Lietuvos bankas
2019-05-14
11

Lietuvos bankas – kompetentinga ir objektyvi institucija, veiksmingai prižiūrinti finansų rinką. Taip mano absoliuti dauguma mūsų šalies finansų rinkos dalyvių, išsakiusių savo nuomonę tyrimo, kuriuo vertinama Lietuvos banko Priežiūros tarnybos veikla, metu.

„Prižiūrėdamas finansų rinką ir siekdamas maksimalaus jos veiksmingumo, Lietuvos bankas pasirinko konstruktyvios partnerystės su rinkos dalyviais kelią. Esame įsitikinę, kad tai yra efektyviausias būdas bendradarbiauti su rinkos dalyviais siekiant tiek sektoriaus patikimumo, tiek vartotojų interesų apsaugos,“ – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.  

Jo teigimu, įgyvendinant priežiūros reikalavimus, ypatingas dėmesys skiriamas jų aiškumui bei veiklos trukdžių šalinimui, todėl atsisakoma perteklinių, prasmės netekusių reikalavimų, mažinama administracinė našta. Rinkos dalyviai tai pastebi ir vertina teigiamai. Pavyzdžiui, manančiųjų, kad Lietuvos finansų rinką reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra perteklinių reikalavimų, po ankstesnės apklausos išaugo du kartus – nuo 10 iki 20 proc. visų apklaustųjų. 

Apklausoje dalyvavo 285 prižiūrimų finansų rinkos dalyvių atstovai, beveik 85 proc. jų mano, kad Lietuvos banko vykdoma priežiūra yra greičiau arba labai veiksminga. Priežiūros tarnybos darbu patenkinti 65 proc. apklaustųjų. Vertinant konkrečias sritis, daugiausia teigiamų vertinimų teko riziką ribojančiai bei finansinių paslaugų ir rinkų priežiūrai – abi šias sritis teigiamai įvertino 74 proc. respondentų. Inspektavimų ir tyrimų veiklą teigiamai įvertino 66, licencijavimo veiklą – 64, teisėkūros ir reguliavimo sritį – 61, ginčų ir skundų nagrinėjimą – 56 proc. respondentų.

Absoliuti dauguma apklaustųjų atsakė, kad Priežiūros tarnyba gerai arba labai gerai išmano finansų rinką, konkrečių prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklos specifiką ir rizikas. Teigiamai jie įvertino ir tai, kaip Priežiūros tarnyba prižiūri konkrečiai jų įmonę.

Finansų rinkos dalyviai prašė plėtoti neformalų bendravimą – pageidavo greitų ir paprastų atsakymų vieno langelio principu. Tiesa, apklausa parodė, kad jau dabar daugiau nei 70 proc. atvejų neformalios konsultacijos atitinka vėliau pateikiamą formalų atsakymą.

V. Valvonis akcentavo, kad kas dvejus metus atliekama rinkos dalyvių apklausa yra svarbi priemonė tobulinant Priežiūros tarnybos darbą – apklausos metu gauti pasiūlymai yra atidžiai vertinami ir pritaikomi, jei skatina pokyčius, kurie gali būti naudingi rinkai ir visuomenei. 

Siekdamas konstruktyvaus dialogo su finansų rinkos dalyviais, Lietuvos bankas skelbia išankstinius numatomų patikrinimų planus, įvardija numatomus keisti ar priimti teisės aktus, rengia gaires ir skelbia viešas konsultacijas aktualiais klausimais, aktyviai konsultuoja rinkos dalyvius. Pernai Lietuvos bankas įdiegė išmaniąją e. licencijavimo priemonę, kuri potencialiems finansų rinkos dalyviams leidžia nuotoliniu būdu greičiau, paprasčiau ir pigiau pateikti paraišką gauti licenciją. Inovatyvius finansinius produktus kuriančios finansinių technologijų (FinTech) įmonės gali juos išbandyti Lietuvos banko bandomojoje finansinių inovacijų aplinkoje (angl. regulatory sandbox).

Strateginėse 2017–2020 m. veiklos kryptyse Lietuvos bankas numato tapti inovacijas ir tvarų finansų rinkos augimą skatinančiu finansų sektoriaus partneriu, sukurti pažangią ir patrauklią finansų sektoriaus reguliacinę ir priežiūrinę aplinką.

Finansų rinkos dalyvių apklausa apie Lietuvos banko vykdomą priežiūros veiklą (1.1 MB download icon)