Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. 2004 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 22,8 mln. litų ir sudarė 224,6 mln. litų. ESD padidėjimą daugiausia

Einamosios sąskaitos balansas.

2004 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 22,8 mln. litų ir sudarė 224,6 mln. litų. ESD padidėjimą daugiausia lėmė padidėjęs prekybos balanso deficitas. To negalėjo kompensuoti padidėję paslaugų ir einamųjų pervedimų balansų perviršiai. 2003 m. spalio mėn. ESD sudarė 238,5 mln. litų.

Išankstiniais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2004 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., prekių eksportas padidėjo 5,1 procento, o importas – 7,3 procento. Palyginti su 2003 m. spalio mėn., prekių eksportas padidėjo 16,7 procento, o prekių importas – 6,3 procento.

2004 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., paslaugų eksportas (daugiausia dėl padidėjusio transporto paslaugų eksporto) išaugo 4,5 procento, o paslaugų importas sumažėjo 0,3 procento, todėl spalio mėn. bendras teigiamas paslaugų balanso perviršis padidėjo 26,6 mln. litų ir sudarė 136,1 mln. litų. Palyginti su 2003 m. spalio mėn., paslaugų eksportas padidėjo 30,4 procento, o paslaugų importas – 27,7 procento. Teigiamas paslaugų balanso perviršis lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 38,9 mln. litų.

2004 m. spalio mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 136,1 mln. litų (rugsėjo mėn. buvo 133,3 mln. Lt), o šalies ūkio subjektų gautos pajamos (už jų investicijas užsienyje) sudarė 47,6 mln. litų (rugsėjo mėn. buvo 39,3 mln. Lt). Lyginamuoju laikotarpiu investicijų pajamų balanso deficitas sumažėjo 5,5 mln. litų, o darbo pajamų balanso perviršis – 7,2 mln. litų. Dėl šių pokyčių bendras pajamų balanso deficitas, palyginti su rugsėjo mėn., padidėjo 1,7 mln. litų (sudarė 61,8 mln. Lt).

Dėl padidėjusių pervedimų iš ES paramos fondų ir kitų užsienio juridinių asmenų pervedimų 2004 m. spalio mėn. teigiamas einamųjų pervedimų balanso perviršis, palyginti su rugsėjo mėn., padidėjo 96,5 mln. litų (sudarė 108,1 mln. Lt).

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas.

2004 m. spalio mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, bendras grynasis investicijų srautas šalies mokėjimų balanse buvo teigiamas (216,4 mln. Lt), t. y. rodė bendras grynąsias įplaukas iš užsienio. Kapitalo sąskaitos ir grynųjų tiesioginių užsienio investicijų srautas 2004 m. spalio mėn. 1,8 karto viršijo to paties mėnesio einamosios sąskaitos deficitą.

2004 m. spalio mėn. tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas sudarė 372 mln. litų. Palyginti su rugsėjo mėn., šis srautas padidėjo daugiau kaip tris kartus. Tai lėmė nerezidentų investicijos į elektros, dujų ir vandens tiekimo veiklą (investicijos į naujos emisijos akcinį kapitalą). Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynosios tiesioginių užsienio investicijų įplaukos 2004 m. spalio mėn. sudarė 368,4 mln. litų.

Grynasis investicijų portfelio srautas 2004 m. spalio mėn. buvo neigiamas (-200,9 mln. Lt). Tai lėmė padidėjusios šalies komercinių bankų investicijos į nerezidentų skolos vertybinius popierius ir sumažėjusios nerezidentų investicijos į šalies ūkio subjektų nuosavybės vertybinius popierius.

Priešingai nei tiesioginių užsienio investicijų ir investicijų portfelio srautas, kitų užsienio investicijų grynasis srautas 2004 m. spalio mėn. buvo artimas balansui (6,9 mln. Lt). Tai lėmė šalies komercinių bankų indėlių ir korespondentinių sąskaitų užsienio bankuose likučių, Lietuvos banko sudarytų atpirkimo sandorių su nerezidentais ir nerezidentų indėlių Lietuvos banke sumažėjimas.

2004 m. spalio mėn. oficialiosios tarptautinės atsargos padidėjo. Jų teigiamas srautas mokėjimų balanse buvo 36 mln. litų. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų padidėjimo priežastis buvo Lietuvos banko operacijos užsienio valiutomis su šalies komerciniais bankais, kurios atsargas padidino 415,5 mln. litų. 2004 m. spalio mėn. Lietuvos bankas iš komercinių bankų nupirko užsienio valiutos 390,9 mln. litų daugiau negu pardavė. Atsargas mažino Lietuvos banko operacijos užsienio valiutomis su centrinės valdžios institucijomis (197,3 mln. Lt) ir su nerezidentais (175,8 mln. Lt).