Lietuvos bankas

2021 m. lapkričio 10 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų (toliau – Reglamentas), kuriuo nustatomas bendras sutelktinio finansavimo teisinis reguliavimas visose valstybėse narėse (valstybės narės – Europos Sąjungos (ES) valstybės narės, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybės). 2023 m. lapkričio 10 d. baigiasi pereinamasis laikotarpis, kurio metu sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai (SFPT) turi teisę pagal taikytiną nacionalinę teisę toliau teikti sutelktinio finansavimo paslaugas. 

Nuo 2023 m. lapkričio 10 d. į Lietuvos banko (LB) tvarkomą Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą įrašyti sutelktinio finansavimo platformų (SFP) operatoriai netenka teisės teikti sutelktinio finansavimo paslaugų ir neturi teisės suteikti galimybės sudaryti naujus finansavimo sandorius per savo administruojamą SFP, taip pat privalo toliau vykdyti finansuotojams ir projektų savininkams duotus įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai SFP operatoriaus įsipareigojimai teisės aktų nustatyta tvarka yra perduoti kitiems asmenims.

Pagal Reglamentą SFPT yra licencijuojami subjektai, jų pagrindinė veiklos paskirtis – tarpininkauti tarp projektų savininkų ir investuotojų. Nuo 2023 m. lapkričio 10 d. Lietuvoje vykdyti veiklą gali tik veiklos leidimą (toliau – licencija) pagal Reglamento 12 str. turintys SFPT. Sutelktinis finansavimas skirtas tik verslo reikmėms tenkinti, tad į jo taikymo sritį nepatenka vartojimo paskolos, labdara ar kitoks finansiniu atlygiu nepagrįstas finansavimas. Sutelktinis finansavimas skirtas startuoliams, vidutiniams ir mažiems verslo subjektams, todėl pagal Reglamentą yra ribojama vienam projektui per 12 mėn. pritraukiamo finansavimo vertė, t. y. pagal Reglamentą šis dydis negali viršyti 5 mln. Eur. 

Investavimui į verslo projektus per SFP būdinga tai, kad galima:

 • investuoti ir mažas (iki kelių dešimčių eurų), ir dideles (iki keliasdešimt tūkstančių eurų) sumas; 
 • patiems pasirinkti, kokius projektus finansuoti, kokios investicijų grąžos pageidauti ir kiek rizikos prisiimti;
 • prisijungus prie SFP stebėti ir patiems tvarkyti savo investicijų portfelį.

Sutelktinio finansavimo paskirtis – pritraukti lėšų verslo projektams, t. y. gauti paskolų, parduoti išleistus perleidžiamuosius  vertybinius popierius (pvz., akcijas, obligacijas). Svarbu žinoti, kad kiekvienam projektui turi būti parengtas pagrindinės informacijos apie investiciją dokumentas (PID), o surinktos lėšos negali būti naudojamos vartojimo poreikiams tenkinti. 

[[#ex]]

 Kas turi teisę vykdyti SFPT veiklą Lietuvoje?

Teisė teikti paslaugas. Lietuvoje vykdyti šią veiklą gali tik licenciją pagal Reglamento 12 ir 18 str. turintys SFPT. Lietuvoje licencijuotų ir LB prižiūrimų SFPT sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje. SFPT licencija suteikia teisę vykdyti veiklą ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse narėse su sąlyga, kad SFPT informavo pagal Reglamento 18 str. licenciją išdavusią priežiūros instituciją apie valstybes nares, kuriose ketina teikti sutelktinio finansavimo paslaugas. Visų valstybėse narėse licencijuotų SFPT sąrašas ir jų ketinamos teikti paslaugos skelbiamos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) interneto svetainėje. Kitose valstybėse narėse įsteigtų SFPT priežiūrą pagal Reglamentą atlieka šalies, kuri išdavė licenciją, priežiūros institucija.

Licencijos išdavimas. Lietuvos bankas, prieš išduodamas įmonei SFPT licenciją, įvertina, ar ji yra pasirengusi:

 • vykdyti veiklą,
 • užtikrinti investuotojų į projektus interesų apsaugą.

