Lietuvos bankas
2012-03-15

Atsižvelgdama į naujus Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos) reikalavimus, Lietuvos banko valdyba pakeitė Leidimo taikyti vidaus reitingais pagrįstą kredito rizikos vertinimo ir pažangųjį operacinės rizikos vertinimo metodą išdavimo tvarką. Tvarka nustatyta Lietuvos banko licenciją turintiems bankams ir Centrinei kredito unijai ar finansinei grupei priklausančio globojančio (patronuojančio) banko grupei, norintiems taikyti pagrindinį arba pažangųjį vidaus reitingais pagrįstą kredito rizikos vertinimo metodą (IRB metodą) ir (arba) pažangųjį operacinės rizikos vertinimo metodą (AMA metodą) skaičiuojant kapitalo pakankamumą.

Šiandien papildytame dokumente nustatyta, kad taikantys arba planuojantys taikyti AMA metodą bankai, neturintys globojančių (patronuojančių) bankų kitose ES valstybėse narėse, turi parengti AMA metodo pakeitimų politiką, kuria vadovaujantis būtų įgyvendinami AMA metodo pakeitimai, įskaitant jų patikimumo vertinimą, tinkamą dokumentavimą, atsakomybės pasiskirstymą ir nepriklausomą AMA metodo pakeitimų peržiūrą. Nurodyti reikalavimai, kaip bankas turėtų suklasifikuoti galimus AMA metodo pakeitimus pagal jų svarbą į nustatytas kategorijas, ir galimi kriterijai, kuriais remiantis bankas turėtų atlikti tokį klasifikavimą.

Bankai, turintys patronuojančius bankus kitose ES valstybėse narėse, gavę leidimą taikyti AMA metodą finansinėje grupėje, atskiros AMA pakeitimų politikos nerengs, tačiau turės įrodyti, kad sugebės taikyti finansinės grupės AMA pakeitimų politiką.

Dokumente apibrėžti galimi Lietuvos banko veiksmai priklausomai nuo planuojamų AMA pakeitimų reikšmingumo. Tais atvejais, kai bankas planuoja įdiegti AMA metodo papildymus arba reikšmingus pakeitimus, būtina gauti išankstinį Lietuvos banko leidimą. Bankui papildomai gali būti nurodyta patobulinti AMA metodo pakeitimus arba atlikti paralelinį kapitalo poreikio skaičiavimą, kad būtų galima įvertinti kiekybinį AMA metodo pakeitimų poveikį kapitalo bazei. Svarbiems AMA metodo pakeitimams įgyvendinti leidimo nereikia, tačiau būtina gauti Lietuvos banko atsakymą, kad jis neprieštarauja pakeitimų įgyvendinimui. Nežymūs AMA metodo pakeitimai gali būti įgyvendinami be išankstinio leidimo ar Lietuvos banko atsakymo dėl neprieštaravimo jų įgyvendinimui, apie juos kartą per metus informuojant Lietuvos banką.