Lietuvos bankas
2024-05-29
11

2024 m. balandžio mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2024 m. kovo mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį sumažėjo1 707,3 mln. Eur, arba 1,8 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 4,3 %). Namų ūkių indėliai padidėjo 189,5 mln. Eur, arba 0,8 proc., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 315,5 mln. Eur, arba 3,0 proc. (šių sektorių metiniai augimo tempai sudarė atitinkamai 7,7 ir –3,3 %). Namų ūkių ir ne finansų bendrovių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 22,8 mlrd. ir 10,3 mlrd. Eur. Balandžio mėn. valdžios ir finansų3 sektorių indėliai sumažėjo atitinkamai 533,0 mln. ir 48,4 mln., o mėnesio pabaigoje sudarė 4,5 mlrd. ir 1,1 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Per 2024 m. balandžio mėn. Lietuvos ne finansų bendrovių indėliai sumažėjo 3 proc.

Lietuvos namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 152,7 mln. Eur, arba 1,0 proc., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 285,6 mln. Eur, arba 3,3 proc. Mėnesio pabaigoje šių sektorių vienadienių indėlių likučiai sudarė atitinkamai 15,5 mlrd. ir 8,4 mlrd. Eur. Namų ūkių sutarto termino indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 40,0 mln. Eur, arba 0,6 proc. Ne finansų bendrovių jie sumažėjo 29,5 mln. Eur, arba 1,7 proc. Šių indėlių likučiai sudarė atitinkamai 7,2 mlrd. ir 1,8 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 142,4 mln. Eur, arba 0,5 proc. (metinis augimo tempas buvo 4,3 %). Paskolos Lietuvos namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms išaugo atitinkamai 102,7 mln. Eur, arba 0,7 proc., ir 24,8 mln. Eur, arba 0,2 proc. (metiniai augimo tempai sudarė atitinkamai 6,7 ir 7,6 %). Paskolos finansų ir valdžios sektoriams taip pat padidėjo: atitinkamai 9,2 ir 5,7 mln. Eur. 2024 m. balandžio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 14,8 mlrd., 10,9 mlrd., 1,5 mlrd. ir 356,9 mln. Eur (žr. 2 pav.);

2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Per 2024 m. balandžio mėn. Lietuvos ne finansų bendrovių indėliai sumažėjo 3 proc.

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį išaugo atitinkamai 76,7 mln., 21,9 mln. ir 4,1 mln. Eur, arba 0,6, 1,9 ir 0,3 proc. Šių paskolų likučiai balandžio mėn. sudarė atitinkamai 12,4 mlrd., 1,2 mlrd. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 3 pav.), o metiniai augimo tempai – 6,0, 20,8 ir 2,3 proc.;

3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Per 2024 m. balandžio mėn. Lietuvos ne finansų bendrovių indėliai sumažėjo 3 proc.

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį sumažėjo 0,04 proc. punkto – iki 6,81 proc. Paskolų būstui įsigyti palūkanų normos sumažėjo 0,09, vartojimui padidėjo 0,10, o kitiems tikslams sumažėjo 0,06 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2024 m. balandžio mėn. sudarė atitinkamai 5,58, 9,77 ir 7,51 proc. (žr. 4 pav.);

4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Per 2024 m. balandžio mėn. Lietuvos ne finansų bendrovių indėliai sumažėjo 3 proc.

namų ūkių sutarto termino indėlių kredito įstaigose naujų susitarimų palūkanų normos per mėnesį sumažėjo 0,04 proc. punkto – iki 3,42 proc. Sutarto termino indėlių iki 1 mėn. ir nuo 1 iki 6 mėn. palūkanų normos padidėjo atitinkamai 0,72 ir 0,06, nuo 6 mėn. iki 1 m. sumažėjo 0,12, o indėlių nuo 1 m. iki 2 m. ir nuo 2 m. palūkanų normos padidėjo atitinkamai 0,01 ir 0,11 proc. punkto. Šių indėlių palūkanų normos 2024 m. balandžio mėn. sudarė atitinkamai 1,72, 3,02, 3,58, 3,80 ir 4,07 proc. (žr. 5 pav.).

5 pav. Namų ūkių sutarto termino indėlių naujų susitarimų palūkanų normos
Per 2024 m. balandžio mėn. Lietuvos ne finansų bendrovių indėliai sumažėjo 3 proc.

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos ar indėlio palūkanų norma, ir esamų paskolų ar indėlių, kurių sąlygos yra persvarstytos, sutartis. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito. Nauji indėlių susitarimai neapima automatinio esamų indėlių sutarčių sąlygų persvarstymo.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (115.7 KB download icon)