Lietuvos bankas
2016-12-13
  • Fotolia_138553582_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Europos bankininkystės institucija (EBI, angl. European Banking Authority, EBA) paskelbė viešą konsultaciją dėl pranešimo apie didelius incidentus gairių projekto (toliau – Gairės).

Atnaujintos mokėjimo paslaugų direktyvos (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB) 96 straipsnyje numatyta, kad didelio operacinio ar saugumo incidento atveju mokėjimo paslaugų teikėjai nepagrįstai nedelsdami informuoja mokėjimo paslaugų teikėjo buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją. EBI, atsižvelgdama į įpareigojimus, numatytus minėtoje direktyvoje, ir bendradarbiaudama su Europos Centriniu Banku, parengė gaires mokėjimo paslaugų teikėjams, kuriose išsamiai aptariami didelių incidentų klasifikavimo kriterijai, pranešimo apie tokius incidentus turinys, formatas (įskaitant standartinio pranešimo šabloną) ir procedūros. Gairėse taip pat apibrėžiami kriterijai, kuriais kompetentingos institucijos turėtų vadovautis vertindamos incidento svarbą, ir numatoma, kokia informacija apie incidentus turėtų būti teikiama kitoms vietos institucijoms.

Pagrindinis konsultacijų tikslas – atsakyti į kilusius klausimus ir surinkti pastabas dėl EBI parengtų Gairių.

Vieša konsultacija dėl Gairių projekto vyks iki 2017 m. kovo 7 d. Su viešai konsultacijai teikiamais dokumentais kviečiame susipažinti ir pasiūlymus teikti EBI interneto svetainėje.