Lietuvos bankas

Teisinė bazė
Pagrindinis teisės aktas, kuriuo vadovaujamasi užtikrinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją Lietuvoje, yra Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas, kuriame nustatytos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonės, atsakingų institucijų ir įpareigotų subjektų pareigos ir atsakomybė kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Vadovaudamasi šiuo įstatymu, Lietuvos banko valdyba patvirtino išsamius nurodymus finansų rinkos dalyviams dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo: kaip valdyti rizikas, susijusias su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, kaip pažinti klientą, kaip nustatyti naudos gavėjo tapatybę, kaip apie įtartinas operacijas pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT) ir pan. 

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pagrindas tarptautiniu mastu yra Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) rekomendacijos. Dar 1990-aisiais FATF paskelbė 40 rekomendacijų, skirtų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu. Rekomendacijos, papildytos 1996, 2001, 2003 ir 2012 m., tapo visuotinai pripažintais standartais, kurių turėtų laikytis kiekviena valstybė. FATF paskelbus pirmosios redakcijos rekomendacijas, Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino pirmąją direktyvą dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuri buvo keičiama atsižvelgiant į atnaujinamus FATF standartus ir naujas Europos Sąjungoje kylančias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmes. Europos Sąjungos direktyva dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos yra minimalaus harmonizavimo, o tai reiškia, kad valstybei narei paliekama nemažai laisvės įgyvendinant minimalias direktyvos normas, tačiau visais atvejais turi būti pasiekti direktyvoje numatyti tikslai.

Įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją taip pat vadovaujamasi nepriklausomos Europos Sąjungos institucijos – Europos bankininkystės institucijos (EBI), siekiančios užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų rizikos ribojimo reguliavimą ir priežiūrą visame Europos bankininkystės sektoriuje, gairėmis, skirtomis tiek finansų įstaigoms, tiek jų priežiūros institucijoms. EBI aktyviai dalyvauja kuriant bendras Europos Sąjungos taisykles ir užtikrinant bendrą visų Europos Sąjungos valstybių narių finansų rinkos dalyvių ir priežiūros institucijų požiūrį į pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus. 

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją:

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas

Lietuvos banko valdybos nutarimas „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teisės aktai

Tarptautiniai ir Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją:

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/138/EB ir 2013/36/ES

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006

Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu (FATF) 40 rekomendacijų kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu bei masinio naikinimo ginklo platinimu

Bendros gairės pagal Reglamento (ES) Nr. 2015/847 25 straipsnį dėl priemonių, kurių turėtų imtis mokėjimo paslaugų teikėjai, kad nustatytų, ar netrūksta informacijos apie mokėtoją ar gavėją arba ar ji yra neišsami, ir procedūrų, kurias jie turėtų įdiegti, kad valdytų lėšų pervedimą, kai trūksta reikalaujamos informacijos

Bendros gairės pagal Direktyvos (ES) 2015/849 17 straipsnį ir 18 straipsnio 4 dalį dėl supaprastinto ir sustiprinto deramo klientų tikrinimo ir dėl veiksnių, į kuriuos kredito ir finansų įstaigos turėtų atsižvelgti vertindamos su atskirais verslo santykiais ir pavieniais sandoriais susijusią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką (Rizikos veiksnių gairės) 

Bendros gairės dėl rizika grindžiamo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros metodo savybių ir veiksmų, kurių kompetentingos institucijos turėtų imtis vykdydamos rizika grindžiamą priežiūrą (Rizika grindžiamos priežiūros gairės)

Kiti dokumentai
Europos Komisijos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas

Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ataskaita

MONEYVAL Lietuvos Respublikos vertinimo ataskaita

FNTT veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje ataskaitos

Europos Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl naujausių įtariamų pinigų plovimo atvejų, susijusių su ES kredito įstaigomis, vertinimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-20