Šio proceso metu Lietuvos bankas vertina:

 • veiklos programą;
 • organizacinę struktūrą;
 • įmonės vadovų ir savininkų reputaciją;
 • riziką ribojančių reikalavimų vykdymą,
 • siūlomos sutelktinio finansavimo paslaugos tinkamumo investuotojui vertinimą;
 • projektų savininkų patikimumo vertinimą, kuris apima projekto savininkų reputacijos ir kreditingumo vertinimą;
 • projekto kredito balo (reitingo) ir sutelktinio finansavimo pasiūlymo kainos nustatymo vertinimą (jeigu tokios paslaugos teikiamos);
 • individualių paskolų portfelio valdymo (autoskolinimo) paslaugos teikimo vertinimą (jeigu tokia paslauga teikiama);
 • sutarčių su klientais sudarymą;
 • klientų turto (lėšų ir finansinių priemonių) saugojimą;
 • interesų konfliktų valdymą;
 • veiklos vykdymo ir veiklos tęstinumo reikalavimų atitiktį;
 • informacijos atskleidimo procesą;
 • klientų skundų nagrinėjimo tvarką.

Siekdamas užtikrinti investuotojų interesų apsaugą, LB ypatingą dėmesį skiria klientų turto saugojimui, sandorių tinkamumo, projektų savininkų reputacijos ir kreditingumo vertinimui, projekto kredito balo ir kainos nustatymui, taip pat interesų konfliktų valdymui. 


SFPT taikomi reikalavimai

Informacijos atskleidimas

SFPT privalo skelbti su įmonės paslaugomis ir jų teikimo sąlygomis susijusią informaciją apie:

 • siūlomų sutelktinio finansavimo paslaugų pobūdį ir su jomis siejamą riziką;
 • taikomus mokesčius, susijusius su sutelktinio finansavimo paslaugomis ir investicijomis;
 • projektų atrankos kriterijus;
 • Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyto draudimo apsaugos netaikymą; 
 • patirties neturintiems investuotojams skirtą apmąstymo laikotarpį;
 • kredito balų arba kainų apskaičiavimo metodą, jeigu SFPT projektams taiko kredito vertinimo balus ir nustato sutelktinio finansavimo pasiūlymo kainą;
 • paslaugos teikimo sąlygų, kredito rizikų portfelio lygmeniu, atskirų projektų ir projektų savininkų, atrinktų portfeliui, vertinimą, jeigu teikiama individualių paskolų portfelio valdymo paslauga;
 • interesų konfliktų valdymą ir naudojimosi platforma sąlygas; 
 • įsipareigojimų neįvykdymo rodiklius;
 • skundų nagrinėjimą ir pan.

Taip pat SFPT privalo atskleisti investuotojui konkretaus projekto duomenis, tuo tikslu jam turi būti pateiktas PID. Šio dokumento turinys nustatytas Reglamente. Būtina atkleisti informaciją apie: 

 • projekto savininką ir sutelktinio finansavimo projektą;
 • pagrindinius sutelktinio finansavimo proceso ypatumus ir kapitalo pritraukimo arba lėšų skolinimosi sąlygas;
 • rizikos veiksnius;
 • su perleidžiamųjų vertybinių popierių ir sutelktinio finansavimo tikslais naudojamų priemonių pasiūlymus;
 • paskolas;
 • mokesčius, informacijos šaltinius ir teisių gynimo priemones.

Tinkamumo vertinimas

SFPT, prieš suteikdami būsimiems patirties neturintiems investuotojams galimybes investuoti į sutelktinio finansavimo projektus, privalo įvertinti, ar siūlomos sutelktinio finansavimo paslaugos yra tinkamos būsimiems patirties neturintiems investuotojams. Tuo tikslu SFPT privalo paprašyti informacijos apie investuotojų patirtį, investavimo tikslus, finansinę padėtį ir susijusios investavimo rizikos apskritai bei investavimo į SFP siūlomų investavimo rūšių rizikos bendrą supratimą.

SFPT nustatęs, kad tam tikros rūšies sandoriai investuotojui nėra tinkami, arba investuotojui atsisakius pateikti tinkamumo testui atlikti reikiamą informaciją, turi informuoti investuotoją apie susijusias rizikas.

Sutarties sudarymas

SFPT, prieš pradėdamas teikti paslaugas, privalo pasirašyti paslaugų teikimo sutartis tiek su investuotojais, tiek su projektų savininkais.

Projektų savininkų patikimumo vertinimas

Projektų savininkų patikimumo vertinimas turi apimti projekto savininko reputacijos ir kreditingumo vertinimą.

