Lietuvos bankas

Valiutos keityklos operatorių įrašymas į viešąjį sąrašą

Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatyme valiutos keityklos operatorius apibrėžiamas kaip Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, kurie valdo valiutos keityklą (keityklas), arba Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigta finansų įmonė, kuri valiutos keitimo paslaugas teikia neįsteigusi padalinio Lietuvos Respublikoje, šio įstatymo nustatyta tvarka įrašyti į Valiutos keityklos operatorių sąrašą. Valiutos keitykla suprantama kaip Įstatymo nustatytus reikalavimus atitinkanti vieta, kurioje vykdomas valiutos keitimas, o valiutos keitimas – užsienio valiutos pirkimas ir (arba) pardavimas grynaisiais pinigais.

[[#ex]]

Lietuvos bankui teikiami dokumentai ir informacija

Asmuo, išskyrus asmenį, nurodytą Įstatymo 9 str. 1 d., kreipdamasis dėl įrašymo į Valiutos keityklos operatorių sąrašą, priežiūros institucijai turi pateikti:

  • priežiūros institucijos nustatytos formos prašymą (Valiutos keityklos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. spalio 21d. nutarimu Nr. 03‑195 „Dėl Valiutos keityklos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių pavirtinimo“ priedas) įrašyti į Valiutos keityklos operatorių sąrašą, jame, be kita ko, nurodyti informaciją apie asmenį (pavadinimą, buveinės adresą, kodą, jeigu yra suteiktas);
  • jeigu prašymą teikia užsienio valstybės finansų įmonė, registro, kuriame užsienio valstybės įmonė yra registruota, išrašą, kuriame nurodyta informacija apie asmenį;
  • informaciją apie asmens dalyvius, turinčius kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, nurodytus Įstatymo 4 str., ir dokumentus, patvirtinančius, kad asmens dalyvis, turintis kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, atitinka Įstatymo 4 str. nurodytus reikalavimus;
  • informaciją apie asmens vadovus, nurodytus Įstatymo 3 str. 4 d., ir dokumentus, patvirtinančius, kad vadovas (vadovai) atitinka šio įstatymo 5 str. 1 d. nurodytus reikalavimus;
  • vidaus kontrolės sistemos, kuri bus įdiegta siekiant atlikti pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, aprašymą.

Mokestis už įrašymą į sąrašą

Prieš pateikiant prašymą dėl įrašymo į Viešąjį valiutos keityklos operatorių sąrašą, būtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąskaitą sumokėti valstybės rinkliavą už įrašymą į sąrašą, kuri šiuo metu yra 149 Eur (rinkliavų dydžiai nustatomi 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458).

Pavedimų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas formavimo internetinėje bankininkystėje tvarką ir surenkamųjų sąskaitų numerius galite rasti VMI interneto svetainėje.


Reikalavimai vadovams

Valiutos keityklos operatoriaus vadovas – valiutos keityklos operatoriaus administracijos vadovas, jo pavaduotojas, valdybos narys, jeigu valdyba sudaryta, ir asmuo, atsakingas už valiutos keityklos operatoriaus veiklą (struktūrinio padalinio vadovas), jeigu valiutos keityklos operatorius, be valiutos keitimo, tuo pačiu metu vykdo ir kitą veiklą.

Valiutos keityklos operatoriaus vadovu negali būti asmuo, atitinkantis bent vieną iš šių sąlygų:

1) jis yra pripažintas kaltu padaręs sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jo teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas arba nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo fizinis asmuo yra pripažintas kaltu dėl šiame punkte nurodytų baudžiamųjų nusižengimų padarymo, įsiteisėjimo;

2) jam už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimą pritaikyta administracinė nuobauda arba kita įstatymuose nustatyta poveikio priemonė, jeigu nuo sprendimo taikyti administracinę nuobaudą arba kitą įstatymuose nustatytą poveikio priemonę įsigaliojimo dienos nepraėjo 3 metai;

3) jis tiesiogiai ar netiesiogiai valdo arba valdė kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį arba dalį, leidžiančią daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį juridiniam asmeniui, arba yra ar buvo vadovu juridinio asmens, kuriam buvo panaikinta teisė verstis finansinių paslaugų teikimu arba už šiurkštų įstatymo ar kito teisės akto, reglamentuojančio finansinių paslaugų teikimą arba finansų įstaigų veiklą, reikalavimo pažeidimą buvo pritaikyta kita poveikio priemonė, jeigu nepraėjo 3 metai nuo sprendimo taikyti poveikio priemonę įsigaliojimo dienos, arba tam juridiniam asmeniui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas ir nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo.

Valiutos keityklos operatorius privalo pranešti priežiūros institucijai apie numatomą valiutos keityklos operatoriaus vadovo pasikeitimą ir kartu pateikti priežiūros institucijos nustatytą informaciją, būtiną įvertinti, ar naujas valiutos keityklos operatoriaus vadovas atitinka pirmiau nurodytus reikalavimus.

Naujas valiutos keityklos operatoriaus vadovas pareigas gali pradėti eiti tik tuo atveju, jeigu priežiūros institucija neprieštarauja valiutos keityklos operatoriaus vadovo kandidatūrai.


Reikalavimai valiutos keityklos operatoriaus dalyviams, turintiems kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį

Valiutos keityklos operatoriaus dalyviu, turinčiu kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, gali būti tik tas asmuo, kurio tapatybė ar teisinė registracija yra patvirtinta atitinkamais dokumentais.

Valiutos keityklos operatoriaus dalyviu, turinčiu kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, negali būti fizinis asmuo, pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, susijusį su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu jo teistumas nėra išnykęs.

Jeigu valiutos keityklos operatoriaus kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį turi juridinis asmuo, pirmiau nurodyti reikalavimai taikomi juridinio asmens organų, išskyrus dalyvių susirinkimą, nariams.


Įstatymu nustatyti terminai

Priežiūros institucija išnagrinėja pateiktą prašymą dėl įrašymo į Valiutos keityklos operatoriaus sąrašą, informaciją ir dokumentus ir priimti sprendimą dėl asmens įrašymo ar neįrašymo į Valiutos keityklos operatorių sąrašą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų būtinų pateikti dokumentų ir informacijos gavimo dienos.

Prašymo dėl įrašymo į Valiutos keityklos operatorių sąrašą nagrinėjimo metu kilus abejonių, priežiūros institucija turi teisę raštu prašyti asmens pateikti papildomą informaciją ar dokumentus, ištaisyti ar pašalinti nustatytus trūkumus. Tokiu atveju priežiūros institucija sprendimą įrašyti arba neįrašyti asmens į Valiutos keityklos operatorių sąrašą priima ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo papildomos informacijos ar dokumentų pateikimo dienos.

Motyvuotu priežiūros institucijos sprendimu šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.


Įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys valiutos keityklos operatoriaus įrašymą į Valiutos keityklos operatorių sąrašą ir veiklą:

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-25