Lietuvos bankas
Kolekcinė moneta

Lietuvos Katalikų Bažnyčios vaidmeniui neginkluotame pasipriešinime

Kolekcinė moneta

 

Gūdžiu sovietmečiu, kai sovietinio bloko šalių tankai traiškė čekų ir slovakų iliuzijas susikurti „komunizmą su žmogiškuoju veidu“, o iš tikrųjų laidojo jų viltį išsivaduoti iš dusinančių sovietų imperijos gniaužtų, kelios dešimtys Lietuvos kunigų pradėjo, kaip tuomet atrodė, irgi pasmerktą greitai žlugti taikaus protesto akciją už žmogaus teisę laisvai išpažinti savo religinius įsitikinimus ir pagal juos gyventi.

Dabar sunku pasakyti, kas jiems buvo svarbesnis įkvėpimo šaltinis, – įvykiai Prahoje, afroamerikiečių teisių aktyvisto Martino Liuterio Kingo nužudymas ar prieš kelerius metus Vatikano II susirinkime priimta deklaracija Dignitatis Humanae, skelbusi, kad religijos laisvė yra svarbiausia tarp pamatinių žmogaus teisių, kylančių iš krikščioniškos žmogiškojo orumo sampratos.

Nepaisant sovietų režimo pastangų užgniaužti šią Lietuvoje kilusią peticijų, aktualizavusių tikinčiųjų teises, akciją, ji virto gana plačiu sąjūdžiu, sutelkusiu bendram tikslui ne tik didžiąją kunigijos dalį, bet ir pogrindyje veikusias moterų vienuolijas bei būrelį aktyvesnių pasauliečių.

Greitai suvokta, kad tik platesnio užnugario parodymas ir didesnis viešumas gali sudrumsti ciniškų sovietų pareigūnų ramybę. Perėjimą nuo dažnai nematomų pavienių pastangų link garsesnio ir matomesnio kovos už tikinčiųjų teises sąjūdžio paženklino du beveik vienu metu 1972 m. parengti dokumentai – Lietuvos Romos katalikų memorandumas Sovietų Sąjungos generaliniam sekretoriui, pasirašytas daugiau kaip 17 000 žmonių, ir pirmasis savilaidos periodinio žurnalo Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika numeris.

Kolekcinė moneta

Būtent šis leidinys ilgainiui tapo ne tik katalikiškojo neginkluoto pasipriešinimo Lietuvoje pagrindiniu ginklu, bet ir savotišku jo simboliu. Nė vienas savilaidos žurnalas Sovietų Sąjungoje nebuvo leidžiamas taip ilgai ir reguliariai. Nuo pat Kronikos leidybos pradžios aiškiai suvoktas reikalas, kad kiekvienas naujas pasirodęs jos numeris turi kuo greičiau pramušti akylai saugomą „realiai egzistuojančio socializmo“ šalies sieną ir atsidurti Vakaruose. Ne tik tam, kad užsienio žiniasklaida turėtų alternatyvų informacijos apie padėtį sovietijoje šaltinį, bet ir tam, kad lietuviškų radijo programų bangomis Kronikos žinios pasiektų didesnę auditoriją Lietuvoje. Todėl galima teigti, kad tik dėl Kronikos Lietuvoje buvo pažeistas sovietų režimo iki tol turėtas viešosios erdvės monopolis, o tai svariai prisidėjo prie sistemos pamatų klibinimo.

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje buvo pagrindinė neginkluoto pasipriešinimo atrama vėlyvuoju sovietmečiu, nes kiti socialiniai veikėjai, galėję mesti režimui iššūkį, skirtingai nei kitose Vidurio Rytų Europos šalyse, buvo pasyvūs. Inteligentija nedrįso peržengti ezopinio kalbėjimo ribos, studentija buvo gana efektyviai kontroliuojama, o darbininkija – negausi ir etniškai nevienalytė. Katalikų dvasininkai ir praktikuojantys katalikai, nors jų nebuvo itin daug, sovietinėje visuomenėje turėjo mažiausiai ką prarasti. Kita vertus, jie galėjo tikėtis, kad jų balsas bus išgirstas, nes jie buvo visuotinės Romos Katalikų Bažnyčios dalis. Nematomą katalikiškojo pasipriešinimo stuburą Lietuvoje sudarė pogrindyje veikusios vyrų ir moterų vienuolijos. Ypač svarbus buvo pastarųjų vaidmuo: slapta dirbusios seserys rinko parašus po tikinčiųjų peticijomis, medžiagą apie tikinčiųjų teisių pažeidimus, talkino redaguojant, dauginant ir platinant Kroniką bei kitus periodinius savilaidos leidinius, organizavo valdžios nesankcionuotas tikinčiųjų eisenas į Šiluvą, telkė ir globojo jaunimo religinio-tautinio ugdymo grupes. Visa tai buvo svarbus indėlis kuriant režimo nekontroliuojamų socialinių ryšių tinklą, kuris paklojo pagrindą Sąjūdžio sėkmės istorijai.

Prof. dr. Arūnas Streikus

 • Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos
  Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos
  Lietuvos ypatingasis archyvas
 • Prahos gyventojai priešais tanką, susidūrus sovietų kariuomenei ir protestuotojams. 1968 m. rugpjūčio 21 d.
  Prahos gyventojai priešais tanką, susidūrus sovietų kariuomenei ir protestuotojams. 1968 m. rugpjūčio 21 d.
  Libor Hajsky
  Fotografija Alamy Stock Photo

Moneta, skirta Lietuvos Katalikų Bažnyčios vaidmeniui neginkluotame pasipriešinime

Nominalas
5 eurai
Metalas
sidabras Ag 925
Skersmuo
28,70 mm
Masė (svoris)
12,44 g
Monetos paviršiaus kokybė
PROOF
Grafinio projekto autorius
Rūta Ona Čigriejūtė
Monetos briauna
su užrašu „LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS VAIDMUO NEGINKLUOTAME PASIPRIEŠINIME“
Kolekcinė moneta
Išleidimo data
2023 m. rugsėjo 20 d.
Tiražas
2 750 vnt.
Monetos kaina
62,00 Eur su PVM
Moneta nukaldinta
UAB „Lietuvos monetų kalykloje“

Informuojame, kad Lietuvos bankas niekam nesuteikė teisių lankstinukus naudoti kitais nei asmeniniais tikslais, juos tiražuoti ir komerciškai ar kitaip platinti. Tokia veikla be Lietuvos banko sutikimo pažeidžia teisėtus Lietuvos banko interesus.