Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Ketvirtadienį Lietuvos banko (LB) valdyba apsvarstė pernai lapkričio 29 - gruodžio 23 dienomis atlikto akcinės bendrovės PAREX BANKAS inspektavimo rezultatus ir įpareigojo banką pašalinti

1. Ketvirtadienį Lietuvos banko (LB) valdyba apsvarstė pernai lapkričio 29 - gruodžio 23 dienomis atlikto akcinės bendrovės PAREX BANKAS inspektavimo rezultatus ir įpareigojo banką pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus iki šių metų balandžio 1 dienos.

Per inspektavimą tikrintas banko valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės) valdymas bei bankų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, banko vidaus taisyklių laikymasis laikotarpiu nuo 2003 m. lapkričio 1 d. iki 2004 m. spalio 31 d.

Tikrintu laikotarpiu PAREX BANKAS vykdė visus LB nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

PAREX BANKAS įpareigotas įvertinti LB inspektavimo ataskaitoje nurodytus banko Abejotinų aktyvų grupavimo ir specialiųjų atidėjimų sudarymo taisyklių trūkumus, atlikti reikiamus pakeitimus, peržiūrėti abejotinų aktyvų grupavimą ir jiems sudarytus specialiuosius atidėjinius. Bankui nurodyta užtikrinti nustatytų vidinių likvidumo riziką ribojančių limitų laikymąsi. Taip pat rekomenduota tobulinti banko operacinės rizikos valdymo sistemą.

2. LB valdyba leido akcinei bendrovei Ūkio bankas įskaityti į banko antro lygio kapitalą 1,5 milijono JAV dolerių subordinuotą penkerių metų trukmės paskolą, gautą iš Didžiojoje Britanijoje registruotos įmonės „Samsung U.K. Limited”.

Pagal galiojančią tvarką LB valdyba duoda leidimą įtraukti subordinuotą paskolą į banko kapitalą, jeigu tokia paskola neturės neigiamos įtakos banko finansinei būklei ir atitinka nustatytas sąlygas.

Ūkio banko teigimu, gautos subordinuotos paskolos įtraukimas į kapitalo bazę padės geriau subalansuoti pagal terminus banko aktyvų ir pasyvų struktūrą, o subordinuotos paskolos lėšų naudojimas leis gauti papildomų pajamų ir sustiprins banko finansinę būklę.

Ūkio banko duomenimis, 2004 m. gruodžio 31 d. perskaičiuotas banko kapitalas buvo 107,235 mln. Lt, banko kapitalo pakankamumo rodiklis – 9,26 proc.

3. LB valdyba išklausė informaciją apie šalies kredito įstaigų ir LB Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklą 2004 metų ketvirtąjį ketvirtį.

Praėjusių metų pabaigoje veikiančių šalies komercinių bankų turtas (aktyvai), bankų pateiktų neaudituotų sausio 1 d. finansinių ataskaitų (po baigiamųjų apyvartų) duomenimis, sudarė 29,1 mlrd. Lt ir per praėjusius metus išaugo 7,1 mlrd. Lt arba 32,3 proc. Klientams suteiktų paskolų buvo 16,9 mlrd. Lt – palyginti su praėjusių metų sausio 1 d., jų suma išaugo 4,8 mlrd. Lt arba 39,7 proc. Šalies bankuose laikomų indėlių buvo 17,9 mlrd. Lt – per metus padaugėjo 4,3 mlrd. Lt arba 31,6 proc., iš jų gyventojų indėliai sudarė 9,8 mlrd. Lt ir per metus išaugo 1,9 mlrd. Lt arba 24,4 proc.

Bankų neaudituotų 2005 m. sausio 1 d. finansinių ataskaitų (po baigiamųjų apyvartų) duomenimis, pernai visi šalies bankai ir užsienio bankų skyriai dirbo pelningai. Bendras šalies bankų pelnas buvo 296,9 mln. Lt, iš kurių komerciniai bankai gavo 290,2 mln. Lt pelno, o du užsienio bankų skyriai – 6,7 mln. Lt. 2003 metais Lietuvos bankų sistema uždirbo 233,7 mln. Lt pelno.

Šalies komercinių bankų veiklos praėjusiais metais apžvalga pateikta LB interneto svetainėje.