SFPT privalo įvertinti projekto savininko reputaciją bent jau pagal Reglamente nustatytus minimalius kriterijus ir įsitikinti, kad:

 • apie projekto savininką nėra nuosprendžių registre įrašų, susijusių su nacionalinių taisyklių komercinės teisės, bankroto teisės, finansinių paslaugų teisės, kovos su pinigų plovimu teisės, kovos su sukčiavimu arba profesinės atsakomybės pareigų srityse pažeidimais;
 • projekto savininkas nėra įsisteigęs šalyje ar teritorijoje, kuri pagal atitinkamą ES politiką laikoma nebendradarbiaujančia šalimi ar teritorija, arba didelės rizikos trečiojoje šalyje pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 str. 2 d.

Taisyklių, kuriose būtų įtvirtinti vienodi ir visiems SFPT taikomi reikalavimai dėl reputacijos vertinimo kriterijų, nėra, todėl rinkos dalyviai turėtų taikyti savo sukurtas metodikas.

Kreditingumo vertinimas turi apimti projekto savininko finansinės būklės ir galimybės vykdyti finansinius įsipareigojimus nustatytais terminais įvertinimą. Taip pat SFPT turi pareigą įsitikinti, ar projekto savininkui nėra iškeltos bankroto bylos. Kreditingumo vertinimo kriterijai, į kuriuos turėtų atsižvelgti SFPT, nustatyti Reglamentą papildančiuose deleguotuose reglamentuose. Atkreiptinas dėmesys, kad, vertindami ir nustatydami projekto savininko kreditingumą, SFPT vertina ne tik projektų savininkus, bet ir pačių projektų perspektyvas bei taikomas užtikrinimo priemones.

Užtikrinimo priemonės

Nors teisės aktuose nenustatyta pareiga sutelktinio finansavimo projektuose taikyti užtikrinimo priemones, tačiau praktikoje dažnai yra taikomos su projekto savininku susijusių asmenų garantijos arba nekilnojamojo turto įkeitimas pirmine hipoteka. Nekilnojamojo turto įkeitimas pirmine hipoteka dažnai yra taikomas siekiant užtikrinti prievolių įvykdymą, kai lėšos yra pritraukiamos nekilnojamo turto projektams plėtoti. Nekilnojamojo turto įkeitimo atveju SFPT gali skaičiuoti papildomą rodiklį – įkeičiamo turto vertės ir projekto savininko imamos paskolos sumos santykį (angl. loan-to-value, LTV), jis galiausiai gali daryti įtaką projekto savininko kreditingumui. Pažymėtina, kad SFPT patys nenustatinėja įkeičiamo turto vertės, o skaičiavimams įprastai naudoja nepriklausomų kvalifikuotų turto vertintojų ataskaitose nurodytas turto vertes.

Rinkodaros pranešimai (reklama)

SFPT užtikrina, kad visi rinkodaros pranešimai apie jų paslaugas, įskaitant perduotas teikti trečiosioms šalims, investuotojams būtų aiškiai atpažįstami.

Rinkodaros pranešime pateikiama informacija turi būti teisinga, aiški, neklaidinanti ir atitikti PID pateiktą informaciją, jei šis dokumentas jau turimas, arba informaciją, kurią reikalaujama pateikti PID, jeigu šio dokumento dar nėra.

Siekiant apsaugoti finansuotojų interesus, teisės aktuose yra įtvirtinti SFPT veiklos reklamos reikalavimai.

Finansavimo objektas

Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad, finansuodami su nekilnojamuoju turtu susijusius projektus, investuotojai suteikia lėšų įmonei, kuri plėtoja projektą, tačiau neinvestuoja į nekilnojamąjį turtą ir neįgyja jokių reikalavimo teisių į minėtą turtą.

Informacija

Lietuvoje licencijuotų ir LB prižiūrimų SFPT sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje čia. Visų valstybėse narėse licencijuotų SFPT sąrašas ir jų ketinamos teikti paslaugos skelbiamos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) interneto svetainėje. 


Ar galiu investuoti per SFP? 

Jei turite santaupų netikėtiems gyvenimo atvejams, esate apdraudęs savo turtą ir gyvybę, kaupiate ilgalaikiams tikslams ir vis vien dar lieka laisvų pinigų, galite svarstyti galimybę juos investuoti. Daugiau informacijos apie asmeninių finansų planavimą galite rasti LB interneto svetainėje.

