą

Asmuo gali būti įrašytas į Viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą, kai pateikia priežiūros institucijai prašymą bei informaciją apie viešąjį registrą, kuriame priežiūros institucija gali patikrinti pagrindinius asmens duomenis.

Kilus abejonių, priežiūros institucija turi teisę prašyti asmenį pateikti išplėstinį viešojo registro išrašą.

Asmuo neprivalo priežiūros institucijai pateikti nurodytos informacijos, jeigu vartojimo kredito davėjas nustatyta tvarka informavo priežiūros instituciją apie jį kaip vartojimo kredito tarpininką. Toks asmuo į Viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą įrašomas gavus šią informaciją.


Mokestis už įrašymą į sąrašą

Prieš pateikiant prašymą dėl įrašymo į Viešąjį nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų sąrašą, būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą už įrašymą į sąrašą, kuri šiuo metu yra 149 Eur (rinkliavų dydžiai nustatomi 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458).

Pavedimų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas formavimo internetinėje bankininkystėje tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI interneto svetainėje.


Įstatymu nustatyti terminai

Asmuo į Viešąjį nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų sąrašą įrašomas per 3 darbo dienas nuo Lietuvos banko sprendimo įrašyti jį į Viešąjį nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų sąrašą priėmimo dienos.


Įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys vartojimo kredito tarpininkų veiklą ir įrašymą į Viešąjį nepriklausomų vartojimo kredito tarpininkų sąrašą:

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-25