Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Ketvirtadienį Lietuvos banko (LB) valdyba išklausė ,,Nordea Finland Plc” Lietuvos skyriaus patikrinimo, Lietuvos banko atlikto šiemet sausio 17 -28 dienomis, ataskaitą.

1. Lietuvos banko (LB) valdyba išklausė ,,Nordea Finland Plc” Lietuvos skyriaus patikrinimo, Lietuvos banko atlikto šiemet sausio 17-28 dienomis, ataskaitą.

Buvo tikrinama, ar Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentui pateiktos finansinės ir kitos ataskaitos sudarytos teisingai, ar buvo užtikrinamas LB nustatyto likvidumo normatyvo vykdymas. Išanalizuotos apskaitos procedūros, įvertintas vidaus kontrolės sistemos veiksmingumas. Atrankos būdu patikrinta, ar duomenys į paskolų rizikos duomenų bazę buvo teikiami laikantis LB nustatytų reikalavimų.

,,Nordea Finland Plc” Lietuvos skyrius informavo Lietuvos banką, kad į inspektavimo ataskaitoje pateiktas pastabas atsižvelgė, jau pradėtos tobulinti Abejotinų aktyvų (turto) vertinimo, grupavimo ir specialiųjų atidėjinių sudarymo taisyklės.

2. Lietuvos banko valdyba įspėjo Akademinę kredito uniją (Kaunas) dėl jos veiklos trūkumų bei pažeidimų. Toks sprendimas priimtas įvertinus šios unijos inspektavimo, kurį Lietuvos bankas atliko šiemet sausio 24-28 dienomis, rezultatus.

Akademinė kredito unija įpareigota iki šių metų gegužės 1 d. pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus bei pažeidimus ir iki gegužės 15 d. informuoti apie tai Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentą.

3. LB valdyba pakeitė Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisykles, patvirtintas 1995 metų gruodžio 21 d., ir išdėstė jas nauja redakcija. Šis nutarimas įsigalios nuo 2005 m. gruodžio 1 dienos.

Pakeistos Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklės numato, kad bankai Paskolų rizikos duomenų bazėje turės fiksuoti paskolų gavėjų įsipareigojimų neįvykdymo atvejus pagal tam tikrus kriterijus.

Atsižvelgiant į tai, kad bankų veikla plečiasi ir atsiranda naujų reikalavimų paskolų rizikos duomenų bazei, patobulinti kai kurie jos tvarkymo taisyklių punktai. Numatyta, kad į šią duomenų bazę turi būti pateikiami duomenys apie kiekvieną paskolos gavėją, jei paskolą įsipareigoja grąžinti solidariai du ar daugiau paskolos gavėjų.

Siekiant išvengti įkeičiamo turto daugkartinio įskaitymo, taisyklėse numatyta, kaip šis turtas turi būti fiksuojamas paskolų rizikos duomenų bazėje. Taip pat į paskolos įvykdymo užtikrinimo priemones įtrauktas finansinis užstatas, atitinkantis Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo reikalavimus.

Patobulintose taisyklėse aiškiai reglamentuota, kokią informaciją privalu teikti į Paskolų rizikos duomenų bazę, kai kreditiniai įsiskolinimai susidaro dėl faktoringo operacijų. Atsižvelgiant į bankų pageidavimus, numatyta, kad atsakymuose į bankų paklausimus bus pateikiami finansinės veiklos rodikliai pagal ekonominės veiklos rūšis, kurioms finansuoti yra suteiktos paskolos.

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos (ES) direktyvų, susijusių su kapitalo pakankamumu nuostatas, numatyta, kad duomenys paskolų rizikos duomenų bazėje turi būti saugomi ne mažiau kaip septynerius metus.

Tobulinant Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisykles, atsižvelgta į Lietuvos bankų asociacijos pastabas ir pasiūlymus.

4. LB valdyba sutiko su kredito unijos ,,Kreditera” įstatų pakeitimu, susijusiu su kredito unijos buveinės adreso pakeitimu ir patvirtintu šių metų sausio 30 dieną įvykusiame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime. Kredito unijos buveinė iš Kėdainių perkeliama į naujas patalpas Marijampolėje.

5. Lietuvos banko valdyba patvirtino visuomenei skelbiamos kredito įstaigų informacijos reikalavimus, kurie įsigalios nuo šių metų gruodžio 31 d. Jie pakeis dabar galiojančius minimalius kredito įstaigų visuomenei skelbiamos informacijos reikalavimus. kurie patvirtinti 2002 m. vasario 14 d.

Taip pat pakeistas kai kurių kredito įstaigų teikiamų ataskaitų periodiškumas. Atsižvelgiant į tai, kad šalies bankų veikla stabili, nutarta, kad kapitalo pakankamumo normatyvo ataskaitos gali būti teikiamos kas ketvirtį. Atitinkamai keisis ir kitų susijusių ataskaitų (informacijos apie subordinuotas paskolas bei informacija apie investicijas) periodiškumas. Šios nuostatos įsigalios nuo šių metų balandžio 1 d.

Visuomenei skelbiamos informacijos reikalavimai nustato, kokią informaciją kredito įstaigos turi atskleisti suinteresuotiems asmenims.

