Lietuvos bankas
2023-10-25
11

2023 m. rugsėjo mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. rugsėjo mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo1 124,5 mln. Eur, arba 0,3 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 7,7 %). Ne finansų bendrovių indėliai sumažėjo 107,3 mln. Eur, arba 1,0 proc., o namų ūkių jie padidėjo 62,3 mln. Eur, arba 0,3 proc. (šių sektorių metinis augimo tempas sudarė atitinkamai 13,3 ir 5,9 %). Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 10,6 mlrd. ir 21,5 mlrd. Eur. Rugsėjo mėn. valdžios sektoriaus indėliai sumažėjo 80,4 mln., o finansų sektoriaus3 jie padidėjo 0,9 mln. Eur – atitinkamai iki 4,4 mlrd. ir 839,6 mln. Eur (žr. 1 pav.);

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Per rugsėjo mėn. Lietuvos namų ūkių sutarto termino indėliai padidėjo 4,0 proc.

Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo atitinkamai 165,8 mln. ir 156,4 mln. Eur, arba 1,1 ir 1,8 proc. Mėnesio pabaigoje šių sektorių vienadienių indėlių likučiai sudarė atitinkamai 15,4 mlrd. ir 8,7 mlrd. Eur. Namų ūkių ir ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 227,2 mln. ir 50,8 mln. Eur, arba 4,0 ir 3,0 proc. Šių sektorių sutarto termino indėlių likučiai sudarė atitinkamai 6,0 mlrd. ir 1,8 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 267,3 mln. Eur, arba 1,0 proc. (metinis augimo tempas buvo 3,2 %). Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams išaugo atitinkamai 147,4 mln. ir 76,2 mln. Eur, arba 1,4 ir 0,5 proc. (metiniai augimo tempai sudarė 3,2 ir 7,3 %). Paskolos finansų sektoriui padidėjo 45,7 mln., o valdžios sektoriui sumažėjo 2,0 mln. Eur. 2023 m. rugsėjo pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 10,5 mlrd., 14,4 mlrd., 1,5 mlrd. ir 342,1 mln. Eur (žr. 2 pav.);

2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Per rugsėjo mėn. Lietuvos namų ūkių sutarto termino indėliai padidėjo 4,0 proc.

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį išaugo atitinkamai 54,3 mln., 17,1 mln. ir 4,8 mln. Eur, arba 0,5, 1,6 ir 0,4 proc., – iki 12,0 mlrd., 1,1 mlrd. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 3 pav.). Paskolų būstui įsigyti ir vartojimui metinis augimo tempas buvo atitinkamai 7,6 ir 18,1, o paskolos kitiems tikslams per metus sumažėjo 2,3 proc.;

3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Per rugsėjo mėn. Lietuvos namų ūkių sutarto termino indėliai padidėjo 4,0 proc.

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį sumažėjo 0,07 proc. punkto – iki 6,93 proc. Paskolų būstui įsigyti palūkanų normos pakilo 0,05, o vartojimui ir kitiems tikslams sumažėjo atitinkamai 0,12 ir 0,29 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2023 m. rugsėjo mėn. sudarė atitinkamai 5,80, 9,65 ir 7,53 proc. (žr. 4 pav.);

4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Per rugsėjo mėn. Lietuvos namų ūkių sutarto termino indėliai padidėjo 4,0 proc.

namų ūkių sutarto termino indėlių kredito įstaigose naujų susitarimų palūkanų normos per mėnesį padidėjo 0,14 proc. punkto – iki 3,45 proc. Indėlių iki 1 mėn., nuo 1 iki 6 mėn. bei nuo 6 mėn. iki 1 m. palūkanų normos pakilo atitinkamai 0,24, 0,20 ir 0,21 proc. punkto. Indėlių nuo 1 iki 2 m. ir nuo 2 m. palūkanų normos sumažėjo atitinkamai 0,17 ir 0,20 proc. punkto. Šių indėlių palūkanų normos 2023 m. rugsėjo mėn. sudarė atitinkamai 0,51, 2,82, 3,72, 3,86 ir 3,84 proc. (žr. 5 pav.).

5 pav. Namų ūkių sutarto termino indėlių naujų susitarimų palūkanų normos
Per rugsėjo mėn. Lietuvos namų ūkių sutarto termino indėliai padidėjo 4,0 proc.

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos ar indėlio palūkanų norma, ir esamų paskolų ar indėlių, kurių sąlygos yra persvarstytos, sutartis. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito. Nauji indėlių susitarimai neapima automatinio esamų indėlių sutarčių sąlygų persvarstymo.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (112.5 KB download icon)