Investavimas per SFP tinka tiems, kas nori patys pasirinkti, į kuriuos projektus investuoti ir turėti investicijų portfelyje platesnį spektrą priemonių. Potencialių projektų atranką SFPT vykdo pagal teisės aktuose nustatytus kriterijus. 

Investuoti per SFP galima: 

 • suteikiant paskolą ar dalį paskolos verslui finansuoti;
 • įsigyjant verslo subjekto išleistų vertybinių popierių. 

Kokios SFP veikia Lietuvoje?

Lietuvos banko išduotą licenciją turinčių SFPT sąrašą galite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje. Daugiau informacijos apie veikiančius SFPT rasite Lietuvos banko Sutelktinio finansavimo rinkos apžvalgoje.


Kaip užtikrinamas investuojančių per SFP saugumas? 

SFPT privalo įvertinti, ar finansavimo sandorio rūšis tinkama investuotojui. 

Prieš suteikdami būsimiems patirties neturintiems investuotojams visas galimybes investuoti į sutelktinio finansavimo projektus SFP, SFPT privalo įvertinti, ar siūlomos sutelktinio finansavimo paslaugos yra tinkamos būsimiems patirties neturintiems investuotojams ir kurios iš jų yra tinkamos. Šio įvertinimo tikslais SFPT prašo būsimų patirties neturinčių investuotojų pateikti informaciją apie investavimo patirtį, investavimo tikslus, finansinę padėtį ir apie tai, ar būsimas patirties neturintis investuotojas supranta investavimo, kartu ir investavimo SFP, rūšių riziką.

Informacija, kurios SFPT turi prašyti būsimų patirties neturinčių investuotojų ir kuri susijusi su jų patirtimi bei bendru su investavimu susijusios rizikos supratimu ir investavimo tikslais, apima:

 • investicinių paslaugų ir finansinių investicijų rūšis, su kuriomis yra susipažinęs būsimas patirties neturintis investuotojas;
 • būsimo patirties neturinčio investuotojo ankstesnių sandorių dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių, sutelktinio finansavimo tikslais naudojamų priemonių arba paskolų, įskaitant veiklą ankstyvuoju arba plėtros etapu, pobūdį, apimtį, ir dažnumą ir laikotarpį, kuriuo tie sandoriai buvo įvykdyti;
 • būsimo patirties neturinčio investuotojo išsilavinimą ir profesiją arba atitinkamą ankstesnę profesiją, įskaitant bet kokią profesinę patirtį ar įgūdžius, įgytus sutelktinio finansavimo investicijų srityje;
 • informaciją, susijusią su numatomu būsimų patirties neturinčių investuotojų investicijų laikymo laikotarpiu;
 • būsimų patirties neturinčių investuotojų rizikos profilį ir jų prioritetus, susijusius su investicijų tvarumu;
 • būsimų patirties neturinčių investuotojų investavimo tikslus.

Atliekamo įvertinimo tikslais SFPT taip pat reikalauja, kad būsimi patirties neturintys investuotojai modeliuotų savo gebėjimą prisiimti nuostolius, apskaičiuojamus kaip 10 proc. jų grynosios vertės, kuri apskaičiuojama pagal šią formulę:

Grynoji vertė = (grynosios metinės pajamos) + (visas likvidusis turtas) – (metiniai finansiniai įsipareigojimai).

Grynosios metinės pajamos yra visų darbo pajamų, palūkanų už banko indėlius ar kitas skolos priemones, dividendų išmokų arba pajamų iš nekilnojamojo turto suma.

Visas likvidusis turtas apskaičiuojamas kaip visų pinigų, kuriuos patirties neturintis investuotojas turi taupomosiose ir einamosiose sąskaitose, ir turto, kurį galima lengvai ir greitai paversti grynaisiais pinigais, vertės suma.

Metiniai finansiniai įsipareigojimai apima visas išlaidas, dėl kurių patirties neturintis investuotojas prisiima įsipareigojimus atitinkamais kalendoriniais metais.

Ikisutartinis apmąstymo laikotarpis

SFPT nustato ikisutartinį apmąstymo laikotarpį, per kurį būsimas patirties neturintis investuotojas gali bet kuriuo metu atšaukti savo pasiūlymą investuoti arba pareikštą susidomėjimą sutelktinio finansavimo pasiūlymu nepateikdamas priežasties ir be jokių sankcijų.