Be to, patikslinti reikalavimai Lietuvos banko viešai skelbiamai informacijai.

Patvirtintuose reikalavimuose dėmesys kreipiamas rizikų valdymo kredito įstaigose atskleidimui, nes šių procesų skaidrumas yra būtinas siekiant tinkamai įvertinti kredito įstaigų veiklos stabilumą. Visuomenei skelbiamos informacijos reikalavimais siekiama užtikrinti rinkos disciplinos reikalavimus, numatytus Bazelio bankų priežiūros komiteto naujausiais kapitalo pakankamumo reikalavimais bei Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS).

Kadangi nustatyti nauji viešai skelbiamos informacijos reikalavimai, Lietuvos banko valdyba panaikino anksčiau patvirtintas bankų publikuojamų metinių finansinių ataskaitų formas ir įpareigojo bankus skelbti finansines ataskaitas vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS).

6. LB valdyba patvirtino 50 litų proginės monetos, skirtos kardinolui Vincentui Sladkevičiui (1920-2000) grafinių (meninių) projektų konkurso rezultatus. Pirmoji vieta pripažinta Giedrius Paulauskiui, antroji – Rimantui Eidėjui, trečioji – Rytui Jonui Belevičiui.

LB valdyba patvirtino G.Paulauskio sukurtus monetos averso ir reverso grafinius (meninius) projektus, pagal kuriuos bus gaminami gipsiniai modeliai, reikalingi monetų gamybai.

LB valdyba taip pat patvirtino užrašą naujosios monetos briaunoje: GYVENKIME GERUMU IR VILTIMI. Tai kardinolo V.Sladkevičiaus žodžiai.

50 litų proginę monetą, skirtą kardinolui Vincentui Sladkevičiui, į apyvartą numatyta išleisti šių metų trečiąjį ketvirtį.

7. LB valdyba patikslino kai kuriuos šiemet numatytos išleisti 500 litų auksinės monetos, skirtos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams, techninius parametrus, kurie buvo nustatyti anksčiau. Nurodyta, kad tai bus 12-kampė moneta, jos briaunos – be užrašo (lygios).

8. LB valdyba patvirtino 500 litų proginės monetos, skirtos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams, grafinių (meninių) projektų konkurso rezultatus. Pirmoji vieta skirta Giedriui Paulauskiui, antroji – Mariui Zavadskiui, trečioji – Vladui Polikšai.

LB valdyba patvirtino G. Paulauskio sukurtus 500 litų proginės monetos, skirtos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams, monetos averso ir reverso grafinius (meninius) projektus, pagal kuriuos bus gaminami gipsiniai modeliai, reikalingi monetų gamybai.

Taip pat patvirtinti G. Paulauskio sukurti 1 lito apyvartinės proginės monetos, skirtos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams, monetos averso ir reverso grafiniai (meniniai) projektai.

Progines monetas, skirtas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmams, į apyvartą numatyta išleisti šių metų trečiąjį ketvirtį.

9. LB valdyba patvirtino Profesinės veiklos taisykles, kurios bus taikomos Lietuvos banko Investavimo komiteto ir Pinigų rinkos komiteto nariams, Rinkos operacijų departamento vadovams, kai kuriems kitiems LB tarnautojams.

Taisyklių paskirtis – siekti, kad LB tarnautojai, priimantys ar dalyvaujantys priimant užsienio atsargų investavimo ir pinigų politikos sprendimus bei gaunantis aktualios informacijos, vykdydami tarnybines pareigas vengtų situacijų, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, nevykdytų su LB interesais nesuderinamos veiklos, nesiektų gauti naudos, naudodamiesi vidaus informacija, nesudarytų galimybių kitiems asmenims jos gauti. Taisyklės turi užtikrinti, kad LB funkcijos būtų vykdomos laikantis Lietuvos banko tarnautojų aukštų profesinės veiklos standartų.

Profesinės veiklos taisyklės parengtos pagal Europos centrinio banko ir kitų šalių centrinių bankų analogiškas taisykles, taikomas tarnautojams, kurie pagal savo pareigas nuolat prieina prie finansų rinkoms „jautrios“ informacijos.

10. LB valdyba išklausė informaciją apie Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamento ateities darbus 2005-2007 metais ir teigiamai įvertino šią apžvalgą.

Kaip kertinis šio laikotarpio uždavinys nurodytas naujųjų reikalavimų kredito įstaigų reguliuojamam kapitalui įdiegimas. Bus tobulinama apskaita ir atskaitomybė šalies kredito įstaigose atsižvelgiant į Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) bei bendros ES mastu finansinės atskaitomybės (angl. FINREP) įgyvendinimą.

Taip pat numatyta praktiškai įgyvendinti ES reikalavimus, reglamentuojančius kredito įstaigų veiklą, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, kuris apimtų aiškų atsakomybės pasidalijimą tarp priežiūros tarnybų, prižiūrinčių tarpvalstybiniu mastu veikiančius bankus ar jų grupes.

Viena iš numatomų LB Kredito įstaigų priežiūros departamento artimiausių metų veiklos krypčių – skatinti finansų sektoriaus skaidrumą.