Lietuvos bankas
2020-10-27
11

2020 m. rugsėjo mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2020 m. rugsėjo mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo1 84,4 mln. – iki 20,1 mlrd. Eur. Paskolos Lietuvos namų ūkiams2 ir ne finansų bendrovėms padidėjo atitinkamai 69,7 mln. ir 19,5 mln., o paskolos valdžios ir finansų3 sektoriams sumažėjo atitinkamai 2,5 mln. ir 2,2 mln. Eur. Mėnesio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 10,9 mlrd., 7,8 mlrd., 328,0 mln. ir 1,1 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti ir vartojimui padidėjo atitinkamai 68,2 mln. ir 2,0 mln., o paskolos kitiems tikslams sumažėjo 0,6 mln. – iki atitinkamai 8,9 mlrd., 745,4 mln. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 2 pav.);

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 448,7 mln., o per paskutinius 12 mėn. – 5,8 mlrd. Eur (iki 28,8 mlrd. Eur mėnesio pabaigoje). Namų ūkių, valdžios sektoriaus, finansų sektoriaus ir ne finansų bendrovių indėliai padidėjo atitinkamai 195,0 mln., 114,8 mln., 99,5 mln. ir 39,4 mln. Eur. Šių sektorių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 16,6 mlrd., 3,3 mlrd., 816,3 mln. ir 8,1 mlrd. Eur (žr. 3 pav.);

Lietuvos namų ūkių ir ne finansų bendrovių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atirinkamai 187,0 mln. ir 56,6 mln. – iki atitinkamai 12,7 mlrd. ir 7,9 mlrd. Eur;

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį sumažėjo 0,06 proc. p. – iki 3,61 proc. Paskolų vartojimui, būstui įsigyti ir kitiems tikslams palūkanų normos padidėjo atitinkamai 0,16, 0,01 ir 0,49 proc. p. Šių paskolų palūkanų normos rugsėjo mėn. sudarė atitinkamai 8,58, 2,33 ir 6,11 proc. (žr. 4 pav.).

1 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Padidėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Padidėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams
 
3 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Padidėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams
 
4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
(procentai per metus)
Padidėjo Lietuvos kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Namų ūkių sektorių sudaro namų ūkiai ir jiems paslaugas teikiančios ne pelno institucijos.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos palūkanų norma, ir esamų paskolų sutarčių sąlygų persvarstymą. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (105.7 KB download icon)