Lietuvos bankas
2012-03-15

Lietuvos banko valdyba Priežiūros tarnybai ir jos dviem departamentams pagal kompetenciją pavedė spręsti kai kuriuos finansų įstaigų priežiūros klausimus. Tokias galimybes numato Lietuvos banko įstatymas.

Lietuvos banko valdyba Priežiūros tarnybai ir jos dviem departamentams pagal kompetenciją pavedė spręsti kai kuriuos finansų įstaigų priežiūros klausimus. Tokias galimybes numato Lietuvos banko įstatymas.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įgaliota prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams, išskyrus bankus, Centrinę kredito uniją, draudimo įmones, užsienio bankų, draudimo įmonių filialus, įsteigtus Lietuvos Respublikoje, taikyti įstatymų nustatytas poveikio priemones, duoti nurodymus, įpareigojimus, taikyti draudimus ir kitas priemones.

Priežiūros tarnybai taip pat pavesta spręsti klausimus dėl licencijų, leidimų, sutikimų, pritarimų, neprieštaravimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo (galiojimo panaikinimo), išskyrus tam tikrus atvejus.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamentas galės išduoti leidimus įregistruoti prižiūrimo finansų rinkos dalyvio įstatų (nuostatų) pakeitimus (pritarti įstatų pakeitimams, juos derinti), išskyrus leidimus įregistruoti įstatų pakeitimus dėl įstatinio kapitalo dydžio išdavimo. Riziką ribojančios priežiūros departamentas taip pat išduos leidimus rinkti arba skirti prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovus (išskyrus bankų, Centrinės kredito unijos, draudimo įmonių, užsienio bankų, draudimo įmonės filialų). Riziką ribojančios priežiūros departamentas galės šiuos leidimus panaikinti.

Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentui Lietuvos banko valdyba pavedė spręsti klausimus dėl finansų maklerio licencijos išdavimo ir jos galiojimo panaikinimo, įskaitant sprendimus dėl asmens turimos kvalifikacijos pripažinimo tinkama vykdyti finansų maklerio funkcijas. Departamentas taip pat spręs klausimus dėl fizinių asmenų įrašymo į draudimo brokerių sąrašą ar išbraukimo iš jo, draudimo brokerio pažymėjimo išdavimo ir laikino jo galiojimo sustabdymo, pensijų kaupimo veiklos reklamos turinio ir formos išankstinio suderinimo.

Lietuvos banko valdybos nutarimas nebus taikomas atliekant mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų operatorių priežiūrą ir kitas atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo Lietuvos bankui priskirtas funkcijas.

Atsižvelgiant į Priežiūros tarnybai suteiktus įgaliojimus, atitinkamai pakeisti Lietuvos banko nutarimai, kuriuose buvo tiesiogiai nustatyta, kad tam tikrus su kredito įstaigų, kitų subjektų priežiūra susijusius klausimus sprendė tik Lietuvos banko valdyba.

Pagal šiandien priimtą nutarimą, Lietuvos banko valdyba ir toliau spręs pagrindinius finansų rinkos dalyvių licencijavimo, bankams, Centrinei kredito unijai, draudimo įmonėms, užsienio bankų, draudimo įmonių filialams, taikytinų poveikio priemonių ir kitus svarbiausius su finansų rinkų priežiūra susijusius klausimus. Be to, nustatyta, jog Lietuvos banko valdybai išlieka teisė spręsti bet kurį Lietuvos banko struktūriniams padaliniams pavestą spręsti klausimą.

Šių metų pradžioje veiklą pradėjęs naujas Lietuvos banko padalinys – Priežiūros tarnyba prižiūri komercinius bankus ir kitas kredito bei mokėjimų įstaigas, vertybinių popierių ir draudimo rinkas, nagrinėja vartotojų bei finansų įstaigų ginčus. Šias funkcijas iki tol atliko likviduojamos Vertybinių popierių ir Draudimo priežiūros komisijos, Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentas. Už vartotojų ir finansų institucijų ginčų nagrinėjimą buvo atsakingos Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba bei Draudimo priežiūros komisija.