Lietuvos bankas
2020-03-26
11

2020 m. vasario mėn. pinigų finansų įstaigų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. vasario mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo1 424,3 mln., o per paskutinius 12 mėn. – 2,9 mlrd. Eur (iki 25,2 mlrd. Eur mėnesio pabaigoje). Valdžios sektoriaus, namų ūkių2, finansų sektoriaus3 ir ne finansų bendrovių indėliai per mėnesį padidėjo atitinkamai 155,7 mln., 153,1 mln., 105,4 mln. ir 10,0 mln. Eur. Šių sektorių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 2,6 mlrd., 15,2 mlrd., 728,0 mln. ir 6,7 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

Lietuvos namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 148,4 mln., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 78,8 mln. – iki atitinkamai 11,2 mlrd. ir 6,2 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 35,8 mln. – iki 20,5 mlrd. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams padidėjo 67,7 mln., o paskolos finansų sektoriui, valdžios sektoriui ir ne finansų bendrovėms sumažėjo atitinkamai 22,0 mln., 7,6 mln. ir 2,4 mln. Eur. Mėnesio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 10,5 mlrd., 1,1 mlrd., 354,8 mln. ir 8,5 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir vartojimui padidėjo atitinkamai 73,7 mln. ir 12,9 mln., o paskolos kitiems tikslams sumažėjo 18,9 mln. – iki atitinkamai 8,6 mlrd., 779,5 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 3 pav.).

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
 
3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

Pranešimo pdf versija (128.9 KB download icon)