Lietuvos bankas
2010-09-22
1. Apsvarstyti 2002 m. vasario 27 d. - balandžio 3 d. atlikto AB Ūkio banko inspektavimo rezultatai. AB Ūkio bankas įpareigotas artimiausiu metu išspręsti banko kapitalo didinimo klausimą, įvertinti inspektavimo metu nustatytus abejotinų aktyvų grupavimo ir trūkumus.

1. Apsvarstyti 2002 m. vasario 27 d. - balandžio 3 d. atlikto AB Ūkio banko inspektavimo rezultatai.

AB Ūkio bankas įpareigotas artimiausiu metu išspręsti banko kapitalo didinimo klausimą, įvertinti inspektavimo metu nustatytus abejotinų aktyvų grupavimo ir trūkumus.

2. Nutarta netaikyti poveikio priemonės kredito unijai “Jonavos žemė”.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad nors kredito unija 2002 m. balandžio 1 d. ataskaitų duomenimis neužtikrino kapitalo pakankamumo normatyvo vykdymo (kapitalo pakankamumo rodiklis kredito unijoje sudarė 12,9 proc., turi būti ne mažiau negu 13 proc.), tačiau šiai dienai šis trūkumas yra pašalintas.

3. Nutarta neleisti Prancūzijos piliečiui Jean-Philippe Iliesco de Grimaldi įsigyti ir valdyti daugiau kaip 2/3 AB banko “Snoras” akcinio kapitalo akcijų paketą bei pervesti 1,2 milijardo Lt už AB banko “Snoras” pasirašytas akcijas į Lietuvos banke atidarytą šio banko sąskaitą, kurioje kaupiamos asmenų lėšos už išplatintas akcijas.

Sprendimas priimtas išnagrinėjus dokumentus, pateiktus kartu su prašymais dėl akcijų įsigijimo ir lėšų pervedimo. Konstatuota, kad pateiktuose dokumentuose esanti informacija neįrodo lėšų, kurios būtų panaudotos banko akcijoms pirkti, kilmės ir jų įsigijimo teisėtumo.

Dėl šios priežasties J.P. Iliesco de Grimaldi neatitinka LR komercinių bankų įstatyme keliamų reikalavimų banko akcininkui, nes pateiktais dokumentais neįrodo lėšų, kurias ketino panaudoti įsigijimo teisėtumo ir kilmės legalumo.

Taip pat gauta informacija iš atitinkamų valstybės institucijų, atsakingų už nacionalinio saugumo užtikrinimą, neleidžia įsitikinti tokios investicijos priimtinumu.

 4. Nutarta leisti AB Šiaulių bankui įregistruoti banko statuto pakeitimus.

Statuto pakeitimai padaryti derinant jį su naujai įsigaliojusiu LR civilinio kodeksu, o taip pat su nauja LR akcinių bendrovių įstatymo redakcija.

5. Nutarta leisti AB Lietuvos žemės ūkio bankui įregistruoti banko Klaipėdos skyriaus nuostatų pakeitimus.

Nuostatų pakeitimai padaryti atsižvelgiant į pasikeitusį banko skyriaus buveinės adresą.

6. Nutarta išduoti Kretingos ir Raseinių kredito unijoms licencijas, suteikiančias teisę nuo kredito unijų įregistravimo dienos verstis kredito unijos veikla.

Šioms kredito unijoms pradėjus veiklą, Lietuvoje viso bus 45 veikiančios kredito unijos.

7. Nutarta patvirtinti Baudų ir delspinigių už Kredito įstaigų privalomųjų atsargų taisyklių nesilaikymą skyrimo tvarką.

Tvarka nustato baudų ir delspinigių skyrimo procedūras ir dydžius.

8. Patvirtintos Lietuvos banko elektroninio sertifikavimo sistemos taisyklės.

Taisyklės patvirtintos įgyvendinant skaitmeninio parašo technologijas Lietuvos banko informacinėse sistemose. Jos nustato Lietuvos banko sertifikavimo sistemos paskirtį, tvarkomus objektus, dalyvavimo sąlygas, veikimą.

Taisyklėse nustatoma, kad sertifikavimo sistemos dalyviai yra juridiniai asmenys, dalyvaujantys bent vienoje Lietuvos banko informacinėje sistemoje, naudojančioje skaitmeninius parašus. Elektroninio sertifikavimo sistemoje yra sudaromi sertifikatai jos dalyvių įgaliotiems asmenims, kad jie skaitmeniniais parašais galėtų asmeniškai patvirtinti perduodamus elektroninius duomenis Lietuvos banko informacinėse sistemose. Taip pat elektroninio sertifikavimo sistemos dalyviams gali būti sudaromi sertifikatai, kuriais jie Lietuvos banko informacinės sistemos elektroninių duomenų apdorojimo procesuose skaitmeniniu parašu patvirtintų savo, kaip dalyvio, identifikacinius duomenis.

9.Patvirtintas 5 Lt proginės monetos, skirtos Lietuvos gamtai, kuri sukurta dalyvaujant tarptautinėje programoje “Išsaugokime gamtą”, etaloną.

Monetą planuojama išleisti į apyvartą 2002 m. II ketvirčio pabaigos.

10. Nustatyta, kad LR proginės monetos platinamos iki tol, kol parduodamas visas nukaldintų monetų kiekis, tačiau ne ilgiau kaip 5 metus. Per 5 metus neišplatinamos monetos sunaikinamos.

Nustatyta tvarka iš esmės nekeičia nusistovėjusios monetų platinimo trukmės praktikos. Iki šiol buvo patvirtintas proginių monetų, kurios platinamos 5 metus nuo jų išleidimo į apyvartą dienos, sąrašas. Įsigaliojus naujam nutarimui, jis reglamentuos visų išleistų proginių monetų platinimo trukmę, neapribojant tokių monetų pavadinimų konkrečių sąrašu.Apie tai, kad proginė moneta nebebus platinama, žiniasklaidos priemonėse pranešama prieš pusę metų.