Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. 2004 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 251,6 mln. litų ir sudarė 249,5 mln. litų. ESD sumažėjimą daugiausia lėmė sumažėjęs prekybos balanso

Einamosios sąskaitos balansas.

2004 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sumažėjo 251,6 mln. litų ir sudarė 249,5 mln. litų. ESD sumažėjimą daugiausia lėmė sumažėjęs prekybos balanso deficitas. Palyginti su 2003 m. gruodžio mėn., 2004 m. gruodžio mėn. ESD sumažėjo beveik tris kartus.

Išankstiniais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2004 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., prekių eksportas sumažėjo tik 0,2 procento, o importas – 3,1 procento. Palyginti su 2003 m. gruodžio mėn., prekių eksportas padidėjo net 42,5 procento, o prekių importas – 9,3 procento.

2004 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., paslaugų eksportas padidėjo 13,5 procento, o paslaugų importas – 22 procentais, todėl gruodžio mėn. bendras teigiamas paslaugų balanso perviršis sumažėjo 10,5 mln. litų ir sudarė 138,5 mln. litų. Palyginti su 2003 m. gruodžio mėn., paslaugų eksportas padidėjo 14,5 procento, o paslaugų importas
9,3 procento. Teigiamas paslaugų balanso perviršis lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 35,8 mln. litų.

2004 m. gruodžio mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 137,3 mln. litų (lapkričio mėn. buvo 187,6 mln. Lt), o šalies ūkio subjektų gautos pajamos (už jų investicijas užsienyje) sudarė 43,5 mln. litų (lapkričio mėn. buvo 45,7 mln. Lt). Lyginamuoju laikotarpiu investicijų pajamų balanso deficitas sumažėjo 48,0 mln. litų, o darbo pajamų balanso perviršis – 5,8 mln. litų. Dėl šių pokyčių bendras pajamų balanso deficitas, palyginti su lapkričio mėn., sumažėjo 42,2 mln. litų (sudarė 93,3 mln. Lt).

Palyginti su 2004 m. lapkričio mėn., gruodžio mėn. teigiamas einamųjų pervedimų balansas truputį padidėjo ir sudarė 103 mln. litų.

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas.

2004 m. gruodžio mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, bendras šalies ūkio subjektų investicijų užsienyje srautas (801,6 mln. Lt) rodė grynuosius mokėjimus. Didelį investicijų užsienyje srautą gruodžio mėn. lėmė šalies komercinių bankų terminuotų indėlių užsienio bankuose padidėjimas 1,1 mlrd. litų. Per ataskaitinį laikotarpį nerezidentų investicijų srautas Lietuvoje (bendros grynosios įplaukos) sudarė 722,4 mln. litų, iš kurių 241,8 mln. litų sudarė lėšos, gautos iš ES struktūrinių fondų, skirtos investiciniams projektams Lietuvoje finansuoti. Kapitalo sąskaitos lėšos kartu su grynosiomis tiesioginėmis užsienio investicijomis 2,4 karto viršijo gruodžio mėn. einamosios sąskaitos deficitą.

2004 m. gruodžio mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas sudarė 360,7 mln. litų. Palyginti su lapkričio mėn., šis srautas padidėjo 32,6 mln. litų. Tai lėmė padidėjusios nerezidentų investicijos į akcinį kapitalą. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynosios tiesioginių užsienio investicijų įplaukos 2004 m. gruodžio mėn. sudarė 358,2 mln. litų.

Grynasis investicijų portfelio srautas 2004 m. gruodžio mėn. buvo teigiamas (119,3 mln. Lt). Tai lėmė sumažėjusios šalies komercinių bankų investicijos į nerezidentų skolos vertybinius popierius ir padidėjusios nerezidentų investicijos į Vyriausybės trumpalaikius vertybinius popierius.

Kitų investicijų grynasis srautas 2004 m. gruodžio mėn. buvo neigiamas (-794,4 mln. Lt). Šių investicijų grynasis neigiamas srautas susidarė dėl minėto didelio komercinių bankų investicijų srauto užsienyje. Tuo tarpu kitų investicijų srautas Lietuvoje gruodžio mėn. sudarė 112,2 mln. litų.

2004 m. gruodžio mėn. oficialiosios tarptautinės atsargos sumažėjo. Jų neigiamas srautas mokėjimų balanse buvo 457,1 mln. litų. Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų sumažėjimo priežastys buvo sumažėję centrinės valdžios indėliai Lietuvos banke (613,9 mln. Lt) ir sumažėję Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais (110 mln. Lt). Oficialiąsias tarptautines atsargas didino Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekio padidėjimas 216,6 mln. litų.