Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Lietuvos banko (LB) valdyba apsvarstė šių metų spalio 18 - lapkričio 12 dienomis atlikto uždarosios akcinės bendrovės Medicinos bankas inspektavimo rezultatus. Medicinos bankas įpareigotas iki kitų metų vasario 15 dienos pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus,

1. LB valdyba pritarė Lietuvos banko veiklos planui dėl euro įvedimo. Jame numatytos reikalingos teisinės bazės suderinimo, pasirengimo grynųjų pinigų keitimui, visuomenės informavimo, LB infrastruktūros plėtros, pinigų politikos naujomis sąlygomis ir kitos organizacinės priemonės. Taip pat numatytas bendradarbiavimas su Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijomis.

LB numato kitais metais parengti Euro įvedimo įstatymo projektą ir pateikti jį svarstyti Vyriausybei ir Seimui. LB nuomone, šiame įstatyme turėtų būti aptarti bendrieji euro pripažinimo Lietuvos Respublikos atsiskaitymo ir mokėjimo priemone ir lito išėmimo iš apyvartos klausimai.

LB veiklos plane numatyta parengti išvadas dėl numatomos euro įvedimo datos tinkamumo. Galutinis daugiašalis sprendimas dėl to bus priimtas Europos Sąjungos institucijose.

Kitais metais Lietuvos bankas parengs pasiūlymus dėl optimalaus dviejų valiutų (litų ir eurų) apyvartos trukmės.

Taip pat bus siūloma nustatyti, kad litai visuose teisės aktuose, sutartyse, finansinėse priemonėse būtų laikomi eurais, o vertinė išraiška perskaičiuojama pagal neatšaukiamai fiksuotą lito perskaičiavimo kursą.

Numatyta, kad Lietuvos bankas priims įsipareigojimą nemokamai ir neribotą laiką keisti litus į eurus.

Bus parengtas sąrašas priemonių, kurios neskatintų komercinių bankų imti atlygį už litų keitimą euro įvedimo metu, kad gyventojai, įmonės neturėtų valiutos keitimo nepagrįstų išlaidų. Bus svarstoma galimybė organizuoti grynųjų litų keitimą Lietuvos banke nominalia verte, nustatyti minimalią sumą keičiant litus į eurus komerciniuose bankuose, įvertintos galimybės į keitimą įtraukti pašto skyrius ir prekybos centrus.

LB pateiks siūlymą dėl kainų litais ir eurais skelbimo laikotarpio (pavyzdžiui, 1 metai prieš euro įvedimo datą).

Pasitarus su suinteresuotomis institucijomis, bus pateikta siūlymų, kaip perskaičiuoti ir apvalinti finansinio turto ir įsipareigojimų vertę.

LB numato konsultacijas su Teisingumo ministerija ir kitomis institucijomis dėl būtinumo įvedant eurą keisti LR Konstitucijos nuostatas dėl pinigų emisijos teisių. Atsižvelgiant į šių metų Europos centrinio banko (ECB) ir Europos Komisijos pranešimus apie konvergenciją, turės būti pakeistas Lietuvos banko įstatymas. Taip pat turėtų būti keičiami arba naikintini kiti įstatymai, tarp jų - Pinigų išleidimo, Pinigų, Lito patikimumo bei Užsienio valiutos.

LB patvirtintame plane numatytas organizacinis pasirengimas grynųjų pinigų keitimui. Reikės apsirūpinti eurų banknotais, euro centų ir eurų monetomis.

Lietuvos banko plane dėl euro įvedimo taip pat didelis dėmesys skiriamas visuomenės informavimui. Numatytos priemonės, skirtos supažindinti visuomenę su visais euro įvedimo aspektais: euro įvedimo data, dviejų valiutų cirkuliavimo laikotarpiu, litų keitimo į eurus tvarka ir pan. Be to, visuomenė bus išsamiai supažindinta su eurų monetomis ir banknotais, jų apsaugos požymiais.

Iki 2007 metų pradžios turi būti parengta ir įdiegta atskirų LB finansinių priemonių atnaujinta apskaitos metodika pagal eurosistemos reikalavimus. Bus parengtos ir įdiegtos nuolatinės finansinės atskaitomybės, kurios reikės ECB, sudarymo metodika ir procedūros. Jos apims euro banknotų ir monetų išleidimą į apyvartą, Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) pinigų politikos priemones, LB užsienio atsargų dalies ir kitų įmokų pervedimą į ECB, Europos mokėjimų sistemos TARGET operacijas, pinigų politikos pajamų skaičiavimą ir kt.

2. LB valdyba pritarė Lietuvos banko integracijos į Europos mokėjimų sistemą TARGET kryptims. Dalyvavimas šiuo metu veikiančioje sistemoje TARGET arba ją pakeisiančioje TARGET2 bus privalomas įvedus eurą.

