Lietuvos bankas
2022-03-25
11

2022 m. vasario mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. vasario mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo1 464,8 mln. Eur, arba 1,4 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 6,0 %). Ne finansų bendrovių ir namų ūkių3 indėliai per mėnesį sumažėjo atitinkamai 359,0 mln. ir 238,6 mln. Eur, arba 3,8 ir 1,2 proc. (metiniai augimo tempai buvo atitinkamai –2,6 ir 9,4 %), o finansų4 ir valdžios sektorių jie padidėjo atitinkamai 103,1 mln. ir 29,7 mln. Eur. Šių sektorių indėliai 2022 m. vasario pabaigoje sudarė atitinkamai 9,0 mlrd., 20,1 mlrd., 1,1 mlrd. ir 3,3 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos ne finansų bendrovių ir namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo atitinkamai 359,3 mln. ir 195,5 mln. – iki atitinkamai 8,8 mlrd. ir 16,3 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 244,5 mln. Eur, arba 1,0 proc. (metinis augimo tempas sudarė 15,8 %). Paskolos Lietuvos namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms per mėnesį išaugo atitinkamai 152,2 mln. ir 73,2 mln. Eur, arba 1,2 ir 0,8 proc. (metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 13,0 ir 16,4 %), paskolos finansų sektoriui padidėjo 27,4 mln., o valdžios sektoriui jos sumažėjo 8,3 mln. Eur. 2022 m. vasario pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 12,6 mlrd., 9,1 mlrd., 1,5 mlrd. ir 348,1 mln. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir vartojimui per mėnesį padidėjo atitinkamai 153,2 mln. ir 7,9 mln., o paskolos kitiems tikslams sumažėjo 8,9 mln. – iki atitinkamai 10,4 mlrd., 875,4 mln. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų5 palūkanų normos6 per mėnesį padidėjo 0,15 proc. punkto – iki 3,42 proc. Paskolų vartojimui palūkanų normos padidėjo 0,26, o kitiems tikslams ir būstui įsigyti jos sumažėjo atitinkamai 0,40 ir 0,01 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2022 m. vasario mėn. sudarė atitinkamai 8,68, 4,95 ir 2,04 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Vasario mėn. Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose sumažėjo, tačiau metinis augimas sudarė 6,0 proc.
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Vasario mėn. Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose sumažėjo, tačiau metinis augimas sudarė 6,0 proc.
 
3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Vasario mėn. Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose sumažėjo, tačiau metinis augimas sudarė 6,0 proc.
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Vasario mėn. Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose sumažėjo, tačiau metinis augimas sudarė 6,0 proc.

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

4 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

5 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

6 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (110.6 KB download icon)