Lietuvos bankas
2023-09-27
11

2023 m. rugpjūčio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2023 m. rugpjūčio mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo1 283,6 mln. Eur, arba 1,1 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 3,1 %). Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams išaugo atitinkamai 141,0 mln. ir 89,8 mln. Eur, arba 1,4 ir 0,6 proc. (metiniai augimo tempai sudarė 2,8 ir 7,6 %). Paskolos finansų sektoriui3 ir valdžios sektoriui padidėjo atitinkamai 46,5 mln. ir 6,2 mln. Eur. 2023 m. rugpjūčio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 10,3 mlrd., 14,3 mlrd., 1,4 mlrd. ir 344,1 mln. Eur (žr. 1 pav.);

1 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Per rugpjūčio mėn. kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams padidėjo 1,1 proc.

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį išaugo atitinkamai 63,6 mln., 24,1 mln. ir 2,2 mln. Eur, arba 0,5, 2,3 ir 0,2 proc., – iki 11,9 mlrd., 1,1 mlrd. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 2 pav.). Paskolų būstui įsigyti ir vartojimui metinis augimo tempas buvo atitinkamai 8,1 ir 17,5, o paskolos kitiems tikslams per metus sumažėjo 2,7 proc.;

2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Per rugpjūčio mėn. kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams padidėjo 1,1 proc.

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 243,3 mln. Eur, arba 0,7 proc. (metinis augimo tempas buvo 8,6 %): ne finansų bendrovių indėliai išaugo 184,0 mln. Eur, arba 1,8 proc., o namų ūkių jie sumažėjo 57,6 mln. Eur, arba 0,3 proc. (šių sektorių metinis augimo tempas sudarė atitinkamai 13,3 % ir 6,2 %). Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 10,7 mlrd. ir 21,5 mlrd. Eur. Rugpjūčio mėn. valdžios sektoriaus indėliai padidėjo 160,2 mln., o finansų sektoriaus jie sumažėjo 43,3 mln. Eur – atitinkamai iki 4,5 mlrd. ir 830,3 mln. Eur (žr. 3 pav.);

3 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Per rugpjūčio mėn. kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams padidėjo 1,1 proc.

Lietuvos namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo 282,1 mln. Eur, arba 1,8 proc., o ne finansų bendrovių jie padidėjo 204,5 mln. Eur, arba 2,4 proc. Mėnesio pabaigoje šių sektorių vienadienių indėlių likučiai sudarė atitinkamai 15,6 mlrd. ir 8,9 mlrd. Eur. Namų ūkių ir ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 225,4 mln. ir 6,0 mln. Eur, arba 4,1 ir 0,4 proc. Šių sektorių sutarto termino indėlių likučiai sudarė atitinkamai 5,7 mlrd. ir 1,7 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį padidėjo 0,02 proc. punkto – iki 7,01 proc. Paskolų būstui įsigyti ir vartojimui palūkanų normos pakilo atitinkamai 0,05, 0,02, o kitiems tikslams jos sumažėjo 1,04 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2023 m. rugpjūčio mėn. sudarė atitinkamai 5,75, 9,77 ir 7,82 proc. (žr. 4 pav.);

4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Per rugpjūčio mėn. kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams padidėjo 1,1 proc.

namų ūkių sutarto termino indėlių kredito įstaigose naujų susitarimų palūkanų normos per mėnesį padidėjo 0,05 proc. punkto – iki 3,30 proc. Visų terminų (iki 1 mėn., nuo 1 iki 6 mėn., nuo 6 mėn. iki 1 m., nuo 1 iki 2 m. ir nuo 2 m.) indėlių palūkanų normos didėjo: atitinkamai 0,18, 0,04, 0,03, 0,18 ir 0,29 proc. punkto. Šių indėlių palūkanų normos 2023 m. rugpjūčio mėn. sudarė atitinkamai 0,27, 2,62, 3,50, 4,03 ir 4,04 proc. (žr. 5 pav.).

5 pav. Namų ūkių sutarto termino indėlių naujų susitarimų palūkanų normos
Per rugpjūčio mėn. kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams padidėjo 1,1 proc.

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos ar indėlio palūkanų norma, ir esamų paskolų ar indėlių, kurių sąlygos yra persvarstytos, sutartis. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito. Nauji indėlių susitarimai neapima automatinio esamų indėlių sutarčių sąlygų persvarstymo.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (112.5 KB download icon)