TARGET pradėjo veikti 1999 metų sausio 2 dieną. Tai yra decentralizuota sistema, susidedanti iš 15 nacionalinių Europos Sąjungos senbuvių valstybių mokėjimo sistemų ir Europos centrinio banko mokėjimo mechanizmo. Kuriama mokėjimo sistema TARGET2. Joje bus įdiegtos pažangiausios mokėjimo sistemų funkcijos. TARGET2, skirtingai nuo dabartines mokėjimo sistemos TARGET, veiks vienos bendros technines platformos pagrindu.

Numatoma, kad TARGET2 pradės veikti 2007 metų sausio 2 dieną. Iki tos datos Lietuvos bankas ir šalies komerciniai bankai turi pasirengti dalyvauti toje mokėjimo sistemoje.

Europos centrinių bankų sistema (ECBS) inicijavo prisijungimo prie dabartinės sistemos TARGET projektą, jeigu naujosios Europos Sąjungos valstybės, tarp jų ir Lietuva, įvestų eurą jau 2006 metų antrojoje pusėje, tai yra iki sistemos TARGET2 veikimo pradžios. Šiam prisijungimui taikomi paprastesni reikalavimai.

Lietuvos bankas renkasi ECBS siūlomą galimybę prisijungti prie sistemos TARGET per Vokietijos centrinio banko RTGSplus sistemą. Lietuvos bankas ir komerciniai bankai tam pasirengti turi iki 2006 m. birželio 30 d. Lietuvoje įvedus eurą anksčiau nei pradės veikti TARGET2, Lietuvos bankas taptų RTGSplus ir TARGET sistemų tiesioginiu dalyviu, o šalies komerciniai bankai atsiskaitymus galėtų vykdyti per LB arba per pasirinktą užsienio komercinį banką, kuris tiesiogiai dalyvauja TARGET sistemoje. Jeigu pageidaus, Lietuvos komerciniai bankai galės tapti tiesioginiu sistemos RTGSplus dalyviu.

3. Lietuvos banko (LB) valdyba apsvarstė šių metų spalio 18 - lapkričio 12 dienomis atlikto uždarosios akcinės bendrovės Medicinos bankas inspektavimo rezultatus.

Medicinos bankas įpareigotas iki kitų metų vasario 15 dienos pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus, tarp jų – dėl LB patvirtintų Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių laikymosi, banko abejotinų aktyvų vertinimo ir grupavimo, operacinės rizikos valdymo.

Medicinos bankas jau parengė inspektavimo metu nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo priemonių planą ir pateikė jį LB Kredito įstaigos priežiūros departamentui.

4. LB valdyba leido akcinei bendrovei bankui „Snoras” įregistruoti šių metų lapkričio 25 dieną įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintus banko įstatų pakeitimus, susijusius su akcijų suteikiamų teisių, banko organų kompetencijos, jų narių rinkimo ir atšaukimo tvarkos pasikeitimu.

Naujos banko „Snoras” įstatų redakcijos priėmimą lėmė naujų Lietuvos Respublikos bankų, akcinių bendrovių ir finansų įstaigų įstatymų nuostatų įsigaliojimas.

5. Lietuvos banko valdyba iš dalies pakeitė ankstesnį savo nutarimą, kuriuo 2002 metų gruodį buvo patvirtintos LB užsienio atsargų valdymo gairės. Keičiantis rinkos sąlygoms LB nutarė pakeisti investicinio portfelio sudarymo datą, likvidumo normatyvus ir skolinimo riziką ribojančius normatyvus, užsienio atsargų vertinimo ir atskaitomybės principus. Numatyta, kad aukso portfelio vertinimo bei atskaitomybės tvarką nustatys LB Investavimo komitetas.

6. Lietuvos banko valdyba išklausė LB Rinkos operacijų departamento ataskaitą dėl užsienio atsargų valdymui taikomų strategijų bei prisiimamos rizikos lygio tinkamumo siekiant įgyvendinti Lietuvos banko užsienio atsargų valdymo tikslus. Įsitikinta, kad dabartinė Investavimo strategija atitinka jai keliamus reikalavimus. Aptarti galimi jos tobulinimo variantai.

7. Lietuvos banko valdyba leido Baltarusijos Respublikos atvirajai akcinei bendrovei „Džem-Bank” (anglų kalba pavadinimas: „Djem-Bank”) steigti atstovybę Lietuvoje.

Turimais duomenimis, „Džem-Bank” („Djem-Bank”) atstovybė įsikurs išnuomotose patalpose Vilniuje, Naugarduko g. 3.

Šių metų sausio 1 dienos duomenimis, kuriuos skelbia „Džem-Bank” („Djem-Bank”), banko nuosavas kapitalas siekė 27,895 mlrd. Baltarusijos rublių (35,6 mln. litų), įstatinis kapitalas buvo 12,809 mlrd. Baltarusijos rublių (16,3 mln. litų). Praėjusių metų pabaigoje banko turtas sudarė 69,274 mlrd. Baltarusijos rublių (88,3 mln. litų).