Lietuvos bankas

[[#ex]]

Aktualūs teisės aktai, susiję su tvarumu

Teisės akto pavadinimas Reglamentuojama sritis Kam taikoma Taikymo terminas
ES tvarių veiklų taksonomija
2022 m. vasario 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2139 dėl ekonominės veiklos tam tikruose energetikos sektoriuose ir deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2178 dėl konkrečios viešos informacijos apie tas ekonomines veiklas atskleidimo (angl. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/… of XXX amending Delegated Regulation (EU) 2021/2139 as regards economic activities in certain energy sectors and Delegated Regulation (EU) 2021/2178 as regards specific public disclosures for those economic activities) Deleguotojo reglamento priedai: 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas Techninės analizės kriterijai, kuriais remiantis energetikos sektorių ekonominės veiklos gali būti laikomos tvariomis pagal Taksonomijos reglamentą, atskleidimo reikalavimai

Finansų rinkos dalyviams, kurie teikia finansinius produktus

Įmonėms, kurioms pagal NFRD taikoma pareiga skelbti nefinansines ataskaitas

2023-01-01
2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088 (angl. Taxonomy Regulation) Kriterijai, pagal kuriuos vertinama, ar ekonominė veikla yra laikytina tvaria aplinkos atžvilgiu

Finansų rinkos dalyviams, kurie teikia finansinius produktus

Įmonėms, kurioms pagal NFRD taikoma pareiga skelbti nefinansines ataskaitas

2022-01-01 klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslų atžvilgiu

2023-01-01 likusių tikslų atžvilgiu

2021 m. liepos 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2178 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 papildomas nustatant įmonių, kurioms taikomas Direktyvos 2013/34/ES 19a arba 29a straipsnis, atskleistinos informacijos apie aplinkos atžvilgiu tvarią veiklą turinį bei pateikimą ir nustatant metodiką, taikytiną vykdant tą informacijos atskleidimo prievolę  (angl. Delegated Act supplementing Article 8 of the Taxonomy Regulation

Turinys, metodika ir pateikimas informacijos, kurią turi atskleisti didelės finansų ir ne finansų įmonės (įtrauktos NFRD taikymo sritį), kiek jų verslas, investicijos ar skolinimo veikla suderinta su TR reikalavimais

Finansų įmonėms – valdymo įmonės (AIF ir UCITS valdymo įmonės), kredito įstaigoms, investicinėms įmonėms, draudimo įmonėms, perdraudimo įmonėms, kurioms taikomi NFRD reikalavimai

Ne finansų įmonėms – įmonėms, kurioms taikomi NFRD reikalavimai

2022-01-01

2021 m. birželio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2139, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 papildomas nustatant techninės analizės kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kokiomis sąlygomis ekonominė veikla laikoma svariai prisidedančia prie klimato kaitos švelninimo arba prisitaikymo prie jos ir ar ta ekonominė veikla nedaro reikšmingos žalos kitiems aplinkos tikslams (angl. Climate Delegated Act)

Techninės analizės kriterijai, pagal kuriuos nustatomos sąlygos, kuriomis tam tikra ekonominė veikla laikytina svariai prisidedančia prie klimato kaitos švelninimo arba prisitaikymo prie jos

Techninės analizės kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar ekonominė veikla nedaro reikšmingos žalos vienam ar keliems iš aplinkos tikslų

  2022-01-01
Informacijos apie tvarumą atskleidimo reikalavimai
2022 m. balandžio 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1288 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2088 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamas su reikšmingos žalos nedarymo principu susijusios informacijos turinys ir pateikimas, patikslinamas su tvarumo rodikliais ir neigiamu poveikiu tvarumui susijusios informacijos turinys, metodika ir pateikimas ir su aplinkos ar socialinių ypatumų bei tvarių investicijų tikslų skatinimu susijusios informacijos turinys ir pateikimas ikisutartiniuose dokumentuose, interneto svetainėse ir periodinėse ataskaitose

Techniniai reguliavimo standartai dėl informacijos turinio, metodikos ir atskleidimo pateikimo pagal SFDR

Finansų rinkos dalyviams ir finansų patarėjams, kuriems taikomi SFDR reikalavimai

2023-01-01
2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (angl. Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) Atskleidimo reikalavimai, susiję su tvarumo rizikos integravimu, atsižvelgimu į neigiamą poveikį tvarumui ir su tvarumu susijusios informacijos apie finansinius produktus teikimu

Finansų rinkos dalyviams - kredito įstaigoms, teikiančioms portfelio valdymo paslaugas, draudimo įmonėms, teikiančioms draudimo principu pagrįstus investicinius produktus, investicinėms įmonėms, teikiančioms portfelio valdymo paslaugas, kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) valdymo įmonėms, alternatyvaus investavimo fondų (AIF) valdytojams, pensijos produkto teikėjams,

Finansų patarėjams - konsultacijas investicijų klausimais teikiančioms kredito įstaigoms, investicinėms įmonėms, AIFV, KIPVPS valdymo įmonėms, konsultacijas draudimo klausimais teikiančioms draudimo įmonėms ar draudimo tarpininkams.

