Lietuvos bankas
2023-07-26
11

2023 m. biželio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. birželio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo1 300,6 mln. Eur, arba 0,8 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 10,7 %): ne finansų bendrovių indėliai sumažėjo 348,3 mln. Eur, arba 3,2 proc., o namų ūkių jie išaugo 207,0 mln. Eur, arba 1,0 proc. (jų metinis augimo tempas sudarė atitinkamai 17,9 % ir 6,9 %). Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 10,4 mlrd. ir 21,5 mlrd. Eur. Birželio mėn. taip pat sumažėjo valdžios sektoriaus ir finansų sektoriaus3 indėliai: atitinkamai 104,7 mln. Eur (iki 4,1 mlrd. Eur) ir 54,6 mln. Eur (iki 891,3 mln. Eur) (žr. 1 pav.);

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Toliau didėja Lietuvos namų ūkių indėliai ir paskolos

Lietuvos ne finansų bendrovių ir namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo atitinkamai 781,4 mln. ir 111,4 mln. Eur, arba atitinkamai 8,2 ir 0,7 proc. Mėnesio pabaigoje šių sektorių vienadienių indėlių likučiai sudarė atitinkamai 8,7 mlrd. ir 16,1 mlrd. Eur. Ne finansų bendrovių ir namų ūkių sutarto termino indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 439,4 mln. ir 317,3 mln. Eur – iki atitinkamai 1,6 mlrd. ir 5,2 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 112,5 mln. Eur, arba 0,4 proc. (metinis augimo tempas buvo 8,8 %). Paskolos Lietuvos namų ūkiams išaugo 113,8 mln. Eur, arba 0,8 proc., o ne finansų bendrovėms sumažėjo 3,3 mln. Eur (metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 8,8 ir 7,2 %). Paskolos finansų sektoriui sumažėjo 2,7 mln., o valdžios sektoriui padidėjo 4,6 mln. Eur. 2023 m. birželio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 14,1 mlrd., 10,1 mlrd., 2,2 mlrd. ir 334,4 mln. Eur (žr. 2 pav.);

2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Toliau didėja Lietuvos namų ūkių indėliai ir paskolos

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį išaugo atitinkamai 81,7 mln., 17,1 mln. ir 14,9 mln. Eur, arba 0,7, 1,7 ir 1,2 proc. – iki atitinkamai 11,8 mlrd., 1,0 mlrd. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 3 pav.). Paskolų būstui įsigyti ir vartojimui metinis augimo tempas buvo atitinkamai 9,3 ir 17,5, o paskolos kitiems tikslams per metus sumažėjo 0,7 proc.;

3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Toliau didėja Lietuvos namų ūkių indėliai ir paskolos

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį padidėjo 0,06 proc. punkto – iki 6,60 proc. Paskolų būstui įsigyti palūkanų normos pakilo 0,19, paskolų vartojimui palūkanų normos nesikeitė, o kitiems tikslams sumažėjo 0,04 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2023 m. birželio mėn. sudarė atitinkamai 5,58, 9,43 ir 7,5 proc. (žr. 4 pav.);

4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Toliau didėja Lietuvos namų ūkių indėliai ir paskolos

namų ūkių sutarto termino indėlių kredito įstaigose naujų susitarimų palūkanų normos per mėnesį padidėjo 0,01 proc. punkto – iki 3,26 proc. Indėlių iki 1 mėn. palūkanų normos padidėjo 0,02, nuo 1 iki 6 mėn. nesikeitė, nuo 6 mėn. iki 1 m. ir nuo 1 iki 2 m. padidėjo atitinkamai 0,08 ir 0,03, o nuo 2 m. sumažėjo 0,12 proc. punkto. Šių indėlių palūkanų normos 2023 m. birželio mėn. sudarė atitinkamai 0,05, 2,59, 3,45, 3,72 ir 3,79 proc. (žr. 5 pav.).

5 pav. Namų ūkių sutarto termino indėlių naujų susitarimų palūkanų normos
Toliau didėja Lietuvos namų ūkių indėliai ir paskolos

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos ar indėlio palūkanų norma, ir esamų paskolų ar indėlių, kurių sąlygos yra persvarstytos, sutartis. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito. Nauji indėlių susitarimai neapima automatinio esamų indėlių sutarčių sąlygų persvarstymo.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (134.1 KB download icon)