Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Ketvirtadienį Lietuvos banko (LB) valdyba apsvarstė pernai spalio 25 - gruodžio 10 dienomis atlikto akcinės bendrovės banko „Hansabankas” inspektavimo rezultatus ir įpareigojo banką

1. Ketvirtadienį Lietuvos banko (LB) valdyba apsvarstė pernai spalio 25 - gruodžio 10 dienomis atlikto akcinės bendrovės banko „Hansabankas” inspektavimo rezultatus ir įpareigojo banką iki šių metų balandžio 1 dienos pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus.

Inspektavimo metu tikrintas banko „Hansabankas” valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės) valdymas, domėtasi, kaip laikomasi bankų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir banko vidaus taisyklių.

Inspektavimo ataskaitoje pažymėta, kad tikrinimo laikotarpiu „Hansabankas” vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Bankui „Hansabankas” pasiūlyta tobulintini banko abejotinų aktyvų vertinimo, grupavimo ir specialiųjų atidėjinių sudarymo taisykles ir su jomis susijusius dokumentus, užtikrinti jų nuostatų laikymąsi. Bankui nurodyta užtikrinti, kad į jo paskolų rizikos duomenų bazę duomenys būtų pateikiami laikantis Lietuvos banko valdybos patvirtintų taisyklių. Be to, rekomenduota sustiprinti banko turto ir darbuotojų fizinės apsaugos priemones, užtikrinti tinkamą trečiosios šalies, kuriai perduota banko turto apsaugos ir inkasacijos veikla, kontrolę.

2. Lietuvos banko valdyba įspėjo Alytaus kredito uniją dėl kapitalo pakankamumo normatyvo pažeidimo.

2005 m. sausio 1 d. finansinių ataskaitų duomenimis, Alytaus kredito unijoje kapitalo pakankamumo rodiklis sudarė 12,19 proc. LB nustatytas toks normatyvas (kredito unijos kapitalo ir turto, įvertintų pagal riziką, santykis) turi būti ne mažesnis kaip 13 proc.

Šių metų sausio 7 d. duomenimis, padidinusi pajinį kapitalą, Alytaus kredito unija jau vykdė kapitalo pakankamumo normatyvą (rodiklis sudarė 13,14 proc.). Tai įvertino LB valdyba, priimdama sprendimą dėl poveikio priemonės.

Alytaus kredito unija įregistruota 2004 m. birželio 4 d.

Lietuvos banko licencijas veiklai yra gavusios 62 kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija.

3. Lietuvos banko valdyba išklausė LB Mokėjimo sistemų departamento pateiktą mokėjimo sistemos LITAS vertinimo ataskaitą ir jai pritarė.

Sistema LITAS palankiai įvertinta pagal dešimt Tarptautinių atsiskaitymų banko nustatytų sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų pagrindinių principų, kuriuos vertindami savo mokėjimo sistemas naudoja ir kiti Europos Sąjungos centriniai bankai.

Lietuvos banko valdoma mokėjimo sistema LITAS pradėjo veikti pernai sausio 19 dieną, ji pakeitė nuo 1993 m. veikusią sistemą TARPBANK. Sistema LITAS skirta mokėjimams vykdyti ir realiu, ir nustatytu laiku. Naujojoje sistemoje įdiegtos apsaugos ir veiklos patikimumo priemonės grindžiamos nacionaliniais ir tarptautiniais standartais.

Praėjusių metų pabaigoje sistemoje LITAS dalyvavo Lietuvos bankas, 9 šalies bankai, 2 užsienio bankų skyriai ir Centrinė kredito unija. Vykdydami atsiskaitymus už vertybinius popierius, šia sistema taip pat naudojosi 11 vertybinių popierių rinkos dalyvių (akcinė bendrovė Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas” ir Vertybinių popierių komisijos prižiūrimos finansų maklerio įmonės).

Pernai mokėjimo sistemoje LITAS apdorota 15,8 mln. mokėjimo nurodymų, kurių vertė – 193,9 mlrd. litų. Daugiausia mokėjimo operacijų (114 186) įvykdyta gruodžio 30 dieną. Didžiausia mokėjimo operacijų vertė (apie 1 356 mln. litų) fiksuota gruodžio 31-ąją.

Šiais ir kitais metais vyks mokėjimo sistemos LITAS paruošimo prijungti prie Europos centrinių bankų sistemos mokėjimo sistemos TARGET darbai.