2021-03-10

2022-01-01 - klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos tikslų atžvilgiu

2023-01-01 likusių aplinkos tikslų atžvilgiu 

Nefinansinės informacijos atskleidimo reikalavimai
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/2772, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES papildoma tvarumo atskaitomybės standartais Šiame pirmajame deleguotame reglamente nustatomi kompleksiniai aplinkos, socialinės ir valdymo informacijos atskleidimo standartai. Visoms didelėms įmonėms ir įmonėms, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į ES reguliuojamų rinkų prekybos sąrašus, išskyrus labai mažas (mikro) įmones. 2024-01-01
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 537/2014, Direktyva 2004/109/EB, Direktyva 2006/43/EB ir Direktyva 2013/34/ES dėl įmonių informacijos apie tvarumą teikimo  (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) Išsamesni ataskaitų teikimo reikalavimai ir reikalavimas teikti ataskaitas pagal privalomus ES tvarumo ataskaitų teikimo standartus Visoms didelėms įmonėms ir visoms įmonėms, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į ES reguliuojamų rinkų prekybos sąrašus, išskyrus labai mažas (mikro) įmones 2023-01-01
2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/95/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo (angl. Non-Financial Reporting Directive, NFRD)

Nefinansinės ataskaitos, kuriose pateikiama su aplinkos, socialiniais ir personalo, žmogaus teisių užtikrinimo, kovos su korupcija ir kyšininkavimu klausimais susijusi informacija

Didelėms viešojo intereso įmonėms, kurių vidutinis metinis darbuotojų skaičius viršija 500 2017-01-01
Nefinansinių ataskaitų teikimo gairės (nefinansinės informacijos teikimo metodika) (2017/C 215/01) Nefinansinės informacijos teikimo metodai

Rekomenduojama taikyti įmonėms, kurioms taikomi NFRD reikalavimai

2017-07-05

Nefinansinių ataskaitų teikimo gairės. Papildomas dokumentas dėl su klimatu susijusios informacijos teikimo (2019/C 209/01)

Su klimatu susijusios informacijos atskleidimas Rekomenduojama taikyti įmonėms, kurioms taikomi NFRD reikalavimai 2019-06-20
ES klimato lyginamieji indeksai

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2089 kuriuo dėl ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų, ES su Paryžiaus susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų ir su tvarumu susijusios lyginamųjų indeksų informacijos atskleidimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011 (angl. Climate Benchmark Regulation)

Reikalavimai lyginamųjų indeksų administratoriams, kaip sudaryti lyginamąjį indeksą, su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo reikalavimai Lyginamųjų indeksų administratoriams 2020-04-30

2020 m. liepos 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1816 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas nuostatomis dėl lyginamojo indekso pažymoje pateiktino paaiškinimo, kaip kiekviename pateiktame ir paskelbtame lyginamajame indekse atsižvelgiama į aplinkosaugos, socialinius ir valdymo kriterijus

Reikalavimai lyginamųjų indeksų administratoriams Lyginamųjų indeksų administratoriams 2021-12-23

2020 m. liepos 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1817 kuriuo dėl paaiškinimo, kaip lyginamųjų indeksų metodikoje atsižvelgiama į aplinkosaugos, socialinius ir valdymo kriterijus, minimalaus turinio papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011

Reikalavimai lyginamųjų indeksų administratoriams Lyginamųjų indeksų administratoriams 2021-12-23

2020 m. liepos 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1818 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų ir ES su Paryžiaus susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų minimaliaisiais standartais

Reikalavimai lyginamųjų indeksų administratoriams Lyginamųjų indeksų administratoriams 2021-12-23

Riziką ribojantys kredito įstaigų, investicinių įmonių ir draudimo įmonių reikalavimai

2020 m. lapkričio 27 d. ECB vadovas dėl klimato kaitos ir aplinkos rizikos (angl. ECB Guide on climate-related and environmental risks) Klimato kaitos ir aplinkos rizikos veiksnių integravimas į rizikos valdymą, informacijos atskleidimas Kredito įstaigoms 2021-01-01
2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (angl. Capital Requirements Regulation, CRR) 449a str. ESG rizikos atskleidimo reikalavimai Didelėms kredito ir investicinėms įstaigoms, išleidusioms vertybinius popierius, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje 2022-06-28

EBI Techninių įgyvendinimo standartų dėl riziką ribojančio ESG rizikų atskleidimo pagal CRR 449a straipsnį galutinis projektas (angl. Final Draft Implementing Technical Standards on prudential disclosures on ESG risks in accordance with Article 449a CRR)
I priedas – ESG riziką ribojančio atskleidimo šablonai

