Lietuvos bankas

Privalomosios atsargos – tai Lietuvoje įsteigtoms kredito įstaigoms taikomas reikalavimas laikyti dalį lėšų centriniame banke. Tai viena iš pinigų politikos priemonių, kuria siekiama stabilizuoti tarpbankines palūkanas.

Privalomųjų atsargų nustatymas ir taikymas

Privalomųjų
atsargų
reikalavimo taikymas

Privalomųjų atsargų reikalavimas taikomas Lietuvos Respublikoje įsteigtoms kredito įstaigoms ir užsienio kredito įstaigų filialams (skyriams), įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

Europos Centrinis Bankas (ECB) skelbia kredito įstaigų, kurioms taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai, sąrašą (žr. ECB svetainėje (anglų k.)).

Privalomųjų
atsargų norma
Kredito įstaigoms taikoma 1 proc. privalomųjų atsargų norma.
Nuo ko skaičiuojamos privalomosios atsargos

Privalomosios atsargos skaičiuojamos nuo vadinamosios privalomųjų atsargų bazės, kurią sudaro indėliai ir išleisti skolos vertybiniai popieriai. Jei kredito įstaiga turi įsipareigojimų, susijusių su tos pačios įstaigos skyriumi arba su tos pačios įstaigos centrine būstine ar registruota būstine, esančia už dalyvaujančių valstybių narių ribų, ji įtraukia šiuos įsipareigojimus į atsargų bazę. Į atsargų bazę neįtraukiami kredito įstaigos turimi įsipareigojimai ECB, Eurosistemos nacionaliniams centriniams bankams ir kredito įstaigoms, kurioms taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai.

Konkretaus privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio privalomųjų atsargų suma apskaičiuojama taikant ECB nustatytą privalomųjų atsargų normą. Nulinė privalomųjų atsargų norma taikoma sutarto nuo 2 m. termino indėliams, įspėjamojo nuo 2 m. laikotarpio indėliams, atpirkimo sandoriams ir išleistiems skolos vertybiniams popieriams, kurių pradinis terminas yra ilgesnis kaip 2 m.

Privalomųjų
atsargų
laikymo
laikotarpiai

ECB skelbia Eurosistemos atsargų laikymo laikotarpių kalendorių prieš 3 mėn. iki einamųjų kalendorinių metų pradžios (žr. ECB svetainėje (anglų k.)).

Lietuvos bankas skelbia savo svetainėje informacinį atsargų laikymo laikotarpių kalendorių (385.3 KB download icon) su privalomųjų atsargų apskaičiavimo, taisymo ir tvirtinimo datomis

Privalomųjų
atsargų apskaičiavimas
ir laikymas

Kredito įstaigų, kurioms Lietuvos bankas taiko pinigų finansų įstaigų balanso išsamios statistinės atskaitomybės reikalavimus, konkretaus laikymo laikotarpio privalomųjų atsargų bazė ir suma apskaičiuojamos pagal mėnesio, einančio 2 mėn. prieš mėnesį, kuriuo prasideda laikymo laikotarpis, Lietuvos banko patvirtintos kredito įstaigos paskutinės balanso statistinės ataskaitos duomenis.

Kredito įstaigų, kurioms Lietuvos bankas netaiko pinigų finansų įstaigos balanso išsamios statistinės atskaitomybės reikalavimų, privalomųjų atsargų bazė ir suma apskaičiuojamos dviem iš eilės laikymo laikotarpiams, kurių pirmasis prasideda trečią mėnesį po ketvirčio, pagal kurio balanso duomenis apskaičiuojamos privalomosios atsargos, pabaigos.

Kredito įstaigos privalo laikytis privalomųjų atsargų reikalavimo ir nustatyta tvarka laikyti privalomąsias atsargas sąskaitose Lietuvos banke.

Privalomųjų atsargų reikalavimui vykdyti taikomas vidurkio metodas.

Lietuvos bankas moka kredito įstaigai atlyginimą už privalomųjų atsargų laikymą. 

Teisinis pagrindas

2021 m. sausio 22 d. Europos Centrinio Banko Reglamentas (ES) 2021/378 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (nauja redakcija) (ECB/2021/1).

2022 m. gruodžio 6 d. Europos Centrinio Banko Reglamentas (ES) 2022/2419, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/378 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2021/1) (ECB/2022/43).

2023 m. rugpjūčio 25 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2023/1679, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/378 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2021/1) (ECB/2023/21)

Lietuvos banko valdybos 2021 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr.03-86 patvirtintos Privalomųjų atsargų apskaičiavimo taisyklės.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-05