Lietuvos bankas
2024-06-27
11

2024 m. gegužės mėn. pinigų finansų įstaigų balansas ir palūkanų normos

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2024 m. gegužės mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis, kurie rodo, kad:

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo1 618,7 mln. Eur, arba 1,6 proc. (metinis augimo tempas2 buvo 5,8 %). Namų ūkių indėliai padidėjo 152,2 mln. Eur, arba 0,7 proc., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 127,5 mln. Eur, arba 1,2 proc. (šių sektorių metiniai augimo tempai sudarė atitinkamai 7,9 ir –4,8 %). Namų ūkių ir ne finansų bendrovių indėliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 23,0 mlrd. ir 10,2 mlrd. Eur. Gegužės mėn. valdžios ir finansų3 sektorių indėliai padidėjo atitinkamai 479,0 mln. ir 115,1 mln. Eur, o mėnesio pabaigoje sudarė 5,0 mlrd. ir 1,2 mlrd. Eur (žr. 1 pav.);

1 pav. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Nuo metų pradžios Lietuvos ne finansų bendrovių indėliai kredito įstaigose toliau mažėja
 
Lietuvos namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 119,3 mln. Eur, arba 0,8 proc., o ne finansų bendrovių jie sumažėjo 143,5 mln. Eur, arba 1,7 proc. Mėnesio pabaigoje šių sektorių vienadienių indėlių likučiai sudarė atitinkamai 15,6 mlrd. ir 8,3 mlrd. Eur. Namų ūkių ir ne finansų bendrovių sutarto termino indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 28,1 mln. ir 19,8 mln. Eur, arba 0,4 ir 1,1 proc. Šių indėlių likučiai sudarė atitinkamai 7,2 mlrd. ir 1,8 mlrd. Eur;
kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 277,3 mln. Eur, arba 1,0 proc. (metinis augimo tempas buvo 5,0 %). Paskolos Lietuvos namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms išaugo atitinkamai 120,9 mln. Eur, arba 0,8 proc., ir 22,9 mln. Eur, arba 0,2 proc. (metiniai augimo tempai sudarė atitinkamai 6,8 ir 8,7 %). Paskolos finansų ir valdžios sektoriams taip pat padidėjo: atitinkamai 126,9 ir 6,6 mln. Eur. 2024 m. gegužės pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 14,9 mlrd., 11,0 mlrd., 1,7 mlrd. ir 363,6 mln. Eur (žr. 2 pav.);
 
2 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Nuo metų pradžios Lietuvos ne finansų bendrovių indėliai kredito įstaigose toliau mažėja

kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį išaugo atitinkamai 87,4 mln., 25,1 mln. ir 8,4 mln. Eur, arba 0,7, 2,2 ir 0,7 proc. Šių paskolų likučiai gegužės mėn. sudarė atitinkamai 12,5 mlrd., 1,2 mlrd. ir 1,3 mlrd. Eur (žr. 3 pav.), o metiniai augimo tempai – 6,1, 20,5 ir 2,5 proc.;

3 pav. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
Nuo metų pradžios Lietuvos ne finansų bendrovių indėliai kredito įstaigose toliau mažėja

kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų4 palūkanų normos5 per mėnesį sumažėjo 0,16 proc. punkto – iki 6,81 proc. Paskolų būstui įsigyti ir vartojimui palūkanų normos sumažėjo atitinkamai 0,08 ir 0,17, o kitiems tikslams padidėjo 0,12 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2024 m. gegužės mėn. sudarė atitinkamai 5,50, 9,60 ir 7,63 proc. (žr. 4 pav.);

4 pav. Paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos
Nuo metų pradžios Lietuvos ne finansų bendrovių indėliai kredito įstaigose toliau mažėja

namų ūkių sutarto termino indėlių kredito įstaigose naujų susitarimų palūkanų normos per mėnesį nepakito ir sudarė 3,42 proc. Sutarto termino indėlių iki 1 mėn. ir nuo 1 iki 6 mėn. palūkanų normos pakilo atitinkamai 0,8 ir 0,01, nuo 6 mėn. iki 1 m. ir nuo 1 iki 2 m. sumažėjo po 0,01, o indėlių nuo 2 m. palūkanų normos padidėjo 0,34 proc. punkto. Šių indėlių palūkanų normos 2024 m. gegužės mėn. sudarė atitinkamai 1,78, 3,03, 3,57, 3,79 ir 4,42 proc. (žr. 5 pav.).

5 pav. Namų ūkių sutarto termino indėlių naujų susitarimų palūkanų normos
Nuo metų pradžios Lietuvos ne finansų bendrovių indėliai kredito įstaigose toliau mažėja

Išsamius duomenis apie PFĮ turtą ir įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistikos skiltyje.

Išsamius duomenis apie PFĮ palūkanų normas galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos skiltyje.

Pasinaudokite priemone Mano duomenų rinkiniai. Susikurkite duomenų rinkinius, jie bus išsaugoti jūsų paskyroje, o duomenys automatiškai atsinaujins, kai tik bus paskelbti.


1 Jei nenurodyta kitaip, statistikos pranešime pokyčiai per mėnesį eurais pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, paskolų nurašymo, taip pat perklasifikavimų įtaką.

2 Metinis augimo tempas apskaičiuotas kaip sandoriais pakoreguotų likučių bazinio indekso pokytis per metus procentais.

3 Finansų sektorių sudaro Lietuvos investiciniai fondai ir kiti finansiniai tarpininkai, taip pat draudimo bendrovės ir pensijų fondai.

4 Nauji susitarimai apima finansines sutartis, kuriose pirmą kartą nustatoma paskolos ar indėlio palūkanų norma, ir esamų paskolų ar indėlių, kurių sąlygos yra persvarstytos, sutartis. Nauji paskolų susitarimai neapima atnaujinamųjų paskolų ir sąskaitų lėšų pereikvojimo, kredito kortelės kredito. Nauji indėlių susitarimai neapima automatinio esamų indėlių sutarčių sąlygų persvarstymo.

5 Naujų susitarimų per ataskaitinį mėnesį svertinės palūkanų normos pateikiamos procentais per metus.

Pranešimo pdf versija (116.5 KB download icon)