II priedas – ESG riziką ribojančio atskleidimo šablonų instrukcijos

ESG rizikos atskleidimo reikalavimai Didelėms kredito ir investicinėms įstaigoms, išleidusioms vertybinius popierius, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje 2022-06-28
2021 m. balandžio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1256 kuriuo dėl tvarumo rizikos integravimo į draudimo ir perdraudimo įmonių valdymą iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35 Tvarumo veiksnių integravimas į rizikos valdymą Draudimo ir perdraudimo įmonėms 2022-08-02

Tvarumo veiksnių integravimas į produktų valdymo, organizacinius ir rizikos valdymo reikalavimus

2021 m. balandžio 21 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2021/1269 kuria dėl tvarumo veiksnių integravimo į produktų valdymo pareigų aprašą iš dalies keičiama Deleguotoji direktyva (ES) 2017/593 Tvarumo veiksnių ir su tvarumu susijusių tikslų integravimą produktų priežiūros ir valdymo procese Investicinėms įmonėms, siūlančioms ir platinančioms finansines priemones

2022-11-22

2021 m. balandžio 21 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2021/1270 kuria dėl tvarumo rizikos ir tvarumo veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti valdant kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus (KIPVPS), iš dalies keičiama Direktyva 2010/43/ES

Tvarumo integravimas į valdymo įmonių procesus, sistemas ir vidaus kontrolės priemones  Valdymo įmonės, valdančios KIPVPS

2022-08-01

2021 m. balandžio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1253 kuriuo dėl tvarumo veiksnių, rizikos ir prioritetų integravimo į tam tikrus investicinių įmonių organizacinius reikalavimus ir veiklos sąlygas iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/565

Klientų tvarumo prioritetų vertinimas, tvarumo rizikos integravimas į rizikos valdymo politiką Investicinėms įmonėms, teikiančioms finansines konsultacijas ir portfelio valdymo paslaugas

2022-08-02

2021 m. balandžio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1255 kuriuo dėl tvarumo rizikos ir tvarumo veiksnių, į kuriuos turi atsižvelgti alternatyvaus investavimo fondų valdytojai, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 231/2013 Tvarumo integravimas į AIFV procesus, sistemas ir vidaus kontrolės priemones  Alternatyvaus investavimo fondų valdytojams

2022-08-01

2021 m. balandžio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1257 kuriuo dėl tvarumo veiksnių, rizikos ir prioritetų integravimo į produktų priežiūros ir valdymo reikalavimus draudimo įmonėms ir draudimo produktų platintojams ir į veiklos vykdymo bei konsultacijų dėl investicijų, susijusių su draudimo principu pagrįstais investiciniais produktais, taisykles iš dalies keičiami deleguotieji reglamentai (ES) 2017/2358 ir (ES) 2017/2359

Klientų tvarumo prioritetų vertinimas Draudimo įmonės, draudimo tarpininkai

2022-08-02


Teisės aktų projektai, susiję su tvarumu

Teisės akto pavadinimas Reglamentuojama sritis Kam taikoma Taikymo terminas
Informacijos apie tvarumą atskleidimo reikalavimai

šiuo metu aktualių projektų nėra

Nefinansinės informacijos atskleidimo reikalavimai

šiuo metu aktualių projektų nėra

Riziką ribojantys kredito įstaigų, investicinių įmonių ir draudimo įmonių reikalavimai

šiuo metu aktualių projektų nėra

ES žaliosios obligacijos
2021 m. liepos 6 d. Europos Komisijos Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos žaliųjų obligacijų (angl. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European green bonds, EU GBS)

Savanoriškas Europos žaliųjų obligacijų standartas, sąlygos norint taikyti nuorodą „Europos žalioji obligacija” (angl. European green bond), išorės vertintojų registracijos ir priežiūros sistema

Viešojo ar privataus sektoriaus obligacijų emitentams

Teisės akto pasiūlymas

ES tvarių veiklų taksonomija
šiuo metu aktualių projektų nėra

Viešos konsultacijos, susijusios su tvarumu

Viešai konsultacijai teikiamas dokumentas                Institucija                      Viešos konsultacijos turinys               Kam skirta vieša konsultacija          Viešos konsultacijos pabaiga                
Gairių projektas dėl ESG rizikų valdymo (angl. Consultation on draft Guidelines on the management of ESG risks) Europos bankininkystės institucija (EBI) Dėl nustatomų reikalavimų įstaigoms dėl aplinkos, socialinės ir valdysenos (angl. Environmental, Social and Governance, ESG) rizikų nustatymo, įvertinimo, valdymo ir stebėsenos.  Kredito įstaigoms 2024-04-18

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-09