Apmąstymo laikotarpis prasideda nuo to momento, kai būsimas patirties neturintis investuotojas pateikia pasiūlymą investuoti arba pareiškia susidomėjimą, ir baigiasi po 4 kalendorinių dienų.

SFPT privalo pateikti PID, kuriame turi būti nurodyta pagrindinė informacija investuotojams. 

Projekto savininkas, siekiantis per SFP sudaryti vieną ar kelis finansavimo sandorius nepriklausomai nuo sandorio rūšies, privalo:

 • parengti ir SFPT pateikti PID dėl kiekvieno sutelktinio finansavimo pasiūlymo, kuriame pateikiama informacija apie projekto savininką ir siūlomą sudaryti sandorį;
 • potencialiems investuotojams sudaryti galimybę susipažinti su šiuo dokumentu.

Svarbu žinoti, kad per SFP platinamų finansinių priemonių leidėju (emitentu) gali būti tik juridinis asmuo.

Lietuvoje licencijuotas SFPT privalo turėti nuolatinę buveinę Lietuvoje. 

Buveinę Lietuvoje turintis SPFT teikti paslaugas investuotojams ir projektų savininkams gali tik su kiekvienu iš jų sudaręs sutelktinio finansavimo paslaugų teikimo sutartį. Atstovauti finansuotojui SFPT gali tik tokiu atveju, jei tai nustatyta paslaugų teikimo sutartyje.


Kaip pasirinkti SFPT?

Renkantis SFPT patartina įvertinti:

 • ar SFPT įtrauktas į LB licencijuotų SFPT sąrašą arba kitose ES valstybėse narėse licencijuotų SFPT sąrašą.
 • pagal kokius kriterijus Jūsų pasirinktas SFPT atrenka projektus, į kuriuos siūlo investuoti savo SFP. Išsinagrinėkite visą SFPT siūlomą projektų krepšelį (kokių projektų daugiausia), pasidomėkite ankstesnių projektų vykdymo eiga.
 • kokias rizikos valdymo priemones investuotojams SFPT siūlo paskolos negrąžinimo atveju.

Kaip pasirinkti, į kurį projektą investuoti?

 • Išsinagrinėkite projekto, į kurį ketinate investuoti, aprašymą ir finansinius planus. Kritiškai įvertinkite planuojamus pasiekti rodiklius ir patį projektą.  
 • Pasidomėkite projekto savininkais, išsamiai susipažinkite ne tik su SFPT pateikta, bet ir viešai prieinamuose informacijos šaltiniuose randama informacija, paieškokite išsamesnės informacijos. Plačiau pasidomėkite projekto savininko, kurio skelbiamus projektus ketinate finansuoti, vadovu, savininkais ir viešai prieinama informacija apie juos. 
 • Išskaidykite riziką – geriau investuoti mažesnes sumas į kelis projektus nei didelę sumą į vieną projektą. 

Kokias rizikas turėtų įvertinti investuojantys per SFP? 

 • SFPT bankroto rizika – jei SFPT bus likviduotas, investuotojui teks tiesiogiai bendrauti su projekto, į kurį investavo, savininku.
 • Paskolos negrąžinimo rizika – gali būti, kad kai kurie projektai nepasiteisins ir Jūs patirsite nuostolių. Dėl to svarbu išskaidyti savo investicijas ir investuoti mažesnes sumas.
 • Teisinio reglamentavimo rizika – rizika, susijusi su teisinio reguliavimo pokyčiais. Pavyzdžiui, jei padidėtų mokesčiai valstybei, Jūsų potencialus uždarbis sumažėtų. 
 • Ekonominė rizika – įvertinkite riziką, susijusią su pasikeitusia ekonomine situacija. Pavyzdžiui, prasidėjus krizei nekilnojamojo turto vertė gali kristi, o projekto savininkas, kuriam suteikėte paskolą – bankrutuoti.

Įspėjimai

 • Atidžiai susipažinkite su visa apie projektą, į kurį ketinate investuoti, pateikta informacija.
 • Neprisiimkite didesnės rizikos, nei galite toleruoti.
 • Patikrinkite, ar pasirinktas SFPT įtrauktas į Lietuvos banko licencijuotų SFPT sąrašą arba kitose ES valstybėse narėse licencijuotų SFPT sąrašą.
 • Lietuvoje licencijuotų SFPT veiklą prižiūri Lietuvos bankas. Kilus ginčui, vartotojas gali kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo nagrinėjimo ar skundo pateikimo. 

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-12-29