Lietuvos bankas
Birželio 22

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus ir Valdybos pirmininko pavaduotoja Asta Kuniyoshi dalyvaus Europos  Centrinio Banko Valdančiosios tarybos ne pinigų politikos posėdyje.

Valdančioji taryba nustato euro zonos pinigų politiką. ECB valdančiąją tarybą sudaro Vykdomoji valdyba ir euro zonos šalių nacionalinių centrinių bankų valdytojai. Paprastai Valdančioji taryba posėdžiauja 2 kartus per mėnesį ECB pastate Frankfurte prie Maino, Vokietijoje. Lietuvos banko valdybos pirmininkas dalyvauja ECB valdančiosios tarybos veikloje nuo 2015 m. sausio 1 d.

Paprastai Valdančioji taryba posėdžiauja du kartus per mėnesį ECB pastate Frankfurte prie Maino, Vokietijoje.

Valdančioji taryba vertina ekonomikos ir pinigų raidą ir kas šešias savaites priima sprendimą dėl pinigų politikos. Per kitus posėdžius Valdančioji taryba daugiausia aptaria klausimus, susijusius su kitais ECB ir Eurosistemos uždaviniais ir pareigomis. Siekiant užtikrinti, kad ECB pinigų politikos ir kiti uždaviniai būtų vykdomi atskirai nuo priežiūros uždavinių, rengiami atskiri Valdančiosios tarybos posėdžiai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-22