Lietuvos bankas
2022-09-27
11

2022 m. rugpjūčio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. rugpjūčio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo1 658,9 mln. Eur, arba 2,6 proc. (metinis augimo tempas2 sudarė 16,8 %). Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms per mėnesį išaugo 476,8 mln., arba 5,0 proc., o namų ūkiams3 – 145,4 mln. Eur, arba 1,1 proc. (metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 19,9 ir 12,0 %). Paskolos finansų sektoriui4 padidėjo 39,3 mln., o valdžios sektoriui jos sumažėjo 2,6 mln. Eur. 2022 m. rugpjūčio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 10,1 mlrd., 13,3 mlrd., 1,9 mlrd. ir 330,9 mln. Eur (žr. 1 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 110,9 mln., 17,9 mln. ir 16,6 mln. – iki atitinkamai 11,0 mlrd., 901,2 mln. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 600,8 mln. Eur, arba 1,8 proc. (metinis augimo tempas buvo 4,7 %). Ne finansų bendrovių indėliai padidėjo 475,6 mln., arba 5,3 proc., o jų metinis augimo tempas buvo neigiamas (–0,1 %). Namų ūkių indėliai per mėnesį sumažėjo 38,2 mln. Eur, arba 0,2 proc., o jų metinis augimo tempas buvo teigiamas (3,7 %). Finansų ir valdžios sektorių indėliai per mėnesį padidėjo atitinkamai 161,8 mln. ir 1,7 mln. – iki atitinkamai 1,1 mlrd. ir 3,7 mlrd. Eur. Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai 2022 m. rugpjūčio pabaigoje sudarė atitinkamai 9,5 mlrd. ir 20,3 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

Lietuvos ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 475,6 mln., o namų ūkių jie sumažėjo 21,0 mln. – iki atitinkamai 9,2 mlrd. ir 16,6 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų5 palūkanų normos6 per mėnesį pakilo 0,21 proc. punkto – iki 4,15 proc. Paskolų būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams palūkanų normos padidėjo atitinkamai 0,28, 0,02 ir 0,64 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2022 m. rugpjūčio mėn. sudarė atitinkamai 2,74, 8,94 ir 5,92 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Rugpjūčio mėn. padidėjo kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Rugpjūčio mėn. padidėjo kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams
 

3 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)

Rugpjūčio mėn. padidėjo kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Rugpjūčio mėn. padidėjo kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.
2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.
3 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.
4 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.
5 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir sutartis esamų paskolų, kurių sąlygos yra persvarstytos. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.
6 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (110.9 KB download icon)